Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. (IX.11.) önkormányzati rendelete

A VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 28/2012. (XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Hatályos: 2015. 10. 11 - 2015. 10. 11

Komló Város Önkormányzat képviselő-testületének

18/2015. (IX. 11.)  önkormányzati rendelete

a város Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló  28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról


Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 40.§ (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalának Állami Főépítésze véleményének kikérésével, valamint az 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38.§ (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi Felügyelőség; Dél-dunántúli Vízügyi Hatóság; Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága; Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság; Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve; Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal; Baranya Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége; Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ; Járási Hivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatala; Baranya Megyei Kormányhivatal Földhivatal; Baranya Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság; Baranya Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság; Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal; Pécsi Bányakapitányság; Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala; Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal Megyei Főépítész; Elsőfokú építésügyi hatóság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. § A város Szabályozási Tervének jóváhagyásáról és Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról szóló 28/2012. (XII. 15.) számú rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (3) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(3)   E rendelet az alábbi mellékletekkel együtt érvényes:        

1.    számú melléklet: Beépítésre szánt területek övezeti paraméterei

2.        számú melléklet: PÉCSÉPTERV Kft 519-2013 jelzőszámú tervdokumentációjának SZ-1 jelű, M 1:10000 léptékű külterületi és 1-15 jelű, M 1:2000 léptékű belterületi szabályozási tervlapjai, valamint az 531-2014 jelzőszámú dokumentáció SZ-1 és SZ-2 jelű szabályozási tervlapjai.

3.        számú melléklet: Helyi védelem alá vont épített értékek katasztere

4.        számú melléklet: Helyi védelem alá vont természeti értékek katasztere


2. § A R. 4. §-a az alábbi (6)-(8) bekezdéssel egészül ki:

(6) Kötelező erejű szabályozási elemek, melyek módosítása csak a Szabályozási Terv módosítása esetén lehetséges:

a)   szabályozási vonal,

b)   építési övezet, övezet, építési övezet határa, övezet határa,

c)   területfelhasználási egység besorolása,

d)   belterületi határ, tervezett belterületi határ,

e)   építési hely

f)   telek be nem építhető része,

g)   közhasználat számára megnyitott magánterület.

(7) A nem önkormányzati döntéskörbe tartozó jogszabálytól függő szabályozási elemek – e rendelet szempontjából informatív elemek – változása, változtatása nem igényel rendezési tervmódosítást.

(8) Az (6), (7) bekezdésben nem említett szabályozási elemek javaslati jellegűek, a további tervezési és építési engedélyezési eljárás során irányadóként veendők figyelembe.

3. § A R. 5. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1)      Az 1. § (1) bekezdésben lehatárolt területen - az OTÉK szerint – az alábbi megnevezésű és jelű terület-felhasználási egységek találhatók.


Beépítésre szánt terület:


Lakóterületek

nagyvárosias lakóterület                                                     Ln

kisvárosias lakóterület                                                        Lk
kertvárosias lakóterület                                                       Lke

falusias lakóterület                                                              Lf

Üdülőterületek

üdülőházas üdülőterület                                                     Üü

hétvégi házas üdülőterület                                                  Üh

Vegyes területek

településközponti vegyes terület                                        Vt

központi vegyes terület                                                      Vk

Gazdasági területek

kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület                                   Gksz
egyéb ipari gazdasági terület                                                          Gi

Különleges területek

különleges sportterület                                                       Ks

különleges hulladékkezelési terület                                                Kh     
különleges egészségügyi terület                                         Kk

különleges strandfürdő terület                                           Kf

különleges állatmenhely terület                                          Ka


Beépítésre nem szánt terület:


közlekedési területek

közúti közlekedési terület                                                   KöU
kötöttpályás közlekedési terület                                         KöV

zöldterület                                                                                   Z

