FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (III. 03.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL

A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL

Hatályos: 2014. 03. 04 - 2015. 03. 16

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelet 20. § (7) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottságának véleményének kikérésével a következőket rendeli el: I. fejezet


 1. Általános rendelkezések1. §      (1)        Felsőzsolca Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a jelen rendeletben foglaltak szerint hulladékgazdálkodási közszolgáltatást biztosít a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására és kezelésére.


            (2)        A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás az önkormányzat közigazgatási területére terjed ki.


            (3)        Jelen rendelet hatálya az önkormányzat közigazgatási területén valamennyi ingatlanhasználóra kiterjed.


            (4)        A jelen rendeletben használt fogalmakat magasabb szintű jogszabályok definiálják. A jelen rendeletben használt fogalmak tekintetében elsődlegesen a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) és a végrehajtását szolgáló jogszabályok alkalmazandók.2. §      (1)        Az önkormányzat közigazgatási területén a kötelező helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatást hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés alapján 2018. december 31-ig a MiReHuKöZ Nonprofit Kft. (továbbiakban: Közszolgáltató) jogosult ellátni. A Közszolgáltató a közszolgáltatás ellátására ezen időszakban kizárólagos jogosultsággal rendelkezik.


            (2)        A Közszolgáltató számára a Ht. lehetőséget biztosít arra, hogy hulladékgazdálkodás közszolgáltatási tevékenysége ellátásához alvállalkozót vegyen igénybe. Közszolgáltató alvállalkozók igénybevétele esetén köteles haladéktalanul tájékoztatást nyújtani az önkormányzat részére az általa igénybe vett alvállalkozói tevékenység tartalmáról és a jelen rendelet hatálya alá tartozó közszolgáltatáshoz viszonyított arányáról.

3. §       A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatás ellátásáról szóló az Önkormányzat és a Közszolgáltató között létrejött közszolgáltatási szerződés nyilvános, azt a Közszolgáltató saját honlapján illetve ügyfélszolgálatán közzéteszi.II. fejezet


2. Az Önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai4. §       Az önkormányzat feladata hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék rendszeres begyűjtésének, átvételének elszállításának, ártalmatlanításának, hasznosításának megszervezése, feltételek biztosítása. Az önkormányzatok feladata különösen:

a)   közszolgáltatás ellátására a Közszolgáltató kiválasztása, illetőleg kijelölése, a Közszolgáltatóval a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötése,

b)   a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék rendszeres begyűjtésének, elszállításának és kezelésének megszervezése,

c)   gondoskodás a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékgazdálkodási létesítmények, hulladék elhelyezésére szolgáló ártalmatlanító hely, hasznosító hely kialakításáról, fenntartásáról, üzemeltetéséről, megszüntetéséről, illetve rekultivációjáról,

d)   erre vonatkozó eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában a közszolgáltatási díjfizetés rendjének megállapítása,

e)   a Közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogának biztosítása.

f)    a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás e rendeletben és más jogszabályokban rögzített előírásai teljesítésének ellenőrzése mind a lakosság (ingatlanhasználó), mind a Közszolgáltató tekintetében

g)   az Önkormányzat a települési hulladékkal kapcsolatos feladatainak ellátása során a hulladékgazdálkodás jogszabályokban megfogalmazott céljának elérése érdekében együttműködik más, térségi települési önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, lakossággal.3. Az ingatlanhasználó kötelezettségei5. §       (1)        Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező települési hulladékot törvényben, kormányrendeletben, valamint az e rendeletben meghatározott módon és helyen gyűjteni és a közszolgáltató részére rendszeres időközönként átadni. Alapvető e tekintetben a magasabb szintű jogszabály által rögzített kötelességeinek betartása érdekében, hogy                                                                                                                                                         

a)      a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a település természetes és épített környezetét ne szennyezze a növény - és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja,

b)      az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartsa.


