Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2014 (III.27.) önkormányzati rendelete

a Debreceni Közterület Felügyelet feladatainak meghatározásáról

Hatályos: 2021. 06. 25

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2014 (III.27.) önkormányzati rendelete

a Debreceni Közterület Felügyelet feladatainak meghatározásáról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (6) bekezdésében és 4. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (1) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 59. § (2) bekezdés 25. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A Debreceni Közterület Felügyelet feladatai

1. § [1] A Debreceni Közterület Felügyelet feladatai:

 • a) közterület-hasznosító szervként ellátja a közterület használatáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott feladatokat;
 • b) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata piacainak, vásárainak, fenntartása, működtetése, a piaci rend fenntartása, alkalmi (ünnepi) vásárok szervezése;
 • c) kerékbilincs alkalmazása a közterületen szabálytalanul elhelyezett járműveken, ha a szabálytalanul elhelyezett járművek balesetveszélyt nem jelentenek és a forgalmat nem akadályozzák;
 • d) az üzemben tartó és a rendőrség értesítése mellett a közterületen szabálytalanul elhelyezett jármű elszállítással történő eltávolítása, ha az - a közúti közlekedés szabályairól szóló jogszabályban foglalt esetekben - a közúti forgalom biztonságát, vagy a közbiztonságot veszélyezteti;
 • e) a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló törvényben szabályozott közterület-felügyelők hatáskörébe tartozó dohányzási tilalom rendelkezéseinek ellenőrzése és szankcionálása;
 • f) közreműködés Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának védelmében, a közösségi közlekedési eszközök használati rendjének fenntartásában;
 • g) a szeszes italok közterületen történő fogyasztásának tilalmára vonatkozó önkormányzati rendeletben foglaltak betartásának ellenőrzése és szankcionálása;
 • h) közreműködés a közterületek tisztántartásáról és a zöldterületek védelméről szóló önkormányzati rendelet végrehajtásának ellenőrzésében;
 • i) közreműködés az üzemképtelen, roncs, elhagyott járműveknek a közút kezelője által történő elszállításában;
 • j) Magyarország és Debrecen város zászlajának (lobogója) kitűzésére (felvonására) irányadó rendelkezések betartásának ellenőrzése;
 • k) a szmogriadó fokozatok elrendelése esetén segíti, illetve ellenőrzi a korlátozó intézkedések végrehajtását, együttműködik a szmogriadó terv végrehajtásában résztvevő más szervekkel.
 • l) szervezeti egysége útján ellátja a mezei őrszolgálat feladatait.

2. A közterület-felügyelői egyenruha és a mezőőri formaruha egyes előírásai

2. § (1) A Debreceni Közterület Felügyelet közterület-felügyelője a szolgálata teljesítésekor egyenruhájára kitűzve viseli az országosan egységes, egyedi azonosító számmal ellátott felügyelői jelvényt, továbbá Debrecen Város címerét és a „Közterület Felügyelet Debrecen” feliratot tartalmazó karjelzést, illetve sapkajelzést.

(2) A Debreceni Közterület Felügyelet mezőőre a szolgálata teljesítésekor formaruhájának bal oldalán, jól látható helyen viseli az országosan egységes, egyedi azonosító számmal ellátott szolgálati jelvényt, továbbá Debrecen Város címerét és a „Mezei Őrszolgálat Debrecen” feliratot tartalmazó karjelzést, illetve sapkajelzést.

3. Záró rendelkezések

3. § Ez a rendelet 2014. április 1. napján lép hatályba.

4. §


[1] Az 1. § a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 26/2021. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 18. §-ával megállapított szöveg.