Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. (VII.29.) önkormányzati rendelete

a közterületek rendjéről és köztisztaságról, valamint az avar és kerti hulladék égetéséről

Hatályos: 2020. 06. 01


(Egységes szerkezetben a 23/2015. (X. 28.), 4/2016. (II.24.), 4/2020. (I. 30.) és 14/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelettel)


Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában és 48. § (4) bekezdés b) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya Csákvár város közigazgatási területén állandó vagy ideiglenes jelleggel tartózkodó, illetve tevékenységet folytató magánszemélyekre, jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetekre terjed ki.


2. A közterületek tisztántartása és az ingatlanok rendje

2. § (1) A köztisztaság megőrzésében, természetes- és épített környezetünk védelmében minden állampolgár köteles hathatósan közreműködni és a település, különösen a közterületek szennyeződését, fertőzését eredményező tevékenységtől, illetőleg magatartástól tartózkodni.

(2) A település belterületén lévő közösségi célú területek gondozása és tisztántartása, a kihelyezett használati tárgyak és parktartozékok karbantartása a terület tulajdonosának, kezelőjének, illetve a feladata.

(3) A középületek előtti közterületek tisztántartása, zöldterületek, ápolása az épület használójának, kezelőjének a feladata.

(4) A közforgalmú autóbusz megállóhelyeinek, várakozóhelyeinek és környezetüknek a tisztántartása az önkormányzat feladata.

(5) A kereskedelmi üzlethelyiségek és más elárusító helyek előtti járdaszakaszt és a környező közterületet a nyitva tartás ideje alatt állandó jelleggel az üzemeltetőnek kell tisztántartania, függetlenül attól, hogy a szennyeződés üzleti tevékenységből keletkezett-e, vagy sem.

3. § (1) Az egyes ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosa, kezelője, tartós használója, bérlője, illetőleg haszonélvezője (továbbiakban együtt: tulajdonos) köteles:

a) gondoskodni a lakásnak, lakás céljára szolgáló helyiségeknek, és a nem lakás céljára használt helyiségeknek, továbbá az ezekhez tartozó területeknek rendszeres takarításáról, rendezettségéről,

b) rovar- és rágcsálómentesítésről,

c) az ingatlan előtti járdaszakaszon - járda hiányában egy méter széles területsáv - továbbá, ha a járda mellett zöldsáv is van, az útszegélyig terjedő területen a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és egyéb hulladékok eltávolításáról,

d) az ingatlanok előtt fák, bokrok ágainak eltávolításáról abban az esetben, ha azok a meglévő villamos, illetve telefon légvezetéktől 2 m-en belül helyezkednek el,

(2) Az (1) bekezdés c)-d) pontjaiban foglalt kötelezettségekről tulajdonos hiányában, az önkormányzat gondoskodik.

4. § Köz- vagy magánterületen kertépítéssel és zöldfelület-fenntartással kapcsolatos, zajkibocsátással járó tevékenység, így különösen robbanómotoros fűnyírás, motoros fakivágás, kerti traktor egyéb gépi berendezés működtetése nem végezhető vasárnap és munkaszüneti nap 12:00-től a következő munkanap 8:00-ig.

5. § (1) A város közigazgatási területén lévő utcákat utcajelző táblákkal az önkormányzat látja el.

(2) A lakóház, illetve lakótelek tulajdonos a város belterületén lévő ingatlanát házszámtáblával, ennek hiányában helyrajzi számmal köteles ellátni. A táblát jól látható helyen - a lakóház utcafronti homlokzatán vagy a telek kerítésén - a helyi értékvédelem figyelembevételével kell elhelyezni.

(3) Külterületen az üdülőtulajdonosok és egyéb lakóingatlan tulajdonosok közterületről jól látható helyen az ingatlan helyrajzi számát kötelesek feltüntetni.


3. Avar és kerti hulladék égetése

6.§ (1) Az avar és növényi hulladék ártalmatlanításáról elsősorban komposztálással kell gondoskodni.

(2) Amennyiben a komposztálás nem lehetséges ingatlantulajdonos az avar és kerti hulladékot a bio hulladék elkülönített begyűjtését végző közszolgáltatóval köteles elszállíttatni.

