Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015 (VI.8.) önkormányzati rendelete

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és megszegésük jogkövetkezményeiről

Hatályos: 2015. 06. 09- 2021. 03. 23

Szabadszentkirály község Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, a 32. cikk (2) bekezdése, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:ELSŐ RÉSZ

Bevezető rendelkezések


I. Fejezet


1. Általános rendelkezések


1. §


(1) E rendelet hatálya kiterjed a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartásokra és azok elkövetése esetén alkalmazható jogkövetkezményekre.

(2) E rendeletet kell alkalmazni azon természetes, jogi és jogi személyiséggel nem rendelkező személyekre, akik, vagy amelyek Szabadszentkirály község közigazgatási területén belül a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást tanúsítanak.

(3) Nem alkalmazható e rendelet és nem állapítható meg a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás, ha:

a) az adott magatartás bűncselekményt, vagy szabálysértést valósít meg,

b) törvény, vagy kormányrendelet az adott magatartás tekintetében közigazgatási bírság kiszabását rendeli el.


2. Értelmező rendelkezések


2. §


E rendelet alkalmazásában:

1. a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás: az a magatartás, amely nem minősül bűncselekménynek, vagy szabálysértésnek, de ellentétes a közösségi együttélés szabályaival, azokat sérti, vagy veszélyezteti, s jelen rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartásnak minősít,

2. közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 13. pontja szerinti terület,

3. reklámhordozó: minden olyan eszköz, ideértve típusától, jellegétől, működésétől függetlenül a reklámberendezést és a reklámfelületet is, amelynek segítségével az emberi tudatra befolyást gyakorló információk vizuálisan, hallással, ízleléssel, illat-, szagérzékeléssel, tapintással, vagy ezek kombinációjával bármely természetes személy számára észlelhetővé válnak és képzettársításra ösztönöznek. A szerkezetileg több elemből álló reklámhordozó egynek számít,

4. reklám közzétevője: aki a reklám közzétételére alkalmas eszközökkel rendelkezik, és ezek segítségével a reklámot megismerhetővé teszi,

5. rendezvény: a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 1. § b) pontja szerinti összejövetel,

6. szilárd hulladék:

a) háztartási hulladék: a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2. § 21. pontja szerinti,

b) közterületi hulladék: közforgalmú és zöldterületen keletkező,

c) háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék: a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2. § 22. pontja szerinti veszélyesnek nem minősülő szilárd hulladék,

7. üzlet: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 27. pontja szerinti épület, vagy épületrész,


II. Fejezet


A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt alkalmazható jogkövetkezmények és eljárási szabályok


3. Közigazgatási bírság


3. §


A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegőjével szemben százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság kiszabásának van helye.


4. Eljáró hatóság és eljárási szabályok


4. §


(1)  A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt Szabadszentkirály Község Polgármestere folytatja le a közigazgatási eljárást és szabja ki a közigazgatási bírságot.

(2)  A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatti eljárás hivatalból, vagy bejelentés alapján indulhat. A bejelentést írásban, vagy szóban bárki megteheti, a szóbeli bejelentést jegyzőkönyvbe kell foglalni.

(3) A bejelentésnek lehetőség szerint tartalmaznia kell a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást megvalósító ismert személy adatait, a magatartásnak, az elkövetés helyének, idejének, továbbá körülményeinek leírását a bizonyítási eszközök megjelölésével. A rendelkezésre álló bizonyítékokat csatolni kell a bejelentéshez.

(4) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegőjével szemben közigazgatási hatósági eljárás nem indítható a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartásnak az eljáró hatóság tudomására jutásától számított 30 napon túl.


5. §


(1) E rendelet hatálya alá tartozó magatartások miatt indult eljárásokban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény előírásait kell alkalmazni.

(2) Amennyiben megállapítást nyer, hogy a jelen rendeletben foglalt közösségi együttélés alapvető szabályaira vonatkozó jogszabályhely vagy az alapján kiadmányozott hatósági döntésben foglalt előírások megsértése a jogellenes magatartás megszüntetésével, vagy a jogszerű állapot helyreállításával orvosolható, a hatóság legalább húsznapos határidő megállapításával, valamint a jogkövetkezményekre történő figyelmeztetéssel felhívja az ügyfél figyelmét a jogszabálysértésre, s végzésben kötelezi annak megszüntetésére.5. A közigazgatási bírság, valamint a helyszíni bírság kiszabására és önkéntes befizethetőségére vonatkozó rendelkezések


6. §


Fiatalkorúval szemben nem lehet helyszíni bírságot kiszabni, közigazgatási bírságot pedig kizárólag akkor, ha önálló keresete (jövedelme), vagy vagyona van.


