Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 10.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Hatályos: 2015. 02. 11- 2019. 12. 29


Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésben, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88.§.(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§.(1) bekezdésének 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról az alábbi rendeletet alkotja:


                                                                     Általános rendelkezések
1.§.
(1) Kehidakustány Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) az ezen rendeletben foglaltak szerint hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szervez a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére. Ezen tevékenységek ellátásáról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.
(2) A közszolgáltatás célja a köztisztaság, e település tisztaságának biztosítása, a közegészségügy, valamint az épített és természeti környezet védelme
A rendelet célja a közszolgáltatás kiszámítható, folyamatos és biztonságos ellátása, a tevékenység ellenőrizhetősége.


2.§.
(1) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos Kehidakustány község közigazgatási területére terjed ki, amely területen az Önkormányzat a közszolgáltatást biztosítja.
(2)  A település közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan tulajdonosa, birtokosa vagy használója (a továbbiakban: ingatlantulajdonos) az ingatlanán keletkező, birtokába került települési szilárd hulladék gyűjtéséről és annak a gyűjtésére feljogosított és engedéllyel rendelkező közszolgáltatónak történő átadásáról az e rendeletben foglaltak szerint köteles gondoskodni.
(3) A település közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére kizárólagosan jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató a Viridis-Pannonia Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft.  (8800 Nagykanizsa, Vár u. 5.)
(4) A települési szilárd hulladék elhelyezésére és ártalmatlanítására kijelölt hely 2009. július 15. napjától a Nagykanizsa-Bagola Regionális Hulladéklerakó Nagykanizsa-Bagola 003 hrsz ingatlanon elhelyezkedő hulladékártalmatlanító létesítmény, melyet Közszolgáltató az általa összegyűjtött és elszállított települési szilárd hulladék elhelyezése és ártalmatlanítása céljából köteles igénybe venni.
(5) A (4) bekezdésben körülírt, a települési szilárd hulladék elhelyezésére és ártalmatlanítására kijelölt Nagykanizsa-Bagola Regionális Hulladéklerakó Nagykanizsa-Bagola 003 hrsz ingatlanon lévő hulladékártalmatlanító létesítmény üzemeltetésére irányuló kötelező közszolgáltatás kizárólagos teljesítésére jogosult illetőleg kötelezett a lerakót üzemeltető közszolgáltató, aki (amely köteles) a Közszolgáltató által összegyűjtött és a kijelölt hulladékártalmatlanító helyre beszállított települési szilárd hulladék elhelyezését és ártalmatlanítását elvégezni.


                                              Az Önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai

3.§.
Az Önkormányzat az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárd hulladék kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és tart fenn.
A közszolgáltatás keretében gondoskodik:
a) a helyi közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának megszervezéséről,
b) a közszolgáltatás ellátására alkalmas Közszolgáltató kiválasztásáról, közszolgáltatási szerződés megkötéséről,
c) a díjfizetés rendjének megállapításáról,
d) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos egyes jogszabályban meghatározott hatósági jogkörök gyakorlásáról,
e) a közszolgáltatással összefüggő - jogszabályban nem rendezett - önkormányzati feladat- és hatáskör megállapításáról.

                                                            Az ingatlantulajdonos kötelezettségei

4.§.
(1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot az e rendeletben meghatározott módon és helyen gyűjteni. Ennek keretében köteles:
a) a települési szilárd hulladékot - különös tekintettel a hulladék további kezelésére - az átvételig gyűjteni, illetve tárolni,
b) az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék kezelésére az Önkormányzat által szervezett közszolgáltatást igénybe venni, a hulladékot a begyűjtésre e rendeletben feljogosított hulladékkezelőnek átadni, valamint a közszolgáltatási díjat kiegyenlíteni,
c) a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a község természetes és  épített környezetét ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa,a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja,
d) az ingatlanán tartott hulladék mennyiségét minimalizálni,
e) részt venni a hulladék szelektív gyűjtésében.
(2) Az ingatlantulajdonos 15 napon belül köteles bejelenti a Közszolgáltatónak, ha
a) az ingatlanát bármilyen jogcímen más használatába adja,
b) ha tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik.
(3) Az ingatlantulajdonost nem terheli az (2) bekezdésben meghatározott kötelezettség az olyan beépítetlen ingatlana tekintetében, ahol nem tartózkodik senki és hulladék sem keletkezik.


