Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjainak, valamint a gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról

Hatályos: 2023. 07. 01

Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjainak, valamint a gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról

2023.07.01.

Az önkormányzat képviselőt-testülete a szociális igazgatásról és ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésében, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 124. § (21) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:

1. §1 Jelen rendelet az Önkormányzat a szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátásának szabályozásáról 5/2021.(V.28.) rendeletében foglalt személyes gondoskodást nyújtó ellátásokra, valamint az önkormányzat illetékességi területén lévő nevelési-oktatási intézményekre terjed ki.

2. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért a (2) bekezdésben meghatározottak kivételével térítési díjat kell fizetni.

(2) Nem kell térítési díjat fizetni:

a) családsegítő szolgáltatásért

b) falugondnoki szolgáltatásért

(3) A szociális étkezésért fizetendő intézményi térítés díjakat e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(4) A személyi térítési díjat a kérelmező jövedelmi helyzete alapján úgy kell megállapítani, hogy az intézményi térítési díj összegét, valamint az Szt. 116. §-ának (3) bekezdésében meghatározott mértéket ne érje el.

3. § A gyermekétkezésért fizetendő térítési díjakat a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

4. § (1) Jelen rendelet 2014. május 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti: Porva Községi Önkormányzat szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 9/2008.(VI.27.) önkormányzat rendelet 1. melléklete, és a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 10/2008. (VI. 27.) önkormányzati rendelete.

1. melléklet2

Szociális étkeztetés térítési díjai

1.3 Szociális étkeztetés

980 Ft/fő/nap

1.1 Intézményi térítési díj:

980 Ft/fő/nap

2. Diétás étkezés intézményi térítési díj:

1090 Ft/fő/nap4

2. melléklet

Gyermekétkeztetés térítési díja
Óvodai ellátás (déli meleg főétkezés, tízórai és uzsonna formájában két kisétkezés) 800 Ft/nap5
1

Az 1. § a Porva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. melléklet a Porva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. melléklet 1. pontja a Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

Az 1. melléklet 2. pontja a Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 2. melléklet cím szövege a Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.