Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete

a fás szárú növények telepítési szabályairól

Hatályos: 2014. 05. 01

Acsalag Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a fák és cserjék telepítési távolságára vonatkozóan az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet célja


1.§ E rendelet célja, hogy a növénytelepítési (ültetési) szabályok megalkotásával elősegítse a fák és cserjék (a továbbiakban: fás szárú növények) telepítését oly módon, hogy elkerülhetők legyenek a későbbi jogviták a szomszédok között.

A rendelet hatálya

2.§

(1)     A rendelet területi hatálya kiterjed Acsalag község közigazgatási belterületén történő fás szárú növények telepítésére.

(2)     A rendelet személyi hatálya kiterjed Acsalag község közigazgatási területén növényültetést, telepítést vagy kivágást végző természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre.

(3)     E rendelet előírásait kell alkalmazni egyéb jogszabály által nem szabályozott kérdésekben fás szárú növények ültetése, telepítése, gondozása és kivágása esetében.

A telepítésre vonatkozó szabályok

3.§

(1)     A fás szárú növények legkisebb ültetési (telepítési) távolsága a telekhatártól:


                                                                                                                            

  1. 1 m-nél magasabbra nem növő cserje, bokor, sövény                                   1,0 m
    1. 2 m-nél magasabbra nem növő cserje, bokor, sövény, díszfa, szőlő               1,5 m                                                                                                                                                                          
  2. 3 m-nél magasabbra nem növő minden egyéb bokor és díszfa                       2,0 m                                                                                                                                                              
  3. 4 m-nél magasabbra nem növő, nem terebélyes díszfa                                 3,0 m
  4. 4 m-nél magasabbra növő, terebélyes díszfa, alacsony növésű gyümölcsfa    4,0 m                                                                                                                             
  5. cseresznyefa, nyár, fűz, akác, fenyő, keménylombú fa                                 6,0 m                                                                                                                                                       
  6. dió-és gesztenyefa                                                                                     7,0 m

(2)     Élő sövény kerítésként, lehatárolásként telekhatárra csak mindkét ingatlan tulajdonosának beleegyezésével telepíthető.

(3)     Kúszó-kapaszkodó fás szárú növény csak saját tulajdonban lévő falra, fára, kerítésre futtatható fel.

(4)     Az (1) bekezdésben foglalt telepítési (ültetési) távolságok alól kérelemre a jegyző eltérést engedélyezhet, amennyiben a növénytelepítéssel érintett telekszomszéd írásban hozzájárul. A kérelemhez csatolni kell a növénytelepítéssel érintett telekszomszéd írásbeli hozzájárulását.

Közterületen történő telepítés

4.§

(1)     Közterületen e rendelet hatálya alá tartozó fás szárú növényt telepíteni csak a jegyző engedélyével lehet.

(2)     Közterületre elsősorban őshonos magyar fajokat lehet telepíteni.

(3)     Közterületen közmű létesítménybe vagy közművezeték fölé, illetve alá e rendelet hatálya alá tartozó növény nem telepíthető, kivéve, ha a közművezeték biztonsági övezetét nem érinti és annak biztonságos működését, valamint karbantartását nem akadályozza.

(4)     Közút mentén közlekedésbiztonsági okok miatt csak olyan fás szárú növény telepíthető, mely a közlekedést és a közlekedés biztonságát nem zavarja, nem gátolja, és nem akadályozza.

Meglévő fás szárú növények kezelése, gondozása


5.§ A fás szárú növény tulajdonosának a kötelessége a növényzet ápolása, gondozása, valamint a szomszéd telekre átnyúló, közterületre kinyúló ágak levágása. A tulajdonos köteles úgy gondozni, nyírni a növényt, hogy az a szomszédokat, érintetteket ne zavarja, más tulajdonában kárt ne okozzon.

Záró rendelkezések

6.§

(1) E rendelet 2014. május 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet növénytelepítésre vonatkozó rendelkezéseit a hatálybalépést követő telepítésekre kell értelemszerűen alkalmazni.

(3)  A fás szárú növények gondozására vonatkozó rendelkezéseket a rendelet hatálybalépése előtt ültetett fás szárú növényekre is alkalmazni kell.