                                                A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendje

5.§.
(1) Az ingatlantulajdonos köteles a Közszolgáltató által nyújtott közszolgáltatást igénybe venni.
(2) A helyi közszolgáltatás keretében az ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató közötti jogviszony azáltal is létrejön - tekintettel a közszolgáltatás igénybevételének kötelező jellegére -, hogy a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlantulajdonos számára a Közszolgáltató  a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére  rendelkezésre áll.
(3) A közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó információkról a Közszolgáltató írásban, vagy felhívás helyben szokásos módon történő közzétételével tájékoztatja az ingatlantulajdonosokat.  
(4) A közszolgáltatás feltételeiben bekövetkező változásokról a Közszolgáltató írásban köteles értesíteni az ingatlantulajdonosokat.  


6.§.
(1) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére az ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató közszolgáltatási szerződést köt.
(2) Az (1) bekezdés szerinti közszolgáltatási szerződés tartalmazza:
a) a szerződést kötő felek megnevezését és azonosító adatait,
b) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját,
c) a teljesítés helyét,
d) a Megrendelő rendelkezésére álló gyűjtőedényt űrméret és darabszám szerint,
e) az ürítés gyakoriságát,
f) a gyűjtőedények használatának jogcímét,
g) a közszolgáltatási díj megállapítására, számlázására, a számla kiegyenlítésére vonatkozó rendelkezéseket,
h) a közszolgáltatásra irányadó jogszabályok megjelölését,
i) a szerződés időbeli hatályát.


7.§.
(1) Az ingatlantulajdonos a települési szilárd hulladék gyűjtésére, illetve elszállítására a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt, valamint a rendelkezésre álló gyűjtőedény űrtartalmát meghaladó mennyiségű alkalmi hulladék gyűjtésére a Közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott és azonosító jellel ellátott más gyűjtőeszközt köteles igénybe venni.
(2) Az igénybevehető gyűjtőedények felsorolását a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. A helyi közszolgáltatással ellátott területre rendszeresített, szabványos gyűjtőedények típusát, minimális térfogatát a Közszolgáltató az Önkormányzat egyetértésével állapítja meg a keletkezett hulladék-mennyiség és az ürítés gyakoriságának figyelembe vételével.
(3) Az Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján a Közszolgáltató kötelessége a szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedények biztosítása az ingatlantulajdonosok részére.   


8.§.
(1) Szüneteltethető a települési szilárd hulladék kezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kötelező igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyekben hatóság, illetve közműszolgáltató által kiállított irattal bizonyíthatóan legalább 3 hónapig senki sem tartózkodik, és emiatt azokon települési hulladék nem keletkezik.
(2) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás igénybevételének szünetelésére vonatkozó igényét az igényt megalapozó iratok csatolásával egyidejűleg a szünetelés kezdő időpontját legalább 5 nappal megelőzően köteles írásában bejelenteni a Közszolgáltatónak.
(3) A szünetelés időtartama alatt hulladékot kihelyezni tilos.

(4) Ha a szünetelés körülményeiben változás következik be, azt az ingatlantulajdonos a Közszolgáltatónak írásban köteles haladéktalanul bejelenteni és a továbbiakban köteles a közszolgáltatást igénybe venni.


9.§.
(1) Az üdülőingatlanok, illetőleg az időlegesen használt ingatlanok (továbbiakban együtt: időlegesen használt ingatlan) esetében a használati szezon időtartama hat hónap. Az időlegesen használt ingatlan használója a használati szezon idejére köteles díjfizetésre.
(2) Az ingatlan használója által bemutatott dokumentumok alapján a Kehidakustányi Közös Önkormányzati Hivatal igazolja az ingatlan időleges használatát, amennyiben az nem áll az ingatlan használójának tényleges lakáscélú használatában.
(3) Nem lehet az ingatlan időleges használatára hivatkozni, amennyiben az magánszemély részére ténylegesen, életvitelszerűen lakhatás céljára szolgál, abban lakóhelyet vagy tartózkodási helyet létesített, illetőleg azt szálláshelyként a jegyző nyilvántartásba vette.


10.§.
(1) Az ingatlantulajdonos a gyűjtőedényeket az ingatlana területén belül köteles elhelyezni és tárolni. A hulladék elszállítása céljából a Közszolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyre köteles kihelyezni legkorábban a szállítást megelőző napon 18,00 órától.
(2) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének - a közterület szennyezésének elkerülése érdekében - lecsukott állapotban kell lennie.
(3) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat.


