Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

Hatályos: 2014. 09. 01- 2023. 01. 31

Sopronnémeti Község Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 143. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Mötv. 13. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja.

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §

(1) A rendelet hatálya Sopronnémeti község közigazgatási területére terjed ki.

(2) Sopronnémeti község közigazgatási területén új közterületet elnevezni, új házszámot megállapítani, a korábban megállapított közterületnevet és házszámot megváltoztatni e rendelet szabályai szerint lehet.

2. §

E rendelet alkalmazásában:

1. Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti közterület

2. Közterületnév: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló kormányrendelet szerinti közterületnév.

3. Házszám: olyan számmal, számmal és betűvel meghatározott azonosító jel, amely az ingatlan-nyilvántartásban helyrajzi számmal jelölt ingatlanhoz tartozik, és amely az ingatlan térbeli beazonosítását szolgálja.

II. FEJEZET

A KÖZTERÜLETEK ELNEVEZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

3. §

(1) Minden közterületet el kell nevezni. A közterületek nevének megállapítása és megváltoztatása Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik.

(2) Az újonnan létesített közterület nevét, a létrejöttét követő egy éven belül kell megállapítani.

(3) Az utcák, épületek közötti szerviz utakat, gyalogutakat, mezőgazdasági célú területet és lakónépességet nem érintő dűlő utakat nem szükséges elnevezni.

4. §.

(1) A közterület elnevezésénél figyelemmel kell lenni, és előtérbe kell helyezni Sopronnémeti község jellegére, történelmére, hagyományaira, földrajzi sajátosságaira, kulturális, természeti, történelmi értékeire, sajátosságaira, vagy a közterületnek a településen belüli elhelyezkedésére utaló névadást.

(2) A település közigazgatási területén több azonos elnevezésű közterület nem lehet. Ez alól kivételt képeznek a különböző helyrajzi számon lévő, de természetben egymás folytatásában elhelyezkedő azonos típusú közterületek.

(3) Közterületet személyről, tárgyról, állatról, növényről, történelmi eseményről, földrajzi névről, elhelyezkedésről, fogalomról lehet elnevezni.

5. §

(1) A közterület elnevezése során törekedni kell arra, hogy az elnevezés rövid, közérthető, a magyar nyelvhelyesség szabályainak megfelelő legyen.

(2) A személyről történő elnevezés során törekedni kell arra, hogy az elnevezés olyan személynek állítson emléket, aki

a) a társadalmi élet bármely területén kimagasló érdemeket szerzett, tevékenysége a nemzet szellemi, anyagi gyarapodását szolgálta, közmegbecsülésnek örvend, vagy

b) élete, munkássága Sopronnémeti községhez vagy a térséghez kötődik, hozzájárult a település vagy a térség fejlődéséhez, vagy példa értékű lehet a  község lakói számára.

6. §

A közterület nevének megállapítását, vagy megváltoztatását kezdeményezheti:

a) polgármester,

b) önkormányzati képviselő,

c) Sopronnémeti községben bejelentett lakcímmel rendelkező állampolgár,

d) Sopronnémeti községben ingatlannal, székhellyel, telephellyel rendelkező jogi személy.

7. §

A közterület elnevezésére vonatkozó előterjesztést társadalmi egyeztetésre kell bocsátani, és az elnevezéssel kapcsolatban benyújtott észrevételeket a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.


8. §

A közterület elnevezésével kapcsolatos döntést közzé kell tenni, és a döntésről értesíteni kell az Okmányirodát, az illetékes földhivatalt, rendőrkapitányságot, postahivatalt, tűzoltóságot, mentőállomást, és a közmű-szolgáltatókat.


III. FEJEZET

A HÁZSZÁM MEGÁLLAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

9. §

(1) A névvel ellátott közterület mentén lévő lakóházakat, egyéb épületeket és az építési telkeket (a  továbbiakban: ingatlan) házszámmal kell ellátni.

