Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II. 26.) önkormányzati rendelete

a háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról

Hatályos: 2014. 02. 27- 2015. 04. 30

Diósberény Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (Vgtv.) 4.§ (2) bekezdés d) pontja és 44/C. § (2) bekezdés a)-g) pontjai alapján kapott felhatalmazás alapján, a települési folyékony hulladékok összegyűjtésének, elszállításának és ártalommentes elhelyezésének a szabályozására a következő rendeletet alkotja:A települési folyékony hulladék elszállítására irányuló közszolgáltatás

ellátásának rendje, a szolgáltató jogai és kötelezettségei1. § (1) Diósberény község közigazgatási területén a Képviselő-testület felhatalmazásával megkötött közszolgáltatási szerződés alapján a Hőgyészi Közszolgáltató Kft. (7191 Hőgyész, Kossuth Lajos u. 1. cégj. szám: 17-09-008712; adószám: 23419959-2-17)  gazdasági társaság (a továbbiakban: Szolgáltató) látja el a szippantott szennyvíz begyűjtésével, szállításával és elhelyezésével kapcsolatos feladatokat.


(2) A szippantott szennyvíz befogadására a Hőgyész község önkormányzatának tulajdonában, az ALISCA Terra Kft. (7100 Szekszárd, Epreskert u. 9.) üzemeltetésében lévő szennyvíztelepet kell használni.


2. § (1) A Szolgáltató a közszolgáltatást a külön jogszabályok által meghatározott engedélyek, valamint műszaki, közegészségügyi követelményeknek megfelelően köteles ellátni.


(2) A települési folyékony hulladék elszállítása az erre a célra engedélyezett, zárt rendszerű, csepegést és szaghatást kizáró eszközzel végezhető.


(3) A szállításra használt eszközökön a Szolgáltató nevét, címét az alapszíntől eltérő színű, jól olvasható betűnagyságú felirattal fel kell tüntetni.


(4) A Szolgáltató a megrendeléstől számított 72 órán belül köteles elvégezni a munkát.


(5) Amennyiben a települési folyékony hulladék szállítása közben szennyeződés keletkezne, a Szolgáltatónak a szennyezett terület oltott mésszel, vagy más fertőtlenítésre alkalmas anyaggal fertőtlenítenie kell.


Az ingatlan tulajdonosának jogai és kötelezettségei


3. § (1) Valamennyi tulajdonos köteles gondoskodni az ingatlanán álló építménye használata során keletkező szennyvizek szakszerű elhelyezéséről.

(2) A tulajdonos a vízzáró szennyvízgyűjtőben összegyűjtött és ideiglenesen tárolt szennyvizet a 1. § (1) bekezdésében megjelölt Szolgáltatóval köteles elszállítani.


(3) A tulajdonos a ténylegesen elszállított szennyvíz mennyisége után köteles a jelen rendelet 1. melléklete szerinti díjat megfizetni.


(4) A tulajdonos a szolgáltatással, munkavégzéssel kapcsolatban a Szolgáltatónál jogosult panaszt tenni. Amennyiben a Szolgáltató a panasz alapjául szolgáló körülmény, cselekményt, vagy gyakorlatot nem tudja megváltoztatni, köteles a beadványt 8 napon belül a Jegyzőhöz továbbítani.Közszolgáltatási szerződés létrejötte


4. § (1) A szervezett közszolgáltatást igénybevevő tulajdonos és a Szolgáltató között a Ptk. 387., 388.§-a szerint szerződéses jogviszony jön létre.


(2) A közszolgáltatási szerződésre a közszolgáltató kiválasztásáról szóló hulladékgazdálkodás közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 4. §-ban foglaltak az irányadók.

