Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2018. (XI.16.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről

Hatályos: 2018. 12. 17

Úrhida Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint az Mötv. 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Általános szabályok1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki, vagy amely Úrhida község közigazgatási területén az e rendeletben meghatározott, közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartások valamelyikét elköveti.


(2) E rendelet alkalmazásában:

1. az ingatlan használója: az ingatlan tulajdonosa, valamint az ingatlant egyéb jogcímen használó személy vagy szervezet,

2. az ingatlannal határos járda: az a járdaszakasz, amelynél az ingatlan határa és az ingatlanhoz közelebbi járdaszegély távolsága a 10 métert nem haladja meg.

3. a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás: az a magatartás, amely bűncselekménynek vagy szabálysértésnek nem minősül, de a közösségi együttélés szabályaival ellentétes, és azt e rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartásként határoz meg;

4. zöldfelületi elem: utcabútor, pad, korlát, virágágy keretek

2. A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartások elkövetőjével szemben alkalmazható hátrányos jogkövetkezmények2. § (1) Az e rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás elkövetőjével szemben ötezer forinttól kettőszázezer forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.


(2) Közigazgatási bírság kiszabása helyett figyelmeztetés alkalmazható, ha a cselekmény az

elkövetés körülményeire tekintettel csekély súlyú és az elkövető személyi körülményeire is

figyelemmel a figyelmeztetéstől kellő visszatartó hatás várható.3.  A közhasználatú zöldterületek élővilágának védelmébe ütköző cselekmények


3. § A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, aki közhasználatú zöldterületen fák törzsét vagy ágait engedély nélkül hirdetés, transzparens, reklámhordozó, kötél vagy kábel rögzítésére használja.

4. A közhasználatú zöldterületek és zöldfelületi elemek védelmével kapcsolatos alapvető

szabályok megsértésével összefüggő cselekmények4. §  A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, aki közhasználatú zöldterületre gépjárművel engedély nélkül ráhajt.


5. § A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el az ingatlan használója, aki

a) az ingatlan határától az úttestig terjedő zöldsáv tisztántartásáról

b) az ingatlanáról vagy az ingatlana előtti területről az űrszelvénybe nyúló fák karbantartásáról

nem gondoskodik.


6. § A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, aki közterületre önkormányzati engedély nélkül bokrokat, cserjéket, fákat ültet.


7. § A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, aki

a)   tiltó táblával jelölt parkba állatot bevisz,

b)  a közterületi játszótéren 14 éven aluli gyermekek számára elhelyezett játszótéri eszközöket rendeltetésellenes módon igénybe vesz.

5. A csapadékvíz elvezetésével kapcsolatos alapvető szabályok megsértésével összefüggő

cselekmények


8. § A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el az ingatlan használója, aki

a)  az ingatlannal határos árokszakaszt, a járműbehajtók átereszét és a folyókákat szükség szerint, de évente legalább egyszer nem tisztítja,

b)   az ingatlannal határos zöldsávon nem távolítja el a csapadékvíz lefolyását akadályozó tárgyakat, anyagokat, ezáltal nem biztosítja, hogy a csapadékvíz elvezető árokba a csapadékvíz szabadon lefolyhasson.

c) a csapadékvíz elvezető árokban áteresz kiépítését önkormányzati engedély nélkül végzi.


9. § A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, aki az út árkában, átereszében, csapadékvíz elvezető csatorna nyílásában olyan anyagot helyez el, amely a lefolyást akadályozza vagy akadályozhatja.

6. A köztisztaság rendje elleni cselekmények


10. § A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el az ingatlan használója, aki

a) az ingatlanával határos közterületi járdát nem tartja folyamatosan tisztán (hulladéktól, portól, sártól, szennyező anyagoktól mentesen),

b) szükség szerint nem gondoskodik az ingatlanával határos járdák hótól való letisztításáról, jegesedés esetén azok csúszásmentesítéséről,

c) a b) pontban megjelölt csúszásmentesítést szolgáló szóróanyagot a csúszásveszély elmúltával nem takarítja el.

7. Közterületek rendjével, használatával és hasznosításával kapcsolatos cselekmények11. § A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, aki a közterületen

a) 22 – 06 óra közötti időszakban gépjárművet tárol

b) közterületen javításra, szerelésre váró gépjárművet helyez el, vagy üzemképtelen járművet tárol,

c) 3.5 tonnánál nagyobb össztömegű járművet, vagy munkagépet engedély nélkül tárol,

d) sátor-, vagy ponyvagarázst helyez el,

e) árut vagy göngyöleget tárol, földről árusít, kivéve az idényjellegű engedélyezett árusítást,

f) hirdetményt hirdető berendezésen kívül helyez el, vagy általa ezen rendelet hatályba  lépését megelőzően elhelyezett hirdetményt ott tart, melyek során hordozófelületként különösen a közterület burkolatát, közterületi vagy közterülettel határos építményt, berendezést, tartozékot használ fel,

