Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2016. 01. 01- 2017. 12. 31


Sopronnémeti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

  1. Általános rendelkezések


1.§ Sopronnémeti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat illetékességi területén az alábbi helyi adókat vezeti be:

  1. Építményadó
  2. Magánszemély kommunális adója
  3. Helyi iparűzési adó


2. Építményadó


2.§ Az adó alapja az építmény négyzetméterben számított hasznos alapterülete.


3.§ Az adó mértéke

a) lakás esetén 700.-Ft/m2/év

b) vállalkozó üzleti célt szolgáló épület, épületrésze esetén 10.-Ft/m2/év


4.§ Adómentes a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 13. §-ában foglaltakon túl:

a) az önkormányzat illetékességi területén lévő, a magánszemély adóalany tulajdonában álló több lakás esetén az a lakás, amelyben a magánszemély adóalany életvitelszerűen tartózkodik,

b) a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész, kivéve a vállalkozó üzleti célt szolgáló épülete, épületrésze.


5.§ A 3. §-ban megállapított adóból 50%-os kedvezmény illeti meg az adóalanyt a lakása után, amennyiben arra vonatkozóan lakásbérleti jogviszonyt létesít.


3. Magánszemély kommunális adója6.§ Az adó évi mértéke a Htv. 11. §-a szerint meghatározott adótárgyanként és a Htv. 24. §-a szerinti lakásbérleti jogonként 8.000.-Ft.


7.§ Az adó évi mértéke a Htv. 17. §-a szerint meghatározott adótárgyanként 13.900.-Ft.


8.§ Mentes az adó alól:                                                               

a) az a magánszemély, aki az önkormányzat illetékességi területén lévő lakása után építményadó fizetésére kötelezett,

b) a Htv. 19. §-ában meghatározottak,


c) a magánszemély tulajdonában álló építmény rendeltetésszerű használatához szükséges azon telekrész, amely a Htv. 19. § a) pontjában foglalt nagyságot meghaladja,

d) a magánszemély tulajdonában álló, a Htv. 19. § b) pontja alá nem tartozó telek, amelynek nagysága nem haladja meg a 900 m2-t,

e) valamennyi állattartásra, növénytermesztésre szolgáló építmény vagy az állattartáshoz növénytermesztéshez kapcsolódó tároló építmény, függetlenül attól, hogy az adóalany azt használja-e vagy sem.


4. Helyi iparűzési adó


9.§ (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke a Htv. szerinti adóalap 2%-a.

(2) A Htv. 37. § (2) bekezdésének a) és b) pontja szerinti ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén naptári naponként az adó mértéke: 3.000,- Ft.


5. Záró rendelkezések


10 .§ (1) Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének az építményadóról szóló 14/2008.(XII.19.) rendelete és az azt módosító 22/2011.(XII.20.) és 5/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete,

a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 15/2006.(XII.17.) rendelete és az azt módosító 7/2007.(IV.28.), 15/2008.(XII.19.), 20/2012.(XI.29.) és 4/2013.(III.26.) önkormányzati rendelete,

valamint a helyi iparűzési adóról szóló 12/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelete.