Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(XI.26.) önkormányzati rendelete

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(XI.26.) önkormányzati rendelete<br> a mezei őrszolgálatról

Hatályos: 2022. 01. 01

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(XI.26.) önkormányzati rendelete

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(XI.26.) önkormányzati rendelete a mezei őrszolgálatról

2022.01.01.

Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 17. § (1) bekezdésében, valamint a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 16. § (1) bekezdésében és a 19. (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

1. §

1.E rendelet területi hatálya - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - Rábapatona község közigazgatási területéhez tartozó 3422 hektár külterületen található földterületekre (a továbbiakban együtt: földterület) terjed ki.
2.Nem terjed ki e rendelet hatálya az erdő, nádas, kivett művelési ágú területekre, védett természeti területekre, halastavakra, valamint a zártkertekre.

2. § E rendelet személyi hatálya kiterjed az 1. § (1) bekezdésben jelölt földterületek földhasználóira, ha ez nem ismert, tulajdonosaira.

3. § E rendelet alkalmazásában

1. Földhasználó:

1.1. a földtulajdonos, ha saját maga hasznosítja földterületét,
1.2. a haszonbérlő,
1.3. az ingyenes szívességi használó,
1.4. a haszonélvező,
1.5. a feles bérlő,
1.6. a részesművelő.

4. § (1) A mezei őrszolgálati feladatokat 1 fő mezőőr közalkalmazotti jogviszonyban látja el, akikkel kapcsolatban a munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

(2) A mezei őrszolgálat feladatát a polgármester irányításával, az általa kiadott Szolgálati Szabályzat szerint végzi.

(3) A szakmai felügyeletet a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Élelmiszer-biztonsági és Földművelésügyi Főosztálya és a Győri Városi Rendőrkapitányság látja el.

5. § (1) A mezei őrszolgálat megalakítási, fenntartási és működési költségeit a 3. § szerinti földhasználó, ha ez ismeretlen, a tulajdonos által fizetett mezőőri járulékból és a központi költségvetés által biztosított hozzájárulásból kell biztosítani.

(2) A mezőőri járulékfizetési kötelezettség azt terheli, akinek használatában vagy tulajdonában a földterület a tárgyév január 1. napján van.

(3) Mentesül a mezőőri járulékfizetési kötelezettség alól az a földtulajdonos vagy földhasználó, akinek a tulajdonában vagy használatában álló földterület nagysága az összeszámítás után nem éri el az egy, azaz 1 hektárt.

(4) A földhasználó, ennek hiányában a földtulajdonos járulékkötelezettségét annak keletkezésétől számított 15 napon belül köteles bejelenteni e rendelet 1. mellékletében foglalt nyomtatványon.

(5) A földterület használati vagy tulajdonjogában történt változást a használó vagy a tulajdonos a változást követő 15 napon belül köteles bejelenteni e rendelet 2. mellékletében foglalt nyomtatványon.

6. § (1)1 A mezőőri járulék mértéke – a 6. § (2) bekezdésben foglalt kivétellel- külterületeken minden megkezdett hektár után 2000,- Ft/év.

(2)2 A mezőőri járulék mértéke 2022. január 1. napjától 2022 december 31. napjáig külterületeken minden megkezdett hektár után 1000,- Ft/év.

(3)3 A járulékfizetési kötelezettség szempontjából valamennyi használatban, illetve tulajdonban lévő termőföldet össze kell számítani.

(4)4 A mezőőri járulékot kétszeri összegben kell megfizetni minden év március hó 15. napjáig, valamint október hó 15. napjáig Rábapatona Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) e célra nyitott alszámlájára.

(5)5 A járulék késedelmes fizetése esetén a járulék fizetésére kötelezett a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamatot köteles fizetni.

(6)6 A mezőőri járulék nyilvántartását, a megállapítás előkészítését a Rábapatonai Polgármesteri Hivatal végzi.

7. § (1) A mezőőri járulék összegét a kötelezett bejelentése alapján a polgármester határozatban állapítja meg, legkésőbb a tárgyév február 28. napjáig.

(2) Az eljárásra e rendelet, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) A mezőőri járulék megállapításával kapcsolatos fellebbezésről Rábapatona Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.

(4) Az osztatlan közös tulajdonban lévő termőföld esetében a tulajdoni hányad arányában kell megállapítani az egy tulajdonosra jutó földterület nagyságát.

