Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (III. 19.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 13/2013. (V.09.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 04. 01- 2015. 04. 01

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (III. 19.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 13/2013. (V.09.) önkormányzati rendelet módosításáról

2015.04.01.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIV. törvény 8. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 13/2013. (V.09.) számú önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Ör.) módosítása tárgyában - Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Igazgatási, Egészségügyi, Szociális Bizottságának véleményének kikérésével - az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 13/2013. (V. 9.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki)

„a) a települési szilárd hulladékról szóló 7/2015. (II. 19.) számú önkormányzati rendeletben,”

2. § A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 13/2013. (V. 9.) önkormányzati rendelet 7. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Közigazgatási bírság helyett figyelmeztetés is alkalmazható, ha a cselekmény az elkövetés körülményeire tekintettel csekély súlyú és a figyelmeztetéstől is kellő visszatartó hatás várható.”

3. § Hatályát veszti a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 13/2013. (V. 9.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés j) pontja.

4. § Ez a rendelet 2015. április 1-jén lép hatályba.