A szerződésben meg kell határozni:

 1. a szerződő felek megnevezését és azonosító adatait (közszolgáltatást igénybe vevő természetes személy neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve; jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek székhelye, adószáma és számlavezető pénzintézete);
 2. a szerződés tárgyát;
 3. a közszolgáltatás teljesítésének kezdő napját;
 4. a teljesítés helyét;
 5. a begyűjtésre vonatkozó szabályokat;
 6. a felek jogait és kötelezettségeit;
 7. a közszolgáltatási díj megállapítását, a számlázásnak és a számla kiegyenlítésének módját;
 8. a szerződés módosításának, felmondásának feltételeit;
 9. az irányadó jogszabályok megnevezését.


A szerződés tervezetét a Rendelet 2. melléklete tartalmazza.A közszolgáltatás díja


5. § (1)A Szolgáltató a közszolgáltatás díját az elszállított szennyvíz mennyisége és az 1. mellékletben meghatározott mértékű egységnyi díjtétel figyelembe vételével állapítja meg.


(2) A Szolgáltató a díjat a közszolgáltatás elvégzését követően azonnal számla alapján jogosult beszedni.


Személyes adatok kezelése


6. § (1) A Szolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adat kezelésére a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 61. § alapján, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint jelen önkormányzati rendeletben foglalt mértékben és terjedelemben jogosult.


(2) A Szolgáltató megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel köteles gondoskodni az adatok biztonságáról.

Az adatokat védeni köteles különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy megsemmisülés ellen.


(3) A Szolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat az ingatlantulajdonos, illetve az ingatlan nyilvántartásban szereplő jogosult azonosítására, a közszolgáltatás teljesítésével, jogszabályban előírt ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, számlázásra, postázásra, közüzemi díjhátralékok behajtására használhatja fel.


(4) A Szolgáltató nem jogosult az általa kezelt közszolgáltatással összefüggő személyes adat nyilvánosságra hozatalára.Záró rendelkezések


7. § (1) Az e rendelettel összefüggő tevékenységeket, a rendelet végrehajtását Diósberény Község Jegyzője ellenőrzi.


(2) E rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.
         Tillmann András László                                                           Budainé Vajk Ildikó 

                  polgármester                                                                               jegyzőKihirdetési záradék:


A rendelet kihirdetésének napja: 2014.- február 26.
                                                                                                          Budainé Vajk Ildikó

                                                                                                                      jegyző

1. melléklet az 5/2014. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

A szippantott szennyvízkezelés szolgáltatási díja:A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás igénybevételének legmagasabb díja a Hőgyész község önkormányzata tulajdonában lévő szennyvíztisztító telepre történő szippantott szennyvíz szállítás esetében:866 Ft + Áfa / m3

Bruttó 1100 Ft/m3

2. melléklet az 5/2014. (II. 26.) önkormányzati rendelethez


TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉK GYŰJTÉSÉRE, ELSZÁLLÍTÁSÁRA ÉS ÁRTALMATLANÍTÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

(Tervezet)


amely létrejött egyrészről

Diósberény Község Önkormányzata (7072 Diósberény, Iskola u. 9. képviseli: Tillmann András László polgármester) mint Megrendelő

másrészről

Hőgyészi Közszolgáltató Kft. (7191 Hőgyész, Kossuth Lajos u. 1. cégj. szám: 17-09-008712; adószám: 23419959-2-17)  mint Közszolgáltató az alulírt helyen, időben, az alábbi feltételekkel:


1. Megrendelő – az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről rendelkező 1995. évi XLII. törvényben (a továbbiakban: Vgtv.) foglaltak alapján – megrendeli a Közszolgáltatótól Diósberény községben a települési folyékony hulladékok ideiglenes tárolására szolgáló létesítmények kiürítését, valamint az ártalmatlaníttatás céljából a települési folyékony hulladékoknak a kommunális szennyvíz befogadásáról szóló szerződése alapján a Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által kijelölt, az ALISCA Terra Kft. üzemeltetésében lévő hőgyészi (amennyiben ez a telep az üzemeltető által alátámasztott elháríthatatlan okból a szennyvizet fogadni nem tudja, a gyönki vagy tamási vagy regölyi) települési szennyvíztisztító telepre szállítását, szennyvíztisztító telepnek történő átadását.