          (2)     Az ingatlanhasználó köteles a Közszolgáltatónak 15 napon belül bejelenteni, ha tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. Meg kell jelölnie az ingatlanon rendszeresen keletkező települési hulladék esetében az ingatlanon lakók számát, az egyéb szilárd hulladék esetében pedig a rendszeresen keletkező hulladék mennyiségét, tömegét. A bejelentés formanyomtatványát az 1. számú függelék tartalmazza.


             (3)        Az ingatlanhasználót nem terheli díjfizetési kötelezettség az olyan beépítetlen ingatlan tekintetében, ahol nem tartózkodik és hulladék sem keletkezik.


             (4)        Ha az ingatlanhasználó a közszolgáltató felé a valóságnak nem megfelelő mennyiséget vagy adatot közöl – ideértve az ingatlanon rendszeresen tartózkodó személyek számára vonatkozó adatot is – és ennek folytán az átadásra kerülő hulladék mennyisége rendszeresen meghaladja az átvett gyűjtőedények űrtartalmát, a közszolgáltató – az ingatlanhasználó megkeresésével egyidejűleg – jogosult a tényleges mennyiségű hulladéknak megfelelő űrtartalmú edényre cserélni az eredeti gyűjtőedényt, illetve jogosult megemelni az ürítési gyakoriságot vagy a gyűjtésre átadott edények számát.


             (5)        Az ingatlanhasználó, aki által használt ingatlanon települési hulladék keletkezik, de az ingatlan egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban bejegyzett székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a települési hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett hulladéktól elkülönítetten gyűjteni és arra a közszolgáltatást igénybe venni.6. §       (1)        Szüneteltethető a közszolgáltatás kötelező igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken legalább 30 napig senki sem tartózkodik, s emiatt azokon hulladék nem keletkezik. A közszolgáltatás igénybevételének szünetelésére vonatkozó igényét az ingatlanhasználó a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt, azt legalább 30 nappal megelőzően írásban köteles bejelenteni a Közszolgáltatónak.


             (2)        Ha a szüneteltetés feltételeiben változás következik be, az ingatlanhasználó a Közszolgáltatónak haladéktalanul írásban köteles azt bejelenteni, a leadott gyűjtőedényt a Közszolgáltató telephelyén felvenni.


             (3)        Amennyiben a szüneteltetés ideje alatt a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kerül kihelyezésre, úgy - az ingatlanhasználó egyidejű értesítése mellett - a Közszolgáltató a hulladékot köteles elszállítani, a hulladék mennyiségének megfelelő díj felszámítása mellett.


             (4)        A települési hulladéknak nem minősülő hulladék keletkezésének tényét az ingatlan használó köteles az önkormányzat Polgármesteri Hivatal Titkárságán írásban bejelenteni. A bejelentésben az ingatlanhasználó köteles megjelölni azokat a körülményeket, amelyek miatt az adott hulladék nem minősül települési hulladéknak, továbbá azokat az intézkedéseket, amelyek útján a hulladék kezeléséről gondoskodik.             (5)        Tilos a hulladékot elhagyni, - a gyűjtés, a begyűjtés, lerakás szabályaitól eltérő módon - felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni.


             (6)        A közterületeken, vagy az ingatlanoknál kihelyezett gyűjtőedényekből, illetőleg zsákokból guberálni tilos.III. fejezet


4. A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendje7. §       (1)        A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a közszolgáltató az ingatlanhasználót írásban, vagy felhívás közzététele útján köteles tájékoztatni. A hulladékbegyűjtésnek, elszállításának rendjét (gyakoriságát, útvonal és időpont) - a keletkező hulladékmennyiségek figyelembevételével - a közszolgáltató köteles kialakítani és arról az ingatlanhasználókat-változás esetén is - értesíteni.


             (2)        Amennyiben a települési hulladék - árusító, szolgáltató vagy egyéb gazdasági tevékenység folytán - közterületen keletkezik, a tevékenység végzésére kiadott közterület használati hozzájárulás birtokosa köteles bejelenteni, hogy hulladékának kezeléséről hogyan gondoskodik. A közterületi hozzájárulás megadását az önkormányzat az általa szervezett közszolgáltatás igénybevételéhez kötheti.