11.§.
(1) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a gyűjtőedények tisztántartásáról, fertőtlenítéséről és rendeltetésszerű használatáról.
(2) A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedények ürítése során esetlegesen keletkezett szennyeződés eltakarításáról a Közszolgáltató köteles gondoskodni.
(3) A Közszolgáltató tulajdonát képező, az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátott vagy általa bérbe vett és rendeltetésszerűen használt gyűjtőedények szükség szerint javításáról vagy cseréjéről az ingatlantulajdonos bejelentése alapján a Közszolgáltató gondoskodik.
(4) A Közszolgáltató tulajdonát képező gyűjtőedény rendeltetéstől eltérő használata, eltűnése vagy megsemmisülése miatt keletkezett kárt az ingatlantulajdonos a Közszolgáltató részére köteles megtéríteni.    


12.§.
Tilos a gyűjtőedényben folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző személyek vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét, vagy a szállítójárműben rongálódást okozhat.


13.§.
(1) A Közszolgáltató a kihelyezett hulladék elszállítását hetente egy alkalommal, az Önkormányzattal egyeztetett szállítási naptár alapján végzi.

(2) Amennyiben a teljesítés a Közszolgáltató hibájából marad el, köteles a hulladék elszállításáról a következő munkanapon gondoskodni.


14.§.
(1) A települési szilárd hulladék elhelyezését a Közszolgáltató kizárólag az Önkormányzat által erre a célra kijelölt létesítményben végezheti.
(2) A községben a szelektíven gyűjtött hulladék elhelyezésére a szelektív hulladékgyűjtő szigetek hulladékgyűjtői biztosítanak lehetőséget ahol a hulladék a megfelelő gyűjtőkonténerekben helyezhető el.
(3) A településen a Közszolgáltató az Önkormányzattal együttműködve évente két alkalommal lomtalanítást szervez.
(4) A lomtalanítás alkalmával a hulladékot az ingatlantulajdonos a Közszolgáltató által előzetesen megjelölt időpontban helyezheti ki. Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni
a közterületen, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat ne akadályozza,a zöldterületet és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.


15.§.
(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás az ingatlanon folytatott ipari, kereskedelmi, szolgáltató és egyéb gazdasági tevékenység során keletkezett hulladékra nem terjed ki. Ezen hulladékfajták esetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 31.§.-ában foglaltak szerint kell eljárni.
(2) Ha a hulladékbirtokos a közszolgáltatás alá nem tartozó hulladék elszállításával a Közszolgáltató bízza meg, erre vonatkozóan vele külön megállapodást köt.


                                                     Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj

16.§.
(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért díjat kell fizetni. A közszolgáltatási díj megfizetésére az az ingatlantulajdonos köteles, aki e rendeletben foglaltak szerint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybe vételére köteles.
(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Közszolgáltató által kiállított és megküldött számla alapján, negyedévente kell megfizetni.
(3) A közszolgáltatási díj késedelmes megfizetése esetén a Közszolgáltató jogosult késedelmi kamatot érvényesíteni.
(4) A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban az ingatlantulajdonos a Közszolgáltatónál írásban kifogást emelhet. A kifogásra annak megérkezésétől számított 15 napon belül a Közszolgáltató válaszolni köteles.

                                                               Adatszolgáltatás, adatvédelem

17.§.
(1) Közszolgáltató ezen rendeletben és a jogszabályokban meghatározott feladatai ellátásához szükséges személyes adatokat az Önkormányzat hivatalától írásban igényelheti. A kérelemben  meg kell jelölni, hogy az igényelt személyes adatokra mely feladatának teljesítése érdekében van szükség. A hivatal az adatszolgáltatásra vonatkozó kérelemnek annak beérkezésétől számított 8 napon belül eleget tesz.

(2) A Közszolgáltató jogosult a Ht. 35.§. g) pontjában megjelölt személyes adatok - természetes személyazonosító adatok, valamint lakcím -, valamint a közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatos adatok kezelésére az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint.
A közszolgáltatással összefüggő személyes adat csak a feladat ellátásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
(3) A Közszolgáltató köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, azokról harmadik személynek nem adhat tájékoztatást, azokat nyilvánosságra nem hozhatja.


18.§.
(1) E rendelet a kihirdetését követő munkanapon lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével hatályát veszíti Kehidakustány Község Önkormányzata a helyi környezet védelméről, a községüzemeltetésről, a település tisztaságáról szóló 14/200.(X.30.) rendeletének
a.) 2.§.-a,
b) 16.§., 17.§., 18.§., 18/A., 18/B.§.,18/C.§., 19.§.-ai.


Kehidakustány, 2015. január 29.

      

        
                   Lázár István                                                      Futácsi Lászlóné
                   polgármester                                                            jegyző


Kihirdetve: Kehidakustány, 2015. február 10.


                                                                                      Futácsi Lászlóné
                                                                                             jegyző