Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2015. (XII.21.) önkormányzati rendelete

a környezetvédelmi alapról

Hatályos: 2015. 12. 22

Úrhida Község Önkormányzat

Képviselő-testületének

24/2015. (XII.21.) önkormányzati rendelete


a környezetvédelmi alapról


Úrhida Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében  eljárva a következő rendeletet alkotja:


A rendelet célja


1.§ Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetvédelmi feladatainak hatékonyabb megoldása érdekében Környezetvédelmi Alapot (a továbbiakban: Alap) hoz létre.


Az Alap forrásai


2. § (1) Az Alap bevételeit a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 58. § (2) bekezdése határozza meg.


„a) a települési önkormányzat által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege,

b) az illetékes környezetvédelmi hatóság által a települési önkormányzat területén jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok összegének harminc százaléka a veszélyhelyzet kihirdetését megalapozó eseménnyel összefüggésben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok kivételével,

c) a környezetterhelési díjak és az igénybevételi járulékok külön törvényben meghatározott része,

d) a települési önkormányzat bevételeinek környezetvédelmi célokra elkülönített összege,

e) egyéb bevételek.”


(2) Az Alapba befolyt összeg az Önkormányzat költségvetésének része, azonban az Alap forrásait elkülönítetten kell kezelni, tervezési és beszámolási rendszere is ennek megfelelő.

Az Alap felhasználása


3. § Az Alap elfogadásáról és felhasználásáról a Képviselő-testületnek évente a költségvetési rendelet és a zárszámadás elfogadásával egyidejűleg kell rendelkeznie.4. §  (1) Az Alapot kizárólag az alábbi környezet- és természetvédelmi célokra lehet felhasználni:

a.) a környezetvédelmi szempontból károsodott környezet javítása, helyreállítása érdekében

b.) levegőtisztaság-védelmi célokra

c.) vízminőség-védelemre

d.) talajvédelem céljaira

e.) környezeti nevelés, oktatás, tájékoztatás céljaira

f.) környezetvédelmi felmérések, elemzések, tanulmányok finanszírozására

g.) a helyi természeti erőforrások és értékek megőrzésére, fenntartására

h.) környezetszennyezést megelőző és csökkentő beruházások támogatására

i.) monitoring rendszer üzemeltetése

j.) környezetvédelmi célú rendezvények, szakmai programok költségeire

k.) környezet- és természetvédelmi célú pályázatokhoz forrás biztosítására

l.) egészségre káros közterületen növő gyomok irtására

m.)emberi egészség védelme, az életminőség javítása

n.) zaj- és rezgésvédelemre

o.) közterület tisztaság elősegítése, illegálisan kialakított hulladéklerakó helyek megszüntetésére / zöldfelület védelmére és tisztán tartására.


(2) A talajterhelési díjból származó bevétel csak a talaj, vagy a felszín alatti vizek mennyiségi és minőségi védelmére használható fel, ezek különösen a csatornázás, a szennyvíztisztítás, vízbázis védelem, a tartós környezetkárosodások kármentesítése, a potenciális és tényleges szennyező források megelőző, illetve utólagos védelme értendő.


(3) Az alap bevételét kizárólag Úrhida község közigazgatási területén, a 4. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott tevékenységekre lehet felhasználni, más célra elvonni nem lehet.Az alap kezelése


5. § (1) Az alap pénzeszközeinek elkülönítésére „környezetvédelmi alap” számlát kell nyitni.


(2) Az elkülönített számlán történik az alapot megillető bevételek kezelése és onnan történik a kifizetések elszámolása.


(3) Az alap számviteli szabályoknak megfelelő elszámolásáért a polgármester felelős.

Záró rendelkezés


6.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


 (2) A rendelet hatálybelépésével egyidejűleg hatályát veszti a környezetvédelmi alapjáról szóló 15/2004. (VIII.3.) önkormányzati rendelet.
                     Bognár József                                                                dr. Boda Zsuzsanna

                    polgármester                                                                              jegyző