             (3)        A helyi közszolgáltatás által ellátandó területre rendszeresített, szabványos gyűjtőedények típusát, minimális térfogatát, darabszámát és ürítésre való átadásának helyét a Közszolgáltató az Önkormányzat egyetértésével állapítja meg a lakosok száma, a keletkezett hulladékmennyiség és a gyűjtési/ürítési gyakoriság figyelembevételével.


             (4)        A hulladék ürítésének minimális gyakorisága heti egy alkalom.


             (5)        A Közszolgáltató karácsonyi ünnepeket követően a lakossági gyűjtő edényzet mellé kihelyezett karácsonyfákat külön díj felszámolása nélkül szállítja el kezelés céljából minden év január 31-ig.


             (6)        Üdülőingatlanok esetében a közszolgáltatás igénybevétele május l. napjától szeptember 30. napjáig tartó használati szezonban kötelező, annak módja a konténeres hulladékgyűjtés.8. §       (1)        A gyűjtőedény mellé hulladékot, a 7. § (5) bekezdésben foglalt kivétellel elhelyezni nem lehet. Az ingatlanhasználó a gyűjtőedény tartalmát meghaladó vegyes hulladékot a gyűjtés napján a gyűjtőedény mellé hulladékgyűjtő zsákban is kihelyezheti. E célra kizárólag a Közszolgáltatótól megvásárolható műanyag szabványzsák vehető igénybe, melynek ára kezelés díját tartalmazza.


             (2)        A közszolgáltató jogosult a gyűjtőedényzet mellé kirakott hulladék elszállítására, amennyiben az adott területen alkalmazott technológia erre lehetőséget nyújt. A többletszolgáltatás tényéről és az ennek megfelelő díj alkalmazásáról a közszolgáltató az ingatlan használót egyidejűleg értesíteni köteles.


             (3)        Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényeket és zsákokat az ingatlan területén belül köteles elhelyezni. Az ingatlanhasználó köteles az átvett hulladékgyűjtő edényeket a hulladék elszállítása céljából a Közszolgáltató által megjelölt szállítási napot megelőző nap 18 órától, közterületen, a begyűjtést végző gépjárművei megközelíthető (télen is) és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni (közút szélén úgy, hogy a forgalmat ne akadályozza), úgy hogy az ürítés a szállítási nap 06 órájától elvégezhető legyen.9. §       (1)        A kihelyezett gyűjtőedény, gyűjtőeszköz nem akadályozhatja a jármű- és gyalogos forgalmat és elhelyezése, egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.


             (2)        A gyűjtőedényeket ürítés előtt – és után fedett állapotban kell tartani.


             (3)        Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a gyűjtőedények tisztántartásáról,
fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról, valamint környezetük tisztántartásáról. A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedények, gyűjtőeszközök ürítése során esetlegesen keletkezett szennyeződés takarításáról a közszolgáltató köteles gondoskodni.10. §     (1)        A közszolgáltató által a szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényeket az ingatlanhasználó erre irányuló írásbeli szerződés alapján jogosult megvásárolni, vagy külön díj ellenében bérbe venni a közszolgáltatótól.


             (2)        Az ingatlanhasználó vagy az önkormányzat tulajdonát képező gyűjtőedények elhelyezéséről, pótlásáról, kicseréléséről, javításáról az ingatlanhasználó köteles gondoskodni saját költségén, kivéve a Közszolgáltató általi, bizonyított károkozás esetét. Az ingatlanhasználó jogosult az edényzet kicseréléséről, pótlásáról egyéb más szolgáltatótól történő megvásárlás vagy bérbevétel útján gondoskodni, azzal, hogy kizárólag olyan edényzetet használhat, amely a helyi közszolgáltatás által ellátott területre rendszeresített, szabványos gyűjtőedénynek megfelel.