7. §


E rendelet szerint kiszabott közigazgatási bírságot – a bírságról rendelkező döntés jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül – a döntéshez mellékelt postai befizetési nyomtatványon Szabadszentkirály Község Önkormányzata részére kell befizetni.


MÁSODIK RÉSZ


A közösségi együttélés alapvető szabályai


III. Fejezet


Közrend elleni magatartások


6. Községi jelképek használatával összefüggő magatartások


8. §


Aki a község címerét és zászlaját

a) engedély nélkül előállítja, forgalomba hozza, vagy engedély nélkül felhasználja,

b) annak használatára vonatkozó engedélyben előírt feltételeket megszegi,

c) a község közösségét sértő módon használja,

a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg.


7. Közterületnek minősülő zöldterületek és játszóterek rendeltetésüktől eltérő célra történő használata


9. §


(1) Aki közterületnek minősülő zöldfelületet

a) átjárásra,

b) járművel történő behajtásra vagy parkolásra,

c) lerakóhelyként használja,

a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg.


(2) Aki a játszóteret meg nem engedett módon vagy nem játék céljára használja, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg.


8. Közterületek használatával kapcsolatos magatartások


10. §


Aki

a) közterületen szeszesitalt fogyaszt (kivéve közterületen lévő külön engedélyes kerthelyiségek, rendezvények).

b) közterületet engedély nélkül foglal el, vagy azt a közterület-foglalási engedélytől eltérően használja,

c) a közterületi telekhatár és a közút széle (padkája) közötti területre oly módon telepít sövényt, növényzetet, hogy az a közlekedés és a közművek biztonságát veszélyezteti,

d) az építőanyagot, építéshez szükséges szerkezetet, valamint bontásból, felújításból származó anyagot, építési törmeléket, ilyen hulladék anyagot 72 órán túl engedély nélkül közterületen tárol,

e) 22:00 és 06:00 óra között 3,5 tonna összsúlyt meghaladó járművet, pótkocsit, félpótkocsit, vontatót, nyerges vontatót, lassú járművet és mezőgazdasági vontatót illetve ezek munkaeszközét közterületen tárolja,

f) üzemképtelen járművet a közterületen engedély nélkül tárol,

a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg.


9. Művészeti alkotások elhelyezésével összefüggő magatartások


11. §


Aki közterületen található művészeti alkotásokat és emléktáblákat beszennyezi, elhelyezését, feliratát megváltoztatja vagy azt engedély nélküli eltávolítja, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg.


IV. Fejezet


Köztisztasággal kapcsolatos magatartások


10. Ingatlanok tisztántartásával kapcsolatos magatartások


12. §


Az az ingatlantulajdonos, aki nem gondoskodik

a) az ingatlan és az ingatlan előtti járda, továbbá az ingatlan és közút közötti kiépített vagy kiépítetlen terület gondozásáról, tisztán tartásáról, hulladék- és gyommentesítéséről, 40 cm magasságot meghaladó gyomnövények legalább évi négyszeri kaszálásáról, az allergén növények irtásáról és a parlagfű virágzásának megakadályozásáról, továbbá a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról, annak elszállításáról, a hó eltakarításáról és a síkosság mentesítéséről,

b) a beépítetlen telekingatlan tisztántartásáról és gyommentesítéséről, 40 cm magasságot meghaladó gyomnövények legalább évente négyszeri kaszálásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok eltávolításáról, annak elszállításáról,

c) a telekingatlanról a gyalogjárda és az úttest fölé nyúló, továbbá az elektromos légvezetékeket veszélyeztető ágak és bokrok megfelelő nyeséséről – úgy, hogy azzal biztosítsa a gyalogos-, valamint a közúti forgalom, illetve forgalomirányító tábla láthatóságát – valamint a nyesedék elszállíttatásáról,

d) az épület tetőzetéről az esővíz, a hólé járdára csorgásának megakadályozásáról, annak saját vagy közterületen való elvezetéséről, a hó és jég okozta balesetveszély elhárításáról,

a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg.


11. A közterületek tisztántartásával összefüggő magatartások


13. §


Aki

a) a közterületen lévő berendezési és felszerelési tárgyat, fákat vagy egyéb növényzetet beszennyez,

b) a közterületeken elhelyezett, a szelektív hulladékgyűjtést szolgáló gyűjtőszigetek edényzetébe bele nem való hulladékot beletesz,

c) a közforgalom céljára szolgáló területek növényzetét, közforgalmú területek burkolatát,

jelzéseket, táblákat, beszennyezi,

közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg.


