Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2015. (IX.11.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2016. 01. 01 - 2015. 12. 31

Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének

a helyi adókról szóló

13/2015. (IX. 11.) önkormányzati rendelete


Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. Fejezet

                  Magánszemély kommunális adója


  1. Az adó mértéke


1.§        Az adó éves mértéke

a) lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész esetén 3.000 Ft,

b) telek esetén 2.000 Ft,

c) nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti joga esetén 3.000 Ft.


  1. Adómentesség


2.§      (1) Mentes az adó alól az a személy, aki az adóévben a 70. életévét betölti vagy már betöltötte és vele 70. életévnél fiatalabb, nagykorú, jövedelemmel rendelkező családtag nem él.

         (2) Mentes az adó alól a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész, valamint a nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti joga.


  1. Fejezet

        Helyi iparűzési adó


  1. Az adó mértéke


2.§        Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2%.


3.§        Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 2.000,- Ft.

           

  1. Fejezet

          Záró rendelkezések


4.§        Ez a rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.


5.§        Hatályát veszti Sorkikápolna Község Önkormányzat Képviselő-testületének a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 8/2011. (XII.14.) önkormányzati rendelete, valamint Sorkikápolna Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 8/2009. (XII.9.) önkormányzati rendelete.Nárai László

polgármester

Dr. Varga Krisztina

jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet 2015. szeptember 11. napján kihirdetésre került.


Dr. Varga Krisztina

jegyző