Karakószörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testületnek 11/2015 (VI.9.) önkormányzati rendelete

a települési adóról

Hatályos: 2021. 03. 17

Karakószörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testületnek 11/2015 (VI.9.) önkormányzati rendelete

a települési adóról

2021.03.17.

Karakószörcsök község képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Az adókötelezettség

1. § Adóköteles a település külterületi közigazgatási területéhez tartozó termőföld, ami az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert rét, legelő (gyep), nádas, fásított terület, halastó művelési ágban nyilvántartott földterület.

Az adó alanya

2. §1 (1) Az adó alanya az a természetes személy, aki a naptári év első napján a földrészlet tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok.

(2) Amennyiben a tulajdonos egyben egyéni vállalkozóként, mezőgazdasági őstermelőként vagy jogi személy tagjaként vállalkozási tevékenységet folytat a tulajdonában álló termőföldjén, e tevékenysége kizárja, hogy a települési adó alanya legyen.

Az adókötelezettség keletkezése, változása, megszűnése

3. §2 (1) Az adókötelezettség a tulajdonjog megszerzését követő év első napján keletkezik.

(2) Az adókötelezettséget érintő változást a következő év első napjától kell figyelembe venni.

(3) Az adókötelezettség a termőföld elidegenítése évének utolsó napján szűnik meg.

(4) A rendelet 2. § (2) bekezdésben meghatározott tevékenység év közbeni megkezdése esetén az adó időarányos részét kell megfizetni. Az adót a tevékenység megkezdése hónapjának első napjától a tevékenység befejezése hónapjának utolsó napjáig nem kell megfizetni.

(5) Az adóalanyt az adókötelezettségét érintő változások esetén minden esetben bejelentési kötelezettség terheli a változást követő 15 napon belül. A bejelentést az erre a célra rendszeresített – 1. mellékletben szereplő - formanyomtatványon lehet megtenni.

Az adó alapja

4. § Az adó alapja a termőföldnek az ingatlan-nyilvántartásban hektárban meghatározott területe.

Az adó mértéke

5. §3 Az adó mértéke:

a) 2.000 ft/hektár, ha az ugyanazon személy tulajdonában álló termőföld nagysága nem éri el az 5 hektárt,

b) 3.000 ft/hektár, ha az ugyanazon személy tulajdonában álló termőföld nagysága eléri az 5 hektárt, de nem éri el a 20 hektárt,

c) 5.000 ft,/hektár ha az ugyanazon személy tulajdonában álló termőföld nagysága eléri a 20 hektárt.

Az adó megfizetése

6. § Az adó megfizetése félévenként, két egyenlő részletben az adóév március 15-éig, illetve szeptember 15-éig esedékes.

Adómentesség

7. § Mentes az adó alól az 1. §-ban meghatározott, és ugyanazon magánszemély tulajdonában lévő egy vagy több helyrajzi szám alatt nyilvántartott termőföld, ha a földterületek összessége nem éri el a 3 hektárt.

Záró rendelkezés

8. § (1) Ez a rendelet 2015. augusztus 1-én lép hatályba.

(2) Az adóalanyok első ízben 2015. augusztus 15-ig kötelesek bevallani termőföld tulajdonukat az 1. melléklet szerinti nyomtatványon.

(3) 2015. évben az adó alany csak augusztus 1-től az időarányos adót köteles megfizetni.

8/A. §4 E rendeletnek a települési adóról szóló 11/2015. (VI.9.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 2/2016.(I.30.) önkormányzati rendelet 1. §-ával megállapított 2. §-át, a 2. §-ával megállapított 3. §-át és a 3. §-ával megállapított 1. mellékletet 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet5

TÜSKEVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
KERTAI KIRENDELTSÉG
8492 Kerta, Dózsa utca 36.
Tel.: 88/504-730, Fax: 88/504-731, e-mail: nagyalasony.ado@invitel.hu
ADATBEJELENTÉS
Települési adó megállapításához
(A bevallás kitöltése tollal, és nyomtatott nagybetűvel történjen!)

1. BEVALLÁSBENYÚJTÓ ADATAI:

NÉV:_____________________________________________________________________
SZÜLETÉSI NÉV:______________________________________________
ANYJA NEVE:_____________________________________________________________
SZÜLETÉSI HELY, IDŐ:_____________________________________________________
ADÓAZONOSÍTÓ JEL:______________________________________________________
LAKCÍM:_________________________________________________________________
LEVELEZÉSI CÍM:_________________________________________________________
TELEFONSZÁM, E-MAIL:___________________________________________________
MUNKAHELY:_____________________________________________________________
BANKSZÁMLASZÁM:______________________________________________________

2. A BEVALLÁS BENYÚJTÁSÁNAK OKA:

☐ ADÓKÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSE ☐ ADÓKÖTELEZETTSÉG MEGSZŰNÉSE
☐ Adóbevezetés ☐ Termőföld elidegenítése
☐ Termőföld szerzése ☐ Adóalany személyében történt változás
☐ Adóalany személyében történt változás
☐ VÁLTOZÁS BEJELENTÉSE
Változás jellege: _______________________________________________
ADÓKÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSÉNEK, VÁLTOZÁSÁNAK IDŐPONTJA:
______________év____________________________hó______________nap

3. A TERMŐFÖLD (szántó, szőlő, gyümölcsös, kert rét, legelő (gyep), nádas, fásított terület, halastó) INGATLANNYILVÁNTARTÁSBAN SZEREPLŐ ADATAI:

Helyrajzi szám

Művelési ág

Terület (ha)

Települési adó mérték 5.000ft/ha

Fizetendő települési adó (Ft)

4. TULAJDONOSVÁLTÁS ESETÉN:

Előző / új tulajdonos neve: __________________________________________________________
Címe: __________________________________________________________
Kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Karakószörcsök, 20___.__________hónap _______nap
_____________________________________
adózó vagy képviselőjének aláírása
1

Módosította Karakószörcsök község Képviselő-testületének 2/2016.(I.29.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2016. február 10-től.

2

Módosította Karakószörcsök község Képviselő-testületének 2/2016.(I.29.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2016. február 10-től.

3

Módosította Karakószörcsök község Képviselő-testületének 12/2015.(VII.13.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2015. augusztus 1-től.

4

Beiktatta Karakószörcsök község Képviselő-testületének 2/2016.(I.29.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2016. február 10-től.

5

Módosította 4/2021.(III.16.) önkormányzati rendelet 1.§-a Hatályos 2021. március 17. napjától