12. Hó- és síkosság mentesítéssel kapcsolatos magatartások


14. §


(1) Aki havat

a) útkereszteződésben,

b) úttorkolatban,

c) kapubejárat előtt, annak szélességében,

d) a tömegközlekedésre szolgáló jármű-megállóhelyeknél a jármű megállóhelye és a járda közé, vízelzáró csapra, gázcsapra, közvilágítási lámpaoszlop köré,

e) a fák tövében és zöldterületen felhalmozza

a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg.

(2) Aki

a) 0 ºC alatt közterületre lefagyást eredményező és ezzel csúszásveszély kialakulását előidéző folyadékot juttat,

b) az ingatlana előtti járdán a hó-és síkosság mentesítéséről nem gondoskodik,

a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg.


13. Települési szilárd hulladékkal összefüggő magatartások


15. §


Aki

a) az ingatlanon keletkező és ott összegyűjtött hulladékot az elszállítás napján az ingatlan előtti útszakasz melletti közterületre oly módon helyezi ki, hogy az a közlekedés biztonságát veszélyezteti, a közterületet szennyezi, és abban kárt tesz,

b) az elszállítás napján kívüli időpontban a hulladékot közterületen tárolja, illetve elhelyezi, kivéve a lomtalanítás időszakában, de akkor is csak az erre kijelölt helyen,

c) az elszállításra váró hulladékot nem a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, az azt meghaladó mennyiséget pedig nem műanyagzsákban helyezi ki, illetve a hulladék olyan tárgyat tartalmaz, amely a szállító munkások testi épségét veszélyezteti, vagy a szállító jármű műszaki berendezéseit megrongálja,

d) a 120 literes szabvány gyűjtőedények tisztántartásáról, fertőtlenítéséről nem gondoskodik,

e) a közterületen az ürítés céljából kihelyezett gyűjtő edényben levő hulladékot válogatja, közterületre kiszórja, valamint másnak a gyűjtőedényébe - annak engedélye nélkül - hulladékot elhelyez,

f) a tulajdonos változást 15 napon belül írásban nem jelenti be a közös hivatalnál,

g) a lakatlanság, vagy a használat átmeneti szüneteltetésének tényét a változást követő 15 napon belül nem jelenti be a közös hivatalnál,

h) Szabadszentkirályra települési szilárd hulladékot beszállít,

a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg.


14. Települési folyékony hulladék kezelésével összefüggő magatartások


16.§


(1) Az a szolgáltató aki

a) települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatást jogosulatlanul végez,

b) a nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségének települési folyékony hulladék tekintetében nem, vagy nem a valóságnak megfelelően tesz eleget,

a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg.


(2) Aki

a) a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatást nem veszi igénybe,

b) nem a közszolgáltató által nyújtott szolgáltatást veszi igénybe,

c) a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget,

a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg.V. Fejezet


15. Állatok tartásával kapcsolatos magatartások


17. §


Aki

a) belterületen, egyedi beépítésű lakótelken 3 hónaposnál idősebb kutyából 5 db-nál többet tart,

b) engedély nélkül macska- és ebtenyésztéssel foglalkozik, valamint engedély nélkül vadállatot tart,

c) nem gondoskodik állatai megfelelő tartásáról, takarmányozásáról, gondozásáról,

d) a trágya-, trágyalé gyűjtésére, tárolására vonatkozó előírásokat nem tartja be,

e) az általa tartott állatot bármilyen ok miatt kiteszi, elhagyja, szabadon engedi,

f) kutyát póráz, harapós kutyát póráz és szájkosár nélkül közterületre enged, illetőleg kóborolni hagyja,

g) harapós kutyáját nem zárt helyen tartja, vagy nem helyez el a ház vagy a lakás bejáratánál a harapós kutya meglétére vonatkozó megfelelő figyelmeztető táblát,

h) több lakó elhelyezését szolgáló ingatlan osztatlan közös tulajdonú udvarában ebet és macskát a közvetlen szomszédok egyetértése nélkül tart,

i) haszonállatot közterületen engedély nélkül legeltet

a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg.

VI. Fejezet


Egyéb magatartások


16. Temetkezés rendjének megszegése


18. §


Aki

a) a temetési helyen túlterjeszkedő, közízlést sértő, vagy oda nem illő felirattal ellátott sírjelet helyez el,

b) a temetőben szemetel,

c) 12 éven aluli gyermeket a temető területén felügyelet nélkül hagy,

d) a temetőben nem a hely csendjének, kegyeletnek megfelelő magaviseletet tanúsít,

e) a temetőbe kutyát visz (kivételt képez a vakvezető kutya),

f) hulladékot, koszorút, virágmaradványt a kijelölt lerakóhelyen kívül egyéb helyen lerak, elhagy,

a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg.