Erdőterületek

védelmi erdőterület                                                            Ev
gazdasági erdőterület                                                                     Eg

egészségügyi-turisztikai célú erdőterület                            Ee

Mezőgazdasgi területek

kertes mezőgazdasági terület                                                         Mk
általános mezőgazdasági terület                                        

rét-legelőterület                                                                  Mg
korlátozott mezőgazdasági terület                                      Mák

vízgazdálkodási terület                                                            V

Különleges területek

különleges terület (sportterület)                                          Ks1
különleges terület (napelem park)                                       Kn

különleges terület (temető)                                                 Kt

különleges terület (bánya)                                                  Kb


4. § A R. 6. § (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(3) A rekonstrukciós terület fogalma azt jelenti, hogy egy korábban már beépített terület rendeltetését, vagy beépítési paramétereit a szabályozási terv megváltoztatja. Ez esetben a területen hosszabb időszakon át a régi és az új elemeket vegyesen tartalmazó beépítés lesz a jellemző. Ezért az 1. számú mellékletben leírt övezeti korlátok és a szabályozási terv képezik a fő szabályt. Azon területek esetében, amelyek változatlan területfelhasználás mellett kerülnek rekonstrukció alá, az övezetre vonatkozó, e rendelet 1. számú mellékletében rögzített paraméterek, határértékek az övezetekben megvalósuló új beépítésre vonatkoznak.          
Azon rekonstrukciós területekre, melyeket a szabályozási terv funkcióváltásra ítél, a korábbi területfelhasználási módba illeszkedő jelenlegi tevékenységek a meglévő épülettömegeken, illetve az új paraméterek által megszabott határértékeken belül tovább folytatható.   
Ahol egy ilyen területen a tervezett új beépítés közelében már van új megvalósult építkezés, ott az illeszkedés szempontjából minden esetben az új beépítés a mérvadó.      

5. § A R. 6. § (13) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(13) Beépítésre szánt területen az építési helyet általános szabályként az OTÉK határozza meg.


6. § A R. 6. § (15) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(15)  A hátsókert azokban az építési övezetekben zérus értékű, amelyekben a megengedett beépítés 50 %, vagy annál több és oldalhatáron álló, vagy zártsorú beépítés van előírva.

7. § A R. 6. § (18) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(18)  A város teljes egybefüggő belterületén a használatbavétel feltétele a teljes közművesítettség. 
Kivételt képez ez alól olyan létesítmény, mely rendeltetése alapján közműcsatlakozást nem igényel.   
Részleges közművesítés esetén beépíthető a telek a szennyvízhálózat kiépüléséig - Kisbattyán és Zobák puszta belterületén, továbbá az Attila u., Bocskai u., Bajcsy-Zsilinszky u., Sóstói u., Dugovics u., Hunyadi u., Esze Tamás u., Hízlalda utca, Ipari út azon részein, melyek szennyvízelvezetése nem megoldható illetve gazdaságtalan - valamint külterületi építés esetén.


8. § A R. 7. § (7) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(7)   A kertvárosias lakóterületekre vonatkozó előírások:     
- a területre vonatkozó építési paramétereket az 1. számú melléklet tartalmazza,

- meglévő, már beépített területeken csak magastető létesíthető, 35-450 tetőhajlással.


9. § A R. 9. §-a az alábbi (9) bekezdéssel egészül ki:

(9)      Az Üh jelű terület azon övezeteiben, ahol az 1. számú mellékletben 6 m az épületmagasság, az épület utcafronti homlokzatának magassága nem lehet több 6,0 méternél. Ez a homlokzati magasság csak abban az esetben engedhető meg, ha a telek azon részén, ahová az épület kerül a tereplejtés nagyobb 15 %-nál. Ahol a lejtés a 15 % -ot nem éri el az épület utcafronti homlokzatának magasság csak 5,0 m lehet.