g) szórólapot postaládába helyezésen kívül bármilyen más módon terít (különösen közvetlen szétosztás, közterületre való kirakás vagy szétszórás, gépjárművek szélvédőjén való elhelyezés, címkeként való felragasztás útján)

h) kempingezik, ideiglenes szálláshelyet létesít

i) aki közhasználatra szolgáló parkban, ligetben, sétányon, játszótéren a padokat illetve egyéb utcabútorokat, felszereléseket megrongálja.12. § A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, aki szervezőként közterületen megrendezett sport és egyéb rendezvény idején nem gondoskodik a várható forgalomnak megfelelő számú illemhely biztosításáról és folyamatos üzemeléséről, valamint a rendezvény alatt és azt követően a terület tisztán tartásáról, a keletkezett szemét elszállításáról.

8. A kedvtelésből tartott állatok tartásának alapvető szabályait sértő cselekmények13. § A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el az, aki – jelző, vakvezető, terápiás, rokkantsegítő és mentő eb kivételével – ebet

a) nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális, sportlétesítmény területére,

b) ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmény épületrészébe, beenged vagy bevisz.

9. Eljárási rendelkezések


14. § Az e rendelet hatálya alá tartozó eljárások során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) rendelkezéseit kell alkalmazni.


15. § (1) Fiatalkorúval szemben közigazgatási bírságot csak abban az esetben lehet kiszabni, ha a fiatalkorú annak megfizetését vállalja.


(2) A fiatalkorúval szemben – amennyiben az (1) bekezdés alapján bírság kiszabható – ötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság, szabható ki.


(3) Abban az esetben, ha a fiatalkorúval szemben az (1) bekezdésben foglaltakra tekintettel közigazgatási bírságot kiszabni nem lehet, vele szemben a 2. § (3) bekezdésében meghatározott figyelmeztetést kell alkalmazni.


(4) Ha a fiatalkorúval szemben közigazgatási bírság szabható ki, az eljárás lefolytatása során

az alábbi feltételeknek együttesen kell fennállniuk:

a) a fiatalkorú meghallgatásától nem lehet eltekinteni, és

b) a fiatalkorút törvényes képviselője jelenlétében kell meghallgatni.16. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás gépjárművel történő elkövetése esetén a felelősség a gépjármű üzembentartóját terheli.


(2) Az üzembentartó mentesül a közigazgatási bírság megfizetése alól, ha

a) a gépjármű a szabályszegés időpontját megelőzően jogellenesen került ki a birtokából és igazolja, hogy a jogellenességgel összefüggésben szabályszegésre vonatkozó eljárást megelőzően kezdeményezte e tárgyban a megfelelő hatóság eljárását;

b) a gépjárművet más személy használatába adta, és ezt teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt adatokkal (gépjármű hatósági jelzése, üzembentartó és használatba vevő neve, születési ideje, helye, lakcíme, nem természetes személy esetében megnevezése, székhelye, cégjegyzék száma) bizonyítja, vagy – azon gépjárművek esetében, amelyek külön jogszabály alapján a közúti forgalomban menetlevéllel, illetve fuvarlevéllel vehetnek részt – olyan menetlevéllel, illetve fuvarlevéllel igazolja, amelyek a fent meghatározott adatokat tartalmazzák. E pont fennállása esetén a közigazgatási bírságot a használatba vevő személlyel szemben kell kiszabni.


17. § (1) A közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos eljárásban – átruházott hatáskörben – a jegyző jár el.


(2) A rendeletben foglaltak betartását az Úrhidai Közös Önkormányzati Hivatal erre feljogosított ügyintézője ellenőrzi.


(3) A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás miatti eljárás hivatalból, továbbá bármely szervezet vagy személy bejelentése alapján indítható. A bejelentést szóban vagy írásban bárki megteheti. A szóban tett bejelentést jegyzőkönyvbe kell foglalni.


(4) A bejelentésnek lehetőség szerint tartalmaznia kell a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást megvalósító személy ismert személyi adatait, a magatartásnak, az elkövetés helyének és idejének, továbbá a körülményeinek leírását, a bizonyítási eszközök megjelölésével. Amennyiben lehetőség van rá, a bizonyítási eszközöket csatolni kell a bejelentéshez.


(5) A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás elkövetőjével szemben  közigazgatási hatósági eljárás a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás hivatalból, vagy bejelentés alapján történő észlelésétől számított 30 napon belül indítható meg. Ezt követően a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás elkövetése miatt eljárás nem indítható.


10. Záró rendelkezések


18. § Ez a rendelet 2018. december 17-én lép hatályba.

                      Bognár József                                                             dr. Boda Zsuzsanna

                       polgármester                                                                      jegyző