Mesterháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (IX.4.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2022. 01. 01

Mesterháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (IX.4.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

2022.01.01.

Mesterháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az egyes helyi adók vonatkozásában a következőket rendeli el:

A bevezetett helyi adók

1. § Mesterháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

a) építményadót,

b) helyi iparűzési adót,

c) telekadót

vezet be.

Az építményadó alapja1

2. § Az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

Az építményadó mértéke2

3. § (1) Az adó mértéke 400 Ft/m2/év.

(2)3

Az építményadóra vonatkozó adómentesség4

4. § (1) A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben (a továbbiakban: Htv.) meghatározott adómentességen túl mentes az adó alól minden lakás melyben ténylegesen életvitelszerűen laknak, és az ahhoz kapcsolódó valamennyi nem lakás céljára szolgáló épület.

(2) Az adómentesség nem terjed ki, ha az adótárgy vonatkozásában az adóalany a vállalkozó, és az adótárgy üzleti célt szolgál.

(3)5 Adómentes az egyéb nem lakás céljára szolgáló építmény, kivéve, ha az adóalany vállalkozó és ezen adótárgy vállalkozási célt szolgál.

A helyi iparűzési adó mértéke6

5. § (1)7 A helyi iparűzési adó évi mértéke az adóalap 1%-a.

(2)8

(3)9 Mentes a helyi iparűzési adó fizetése alól az a háziorvos, védőnő vállalkozó, ha vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.

A telekadó alapja10

6. § Az adó alapja a telek m2-ben meghatározott alapterülete.

A telekadó mértéke11

7. § Az adó mértéke 10 Ft/m2.

A telekadóra vonatkozó adómentesség12

8. § (1)13 Adómentes a Htv-ben foglaltakon túl

a) az épülethez, épületrészhez tartozó telek teljes területe,

b) a Mesterháza községben ténylegesen életvitelszerűen lakó, építményadó hatálya alá tartozó ingatlannal rendelkező adóalany tulajdonát képező beépíthető telek,

c) az a telek, melynek beépítésére jogerősen építési engedélyt adtak ki, az engedély jogerőre emelkedést követő év első napjától az engedély érvényességének utolsó napjáig,

d) a falu területén lévő beépítetlen telek, ahol a telekhatár nem utcafronti, továbbá a közmű (víz, villany) alaphálózat nem kiépített, amelyre a rákötés lehetőségét biztosítja.

(2) Az adómentesség nem terjed ki, ha az adótárgy vonatkozásában az adóalany a vállalkozó, és az adótárgy üzleti célt szolgál.

Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba. Egyidejűleg hatályát veszti Mesterháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének az építményadóról szóló 9/1995. (XII.29.) önkormányzati rendelete, az iparűzési adóról szóló 9/1999.(XII.9.) önkormányzati rendelete, valamint a telekadóról szóló 10/1995. (XII.29.) önkormányzati rendelete.

1

Az „Az építményadó alapja” alcím címe a Mesterháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az „Az építményadó mértéke” alcím címe a Mesterháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

Hatályon kívül helyezte a 2020.(X.26.) ÖR. Hatálytalan: 2020.11.27-től

4

Az „Az építményadóra vonatkozó adómentesség” alcím címe a Mesterháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

5

A 4. § (3) bekezdését a Mesterháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 4. §-a iktatta be.

6

Az „A helyi iparűzési adó mértéke” alcím címe a Mesterháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

7

Módosította a 13/2020.(XII.15.) ÖR. Hatályos: 2021.01.01-től

8

Hatályon kívül helyzete 13/2020.(XII.15.) Ör. Hatálytalan: 2021.01.01-től

9

Módosította a 22/2017.(XII.15.)ÖR. Hatályos:2018.01.01-től

10

Az „A telekadó alapja” alcím címe a Mesterháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

11

Az „A telekadó mértéke” alcím címe a Mesterháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.

12

Az „A telekadóra vonatkozó adómentesség” alcím címe a Mesterháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.

13

A 8. § (1) bekezdése a Mesterháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg.