Encs Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2015. (IX.11.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2015. 10. 12- 2022. 12. 31

Encs Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2015. (IX.11.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

2015.10.12.

Encs Város Önkormányzat képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Vagyoni típusú adók

1. Építményadó

Adómentesség, adókezdvezmény

1. § A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban Hvt) 13. §-ban foglaltakon túl mentes az adó alól az üzleti célt szolgáló építmény, építményrész kivételével a magánszemély tulajdonában álló építmény.

2. § Adókedvezményként 50 %-os kedvezmény illeti meg - a Hvt. 52. § 26. pont szerinti vállalkozó kivételével - az adóalanyt azon meglévő, de átépítésre szánt adótárgy vonatkozásában, amely jelen állapotában rendeltetésszerű használatra alkalmatlan és amelyre az Építésügyi Hatóság jogerős építési engedélyt adott ki a jogerőre emelkedés évében és az azt követő adóévben.

Az adó mértéke

3. § Az építményadó mértéke kereskedelmi egység és szállásépület esetén 300 Ft/m2/év, egyéb nem lakás céljára szolgáló építmény esetében 250 Ft/m2/év.

II. Fejezet

Kommunális jellegű adók

1. Magánszemélyek kommunális adója

Az adó alanya

4. § Kommunális adófizetési kötelezettség terheli az adótörvény 12. §, 18. §, valamint a 24. §. szerinti magánszemélyeket.

Adómentesség, adókedvezmény

5. § Mentes az adófizetési kötelezettség alól a magánszemély tulajdonában álló üzleti célt szolgáló építmény, építményrész.

6. § (1) Mentes az adófizetési kötelezettség alól:

a) garázs építménye tekintetében az a magánszemély, akit az önkormányzat illetékességi területén érvényes építési előírások betartásával kötelezett garázs építésére, amely épület a földhivatali eljárási szabályok folytán önálló helyrajzi számot kapott

b) magántulajdonban álló és beépítésre alkalmatlan, csak mezőgazdasági célra hasznosítható területrészek, melyek az ingatlannyilvántartásban önálló helyrajzi számon művelési águk szerint beépítetlen területként szerepelnek objektív természeti körülmények (patak vagy út szeli ketté az ingatlant) miatt.

c) lakóépítménye tekintetében az a 70 év feletti egyedül élő magánszemély, akinek a 7. § (4) bekezdése szerint üresen áll az ingatlana és bejelentési kötelezettségének eleget tett. A mentesség az ingatlan lakott állapotának szünetelése idejére illeti meg a jogosultat.

d) lakásszövetkezeti társasházi lakásokban (bérházakban) a vagyoni értékű joggal vagy tulajdonjoggal rendelkező 70 év feletti egyedül élő személyek.

Az adó mértéke

7. § (1) Az adó mértéke – a (2)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel - adótárgyanként, illetve lakásbérleti jogviszonyként: 21000 Ft/év.

(2) Önálló helyrajzi számon szereplő garázs esetében az adó mértéke: 2500 Ft/év.

(3) Az egy helyrajzi számon szereplő lakásszövetkezeti társasházi lakások (bérházak) és a beépítetlen telekingatlanok esetében az adó mértéke: 4000 Ft/év.

(4) Három hónapon túli üresen álló lakásingatlan esetében – a lakatlan állapot fennállásáig terjedő időtartamra - a tulajdonos írásbeli bejelentéstől számított félév első napjától az adó mértéke: 4000 Ft/év.

A tulajdonos a lakott állapotot 15 napon belül köteles írásban bejelenteni. Bejelentés kötelezettség teljesítését az önkormányzat havonta ellenőrzi és nem teljesítése esetén az adóhatóság a tudomására jutás időpontjától számítva az (1) bekezdés szerinti adómértéket jogosult behajtani.
(5) Az éves kivetés alapján az adóalany négy részletben fizetheti meg késedelmi pótlékmentesen az adó összegét a negyedév utolsó napjáig.

8. § A kivetett adó összegének 20 %-a felhalmozási célú, 80 %-a működési célú bevétele az önkormányzatnak.

III. Fejezet

Helyi iparűzési adó

Az adó mértéke

9. § (1) Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke az adóalap 2 %-a.

(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke 5000 Ft/nap.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

10. § (1) A rendeletben nem szabályozott adóztatási és adóigazgatási eljárások esetében a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, iletve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezései irányadóak.

(2) A rendelet a kihirdetését követő 30. napot követő napon lép hatályba.

(3) A helyi adókról szóló 3/2011. (II.22.) önkormányzati rendelet és az azt módosító 9/2011. (VII.05.), 27/2013. (XI.30.), 8/2014. (II.18.), 5/2015. (II.24.), 11/2015. (IV.21.) önkormányzati rendeletek hatályukat vesztik.