             (3)        Az ingatlanhasználó által a Közszolgáltatótól bérbe vett és rendeltetésszerűen használt gyűjtőedények szükség szerinti javításáról, pótlásáról cseréjéről az ingatlanhasználó bejelentése alapján a Közszolgáltató köteles gondoskodni, illetve az ingatlanhasználó jogosult az edényzet kicseréléséről, pótlásáról egyéb más szolgáltatótól történő megvásárlás vagy bérbevétel útján gondoskodni, azzal, hogy kizárólag olyan edényzetet használhat, amely a helyi közszolgáltatás által ellátott területre rendszeresített, szabványos gyűjtőedénynek megfelel.11. §     (1)        A Közszolgáltató az edényürítés során általa okozott hulladékgyűjtő edény sérülését          díjmentesen köteles megjavítani, illetve ha az edény használhatatlanná válik, kicserélni.


             (2)        A gyűjtőedény rendeltetéstől eltérő használata, valamint eltűnése vagy megsemmisülése miatt keletkezett kárt az az ingatlanhasználó köteles megtéríteni, aki a gyűjtőedény használati jogát (bérleti vagy tulajdonjogát) megszerezte.


             (3)        A hulladékgyűjtő szigeteken elkülönítetten gyűjtött hulladék elhelyezésére szolgálószabványos gyűjtőedények elhelyezéséről az edények ürítéséről, karbantartásáról és fertőtlenítéséről a gyűjtőszigetek és környékük tisztántartásáról a Közszolgáltató köteles gondoskodni.


             (4)        Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot a hulladékgyűjtő szigeten - a Közszolgáltató előírásaira is tekintettel - úgy kell elhelyezni, hogy azok ne keveredjenek egymással, és a környezetet ne szennyezzék.12. §     (1)        A közszolgáltatás alá tartozó ingatlanokon a szabvány szerinti 1-2 fő esetén 60 literes, 3 és több fő esetén 120 literes gyűjtőedény használata kötelező.

                          A gyűjtőedényben elhelyezhető települési szilárd hulladék súlya, és az alkalmazható edényzet mérete:

a)   60           literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 13 kg

b)   120         literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 27 kg

c)   240         literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 50 kg

d)   770         literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 175 kg

e)   1100       literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 250 kg.


             (2)        Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlanhasználó a közszolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni. Köteles továbbá az így okozott esetleges kárt megtéríteni.


             (3)        Tilos a gyűjtőedénybe, gyűjtőeszközbe folyékony, mérgező, tűz-és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyezteti a begyűjtést, ürítést végző személyek vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét.


             (4)        A (2) bekezdésben foglalt esetben és a (3) bekezdésben foglaltak esetén a Közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítését megtagadhatja. Ezen túlmenően a Közszolgáltató jogosult megtagadni a közszolgáltatás teljesítését az alábbi esetekben:

a)   a hulladék nem jelen rendeletben meghatározott méretű edényzetben vagy zsákban került elhelyezésre és ezáltal a Közszolgáltató járműve az ürítést nem tudja elvégezni,

b)   a gyűjtőedényben települési hulladéknak nem minősülő hulladékot helyeztek el, különösen építési és bontási hulladékot, állati tetemet, valamint elektromos, elektronikai és veszélyes hulladékot,

c)   érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a gyűjtőedény mérgező, robbanó, folyékony, veszélyes vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési          hulladékkal együtt nem gyűjthető, nem szállítható, illetve ártalommentesen nem helyezhető el, illetve nem minősül települési hulladéknak,

d)   a gyűjtőedény oly mértékben sérült, hogy a gépi ürítés során balesetveszélyt okozhat.


             (5)        A települési szilárd hulladék gyűjtése, tárolása során olyan gondossággal kell eljárni, hogy hulladék se a szállítójárműbe való ürítéskor, se a szállítás folyamán ne szóródjon szét, ne porozzon, és egyéb módon környezetszennyezést ne idézzen elő.5. Lomtalanítás13. §     (1)        A lomtalanítás megszervezéséről és lebonyolításáról a Közszolgáltató gondoskodik évi két alkalommal, az önkormányzattal előzetesen egyeztetett időpontba.