7. §[1]

8. § [2]

8/A. §[3]


4.[4] A közösségi együttélés alapvető szabályai, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményei

9. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályai szerint a tulajdonos köteles

a) gondoskodni az ingatlana előtti járdaszakasz, járda hiányában egy méter széles területsáv, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladék eltávolításáról,

b) gondoskodni az ingatlana előtti járdaszakasz hó-eltakarításáról, síkosság-mentesítéséről,

c) gondoskodni a növényi kártevő-mentesítésről,

d) közkutak, közkifolyók környékén környezetszennyező tevékenységet végezésétől tartózkodni,

e) a kihelyezett parktartozékokat, felszerelési tárgyakat károsításától gondoskodni,

f) a kertépítéssel és zöldfelület-fenntartással kapcsolatos, zajkibocsátással járó tevékenységet a 4. §-ban foglaltak szerint végzi,

g)[5]

h)-j)[6]

(2) E önkormányzati rendeletben foglaltak betartását a Csákvári Közös Hivatalának erre feljogosított ügyintézője ellenőrzi.

10. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztását követi el az a tulajdonos, aki

a) nem gondoskodik az ingatlana előtti járdaszakasz, járda hiányában egy méter széles területsáv, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladék eltávolításáról,

b) nem gondoskodik az ingatlana előtti járdaszakasz hó-eltakarításáról, síkosság-mentesítéséről,

c) nem gondoskodik a növényi kártevő-mentesítésről,

d) közkutak, közkifolyók környékén környezetszennyező tevékenységet végez,

e) a kihelyezett parktartozékokat, felszerelési tárgyakat károsítja,

f) a kertépítéssel és zöldfelület-fenntartással kapcsolatos, zajkibocsátással járó tevékenységet nem a 4. §-ban foglaltak szerint végzi,

g)[7]

h)-j)[8]

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztását miatti eljárás hivatalból, továbbá bármely szervezet vagy személy bejelentése alapján indítható. A bejelentést szóban vagy írásban bármely személy megteheti. A szóban tett bejelentést jegyzőkönyvbe kell foglalni.

(3)[9] A bejelentésnek tartalmaznia kell a közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztását megvalósító személy ismert személyi adatait, a mulasztás helyének és idejének, továbbá a körülményeinek leírását a bizonyítási eszközök megjelölésével.

(4) A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztójával szemben közigazgatási hatósági eljárás a mulasztás észlelésétől számított 30 napon belül indítható meg. Ezt követően a közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása miatt eljárás nem indítható.

11. § Az eljárás lefolytatására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Az eljárás lefolytatása a jegyző hatáskörébe tartozik.

12. § (1) E önkormányzati rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztójával szemben ötezer forinttól százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.

(2) A kiszabásra kerülő közigazgatási bírság mértékének megállapításánál figyelembe kell venni

a) a közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztásának súlyát és a felróhatóság mértékét, és

b) az érintett vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait, amennyiben azokat az erre vonatkozó tájékoztatásra önként igazolja.


5. Záró rendelkezések

13. § E önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

14. § Hatályát veszti

a) Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek rendjéről, a köztisztaságról szóló 23/2003. (XII. 17.) önkormányzati rendelete,

b) Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek rendjéről, a köztisztaságról szóló 23/2003. (XII. 17.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 12/2007. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete.Illés Szabolcs                                                                                  Tóth Jánosné

 polgármester                                                                                  címzetes főjegyző


Egységes szerkezetbe foglalva:


Csákvár, 2020. június 1.

Tóth Jánosné

címzetes főjegyző


[1]

Hatályon kívül helyezte a 4/2020 (I. 30.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatálytalan: 2020. február 1-jétől

[2]

Hatályon kívül helyezte a 4/2020. (I. 30.) önkormányzati rendelet 2- §-a. Hatálytalan: 2020. február 1-jétől

[3]

Hatályon kívül helyezte a 14/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatálytalan: 2020. június 1-jétől

[4]

A rendelet szövegét a 23/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2015. október 29-től

[5]

Hatályon kívül helyezte a 4/2020. (I. 30.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatálytalan: 2020. február 1-jétől

[6]

Hatályon kívül helyezte a 4/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatálytalan: 2016. február 25-től

[7]

Hatályon kívül helyezte a 4/2020 (I. 30.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatálytalan: 2020. február 1-jétől

[8]

Hatályon kívül helyezte a 4/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatálytalan: 2016. február 25-től

[9]

A rendelet szövegét a 4/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2016. február 25-től