2. Felek rögzítik, hogy e közszolgáltatási szerződést határozott időre kötik, 2014. január 1. napjától öt év időtartamra, 2018. december 31. napjáig.


3. Felek rögzítik, hogy Megrendelő Diósberény község közigazgatási területén a települési folyékony hulladékok ideiglenes tárolására szolgáló létesítmények kiürítését és a települési folyékony hulladékok elhelyezését, ártalmatlanítását a települési folyékony hulladék fogadásáról szóló érvényes szerződése alapján az 1. pont szerinti települési szennyvíztisztító telepre szállítása, szennyvíztisztító telepnek történő átadása útján biztosítja.


4. Közszolgáltató a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás lebonyolításába közreműködőként ill. teljesítési segédként csak olyan alvállalkozót vonhat be, aki rendelkezik a környezetvédelmi hatóság engedélyével. A közreműködő tevékenységéért a Közszolgáltatónak felel.


5. A felek rögzítik, hogy a települési folyékony hulladékok begyűjtése és szállítása kizárólag az erre a célra szolgáló, különleges rendeltetésű, zárt rendszerű, gépi működtetésű, csepegés, bűz- és szaghatást kizáró eszközzel, járművel végezhető.

A települési folyékony hulladék átadása, leürítése kizárólag az 1. pont szerinti, vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező szennyvíztisztító telepen történhet. A közszolgáltató nyilatkozik, hogy a szerződéskötéskor az 1. pont szerinti telep üzemeltetőjétől az erre vonatkozó befogadó engedéllyel rendelkezik.

Közszolgáltató köteles az érvényes új befogadó nyilatkozatokat, szerződéseket a Megrendelő Önkormányzatnak a szerződés hatálya alatt haladéktalanul bemutatni, másolatban átadni.


6. Az önkormányzat és a közszolgáltató egybehangzó akarattal módosíthatja a közszolgáltatási szerződés jogszabályban meg nem határozott tartalmi elemeit.

Ha közszolgáltatási szerződés megkötését követően jogszabály a közszolgáltatási szerződés elemeit úgy változtatja meg, hogy az valamely szerződő fél lényeges és jogos érdekeit sérti, a szerződő felek egybehangzó akarattal a szerződést módosíthatják.


7. A Felek bármelyike a másik félhez intézett egyoldalú nyilatkozatával felmondhatja a szerződést a Vgtv. 44/G. §-ában meghatározott esetekben és módon, az ott meghatározott felmondási idővel.


8. A tárgyévre vonatkozó szolgáltatási díjak megállapítása során a folyékony hulladék egységnyi térfogatának szippantási díját (Ft/m3) kell alapul venni. A közszolgáltatási díj egységesen 866,- Ft/m3 + ÁFA, azaz bruttó 1100,-Ft/m3.

Az igazolt díjhátralék kiegyenlítése a Vgt. 44/E.§-ában rögzített módon történik.

A közszolgáltatási díjakat Megrendelő önkormányzati rendeletben határozza meg.


9. A Megrendelő vállalja:

a) a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a közszolgáltató számára szükséges információk szolgáltatását,

b) a településen működtetett különböző közszolgáltatások összehangolásának elősegítését;

c) a közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogának biztosítását.


