Ófehértó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (IX.29.) önkormányzati rendelete

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások és a gyermekétkeztetés térítési díjáról

Hatályos: 2015. 10. 02- 2018. 07. 02

Ófehértó Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

13/2015.(IX.29.) önkormányzati rendelete

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások

és a gyermekétkeztetés térítési díjáról


Ófehértó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 92.§ (1) bekezdés a) pontjában és a 92.§ (2) bekezdés f) pontjában és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993.(II.17.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§ (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya


1.§


(1) A rendelet hatálya kiterjed az Ófehértói Gondozási Társulás által fenntartott Ófehértói Gondozási Központ által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatási formák közül:

a) a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra

b) a házi segítségnyújtásra,

c) az étkeztetésre,

d) nappali ellátásra (idősek klubja és fogyatékos személyek nappali ellátása)

e) ápolást, gondozást nyújtó intézményre (idősek otthona).

(2) A gyermekétkeztetés – óvodai, bölcsődei, családi napközi szolgáltatásban biztosított és általános iskolai szervezett étkeztetés – vonatkozásában a rendelet hatálya kiterjed az Ófehértói Általános Művelődési Központban működő konyháról biztosított óvodás, bölcsődés (egységes óvoda-bölcsőde keretében), általános iskolás gyermekek és a családi napközi szolgáltatást igénybevevő gyermekek étkeztetésére.


2.§


(1) Az 1.§ (1) bekezdésében meghatározott ellátások térítési díjaival kapcsolatos feladatokat és hatásköröket az Ófehértói Gondozási Központ (4558 Ófehértó, Szent I. u. 27.) intézményvezetője gyakorolja.

(2) A gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatokat és hatásköröket

a) óvoda és bölcsődei ellátás esetében az Ófehértói Általános Művelődési Központ (4558 Ófehértó, Szent I. u. 6-8.)    intézményvezetője,

b) az általános iskolai szervezett gyermekétkeztetés térítési díjával kapcsolatos feladatokat és hatásköröket az Ófehértói Általános Művelődési Központ élelmezésvezetője,

c) a Babusgató I. és Babusgató II. Családi Napközi szolgáltatás keretében nyújtott gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatokat és hatásköröket a családi napközik vezetői gyakorolják.

(3) A (2) bekezdés a-c) pontjai szerinti személyek a továbbiakban együtt: vezető.


2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díja


3.§


(1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti ellátásokért a rendeletben és a hatályos jogszabályokban foglalt kivételekkel térítési díjat kell fizetni.

(2) A térítési díj megfizetésére a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: Szt.) meghatározott személyek kötelesek.

(3) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjának mértékét és az élelmezési normát a Képviselő-testület a rendelet 1. melléklete szerint a kerekítés szabályait figyelembe véve állapítja meg.

(4) A személyi térítési díjat az érvényben lévő jogszabályok alapján az intézmény vezetője konkrét összegben – jövedelmi és vagyoni helyzetük alapján a szociális rendeletben foglaltak szerint –, adott kedvezmény beszámításával állapítja meg havonta előre a tárgyhó 5. napjáig a kerekítés szabályait figyelembe véve.

(5) A beszámított kedvezménnyel és a beszedett térítési díjjal az Ófehértói Gondozási Központ vezetője havonta a tárgyhót követő hónap 10. napjáig az Ófehértói Polgármesteri Hivatal pénzügyi ügyintézőivel elszámol.

(6) Az Ófehértói Gondozási Központ vezetője által közölt havi térítési díjat a szociális étkezést igénybe vevő, a gondnoka, a házastárs, élettárs, vagy a szerződéses eltartó havonta a tárgyhó 25. napjáig köteles megfizetni.

(7) Az ellátás igénylésével, a személyi térítési díj megállapításával és befizetésével kapcsolatos szabályok az Ófehértói Gondozási Központ házirendjében rögzítésre kerülnek.


4.§


(1) Ófehértó Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) az 1.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti házi segítségnyújtást és az 1.§ (1) bekezdés c) pontja szerinti nappali ellátást térítésmentesen nyújtja az ellátást igénybevevők részére.

(2) Az (1) bekezdésben nem említett ellátások vonatkozásában ingyenes ellátásban részesülők körét az Szt. 114. § (3) bekezdése határozza meg.

(3) Az étkeztetést a jogosultak az Ófehértói Általános Művelődési Központ konyhájáról elvitellel vagy kiszállítással vehetik igénybe. A kiszállításról az Önkormányzat gondoskodik.

(4) A kiszállítás (házhoz szállítás) térítési díja bruttó 70 Ft/ebéd, azzal hogy közös háztartásban élők részére történő kiszállításkor csak egy díj számítható fel.

(5) A nem szociális ellátási formában nyújtott étkeztetésre vonatkozó élelmezési norma a rendelet 1. számú mellékletében szerepel.


3. A gyermekétkeztetés térítési díja


5.§


(1) A gyermekétkeztetést a jogosultak az Ófehértói Általános Művelődési Központ konyhájáról iskolai étkezés esetében a konyhai ebédlőben, óvodai, bölcsődei, családi napközi szolgáltatás esetében a szolgáltatást nyújtó intézményben közvetlenül helyben fogyasztással veszik igénybe.

(2) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díját a kerekítés szabályait figyelembe véve, és az élelmezési normát a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(3) A gyermekétkeztetés személyi térítési díját – a családi napközi szolgáltatáshoz kapcsolódó étkezés kivételével – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti normatív kedvezmények figyelembevételével a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatokat és hatásköröket ellátó vezető a kerekítés szabályait figyelembe véve állapítja meg havonta.

(4) A vezető a beszámított kedvezménnyel és a beszedett térítési díjjal havonta a tárgyhót követő 15. napjáig az Ófehértói Polgármesteri Hivatal pénzügyi ügyintézőivel elszámol.

(5) A vezető által közölt havi térítési díjat a gyermekétkezést igénybe vevő szülője, törvényes képviselője, gyámja, vagy nevelő szülője havonta a tárgyhót követő 10. napjáig köteles megfizetni.

(6) A gyermekétkeztetés igénylésével, a személyi térítési díj megállapításával és befizetésével kapcsolatos szabályok az egyes intézmények házirendjében rögzítésre kerülnek.4. Záró rendelkezések


6.§


(1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő 3. napon lép hatályba.

(2)A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az Ófehértó község intézményeiben alkalmazott nyersanyagnormáról és az intézményi térítési díjról szóló 13/2011. (XI.28.) önkormányzati rendelet és a családi napköziben és a bölcsődében alkalmazandó nyersanyagnormáról és térítési díjakról szóló 16/2014. (XII.9.) önkormányzati rendelet.


Ófehértó, 2015. szeptember 28.                        Simon József                                                  Dócsné dr. Görömbei Gréta

                        polgármester                                                                  jegyzőA rendelet a hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel kihirdetve:


Ófehértó, 2015. szeptember 29.


                                                                                              Dócsné dr. Görömbei Gréta

                                                                                                             jegyző