Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (X. 23.) önkormányzati rendelete

Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2015. 10. 24 - 2015. 10. 24

Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (X. 23.) önkormányzati rendelete

Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelete módosításáról1

2015.10.24.

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (4) bekezdésében és az 57. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2013. (II. 22.) önkormányzat rendelete (a továbbiakban: R.) 30. § (3) bekezdésének b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület az alábbi állandó bizottságokat hozza létre:)

„b) Gyermekjóléti és Közművelődési Bizottság (6 fő, ebből 2 fő külső tag)”

2. § Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. § Az R. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2015. október 25. napjával.