Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (XII. 22.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2015. 12. 22- 2022. 12. 31

Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (XII. 22.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról1

2015.12.22.

Olaszfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § Olaszfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

a) magánszemélyek kommunális adóját

b) helyi iparűzési adót

vezet be.

2. Értelmező rendelkezések

2. § Jelen rendelet alkalmazásában:

- állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 1. pontja szerinti támogatás,
- egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás.”

3. Magánszemélyek kommunális adója

Az adó mértéke

3. § Az adó évi mértéke adótárgyanként, illetve lakásbérleti jogonként 15. 000,- Ft.

Adómentesség

4. § (1) Alanyi adómentes a magánszemélyek kommunális adója alól az Olaszfa községben ténylegesen életvitelszerűen ott lakó adózó, aki

a) időskorúak járadékában részesül,

b) egyedülállóként betöltötte a 70. életévét, az ezt követő naptári év első napjától

c) házastársával együtt betöltötte a 75. életévét, az ezt követő naptári év első napjától.

(2) Tárgyi adómentes

a) a három évet meg nem haladó időtartamra létesített átmeneti, ideiglenes építmény,

b) a szükséglakás

c) az építési tilalom hatálya alatt álló telek a tilalom ideje alatt.

Kedvezmény

5. § (1) Az Olaszfa községben ténylegesen életvitelszerűen ott lakó adózókat

a) a lakás céljára szolgáló adóköteles első építmény után 80%-os,

b) a nem lakás céljára szolgáló adóköteles építmény vagy telek után adótárgyanként 95%-os adókedvezmény illeti meg.

(2) A lakás bérlőjét 80%-os adókedvezmény illeti meg.

4. Helyi iparűzési adó

Az adó mértéke

6. § (1) A helyi iparűzési adó évi mértéke állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adólap 1,60 %-a.

(2) A helyi iparűzési adó mértéke ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén naptári naponként 300,- ft.

Adómentesség

7. § Mentes az adó megfizetése alól az a háziorvos, védőnő vállalkozó, akinek a vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.

8. § (1) A 7. § - ban meghatározott adómentesség formájában nyújtott támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o) (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani.

(2) A kedvezményezett az adómentesség következtében megszerzett előnyt – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének kivételével – nem használhatja az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerinti célokra, továbbá – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésének megfelelően – közúti kereskedelmi árufuvarozás ellenszolgáltatás fejében történő végzése céljából teherszállító jármű vásárlására.

(3) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról. A nyilatkozat jelen rendelet 1. számú mellékletét képezi.

(4) A kedvezményezett és az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.

(5) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható.

(6) A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget.

(7) A támogatást nyújtó (önkormányzat) írásban tájékoztatja a kedvezményezettet a támogatás bruttó támogatási egyenértékben kifejezett összegéről és arról, hogy az csekély összegűnek minősül. Az igazolás jelen rendelet 2. számú mellékletét képezi.

(8) A kedvezményezettnek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őriznie, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.

5. Záró rendelkezések

9. § (1) E rendelet 2016. január 1-én lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 9/2010.(XII.23.) önkormányzati rendelet és az ezt módosító 7/2011.(X.26.) önkormányzati rendelet.

(3) Hatályát veszti Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének az iparűzési adóról szóló 8/1997.(XII.15.) önkormányzati rendelet és az ezt módosító 7/1998.(XII.11.), 8/1999.(XII.13.), 11/2002.(XII.14.), 4/2003.(III.28.) önkormányzati rendelet.

(4) Nem lép hatályba Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 5/2015.(IX.8.) önkormányzati rendelet.

(5) Nem lép hatályba Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adóról szóló 6/2015.(IX.16.) önkormányzati rendelet.

1

Az önkormányzati rendeletet az Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 5. §-a hatályon kívül helyezte 2023. január 1. napjával.