             (2)        A lomtalanítás zavartalan lebonyolítása érdekében az ingatlanhasználó a közszolgáltató által előzetesen megjelölt időpontban helyezheti ki elszállítás céljából az ingatlan elé vagy arra a helyre, amelyet a szolgáltató előzetesen megjelölt.


             (3)        Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.6. A hulladék elhelyezésével, ártalmatlanításával, illetve

hasznosításával kapcsolatos rendelkezések14. §     A Miskolc Térségi Konzorcium keretében együttműködő települési önkormányzatok, köztük Felsőzsolca Város Önkormányzata közigazgatási területén keletkező hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körbe tartozó hulladék kizárólag az Önkormányzat, illetve a feladat ellátására létrejött Miskolc Térségi Konzorcium közös tulajdonában és a közszolgáltatási szerződés alapján 2018. december 31-ig a MiReHuKöZ Nonprofit Kft. kizárólagos üzemeltetésében levő Hejőpapi Regionális Hulladéklerakóban kezelhető, illetve ártalmatlanítható.7. A közszolgáltatási díj megfizetésének részletszabályai15. §     (1)        Az ingatlanhasználó a teljesített közszolgáltatás alapján számított közszolgáltatási díjat utólag, a Közszolgáltató vagy az általa megbízott személy (díjbeszedő) által megküldött számla, vagy csekk alapján, a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül kiegyenlíti. A Közszolgáltató a számlázási gyakorlatában bekövetkező változásról az ingatlanhasználókat a változás bevezetését megelőzően legalább 30 nappal írásban és egyidejűleg honlapján tájékoztatja.


             (2)        A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban az ingatlanhasználó a Közszolgáltatónál írásban kifogást emelhet. A kifogásnak a számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs. A kifogásra, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a Közszolgáltató válaszát megküldi.


             (3)        Túlszámlázás esetén a többletösszeget és annak időarányos kamatait a Közszolgáltató visszafizeti vagy az ingatlanhasználó írásbeli kérelmére azt a soron következő, esedékes díjfizetési kötelezettségbe beszámítja.


             (4)        Ha a gyűjtőedényt külön bérlettel a Közszolgáltató vagy harmadik személy, szervezet biztosítja, annak költsége a díj megállapításánál nem vehető figyelembe.


             (5)        Az ingatlanhasználónak nem kell közszolgáltatási díjat fizetni azokra a hónapokra, amelyek során a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége a jelen rendeletben foglaltak alapján szünetelt.


             (6)        Nem tagadható meg a közszolgáltatás díjának megfizetése, ha a Közszolgáltatót a helyi közszolgáltatással kapcsolatos kötelességének teljesítésében az időjárás vagy más elháríthatatlan ok akadályozta és a Közszolgáltató az akadály elhárulását követően a legközelebbi gyűjtési napon pótolta mulasztását.          8. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések16. §     (1)     A közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat a Közszolgáltató köteles zártan kezelni a magasabb szintű jogszabályok rendelkezései szerint, és az adatbázist kizárólag Közszolgáltatói tevékenységéhez kapcsolódóan használhatja fel.


             (2)     Az adatvédelmi és az egyéb adatszolgáltatásokra vonatkozó jogszabályok rendelkezései által meghatározott keretek között az önkormányzat köteles átadni a Közszolgáltatónak a közszolgáltatói kötelezettsége hatékony és folyamatos ellátásához szükséges, kezelésében lévő közérdekű adatokat és információkat. A Közszolgáltató az adatokat más célra nem használhatja fel a megjelölt célon túl, nem adhatja tovább harmadik személy részére, s köteles gondoskodni arról, hogy az adatokhoz (elektronikus úton sem) illetéktelen ne férjen hozzá.


             (3)     A Közszolgáltató kizárólag a közszolgáltatás kialakítása és fenntartása céljából, a kötelező közszolgáltatás nyújtására irányuló jogviszony időtartama alatt, valamint e jogviszony megszűnését követően a jogszabályokban előírt iratmegőrzési kötelezettség időtartama alatt kezelheti a közszolgáltatással érintett ingatlanhasználó Ht.-ben meghatározott és a közszolgáltatás ellátásához szükséges személyes adatokat. A Közszolgáltató jogosult egyes, a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó részfeladatai tekintetében adatkezelőt, adatfeldolgozót megbízni, és a jogos igényeinek érvényesítése érdekében az e bekezdésben meghatározott személyes adatokat hatósági, bírósági eljárások lefolytatása céljából harmadik személynek átadni.V. fejezet

Záró rendelkezések17. §     (1)        Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


             (2)        Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Felsőzsolca Város Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 1/2002. (I. 25.) önkormányzati rendelete.
                         dr. Pataki Anett  s. k.                                                        Dr. Tóth Lajos s. k.

                                   jegyző                                                                        polgármester1. melléklet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

6/2014. (III. 03.) önkormányzati rendelethez


B E J E L E N T É S

        

          Hulladékszállítási közszolgáltatás igénybevételi kötelezettség keletkezéséről

                                                (Magánszemélyek adatlapja)


AZ INGATLANHASZNÁLÓK ADATAI


Neve:..........................................................................Adóazonosító jele: ................................

Szül. hely, idő:...........................................................................................................................

Anyja neve:................................................................................................................................

Neve:.........................................................................Adóazonosító jele:..................................

Szül. hely, idő: ..........................................................................................................................

Anyja neve:................................................................................................................................

Neve: ..........................................................................Adóazonosító jele:.................................

Szül. hely, idő:............................................................................................................................

Anyja neve: ...............................................................................................................................

Az ingatlan címe:......................................................................................................................

Levelezési cím:...........................................................................................................................

Ingatlanon lakók száma (kitöltése nem kötelező)*:...............................................................

Várhatóan keletkező hulladék mennyisége hetente:..............................................................

Edényzet: ...................................................................................................................................

Az ingatlan használatba vételének időpontja:........................................................................

....................... ......................, 20...   év,............................... hó........ nap


............................................................................................

    ingatlanhasználó(k) *         Ezen pont kitöltésével az ingatlanhasználó(k) a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdése alapján felhatalmazást ad(nak) a Szolgáltatónak az itt megadott személyes adatai(k) kezeléséhez. A Szolgáltató vállalja, hogy - a törvényi kötelezettségének megfelelően -az adatokat harmadik telnek nem adja tovább.   2. melléklet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

       6/2014. (III. 03.) önkormányzati rendelethezBEJELENTÉS


Hulladékszállítási közszolgáltatás igénybevételi kötelezettség keletkezéséről

(Lakóközösségek adatlapja)


1 ./ A (társasház, lakásszövetkezet, garázs szövetkezet, stb.) neve:...................................................... .................

....................................................................................................................................................

2./ Címe:................................................................................................................................................................ ....

     3./ Bankszámla száma:....................................................................................................................................... ........

      4./ Adószáma:........................................................................................................................................................ ..

      5./ A közös képviselő neve:................................................................................................................................ ....

      6/  A közös képviselő címe:................................................................................................................................. ....

      7./ A közös képviselő telefon/fax száma:........................................................................................................ .....

      8./  Háztartások száma:........................................................................................................................................ ....

9./  Garázsok száma..................................................................................................................................

      10./ Várhatóan keletkező hulladék mennyisége hetente:............................................................................. ...............

     11. / A szolgáltatás helye:                                                             tárolótartály típusa: Darabszám:


.....................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................


.....................................................................................................................................................

12./ A szolgáltatás kezdő időpontja: ..............................................................................

....................... ......................, 20...   év,............................... hó........ nap
..................................................

közös képviselő3. melléklet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
6/2014. (III. 03.) önkormányzati rendelethez


A szelektív hulladékgyűjtő szigetek helye:  1. Felsőzsolca, Kossuth Lajos utca


  1. Felsőzsolca, Árpád fejedelem utca


  1. Felsőzsolca, Kazinczy Ferenc utca


  1. Felsőzsolca, Bolyai János utca