Királd község Önkormányzata Képviselő- testületének 13/2015.(XII.16.)önkormányzati rendelete

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáről

Hatályos: 2015. 12. 19- 2016. 06. 15

Királd Község Önkormányzata Képviselő-testületének

13/2015. (XII.16.) önkormányzati rendelete

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos

közszolgáltatás ellátásáról


Királd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról szóló 19/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1.§


A 19/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelet 14/A.§-ának (2.) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(2.) Az avar és a kerti hulladék belterületi égetése a (3.) bekezdésben foglaltak kivételével tilos.”

2.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő 3. napon lép hatályba.


Zupkó Andrásné sk.                          Nagy János sk.

polgármester                                      jegyző

Záradék:

Ez a rendelet 2015. december 16. napján kihirdetésre került.


Királd, 2015. december 16.


Nagy János sk.

jegyző