Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015 (XI.30.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2016. 01. 01- 2018. 12. 30

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében és 39/C. § (1)  és (4) bekezdésében   és 43. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az következő rendeli el:


  1. Általános rendelkezések
  1. § Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Lajoskomárom illetékességi területén a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben (továbbiakban: Htv.) felsorolt helyi adók közül, határozatlan időre

a) kommunális jellegű adók közül,

aa) magánszemély kommunális adóját,

ab) az idegenforgalmi adót;

b) a helyi iparűzési adót

vezeti be.

2. § E rendelet alkalmazásában a Htv. 52. § értelmező rendelkezések fogalmi meghatározásai alkalmazandók.  

2. Magánszemély kommunális adója

3. § Kommunális adókötelezettség terheli a Htv. 12. §-ában, valamint a Htv. 18. §-ában meghatározott magánszemélyt, továbbá azt a magánszemélyt is, aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik.

4. § Az adó évi mértéke a Htv. 11. §-ban és 17. §-ban meghatározott adótárgyanként vagy lakásbérleti jogonként 14000,- Ft.

3. Idegenforgalmi adó

5. § Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

6. § Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

7. § Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 300,- Ft.

4.    Helyi iparűzési adó

8. § Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

9. § (1) Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2 %-a.

(2) Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 1000,- forint.

(3) Az önkormányzat a  Htv. 39/C. § (1) vagy (4) bekezdése felhatalmazása alapján adómentességet nem állapít meg.

5.    Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a helyi adókról szóló 13/2003. (2004.I.1.) számú rendelet.

              Pirtyák Zsolt                                                           Mosbergerné dr. Miklós Judit

              polgármester                                                                             jegyző


A rendelet kihirdetve: 2015. november 30.  napján.

Mosbergerné dr. Miklós Judit

                                                                                                 jegyző