Táplánszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (XI. 10.) önkormányzati rendelete

a települési adóról

Hatályos: 2016. 01. 01- 2016. 01. 24

Táplánszentkereszt község  Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése a.) és h.) pontjaiban és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. Az adókötelezettség


1.§  Adóköteles a település közigazgatási területéhez tartozó termőföld, ami az ingatlan nyilvántartásban szántó, gyümölcsös, rét, legelő (gyep), erdő művelési ágban nyilvántartott földrészlet.


  1. Az adó alanya


2. § Az adó alanya az a magánszemély, aki a naptári év (a továbbiakban: év) első napján a földrészlet tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok.


  1. Az adókötelezettség keletkezése, változása és megszűnése


 3. § (1) Az adókötelezettség a tulajdonjog megszerzését követő év első napján keletkezik.

(2) Az adókötelezettséget érintő változást a következő év első napjától kell figyelembe venni.

(3) Az adókötelezettség a termőföld elidegenítése évének utolsó napján szűnik meg.

(4) Az adóalany adókötelezettségét érintő változásokat, minden esetben bejelentési kötelezettség terheli, a változást követő 15 napon belül, köteles bejelenteni a rendelet 1. sz. mellékletét képező  formanyomtatványon.

(5) A rendelet alapján adóalanynak minősülő magánszemélyek első alkalommal 2016. január 31. napjáig kötelesek bevallani termőföldtulajdonukat a rendelet 1. sz. mellékletét képező formanyomtatványon.


  1. Az adó alapja


4.§ Az adó alapja a termőföldnek az ingatlan-nyilvántartásban meghatározott aranykorona /továbbiakban: ak/ értéke.
  1. Az adó mértéke


5. § Az adó mértéke: 400.- Ft/ak.


  1. Az adó megfizetése


 6. § Az adó megfizetése félévenként, két egyenlő részletben az adóév március 15-éig, illetve szeptember 15-éig esedékes.


  1. Adómentesség


7. § Mentes az adó megfizetése alól az az adóalany, akinek a tulajdonában álló földterületek aranykorona értéke nem haladja meg a 10 aranykoronát.


8. Záró rendelkezések


8. §  E rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.
                        /: Ifj. Perl János :/                               /: Családi Anita :/

                             polgármester                                          jegyző
Mellékletek