Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015. (XI. 24.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2016. 01. 01- 2017. 12. 31

FERTŐRÁKOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

16/2015. (XI. 24.) önkormányzati rendelete

a helyi adókrólFertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli:


 1. §


Az Önkormányzat a következő helyi adókat vezeti be:


a) építményadó,

b) telekadó,

c) magánszemélyek kommunális adója

d) helyi idegenforgalmi adó,

e) helyi iparűzési adó.


 1. §


    Építményadó(1) E § alkalmazásában az adókötelezettséget a Htv. 11. §-a határozza meg.


(2) E § alkalmazásában az adó alanyát a Htv. 3. §-a és 12. §-a határozza meg.


(3) Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése tekintetében a Htv. 14. §-t kell alkalmazni.


(4) Az adó alapjára a Htv. 15. § a) pontját kell alkalmazni.


(5) Az adó mértéke e § (6) bekezdésben foglalt kivétellel:                330.-Ft/m²/év  


(6) Az üdülőtulajdon utáni adó mértéke:                                                       220.-Ft/m²/év                                                

(7) A Htv. 13. §-ában meghatározottakon felül mentes az építményadó alól:


a) lakás,


b) gépjárműtároló.


(8) A mentesség nem vonatkozik a vállalkozó üzleti célt szolgáló épületére, épületrészére.


     


 1. §


      Telekadó(1) E § alkalmazásában az adókötelezettséget a Htv. 17. §-a határozza meg.

           

(2) E § alkalmazásában az adó alanyát a Htv.  3. §-a és  18.  §-a határozza meg.


(3) A Htv. 19. §-ában meghatározott adómentességen felül kérelemre, a kérelem benyújtását követő adóév első napjától mentes az adó alól:


a) Lakóházépítésre alkalmas telektulajdon a lakóház végleges használatbavételi engedélyének megszerzéséig, de legfeljebb a lakóház létesítésére vonatkozó építési engedély jogerőre emelkedését követő 4 évi időtartamra. 


b) Azon tulajdonos visszamaradó telke, amelyből tulajdonosa a szabályozási terv végrehajtása érdekében közút létesítése vagy a szabályozási terv szerinti kialakítása céljából az önkormányzatnak térítésmentesen földrészletet adott át, az átadást követő 2 adóéven át.


(4) E rendelet 3. § (3) bekezdés a) pontja szerinti mentesség esetében a beépítés tényét az adóalany jogerős használatbavételi engedély bemutatásával köteles igazolni. Amennyiben a beépítés a mentesség ideje alatt nem valósul meg, az adót visszamenőlegesen, a minden évben hatályban levő adótétellel, késedelmi pótlékkal együtt köteles megfizetni.


(5) Az e §-ban meghatározott mentesség nem terjed ki a vállalkozó üzleti célt szolgáló telkére.


(6) Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése tekintetében a Htv.  20. §-át kell alkalmazni.


(7) Az adó alapjára a Htv. 21. § a) pontját kell alkalmazni.


(8) Az adó mértéke: 55.-Ft/m²/év.


 1. §


   Magánszemélyek kommunális adója(1) Adókötelezettséget, az adótárgyak körét a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 24-25. §-ai szabályozzák.


(2) Az adó alanyát a Htv. 24. §-a szabályozza.


(3) Adómentes:


 1. az a telek, amelyre vonatkozóan e rendelet 3. §-a alapján telekadó fizetési kötelezettség áll fenn,


 1. az az építmény, melyre vonatkozóan e rendelet 4. §-a alapján építményadó fizetési kötelezettség áll fent,


 1. az a telek és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész, amely külön helyrajzi számon van nyilvántartva, de egy házszám alatt, olyan épülettel, épületekkel képez egy gazdasági egységet, amely után építményadó vagy magánszemélyek kommunális adója fizetési kötelezettség áll fenn,


 1. az ingatlan-nyilvántartásban útként, sajáthasználatú útként nyilvántartott földterület,


 1. az 500 m2 területnagyságot meg nem haladó telek.


(4) Az adó mértéke 10.000 Ft/év.
 1. §


       Helyi idegenforgalmi adó(1) E § alkalmazásában az adóalanyok körét a Htv. 30. § (1) bekezdése határozza meg.


(2) Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.


(3) Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 350 Ft.


(4) A Htv. 31. §-ában meghatározottakon felül mentes a helyi idegenforgalmi adó alól a Fertőrákosi Barlangszínház előadásain közreműködő magánszemély.


(5) Az adó beszedésére kötelezett az általa beszedett adóról, az adó alapjának, a mentesség jogcímének, az adó összegének megállapítására alkalmas nyilvántartást vezet. Nyilvántartás – az eltöltött vendégéjszaka helyén – a vendégkönyv, vagy azzal egyenértékű analitikus nyilvántartás.


(6) A nyilvántartásnak tartalmaznia kell:

a) a szálláshely megnevezését és címét,

b) az igénybevevő nevét, lakcímét, útlevél vagy személyi igazolvány számát, születési nevét és idejét, 

c) a vendég megérkezésének és távozásának időpontját,

d) a vendégéjszakák számát,

e) az adómentességre jogosító tartózkodás pontos megjelölését,

f) a beszedett idegenforgalmi adó összegét. 1. §


      Helyi iparűzési adó(1) Adókötelezettséget, az adó alanyát a Htv. 35. §-a szabályozza


(2) Az állandó és ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység fogalmát a Htv. 37. §-a határozza meg.


(3) Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése tekintetében a Htv.  38. §-át kell alkalmazni.


(4) Az adó mértéke:


a) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1,5 %-a.


b) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó átalány naptári naponként 5.000,-Ft.


 1. §


    Záró rendelkezés(1) E rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.


(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 16/2008. (XII. 23.) önk. rendelet és az azt módosító 13/2009. (XII. 23.) önk. rendelet, a 15/2010. (XII. 21.) önk. rendelet, a 20/2010. (XII. 24.) önk. rendelet, a 11/2011. (V. 1.) önk. rendelet, a 24/2011. (XII. 28.) önk. rendelet, a 12/2012. (V. 22.) önk. rendelet és a 15/2012. (VIII. 28.) önk. rendelet.


(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a telekadóról szóló 15/2003. (XII. 20.) önk. rendelet és az azt módosító 9/2204. (VII. 1.) önk. rendelet, a 14/2009. (XII. 23.) önk. rendelet, és a 22/2011. (XII. 28.) önk. rendelet.


(4) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az építményadóról szóló 16/2003. (XII. 20.) önk. rendelet és az azt módosító 15/2004. (XII. 20.) önk. rendelet, a 15/2008. (XII. 23.) önk. rendelet, a 14/2010. (XII. 21.) önk. rendelet, a 19/2010. (XII. 24.) önk. rendelet és a 23/2011. (XII. 28.) önk. rendelet.


(5) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az idegenforgalmi adóról szóló 19/2002. (XII. 20.) önk. rendelet és az azt módosító 13/2010. (XII. 21.) önk. rendelet.


(6) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi iparűzési adóról szóló 17/2003. (XII. 20.) önk. rendelet és az azt módosító 3/2004. (III. 20.) önk. rendelet és a 7/2011. (III. 1.) önk. rendelet.


(7) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdéseket a Htv. és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény szabályozza.

Palkovits János                                                               dr. Nagy Attila

 polgármester                                                             jegyző


A rendelet kihirdetve: 2015. november 24-én.

dr. Nagy Attila

                                                                                                                jegyző