10. § A R. 10. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1)      A gazdasági területen az alábbi területek találhatók:

                             kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület                           Gksz

                        egyéb ipari gazdasági terület                                                Gi       


11. § A R. 11. alcím helyébe az alábbi alcím lép:

11. Különleges beépítésre szánt területek (K)


12. § A R. 11. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A különleges területeken az alábbi területek különböztethetők meg:

különleges sportterület                                                         Ks

különleges hulladékkezelési terület                                      Kh     
különleges egészségügyi terület                                           Kk

különleges strandfürdő terület                                             Kf

különleges állatmenhely terület                                            Ka


13. § A R. 19. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1)     A közlekedési és közmű terület a következő övezetekre oszlik:

országos mellékutak és városi főközlekedési

utak övezete                                                                         KöU1

                        városi gyűjtő utak övezete                                                    KöU2

egyéb kiszolgáló utak övezete                                              KöU3

nagyobb gépkocsi-várakozó területek övezete                     KöU4

sétálóutcák (csillapított forgalmú utak) övezete                   KöU5

kötöttpályás közlekedés övezete                                          KöV


14. § A R. 20. § (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) A zöldterületen belül a zöldfelületnek 75%-ot kell elérnie.


15. § A R. 26. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A területen a szőlő- és gyümölcstermesztéssel, ezek feldolgozásával és tárolásával, kapcsolatos, tájba illő tömegű és anyaghasználatú, szabadon álló építmények helyezhetők el, vonatkozó jogszabályok betartásával, legfeljebb 4,5 méteres épületmagassággal és 3 %-os beépítettséggel.


16. § A R. az alábbi 27/1. alcímmel és §-sal egészül ki:

27/1. Különleges beépítésre nem szánt területek (K)

27/1. §

(1) A különleges területeken az alábbi területek különböztethetők meg:

                  Különleges sportterület                                                         Ks1

Különleges temetői terület                                                   Kt

Különleges bánya terület                                                      Kb

Különleges napelem park terület                                          Kn


17. § A R. „28. Különleges napelem park terület (Kn)” alcíme „28/1. Különleges napelem park terület (Kn)”alcímre módosul.


18. § A R. az alábbi 28/2. alcímmel és §-sal egészül ki:

       28/2. Kt jelű temetői és kegyeleti parki terület

28/2. §

(1)      A területen épület csak a temetést szolgáló funkcióval létesíthető, legfeljebb 2 % beépítettséggel és 4,5 m építménymagassággal. Az épületmagassági korlát túlléphető harangláb, illetve ravatalozóhoz tartozó torony esetében 10 m-es magasságig.

(2)     A területen épületet elhelyezni szabadon álló beépítési mód szerint lehet.

(3)      A temető 50 m-es környezetében kegyeletet sértő épület nem helyezhető el.


19. § A R. az alábbi 28/3. alcímmel és §-sal egészül ki:


            28/3. Kb jelű bányaterület

28/3. §

(1)     A területen épület legfeljebb 2 % beépítettséggel, szabadon álló beépítési móddal és 12,5 m építménymagassággal létesíthető.


20. § A R. 30.§-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki:

(5)     A szabályozási tervben jelölt régészeti lelőhelyek által érintett ingatlanok esetében a HÉSZ előírásait a mindenkori örökségvédelmi jogszabályok előírásaival együtt kell alkalmazni.


21. § A R. 31.§-a az alábbi (12) bekezdéssel egészül ki:

(12) A szabályozási tervben jelölt régészeti lelőhelyek által érintett ingatlanok esetében a HÉSZ előírásait a mindenkori örökségvédelmi jogszabályok előírásaival együtt kell alkalmazni.


22. § A R. 31. § (10) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(10) Helyi védelem alá vont építmény bontására a védettség megszüntetését követően kerülhet sor. A megszüntetés építész szakvélemény alapján történhet, a települési főépítész szakvéleményének birtokában.  


23. § A R. az alábbi 36/1. alcímmel és §-sal egészül ki:

            36/1. Építmények elhelyezése közterületen, a közterületek kialakítása

36/1. §

A városképi jelentőségű utak területén, a helyi értékvédelmi területekhez csatlakozó közterületeken, valamint a közparkok területén az építmények, alapozás nélküli pavilonok, utcabútorok és köztárgyak, reklámok, burkolatok létesítéséhez, valamint növények kiültetéséhez és kihelyezéséhez minden esetben ki kell kérni a települési főépítész véleményét településképi véleményezési eljárás keretében.