(2) A házszámozásnál figyelemmel kell lenni azon beépítetlen telkekre is, melyek a későbbi beépítéskor a közbenső házszámot kapják.

(3) Ingatlan megosztása esetén, amennyiben az újonnan kialakuló telek ugyanarra a közterületre nyílik, a házszámot az ABC nagybetűivel kell megkülönböztetni.

(4) Telekegyesítéskor a házszámokat össze kell vonni.

(5) Amennyiben egy ingatlan több közterülettel, utcával is érintkezik, a házszámot arról a közterületről kell megállapítani, amely felől az ingatlan megközelíthető, amely közterületre az ingatlan bejárata esik.

Amennyiben ez több közterület esetében is igaz, akkor az ingatlannak a szélesebb közterület soron következő házszámot kell kapnia.

10. §

(1) Az út, utca, köz, sétány (a továbbiakban együttesen: utca) házszámozása 1-től kezdődően, növekvő arab számozással történik, és a házszám növekedésének irányát tekintve az utca bal oldalán lévő ingatlanok páratlan, a jobb oldalon lévő ingatlanok páros számozást kapnak.  

(2) Terek esetén a házszámozás 1-től kezdődően folyamatos, az óramutató járásával megegyező irányú.

(3) A földrajzi okokból csak az egyik oldalán beépíthető utcák házszámozása arab számozással 1-től kezdődően folyamatos.

(4) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltaktól eltérni csak a helyi hagyományok figyelembevételével lehet.

11. §

(1) Egy helyrajzi számú ingatlanon álló több épület esetén, továbbá telekmegosztás során keletkező új helyrajzi számú ingatlan esetén a magyar ABC sorrend szerinti nagybetűivel történő megkülönböztetés alkalmazható, szám/betűjel formátumban, a kettős, hármas és ékezetes betűk alkalmazása nélkül.

(2) A kialakult házszámozást követően egyesített ingatlanok megtartják eredeti házszámukat.

(3) Egy közterületre nyíló ingatlanok azonos számmal nem jelölhetők.

12. §

A házszám megállapításáról szóló döntést az érintett ingatlannal rendelkezni jogosultakon túl közölni kell a 8. §-ban meghatározott szervekkel.

IV. FEJEZET

NÉVTÁBLÁK ÉS HÁZSZÁMTÁBLÁK ELHELYEZÉSE

13. §

(1) A közterületek nevét jól látható módon, névtáblán kell feltüntetni.

(2) A közterületek névtábláit a saroktelek  a saroktelek kerítésén, ennek hiányában a saroképületen, vagy külön tartószerkezeten kell elhelyezni.

(3) A névtábla kihelyezésével érintett ingatlan tulajdonosa vagy használója a névtábla kihelyezését tűrni köteles.

(4) A névtáblák kihelyezéséről, karbantartásáról, szükség esetén cseréjéről, pótlásáról az önkormányzat gondoskodik.

14. §

A közterület elnevezésének megváltozása esetén a régi elnevezést feltüntető névtáblákat, a változásról szóló döntést követően egy évig piros átlós vonallal áthúzva az eredeti helyén kell hagyni, és az új elnevezést feltüntető névtáblákat közvetlenül a régi fölött vagy alatt kell elhelyezni.


15. §

(1) A házszámot jelző táblát (a továbbiakban: házszámtábla) az ingatlan utcafronti kerítésére vagy házfalára, az utcáról jól látható módon kell az ingatlan használójának, kezelőjének, ennek hiányában a tulajdonosának elhelyezni.

(2) A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, olvasható állapotban tartásáról, szükség szerint cseréjéről, pótlásáról az (1) bekezdés szerinti kötelezettnek kell gondoskodnia.

V. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉS

16. §

(1) Ez a rendelet 2014. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésekor meglévő közterületi elnevezéseket és házszámokat a hatályba lépés nem érinti.

Sopronnémeti, 2014. augusztus 29.