Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (VII.30.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezésének és a házszámozás szabályainak megállapításáról

Hatályos: 2023. 02. 16

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (VII.30.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezésének és a házszámozás szabályainak megállapításáról

2023.02.16.

Porpác Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1

1. § (1)2 A képviselő-testület a közterületet, a magánutat úgy nevezi el, hogy az elnevezés rövid, közérthető legyen. Az elnevezés tartalmazza Porpác község társadalmi életének, a történelmének sajátosságait, vagy a földrajzi, település-szerkezeti adottságait.

(2)3 Magánút közterületi elnevezésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha a címképzés tárgyát képező ingatlan csak magánútról közelíthető meg, kivéve, ha a magánút olyan külterületi, közterületről közvetlenül nem megközelíthető ingatlan elérését szolgálja, amely elkülönülten, megjelenését tekintve szigetszerűen helyezkedik el

(3)4

(4)5 A közterületet, magánutat

a) elhunyt személyről,

b) tárgyról,

c) állatról,

d) növényről,

e) földrajzi névről, vagy

f) fogalomról

lehet elnevezni.

(5)6 A képviselő-testület közterületet, magánutat olyan személyről nevezhet el,

a) aki a nemzet történelmében, vagy az emberiség egyetemes történelmében kiemelkedő jelentőségű volt és személye közmegbecsülésnek örvend,

b) aki a tudomány, a kultúra, sport területén jelentőset tett, vagy alkotott, vagy

c) akinek Porpác község életében, történelmében kiemelkedő szerepe volt, tevékenységével hozzájárult a település fejlődéséhez.

1/A. §7 (1) Magánút közterületi elnevezésére, az elnevezésének megváltoztatására a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a tulajdonosa kezdeményezése alapján a Képviselő-testület tehet javaslatot.

(2) Magánút közterületi elnevezését, az elnevezésének megváltoztatását a Képviselő-testület közvetlenül is kezdeményezheti a tulajdonos hozzájárulása esetén.

(3) Az elnevezésre váró magánút közterületjellegére a Képviselő-testület tesz javaslatot.

2. § (1)8 A címképzés tárgyát képező ingatlant a közterület egyik oldalán páratlan, a másik oldalán található ingatlant páros házszámmal kell ellátni.

(2)9 Azon a közterületen, amelynek csak az egyik oldala beépítésre szánt, a házszámozást 1-től kezdődő, folyamatos sorszámozással kell elvégezni

(3)10

(4)11

3. § (1) Tér házszámozását 1-től kezdődő, az óramutató járásával megegyező irányú, folyamatos sorszámozással kell elvégezni.

(2)12

(3) Ha az épület, építési telek több közterület által határolt, a házszámozást az épületnek, az építési teleknek az a közlekedési csatlakozása határozza meg, amelyről a gyalogos megközelítése biztosított.

(4) A házszámozást arab számokkal kell elvégezni. Az arab szám alátörésére arab számot, vagy a latin ábécé nagybetűjét kell alkalmazni. A házszámot jelző arab számot és az alátörésre használt arab számot vagy a latin ábécé nagybetűjét törtvonallal kell elkülöníteni.

(5) Telekegyesítést követően a meglévő házszámokat kötőjellel kell összekötni.

(6) Telekfelosztást követően a házszámozást a (4) bekezdés szerinti alátöréssel kell elvégezni.

4. §13

5. § (1) A közterület nevét jól látható módon névtáblán kell feltüntetni.

(2) A névtáblát a közterület végein és minden útkereszteződés minden oldalán ki kell helyezni.

(3) A névtáblát a saroktelek kerítésén, ennek hiányában a saroképületen, vagy a külön tartószerkezeten kell elhelyezni.

(4) A névtábla kihelyezésével érintett ingatlan tulajdonosa vagy használója a névtábla kihelyezését tűrni köteles.

(5) A névtáblák kihelyezéséről, karbantartásáról, szükség szerinti cseréjéről a jegyző a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal által gondoskodik, a költségeket az önkormányzat viseli.

(6) A közterület elnevezésének megváltozása esetén a régi elnevezést feltüntető névtáblákat a változásról szóló döntést követő egy évig piros átlós vonallal áthúzva az eredeti helyén kell hagyni. Az új elnevezést feltüntető névtáblát közvetlenül a régi fölött vagy alatt kell elhelyezni.

6. § (1) A házszámot jelző táblát az ingatlan utcafronti kerítésére, ha az nincs, a ház falára, az utcáról jól látható módon kell az ingatlan tulajdonosának elhelyezni.

(2) A házszámot jelző tábla beszerzéséről, kihelyezéséről, szükség szerint cseréjéről és pótlásáról az ingatlan tulajdonosa gondoskodik.

7. §14 (1) A címképzés tárgyát képező, a közterületnévvel ellátott magánútról megközelíthető ingatlanok házszámozására a 2-3. §-t megfelelően alkalmazni kell.

(2) A közterületnévvel ellátott magánút névtáblával megjelölésére az 5. §-t megfelelően alkalmazni kell.

8. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. A rendeletet a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

1

A bevezető a Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A rendelet szövegét a 3/2018 (II.14.) önkormányzati rendelet 1 §-a módosította. Hatályos: 2018.02.15.-től.

3

A rendelet szövegét a 3/2018 (II.14.) önkormányzati rendelet 1 §-a módosította. Hatályos: 2018.02.15.-től.

4

Hatályon kívül helyezte a 3/2018 (II.14.) önkormányzati rendelet 6 §-a. Hatálytalan: 2018. 02.15-től.

5

A rendelet szövegét a 3/2018 (II.14.) önkormányzati rendelet 5 §-a módosította. Hatályos: 2018.02.15.-től.

6

A rendelet szövegét a 3/2018 (II.14.) önkormányzati rendelet 5 §-a módosította. Hatályos: 2018.02.15.-től.

7

A rendelet szövegét a 3/2018 (II.14.) önkormányzati rendelet 4 §-a iktatta be. Hatályos: 2018.02.15.-től.

8

A rendelet szövegét a 3/2018 (II.14.) önkormányzati rendelet 2 §-a módosította. Hatályos: 2018.02.15.-től.

9

A rendelet szövegét a 3/2018 (II.14.) önkormányzati rendelet 2 §-a módosította. Hatályos: 2018.02.15.-től.

10

Hatályon kívül helyezte a 3/2018 (II.14.) önkormányzati rendelet 2 §-a. Hatálytalan: 2018. 02. 15-től.

11

Hatályon kívül helyezte a 3/2018 (II.14.) önkormányzati rendelet 2 §-a. Hatálytalan: 2018. 02. 15-től.

12

Hatályon kívül helyezte a 3/2018 (II.14.) önkormányzati rendelet 6 §-a. Hatálytalan: 2018. 02.15-től.

13

Hatályon kívül helyezte a 3/2018 (II.14.) önkormányzati rendelet 6 §-a. Hatálytalan: 2018. 02.15-től.

14

A rendelet szövegét a 3/2018 (II.14.) önkormányzati rendelet 3 §-a módosította. Hatályos: 2018.02.15.-től.