Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2014. (VIII.27.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól

Hatályos: 2023. 02. 17

Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2014. (VIII.27.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól

2023.02.17.

Olaszfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában és az 51 §. (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §2 Olaszfa község közigazgatási területén új közterületet elnevezni, új házszámot megállapítani, a korábban megállapított közterületnevet és házszámot megváltoztatni csak e rendelet szabályai szerint lehet.

2. §3

II. Fejezet

A KÖZTERÜLETEK ELNEVEZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

3. § (1)4 A külterületi egyéb közterületeket elnevezéssel lehet ellátni.

(2)5 A közterület elnevezése előtagként a közterület nevéből, és utótagként a közterület jellegére utaló meghatározásból (út, utca, tér, köz, sor ) áll.

(3)6

(4) A község közigazgatási területén több azonos elnevezésű közterület nem lehet.

(5) Az újonnan létesített közterület nevét a közterületnek a földhivatali ingatlan-nyilvántartásban történő bejegyzését követő egy éven belül meg kell állapítani.

(6) Ha egy közterület településrendezés, beépítés következtében két vagy több részre tagozódik, egységes közterületként megszűnik és – az elkülönüléstől számított egy éven belül – új nevet kell adni a közterületnek.

(7) A közterület nevének megváltoztatására a közterület elnevezésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

4. § (1)7 A közterületek elnevezésére, illetve annak megváltoztatására irányuló eljárás írásbeli kezdeményezés alapján indulhat.

(1a)8 A kezdeményezés benyújtására jogosult:

a) a polgármester,

b) a képviselő-testület tagja,

c) a jegyző,

d) a településen bejegyzett civil szervezet,

e) az érintett

(1b)9 ) A közterületek elnevezésével kapcsolatos előkészítő feladatokat a polgármester látja el.

(1c)10 A polgármester a megállapítandó új közterületnévről hirdetmény közzétételével kikéri a kezdeményezés benyújtására jogosultak véleményét. A közterület elnevezéséről szóló véleménynyújtásra írásban, a kezdeményezés hirdetményi megjelenésétől számított 8 nap áll rendelkezésére a jogosultnak.

(1d)11 A közterület elnevezéséről szóló képviselő-testületi határozat meghozatala előtt a beérkezett véleményeket, javaslatokat a Képviselő-testülettel ismertetni kell.

(2)12

(3)13

(4) A közterület elnevezéséről szóló képviselő-testületi döntést a helyben szokásos módon közzé kell tenni.

(5)14 E § alkalmazásában érintettnek minősül az adott

a) közterületen lévő épületben lakóhelyet vagy tartózkodási helyet létesített természetes személy,

b) közterületen lévő ingatlanon székhellyel vagy telephellyel rendelkező jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet,

c) közterületen található építési telek tulajdonosa.

5. § (1) A közterületi névtábla kihelyezése, karbantartása és pótlása az önkormányzat feladata.

(2) A közterületi névtáblákat jól látható, az eligazodást, tájékoztatást segítő helyen, a helyszíni adottságok figyelembevételével kell elhelyezni.

(3) A régi elnevezést feltüntető névtáblákat a változásról szóló döntést követő egy évig átlós vonallal áthúzva az eredeti helyén kell hagyni. Az új elnevezést feltüntető névtáblákat közvetlenül a régi mellett kell elhelyezni.

III. Fejezet

A HÁZSZÁM MEGÁLLAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

6. § (1) A névvel ellátott közterületeken az ingatlanokat házszámmal kell ellátni. A közterületen több ingatlan azonos számmal nem jelölhető.

(2) Külterületi ingatlant – közterületi elnevezés hiányában – helyrajzi számmal kell jelölni.

(3) A közterület házszám-megállapítását úgy kell elvégezni, hogy a számok a község központjától kifelé haladva 1-től kezdődően növekedjenek és az utca bal oldalán a páros, jobb oldalán a páratlan számok legyenek. Amennyiben ez a megoldás nem alkalmazható, az érintett közterület számozását a magasabb rendű közút irányából kell megkezdeni.