24. § A R. 39. § (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) Az egyes teleknagyságokhoz megengedett legkisebb telekmélység és – szélesség értékeket az 1. számú melléklet tartalmazza.


25. § A R. 39.§-a az alábbi (3)-(4) bekezdéssel egészül ki:

(3) Az övezeti paraméterek között szereplő teleknél kisebb méretű telkek telekalakítása csak a telek terület növekedését eredményezheti.

(4) Meglévő úszótelkes beépítések esetén új telkek akkor alakíthatók ki, ha a táblázatokban megadott beépítési és zöldfelületi paraméterek a tömbre továbbra is betarthatóak.


26. § A R. az alábbi 39/1. alcímmel és §-sal egészül ki:            39/1. Tájképvédelem

39/1. §

(1)   A szabályozási tervben jelölt tájképvédelmi területen az engedélyezési terv részeként látványterv készítendő a tájképbe illesztés megítélhetősége érdekében.


27. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.


28. § Hatályát veszti a R.

   (1)            1.§ (2) bekezdése,

   (2)            2.§ a), e), f), g), h), i) pontja,

   (3)            4.§ (1)-(5) bekezdése,

   (4)            6.§ (4), (7), (8), (9), (14) bekezdése,

   (5)            7.§ (2) bekezdése,

   (6)            8.§ (3) bekezdése,

   (7)            9.§ (4)-(5) bekezdése,

   (8)            10.§ (3) bekezdése,

   (9)            12.§-a,

(10)            17.§-a,

(11)            19.§ (3), (5), (6) bekezdése,

(12)            22.§ (2) bekezdése,

(13)            28.§ (3) bekezdése,

(14)            29-30.§-a,

(15)            31.§ (1), (2), (3), (11) bekezdése,

(16)            32-34.§-a,

(17)            35.§ (2)-(11) bekezdése,

(18)            36.§-a és

(19)            38.§ (1) bekezdése.


Komló, 2015. szeptember 10.


dr. Vaskó Ernő

Polics József

címzetes főjegyző

polgármester

1.sz. melléklet:                        BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK ÖVEZETI PARAMÉTEREI 

Terület
felhasználás

Övezet

Beépítési
mód

Legkisebb telekagyság (m2)

Beépítettség

%

Épület-magasság (m)

övezet

betűjele

sorszáma

Lf


K, T


K, O

900

30

4,5

Lke


K


K, SZ

700

30

6,0


R

1

O, K, SZ

700

30

6,0


2

O

900

30

6,0


T


1

SZ

900

30

6,0


2

T

5000

20

7,5

LkK

1

K, SZ

700

40

9,5


2

Z, O

400

60

6,0


3

K,Z

400

60

4,5


T


SZ

1000

40

7,5

Ln


K, R

1

SZ

1500

40

12,5


K

2

K

100

80

4,5


T


SZ

2000

30

10,5

g

K


K

500

60

7,5

gk

K


Z (K)

-

80

6,0


T


SZ, Z

-

80[1]

6,0

Vt


K


K

1500

50

12,5


R

1

SZ

1500

50

12,5


2

SZ

2000

30

9,5


3

Z

250

80

7,5

Vk


K


SZ

5000

35

12,5

Gksz


R

1

SZ

2000

35

9,0


2

SZ

600

35

9,0


3

SZ

2000

50

9,0


4

SZ

2000

50

12,5


T

1

SZ

1000

50

9,0


2

SZ

10000

50

9,0

Gi


K600

35

9,0


R

1

SZ

1000

50

12,5


2

SZ

10000

50

12,5

Üü


K, T

1

K

5000

15

6,5


K

2

K

5000

15

6,5

Üh


K

1

K

K

20

6,0


2

K

600

20

6,0


T


SZ

500

20

6,0

e

T


SZ (K)

