Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Hatályos: 2015. 02. 21- 2015. 09. 22

Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének


1/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete


az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
Nagybaracska Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pont b) alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság, és a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2. pont b) alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Oktatási és Kulturális Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el.I. A rendelet hatálya


1. §


A rendelet hatálya Nagybaracska Község Önkormányzatára és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.II. A költségvetés bevételei és kiadásai


2. §


(1) Nagybaracska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselő-testület) az önkormányzat 2015. évi költségvetésének


Bevételi, kiadási főösszegét                             282 874 ezer Ft-ban,


működési költségvetési bevételét                218 053 ezer Ft-ban,

felhalmozási költségvetési bevételét                     0 ezer Ft-ban,


működési költségvetési kiadását                 218 053 ezer Ft-ban,

felhalmozási költségvetési kiadását              64 821 ezer Ft-ban,


Költségvetési egyenlegét (mely a tárgyévi költségvetési bevételek és tárgyévi költségvetési kiadások különbözetéből adódó, az előző évi költségvetési maradvány igénybevételével finanszírozott költségvetési hiány)  64 821 ezer Ft-ban


működési költségvetési egyenlegét                       0 ezer Ft-ban,

felhalmozási költségvetési egyenlegét        - 64 821 ezer Ft-ban,


állapítja meg.(2) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a rendelet 1/a. és 1/b. melléklete szerint hagyja jóvá.


3. §


(1) A Képviselő-testület az önkormányzat

a) költségvetési engedélyezett létszámkeretét 10,05 főben,

b) közfoglalkoztatottak éves létszámkeretét 10 főben állapítja meg.


(2) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kormányzati funkciók, előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.4. §


(1) A Képviselő-testület 2015. évre a Nagybaracskai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési engedélyezett létszámkeretét 13 főben állapítja meg.


(2) A Képviselő-testület a Nagybaracskai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kormányzati funkciók, előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.5. §


(1) A Képviselő-testület 2015. évre a Nagybaracska Óvoda költségvetési engedélyezett létszámkeretét 9 főben állapítja meg.


(2) A Képviselő-testület a Nagybaracska Óvoda költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kormányzati funkciók előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.6. §


Az önkormányzat összevont 2015. évi bevételeit és kiadásait rovatrend szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.7. §


A Képviselő-testület az önkormányzat fejlesztési céljait és azok megvalósításához szükséges forrás összetételét a 4. melléklet szerint fogadja el.8. §


Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek a futamidő végéig, a kezesség érvényesíthetőségéig, és az önkormányzat saját bevételeit a 7. melléklet szerint határozza meg.9. §


A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei előirányzat felhasználási terveit a 8/a., 8/b., 8/c. mellékletek szerint fogadja el.III. Tartalék


10. §


(1) A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetésében 7.314 ezer Ft tartalékot állapít meg.


(2) A Képviselő-testület a tartalékot az év közbeni működési többletigények kielégítésére és az elmaradt működési bevételek pótlására használja fel.


(3) A Képviselő-testület a tartalék felhasználásáról történő döntést a polgármester hatáskörébe ruházza át.


(4) A polgármester a hozott döntésekről a rendelet módosításával egyidejűleg beszámol a képviselő-testületnek.


(5) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult, az önkormányzat számlavezető pénzintézeténél.
IV. A költségvetés végrehajtásának szabályai


11. §


(1) A költségvetés végrehajtása során folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkenésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.


(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni.12. §


(1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.


(2) Az év közben engedélyezett központi költségvetésből származó pótelőirányzat felosztásáról, ha az érdemi döntést igényel, a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztése alapján.


(3) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. A költségvetési szerv fel nem használt kiadási előirányzatát a Képviselő-testület felülvizsgálja.


(4) Az önkormányzat költségvetési szervei a jelen rendeletben elfogadott kiemelt előirányzatain belül saját hatáskörben módosítást hajthatnak végre.13. §


(1) A Képviselő-testület az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre jogcímű előirányzatán belül
4 000 ezer Ft keretet biztosít a civil szervezetek támogatására.


(2) Az Oktatási és Kulturális Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) dönt a civil szervezetek támogatására biztosított keret összegén belül a támogatások odaítéléséről.


(3) A Bizottság elnöke a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja a keretösszeg terhére vállalt kötelezettségéről.V. Záró rendelkezések


14. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-től kell alkalmazni.
Nagybaracska, 2015. február 13.

                   Bögi István András                                                        Gallóné Petike Éva

                        polgármester                                                                      jegyző

A rendelet kihirdetve: Nagybaracska, 2015. február 20.

                                                                                                       Gallóné Petike Éva

                                                                                                                 jegyző

Mellékletek