Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015 (V.19.) önkormányzati rendelete

a közművelődésről szóló 5/2000. (II. 14.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 05. 19- 2015. 05. 20

Sióagárd Önkormányzatának Képviselő-testülete  a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §-ának felhatalmazása alapján a közművelődésről alkotott 5/2000. (II.14.) számon alkotott rendelete módosításáról az alábbiakat rendeli el:


1.§

Sióagárd Község képviselő-testületének a közművelődésről alkotott 5/2000. (II.14.) számon alkotott rendelete (továbbiakban: R) 1. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„1. § E rendelet célja, hogy az Önkormányzat a helyi társadalom, a helyi közművelődés adott állapota, igényei és lehetőségei szerint meghatározza Sióagárd község közművelődési feladatait, törekvéseit, a feladat ellátás formáit, finanszírozásának formáját és mértékét megalapozza a fejlesztés lehetőségeit.”

2.§

A R. 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2.§ Sióagárd község minden polgárának joga van kulturális örökségünk megismeréséhez és elsajátításához, személyiségének a művelődés általi fejlesztéséhez, valamint a kulturális értékek birtokba vételéhez szükséges esélyegyenlőséghez. Ezek biztosítását az önkormányzat felelősségteljes kötelező feladatának tekinti.

Közművelődési intézmény nem lehet elkötelezett egyetlen vallás, világnézet vagy politikai irányzat mellett sem.”


3.§


(1) A R. 16. §-ának a.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:                           

16.§ Az Önkormányzat az egyes közművelődési feladatainak ellátása során együttműködik az alábbi intézményekkel, szervezetekkel, magánszemélyekkel:

„a) Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Tagiskolája Sióagárd, Kossuth Lajos u. 2.;”

(2) A R. 16. §-ának b.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:   

„b) Sióagárdi Közös Óvoda Bölcsőde és Családi napközi”


4. §

(1) A R. 18. §-a (2) bekezdésének a.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„a.) a Sióagárdi Televízió (7171 Sióagárd, Kossuth Lajos utca 2.)”


(2) A R. 18. §-a (2) bekezdése kiegészül az alábbi d.) ponttal:

d) Könyvtári Információs és Közösségi hely (7171 Sióagárd, Kossuth u 2.)


5. §

A R. 19. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„19.§ (1) A jelen rendelet 7.-14.§-ában szabályozott feladatokat az Önkormányzat a Sióagárdi Művelődési Ház útján látja el a (2) bekezdés szerinti kiegészítéssel.

A települési önkormányzat biztosítja a helyi közösségi színtérként működő Sióagárdi Művelődési Ház (7171 Sióagárd, Kossuth u 1) és a Könyvtári Információs és Közösségi hely (7171 Sióagárd, Kossuth u 2) nyitva tartását a hét valamely szabadnapján vagy munkaszüneti napján is, valamint havonta legalább egy alkalommal 21 óráig történő nyitva tartását.”


6. §

A R. 24. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„24.§ A sióagárdi székhelyű társadalmi szervezetek a közművelődési színtereket rendszeres összejöveteleikhez díjmentesen vehetik igénybe, míg a díjköteles szolgáltatások körét a 134/2007 (XII.18) képviselő-testületi határozatban foglaltak alapján.”


7.§

(1) A R. 25. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„25.§

(2) A Sióagárdon működő közművelődési tevékenységi körű civil szervezetek, amatőr csoportok támogatására az Civil Támogatási Alapkeretet hoz létre. Az Alapkeret rendelkezésére álló pénz összegszerűségét a költségvetési rendelet tárgyalásakor a képviselő-testület évente határozza meg.”

(2) A R. 25. §-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ (3) A támogatás pályázati úton kerül felosztásra. A pályázatot a képviselő-testület minden év február 28-ig írja ki. A pénzügyi támogatás rendjéről, Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 7/2015 (III.03.) rendeletével módosított 5/2014 (III.11) önkormányzati rendelete szól.”

(3) A R. 25. §-ának (4) bekezdése hatályát vesztette.

(4) A R. 25. §-ának (6) bekezdése hatályát vesztette.


8.§


  1. A R. 2015. május 19-én 8 órakor lép hatályba, rendelkezéseit kihirdetése napjától kell alkalmazni.
  2. A R. kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
                        Gerő Attila                                                    Garai László

                        polgármester                                                      jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet 2015. május 19-én kihirdetésre került.

Sióagárd, 2015. május 19.                                                                          Balogh Györgyi

                                                                             aljegyző


Rendelet hiteléül:

Sióagárd, 2015. május 19.


                                                                          Balogh Györgyi

                                                                             aljegyző