Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (XI.16.) önkormányzati rendelete

a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 3/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 11. 17 - 2015. 11. 17

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, valamint a 162. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 12. § (2) bekezdése és 13. § (1) bekezdés 8) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az alábbi rendeletet alkotja.


1. §


A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 3/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8. § (4) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


„c) ha a rendkívüli települési támogatás adott naptári évben megállapítható 9. § (6) bekezdésben meghatározott összegét 60. 000 Ft-ot, a kérelem benyújtásakor a háztartás bármelyik tagja kimerítette.”


2. §


A Rendelet 9. § (1) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) A Képviselő-testület rendkívüli települési támogatást nyújt a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások miatt, vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak, és családjukban az egy főre számított havi családi jövedelem, nem haladja meg a 40. 000 Ft-ot, egyedülálló személy esetén a 60. 000 Ft-ot.   


(6) A rendkívüli települési támogatás személyenkénti, egy naptári évben megállapítható összege, nem haladhatja meg a 60. 000 Ft-ot.”

3. §


A Rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) A Képviselő-testület krízis-támogatást állapíthat meg annak a rászorulónak, aki felhalmozódott közüzemi fizetési kötelezettségének teljesítése, vagy nem várt és nélkülözhetetlen többletkiadása miatt segítségre szorulhat és családjában az egy főre jutó jövedelem a 80. 000 Ft-ot nem haladja meg, és a kérelmezőnek és családjának vagyona nincs.  


4. §.


E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.                Balassa Balázs                                                                                 Lutár Mária

                  polgármester                                                                                      jegyző