Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete

Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól szóló 39/2011 (XII.12.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2015. 02. 01 - 2015. 02. 01

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budapest Főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról és a várakozás díjáról szóló 30/2010. (VI.04.) Budapest Főváros Közgyűlésének rendelete 4. § (2), 10.§ (5), 11.§ (4), 13.§ (2) bekezdésben, illetve a 40.§-ban foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23.§ (5) bekezdés 3. pontjában foglalt feladatkörében eljárva Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól szóló a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 39/2011 (XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:1.§


Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól szóló a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 39/2011 (XII.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„(1) A Ferencvárosi Közterület-felügyelet részére legfeljebb 10 darab behajtási-várakozási hozzájárulás adható ki.”


2.§


  1.   A Rendelet 10.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(4) A kérelmező a polgármester átruházott hatáskörében hozott döntésének felülvizsgálatát kezdeményezheti a döntés meghozatalától számított 15 napon belül a Képviselő-testületnél. A Képviselő-testület a felülvizsgálatról a soron következő vagy - ha a soron következő ülésig kevesebb, mint 8 nap van hátra – a soron következő második ülésén dönt.”

  1. A Rendelet 10.§ (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A Ferencvárosi Közterület-felügyelet részére biztosított behajtási-várakozási hozzájárulás iránti kérelemnek tartalmaznia kell a jármű gyártmányának, típusának megnevezését, össztömegét, forgalmi rendszámát, valamint környezetvédelmi kategóriáját.”


3.§


A Rendelet 13.§ b) pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„b) Parkolásüzemeltető: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 16/A.§-ában meghatározott, a hozzájárulások kiadásának feladataival megbízott gazdasági társaság, a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 100 %-os tulajdonában lévő Ferencvárosi Parkolási Kft.”


4.§


Jelen rendelet 2015. február 01-én lép hatályba.


               dr. Bácskai János                                                   dr. Szabó József Zoltán

                 polgármester                                                                     jegyző