(4) A csak egyoldalon beépíthető közterület házszám-megállapítása 1-től kezdődően folyamatosan is történhet.

(5) Terek esetén a házszám-megállapítás 1-től kezdődően folyamatosan, az óramutató járásával megegyezően alakítandó ki.

(6) Saroktelek esetében csak annak az oldalnak kell házszámot megállapítani, amelyen a gyalogos közlekedésre alkalmas kapubejárat van.

(7) Amennyiben a (2) bekezdésben meghatározott számozás adott közterületen nem lehetséges, vagy a már kialakult helyzet indokolja, a házszámozás más, egyedileg meghatározott módon is történhet.

7. § (1) Az ingatlanok számozására arab számokat kell használni. Kisegítő jelzésként alátöréssel a magyar ABC ékezet nélküli betűi vagy arab számok is alkalmazhatóak.

(2) Telekfelosztás során keletkező új helyrajzi számú ingatlanok esetén a kisebb számú ingatlan marad az eredeti számon, a további ingatlanok számozását pedig alátöréssel a magyar ABC ékezet nélküli nagybetűinek alkalmazásával kell elvégezni.

(3) Telekegyesítés után az ingatlanok házszámát össze kell vonni. A házszámot úgy kell feltüntetni, hogy az egyesítés előtti legalacsonyabb és legmagasabb számot kötőjellel kell összekötni.

(4) Ha az ingatlanon újabb lakások létesülnek, akkor a többlakásos épület házszámának megállapítását úgy kell elvégezni, hogy meglévő házszámot meghagyva alátöréssel, a magyar ABC ékezet nélküli kisbetűivel kell az új lakásokat ellátni.

8. § (1) E rendelet 6-7. §-ainak rendelkezései a rendelet hatálybalépésekor már meglevő közterületek házszámozását nem érintik.

(2) A már megállapított házszámok megváltoztatására csak indokolt esetben, olyan rendezetlen állapot megszüntetése érdekében kerülhet sor, amely az ingatlanok azonosítását akadályozzák.

9. § (1) Az ingatlan házszámát a jegyző határozattal állapítja meg.

(2) A házszám-megállapításra irányuló eljárás írásbeli kezdeményezés alapján hivatalból indulhat.

(3) Több ingatlant érintő házszám-megállapítás közterületenként egy határozatban történik.

(4) A házszám megállapításáról szóló határozatot az érintett ingatlannal rendelkezni jogosultakon túl közölni kell az ingatlannal közvetlenül határos ingatlan tulajdonosaival, továbbá az ingatlan- vagy lakcímnyilvántartó hatóságokkal.

(5)15

10. § Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlan házszámát, vagy – amennyiben az ingatlan más módon egyértelműen nem azonosítható – helyrajzi számát tartalmazó táblát (továbbiakban együtt: házszámtábla) az ingatlan utcafronti kerítésére, házfalára, vagy külön tartószerkezeten, a közterületről jól látható módon kihelyezni.

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A bevezető az Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. § az Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. §-t az Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete 5. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 3. § (1) bekezdése az Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

5

A 3. § (2) bekezdése az Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

6

A 3. § (3) bekezdését az Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete 5. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 4. § (1) bekezdése az Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 4. § (1a) bekezdését az Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdése iktatta be.

9

A 4. § (1b) bekezdését az Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdése iktatta be.

10

A 4. § (1c) bekezdését az Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdése iktatta be.

11

A 4. § (1d) bekezdését az Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdése iktatta be.

12

A 4. § (2) bekezdését az Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete 5. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

13

A 4. § (3) bekezdését az Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete 5. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

14

A 4. § (5) bekezdését az Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdése iktatta be.

15

A 9. § (5) bekezdését az Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete 5. § d) pontja hatályon kívül helyezte.