Bakonyság község képviselő testületének 8/2014 (IX.26..) önkormányzati rendelete

Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Hatályos: 2023. 01. 01

Bakonyság község képviselő testületének 8/2014 (IX.26..) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

2023.01.01.

Bakonyság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 5. § b) pontjában és 43. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Bakonyság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete adómegállapítási jogkörében eljárva az önkormányzat illetékességi területén magánszemély kommunális adóját, idegenforgalmi adót és helyi iparűzési adót határozatlan időre vezet be.1

(2) Az e rendeletben foglalt szabályok a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben (a továbbiakban Htv.) meghatározott adóalanyokra és adótárgyakra terjednek ki. Ezen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Htv. és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben foglaltak az irányadók.

(3) A Képviselő-testület mentesíti a magánszemély kommunális adójának alanyát a bevallás-benyújtási kötelezettség alól, feltéve, ha az adóalanyt adófizetési kötelezettség nem terheli.

2. Magánszemély kommunális adója

2. § A magánszemély kommunális adójának évi mértéke adótárgyanként, illetve lakásbérleti jogonként 12 000 Ft.

3. § (1) Mentes az adó alól az adó alanya, ha Bakonyság községben életvitelszerűen tartózkodik.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában életvitelszerű tartózkodásnak minősül, ha az adóalany tárgyév január 1-jén a lakcím-nyilvántartásban Bakonyság községben lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel van bejegyezve.

3. Idegenforgalmi adó

4. § (1) Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

(2)2 Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 400 Ft.

3/A. Helyi iparűzési adó

4/A. § Az adó mértéke az adóalap 0,5 %-a.3

4. Záró rendelkezések

5. § (1) E rendelet 2015. január 1. napján lép hatályba

(2) Hatályát veszti Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 8/1999. (V. 28.) rendelete, az azt módosító 10/1999. (IX. 21.) és 12/2004.(VI. 23.) rendelete, valamint az idegenforgalmi adóról szóló 4/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete.

1

módosította a 11/2022. (XI. 29.9 önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2023. január 1. napjától

2

A 4. § (2) bekezdése a Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

beiktatta a 11/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2023. január 1. napjától