8. § (1) Ez a rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.

(2) A mezőőri járulékból az önkormányzat költségvetésébe befolyt összeg kizárólag a mezei őrszolgálattal kapcsolatos feladatok ellátására, valamint a külterületi utak karbantartására használható fel.

(3) A mezőőri ellátás folyamatos biztosítása érdekében – ha a befizetett mezőőri járulék a szükséges kiadásokat nem fedezi – az Önkormányzat átmenetileg saját költségvetéséből megelőlegezi a tárgyévben indokoltan felmerült kiadások pénzügyi fedezetét.

(4) A mezőőri járulék az 1997. évi CLIX. tv. 19. § (3) bekezdés alapján adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül. Az eljárásra a jegyző jogosult.

(5) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja.

1. melléklet

1. számú melléklet a 11/2015.(XI.26.) önkormányzati rendelethez
Bejelentés
mezőőri járulék megállapításához
A benyújtás helye és címe:
Rábapatonai Polgármesteri Hivatal Tel: 583-000 Fax: 583- 001
Rábapatona Önkormányzata Képviselő- testületének /2015. (XI. ) önkormányzati rendelete alapján az általam a tárgyév január 01- én használt vagy tulajdonomban lévő földterületről az alábbi bejelentést teszem :
1./ Azonosító adatok
A földhasználó (amennyiben nem ismert a tulajdonos) neve (cégneve):
(szül.hely: idő: a.n.: )
Címe: (lakóhelye, székhelye)
Adóazonosító jele, adószáma:
Telefonszáma:
Számlavezető pénzintézet neve:
Számlaszáma:
Termőföld

Helyrajzi száma

Művelési ága

Területe (ha)

Használat jellege *

Helyrajzi száma

Müvelési ága

Területe (ha)

Használat jellege

Összesen:

*Tulajdonos, haszonbérlő, ingyenes szívességi használat, haszonélvezet, feles bérlet, részesművelés

2./ Járulék számítása

Járulékköteles termőföld területére vonatkozóan, minden megkezdett hektár után:

x 1000,- Ft / év= Ft

Felelőségem tudatában kijelentem , hogy a bejelentésben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Rábapatona, év hó nap

aláírás

2. melléklet

1. számú melléklet a 11/2015.(XI.26.) önkormányzati rendelethez
Bejelentés
mezőőri járulék megállapításához
A benyújtás helye és címe:
Rábapatonai Polgármesteri Hivatal Tel: 583-000 Fax: 583- 001
Rábapatona Önkormányzata Képviselő- testületének /2015. (XI. ) önkormányzati rendelete alapján az általam a tárgyév január 01- én használt vagy tulajdonomban lévő földterületről az alábbi bejelentést teszem :
1./ Azonosító adatok
A földhasználó (amennyiben nem ismert a tulajdonos) neve (cégneve):
(szül.hely: idő: a.n.: )
Címe: (lakóhelye, székhelye)
Adóazonosító jele, adószáma:
Telefonszáma:
Számlavezető pénzintézet neve:
Számlaszáma:
Termőföld

Helyrajzi száma

Művelési ága

Területe (ha)

Használat jellege *

Helyrajzi száma

Müvelési ága

Területe (ha)

Használat jellege

Összesen:

*Tulajdonos, haszonbérlő, ingyenes szívességi használat, haszonélvezet, feles bérlet, részesművelés

2./ Járulék számítása

Járulékköteles termőföld területére vonatkozóan, minden megkezdett hektár után:

x 1000,- Ft / év= Ft

Felelőségem tudatában kijelentem , hogy a bejelentésben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Rábapatona, év hó nap

aláírás

1

A 6. § (1) bekezdése a Rábapatona Község Önkormányzata polgármesterének 3/2021. (IV. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 6. § (2) bekezdése a Rábapatona Község Önkormányzata polgármesterének 3/2021. (IV. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. § (2) bekezdése a Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 6. § (3) bekezdése a Rábapatona Község Önkormányzata polgármesterének 3/2021. (IV. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 6. § (4) bekezdése a Rábapatona Község Önkormányzata polgármesterének 3/2021. (IV. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 6. § (5) bekezdése a Rábapatona Község Önkormányzata polgármesterének 3/2021. (IV. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 6. § (6) bekezdését a Rábapatona Község Önkormányzata polgármesterének 3/2021. (IV. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdése iktatta be.