10. A Közszolgáltató kötelessége:

Diósberény község közigazgatási területén a települési folyékony hulladékok ideiglenes tárolására szolgáló létesítmények kiürítése, a települési folyékony hulladékok elhelyezése és ártalmatlanítás céljából a szerződéses szennyvíztisztító telepre szállítása, a szennyvíztisztító telepnek történő átadása, amely magában foglalja a települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátását, s ennek keretén belül:

 1. A települési folyékony hulladékok ártalmatlanítására vonatkozó szerződés megkötése, e szerződésben a folyékony hulladék átvételi feltételeinek, módjának rögzítése.
 2. Diósberény község közigazgatási területéről a települési folyékony hulladék szippantására és szállítására vonatkozó megrendelés felvételét követően köteles a közszolgáltatásnak 72 órán belül eleget tenni.
 3. A települési folyékony hulladék szállítását az erre a célra készített különleges rendeltetésű zárt rendszerű, gépi működtetésű, csepegés, bűz- és szaghatást kizáró eszközzel, járművel történő végzése.
 4. A települési folyékony hulladékot úgy begyűjteni, szállítani és leüríteni, hogy az szennyezést, elcsurgást ne okozzon. Elcsurgás esetén köteles a szennyezést haladéktalanul megszüntetni, az elcsurgott hulladékot összegyűjteni, a szennyezett terület fertőtlenítését elvégezni vagy elvégeztetni.
 5. A települési folyékony hulladékot még a szippantás napján a szerződéses szennyvíztisztító telepre beszállítani, ott a szerződésben kijelölt helyen és módon a vízműnek átadni, a beszállítás tényét, a szippantás mennyiségét a telephely üzemeltetőjével igazoltatni.
 6. A települési folyékony hulladék eredetének igazolása és az erre vonatkozó iratok 5 évig tartó megőrzése.
 7. A települési hulladék elszállításának megtagadása, ha a szippantandó hulladékról érzékszervi megállapítás (szag, szín, összetétel, stb.) alapján az feltételezhető, hogy az a szennyvíztisztító telepre a vonatkozó jogszabályi rendelkezés alapján nem engedhető. Abban az esetben, ha a szennyvíztelephelyen történő átadást követően a szennyvíz összetétele nem felel meg a közcsatornába engedhető szennyvizekre vonatkozó jogszabályi előírásoknak, a Közszolgáltató laboratóriumi vizsgálat készítésére köteles. Amennyiben a laboratóriumi vizsgálat eredményeként a hulladék nem tekinthető települési folyékony hulladéknak, úgy a Közszolgáltató kötelessége a laboratóriumi vizsgálat igazolt költségeinek, továbbá a technológiai tevékenységben okozott károkozás helyreállítási költségeinek Megrendelőre történő áthárítása. Az okozott kárról és a költségekről a jegyzőt értesíteni köteles.
 8. A közszolgáltatás jogszabályoknak megfelelő teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, eszköz, berendezés biztosítása, valamint a szükséges létszámú és végzettségű szakember alkalmazása.
 9. A közszolgáltatás folyamatos, biztonságos és bővíthető teljesítéséhez szükséges fejlesztések, beruházások és karbantartások elvégzése.
 10. A közszolgáltatás teljesítésével összefüggő adatszolgáltatás rendszeres teljesítése.
 11. A közszolgáltatás által alkalmazott közszolgáltatási díj mértékéről és az alkalmazás tapasztalatairól, az önkormányzat képviselő-testületének történő évenkénti egyszeri tájékoztatása.
 12. A fogyasztók számára könnyen hozzáférhető tájékoztatási rendszer működtetetése. A fogyasztók személyesen, telefonon, levélben informálódhatnak a közszolgáltatásról, és elintézhetik a közszolgáltatással kapcsolatos reklamációikat is.


11. A közszolgáltatási szerződésben nem szabályozott kérdésekben Diósberény község Önkormányzati Képviselő-testületének tárgyban szabályozó önkormányzati rendelete, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény és a vonatkozó jogszabályokban foglalt rendelkezések az irányadók.Felek kijelentik, hogy jelen megállapodás jognyilatkozataikat helyesen tartalmazza, melyre tekintettel azt helybenhagyólag írták alá.


Diósberény, 2014.         Tillmann András László                                                                          

                  Polgármester                                                                           Ügyvezető

       Megrendelő önkormányzat                                                 Hőgyészi Közszolgáltató Kft.