Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (X. 24.) önkormányzati rendelete

a települési képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről

Hatályos: 2024. 03. 01

Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (X. 24.) önkormányzati rendelete

a települési képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről

2024.03.01.

Csányoszró Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvény 32. cikk § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján - és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 35. § (1) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével - a települési képviselők tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásairól a következő rendeletet alkotja.

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendeletet alkalmazni kell az önkormányzat

a) települési képviselőire,

b) képviselő-testülete bizottságának

ba) képviselő tagjaira és elnökére,

bb) nem képviselő tagjára,

c) tanácsnokára.

(2) A rendeletet nem lehet alkalmazni az önkormányzat polgármesterére, alpolgármesterére.

2. A tiszteletdíjak

2. §1 A képviselői tiszteletdíj, alapdíj összege 40.000 Ft

3. §2

3. A költségtérítés

4. § (1) A képviselők az Mötv. 35. § (3) bekezdése alapján költségtérítésre lehetnek jogosultak.

(2) Az Mötv. 35. § (3) bekezdése alkalmazásában a képviselő-testület képviseletében, illetve a polgármester megbízásából végzett tevékenységnek azt a tevékenységet kell tekintetni

a) amely tevékenység ellátására a képviselő-testület, a polgármester vagy a bizottság írásban vagy jegyzőkönyvbe foglalva megbízza, valamint azt,

b) amelyet utólag a polgármester ilyen tevékenységnek minősít.

(3) A képviselő számára csak a Csányoszró. önkormányzat nevére szóló számlával igazolt költség téríthető meg. Számlával igazolt költségnek azt a költséget kell tekinteni, melyről a képviselő a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő számlát tud bemutatni. Az utazási költségek igazolása a belföldi kiküldetési rendelvény nyomtatvány kitöltésével igazolható.

(4) Az Mötv. 35. § (3) bekezdése alkalmazásában szükséges költségnek azt a költséget kell tekinteni, amely a feladat- és tevékenység ellátásához elengedhetetlenül szükséges, nélküle adott feladatot, tevékenységet nem lehet ellátni, és melynek képviselő általi viselése indokolatlan.

5. § A képviselői költségek kifizetését a polgármester engedélyezi, utalványozza a bemutatott számlák és a 11. §-ban foglalt feltételek fennállásának ellenőrzését követően.

6. Záró rendelkezések

6. § E rendelet 2014. év október hó 24. napján lép hatályba.

7. § Hatályát veszti a települési képviselők tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásairól és költségtérítéséről szóló 5/1994. (XII.16.) önkormányzati rendelet.

1

A 2. § a Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. §-t a Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2. §-a hatályon kívül helyezte.