Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015 (XI.27.) önkormányzati rendelete

a közterület használatának rendjéről és feltételeiről szóló 7/2010.(IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 01. 01- 2016. 12. 15

Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésével, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésével, valamint a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 1. § (1) bekezdésével kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1. § 


Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek használatának rendjéről és feltételeiről 7/2010. (IV. 1.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 8. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:


(4) A közterület-használatnak a közérdek és a kérelmező szempontjából is előnyös rendezése érdekében határozathozatal helyett hatósági szerződés is köthető.


2. § 


Az Ör. 13. § (1) d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


d) Sülysáp Város Önkormányzata és intézményei.


3. § 


Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.


4. § 


Az Ör.-ben - a bevezető rész és a Záró rendelkezések kivételével – a „Nagyközség” szövegrész helyébe a „Város” szövegrész lép.


5. § 


E rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.


Sülysáp, 2015. november 26.
                          Horinka László                                                  dr. Tóth Krisztina

                           polgármester                                                          jegyző