900

20

6,0

Ks
K

5000

20

10,5

Kh


K

1

SZ

5000

40

12,5


K

2

SZ

1000

20

6,5

Kk


K


SZ (K)

5000

40

12,5

Kf


K


SZ

5000

40

12,5

Ka


T


SZ

2000

20

4,5

Övezet betűjele: K = kialakult, R = rekonstrukciós, T = tervezett


            Az egyes teleknagyságokhoz megengedett legkisebb telekmélység és –szélesség


Az egyes beépítettségekhez tartozó

legkisebb zöldterületi arány

Telek terület
(m2)

Legkisebb mélység
(m)


Legkisebb szélesség
(m)Beépítettség
%

Zöldfelületi arány (%)[2]  [3]

lakó- és üdülő területen

gazdasági- és vegyes

területen

különleges területenZ

O

SZ

IKR


10

-

-

10

100

8

8

-

-

-


15

70

-

-

400

25

12

14

14

-


20

70

-

50[4]

600

30

16

16

16

16


30

55

-

-

700

30

18

18

18

18


35

-

30

-

800

30

18

18

18

18


40

45

25

50

900

30

18

18)

18

18


50

-

25

-

1000

35

20

20

20

20


60

20

-

-

1500

35

-

20

20

-


80

0

-

-

2000

40

-

-

30

-


100

0

-

-

5000

50

-

-

50

-


10000

100

-

-

100

-


(1)        3. sz. melléklet


Helyi védelem alá vont épített értékek katasztere


TERÜLETI ÉRTÉKVÉDELEM:


1

Komló, Városház tér egybefüggő szocialista-realista épületegyüttese (volt pártszékház, posta, polgármesteri hivatal, Béke szálló


2

Komló, Templom tér, rk. templom, Május 1. Művelődési Ház és az azokat összekötő árkádsor


4

Mecsekjánosi – a templom, plébánia és a kálvária környéke


3

Kisbattyán – a teljes település

4

Mecsekfalu – a templom környékeEGYEDI ÉRTÉKVÉDELEM


 KOMLÓ – KISBATTYÁNutca/tér/házszám

hrsz

védendő érték


védelem

1


Fő u. 3

5641

gazdasági épület

H-2

2


Fő u. 4.

5642/1

lakóház, gazdasági épület

H-2

3


Fő u. 16.

5654

lakóház

H-2

4


Fő u. 33.

5620

lakóház, gazdasági épület, utcai kerítés

H-2

5


Fő u.

5615

Templom

H-1

6


Fő u.

5615

Feszület

H-1

7


Fő u.

5602

Feszület

H-1


KOMLÓ - MECSEKJÁNOSI


sorsz

utca/tér/házszám

hrsz

védendő érték


védelem

1

Fő u. 54.

2770

lakóház, gazdasági épület

H-2

2

Fő u. 60.

2767/1,2

lakóház

H-2

3

Fő u. 66.

2764

lakóház

H-2

4

Iskola u.29.

2542

lakóház

H-2

5

Iskola u.37.

2548

gazdasági épület

H-2

6

Iskola u.51.

2557

kovácsoltvas kapu

H-2

7

Iskola u.46.

2579

volt postaépület

H-2

8

Iskola u.35.

2545

rk. templom


9

Iskola u.61.

2639/1

feszület

H-1

10


2802

feszület

H-1

11


2546

kálvária

H-1


KOMLÓ - ZOBÁKPUSZTA


sorsz

utca/tér/házszám

hrsz

védendő érték


védelem

1

Zobákpuszta

5827/1

lakóház

H-2


KOMLÓ - MECSEKFALU


sorsz

utca/tér/házszám

hrsz

védendő érték


védelem

1

Mecsekfalu 16.

1615

gazdasági épületek

H-2

2

Mecsekfalu 20.

1613

kovácsoltvas kerítés

H-2

3

Mecsekfalu 22.

1612

lakóház

H-2

4

Mecsekfalu 23d.

1610

gazdasági épület

H-2

5

Mecsekfalu 28.

1609

lakóház

H-2

6

Mecsekfalu 31.

1567

lakóház, gazdasági épület

H-2

7

Mecsekfalu 33.

1568/1

lakóház

H-2

8

Mecsekfalu 38.

1604

kovácsoltvas kerítés

H-2

9

Mecsekfalu 40.

1603

kovácsoltvas kerítés

H-2

10

Mecsekfalu 41.

1571

kovácsoltvas kerítés

H-2

11

Mecsekfalu 45.

1574

lakóház, gazdasági épület

H-2

12

Mecsekfalu 49.

1576

lakóház

H-2

13

Mecsekfalu 53.

1579

lakóház

H-2

14

Mecsekfalu 54.

1592

gazdasági épület, kútház

H-2

15

Mecsekfalu 55.

1580

gazdasági épület

H-2

16

Mecsekfalu 59.

1582

lakóház

H-2

17

Mecsekfalu 61.

1584

gazdasági épület

H-2

18


volt szőlőhegy

1648,

1649,

1652,

1653,

présházak

H-2

19


8001/3

feszület


H-1

20


1667

feszület


H-1


KOMLÓ - MECSEKJÁNOSI


sorsz

utca/tér/házszám

hrsz

védendő érték


védelem

1

Fő u. 54.

2770

lakóház, gazdasági épület

H-2

2

Fő u. 60.

2767/1,2

lakóház

H-2

3

Fő u. 66.

2764

lakóház

H-2

4

Iskola u.29.

2542

lakóház

H-2

5

Iskola u.37.

2548

gazdasági épület

H-2

6

Iskola u.51.

2557

kovácsoltvas kapu

H-2

7

Iskola u.46.

2579

volt postaépület

H-2

8

Iskola u.35.

2545

rk. templom


9

Iskola u.61.

2639/1

feszület

H-1

10


2802

feszület

H-1

11


2546

kálvária

H-14.      számú melléklet


Helyi védelem alá vont természeti értékek katasztere

·         0128/18 hrsz. alatt felvett, a Komló Város Önkormányzat tulajdonában lévő 3,785 ha területen feltárt kettő miocénkori kőzetfal, „Mecsekjánosi Természeti Emlék” néven helyi jelentőségű természeti területként védett.


·         Sikondai Pihenőpark Helyi Természetvédelmi Terület (továbbiakban védett természeti terület) elnevezéssel, helyi jelentőségű védett természeti területként védett a Komló Város közigazgatási területén lévő, Komló 010 helyrajzi számú, összesen 4,2547 ha kiterjedésű földrészlet.


·         Sikondai-tavak Helyi Természetvédelmi Terület (továbbiakban védett természeti terület) elnevezéssel, helyi jelentőségű védett természeti területként védett a Komló Város közigazgatási területén lévő, összesen 8,5804 ha kiterjedésű terület.


·         Komló, Csermaalja Helyi Természetvédelmi Terület elnevezéssel, helyi jelentőségű védett természeti területként védett.           

·         Erzsébet királyné fája természeti emlék 1667. hrsz. alatt felvett, a Római Katolikus Egyházközség tulajdonában álló mecsekfalui temetőben található „hársfa” (Tilia cordata Miller) természeti emlék került védelemre 2003 évben.
[1]

A megengedett legnagyobb beépítettség értéke a tömbtelek egészére értendő és igazolandó

[2]

de legalább 20 m2/lakás zöldfelület, amibe parkoló, út, járda, terasz, nem számítható be, de beleszámít a nem szilárd (vízáteresztő) burkolatú kerti út

[3]

A pince, vagy pinceszint felett legalább 50 cm földtakarással kialakított zöldfelületet és a tetőkert zöldfelületét a telek zöldfelületi arányának számítása során figyelembe kell venni

[4]

Hulladékkezelési különleges területen 30 %