17. Állati hulladék ártalmatlanításával kapcsolatos szabályok


19. §


Az állat tulajdonosa vagy a tartója, aki

a) az állati hulladék gyűjtőhelyre szállításáról nem gondoskodik,

b) a tulajdonában lévő, illetve gondjaira bízott kis-és nagy állat fertőző betegségét vagy annak gyanúját a hatósági állatorvosnak nem jelenti be, az állatorvos utasításait nem tartja be,

c) az elhullott eb, macska, baromfi további három hetesnél fiatalabb szopósbárány és malac hullájának kertjében történő elhantolásakor nem tartja be a telek határtól legalább 5 m távolságot és legalább 1 m földréteggel nem fedi be,

az a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg.18. Zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos magatartások


20. §


Aki

a) a községben zajjal járó építési, bontási tevékenységet hétköznap 21.00 és 6.00 óra között, vasárnap és ünnepnapon végez, kivéve a közművek meghibásodásának javításából adódó munkálatokat,

b) a községben az ingatlanon zöldfelület-fenntartással kapcsolatos, zajt keltő tevékenységet 21.00 és 6.00 óra között és ünnepnapon végez,

c) a községben a vendéglátó egység kerthelyiségében, teraszán hangosító berendezést munkanapon 22.00 és 7.00 óra között, szombaton, vasárnap és munkaszüneti napon 22.00 és 9.00 óra között jegyzői engedély nélkül üzemeltet,

d) lakásán kívül rádió- és televízió közvetítést munkanapon 00.00 és 7.00 óra között, szombaton, vasárnap és munkaszüneti napon 00.00 és 9.00 óra között végez,

e) a napi egy óra időtartamot meg nem haladó közterületi rendezvény tartására vonatkozó bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget,

f) a napi egy óra időtartamot meghaladó közterületi rendezvényt engedély nélkül tart vagy a zajkibocsátási engedélyt a helyszínen nem mutatja be,

g) a zajkibocsátási engedélyben előírt műszeres mérési kötelezettségének nem tesz eleget,

h) a kereskedelmi és vendéglátó egységben engedély nélkül zeneszolgáltatást végez,

i) a kereskedelmi és vendéglátó egység bejelentett nyitvatartási idejét túllépi,

a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg.


19. Vízszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos magatartások


21. §

(1)  Aki a vízszolgáltatót

a) megakadályozza abban, hogy a mérőóra és mérőhely állapotát, a víziközmű hálózatot, a felhasználó vételezését ellenőrizze, valamint a vízmérőórát leolvassa,

b) meggátolja abban, hogy tartozás esetén a vízszolgáltatást korlátozza,

c) megakadályozza a közcsatornába történő szennyvíz bebocsátás szolgáltatási ponton történő ellenőrzésében,

a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg.

(2) Aki közkutat, ívókutat nem az eredeti rendeltetés jellegének megfelelően használ, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg.


20. Reklámhordozók és hirdetmények elhelyezésével kapcsolatos magatartások


22. §


(1) Aki

a) reklámhordozót reklám célú közterület-használati megállapodás nélkül létesít,

b) plakátot nem a plakát elhelyezésre szolgáló reklámberendezésen helyezi el,

c) kandeláberen azonos magasságban oszloponként kettőnél több darab hirdető berendezést helyez el,

d) a közterületen üzletenként egy darab, oldalanként legfeljebb 1 m2 reklámfelülettel rendelkező megállító-táblánál többet helyez el,

e) reklámhordozó folyamatos karbantartásáról nem gondoskodik,

a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg.

(2) Aki köztéri szobron, emlékművön, közterületen álló fán, utcai berendezési tárgyon reklámhordozót – kivéve a közterület-kezelője által engedélyezett hirdetőtáblát – helyez el, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg.


23. §


(1) Az a reklámközzétevő, aki jogszabályi előírásokba ütköző tartalmú, illetve a közerkölcsöt sértő plakátot, hirdetést, feliratot haladéktalanul nem távolítja el, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg.

(2) Aki az idejét múlt hirdetményt 15 napon, választási plakátot a szavazást követő 30 napon belül nem távolítja el, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott eltávolítási kötelezettség egyetemlegesen a reklámközzétevőt és azt terheli, akinek az érdekében a kihelyezés történt.HARMADIK RÉSZ


21. Átmeneti rendelkezés


24 §


A rendeletben foglalt szabályokat a rendelet hatálybalépését követően elkövetett magatartások esetében kell alkalmazni.


22. Záró rendelkezések


25. §


(1) Ez a rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.Szabadszentkirály, 2015. május 26.

Almás Roland                                                                                             Beák Laura

  polgármester                                                                                                 jegyző
Kihirdetve: 2015. június 8.

           Beák Laura

                                                                                                                        jegyző