GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2015 (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

egyes önkormányzati rendeleteknek a 2016. évi költségvetést megalapozó módosításáról

Hatályos: 2016. 01. 01- 2016. 12. 31

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, 
1. a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (3) bekezdése,
2. a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdésében,
3. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) bekezdésében,
4. az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 2. pontja,
5. az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-a,
6. a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében,
7. a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 19. § (1) bekezdésében,
8. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) és (2) bekezdésében
9. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (2) bekezdésében
10. a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében
foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2., 8. és 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.    A temető használatáról, kezeléséről és rendjéről szóló 3/2004. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról


1.     § A temető használatáról, kezeléséről és rendjéről szóló 3/2004. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.


2.    Az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 30/2004. (XII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról


2.     § Az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 30/2004. (XII. 30.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.


3.    A gyermekek támogatásáról és a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 11/2006. (V. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról


3.     § A gyermekek támogatásáról és a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 11/2006. (V. 12.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § (1) Gyöngyöstarján Község Önkormányzata a Gyvt-ben meghatározott személyes gondoskodás keretéhez tartozó gyermekjóléti szolgáltatást a Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Humán Szolgáltató Központ biztosítja az illetékességi körébe tartozó gyerekek részére.”


4.    A közterületek használatának rendjéről és annak díjairól szóló 12/2008. (IX. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról


4.     § A közterületek használatának rendjéről és annak díjairól szóló 12/2008. (IX. 5.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.


5.    A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjáról, továbbá az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről szóló 10/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról


5.     § (1) A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjáról, továbbá az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről szóló 10/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
    „2. § (2) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés ellentételezéseként 
a)    külterületi helyszín esetén 24 890 forint/anyakönyvi esemény díjat,
b)    belterületi helyszín esetén 12 340 forint/anyakönyvi esemény díjat,
c)    a Művelődési Ház esetén a b) pontban megjelölt díjon felül a mindenkor hatályos terembérleti díjat
        kell megfizetni. A jelen bekezdésben meghatározott díjak ÁFA-mentesek.”

(2) A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjáról, továbbá az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről szóló 10/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelet 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként 7140 forint/anyakönyvi esemény díjat kell megfizetni és akkor engedélyezhető, ha a felek e díjat megfizetik.”

(3) A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjáról, továbbá az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről szóló 10/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelet 6. § bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
 „6. § (1) Amennyiben a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésnél közreműködő anyakönyvvezető nem a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő kiadását kéri, bruttó 5000 Ft/anyakönyvi esemény közreműködési díj illeti meg.
(2) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötésnél közreműködő anyakönyvvezetőt bruttó 12 000  forint/anyakönyvi esemény közreműködési díj illeti meg.”


6.    A köztisztviselők illetménykiegészítéséről és egyéb juttatásairól szóló 29/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról


6.     § 
(1)    A köztisztviselők illetménykiegészítéséről és egyéb juttatásairól szóló 29/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ktvr.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
 ”2. § A hivatal köztisztviselői illetménykiegészítésének mértéke:
a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén 15 %, 
b) középiskolai végzettségű köztisztviselő esetén 15 %.”

(2)    A Ktvr. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (2) Jelen rendelet 2. §-a 2016. január 1-jén lép hatályba és 2016. december 31-én hatályát veszti.”


7.    A mezőőri szolgálatról szóló 8/2014. (VII. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról


7.     § A mezőőri szolgálatról szóló 8/2014. (VII. 11.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § A mezőőri járulék mértéke 1250 Ft/ha/év.”


8.    Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról


8.     § Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„21.§ 
(1)     Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Térben igénybe vehető internet hozzáférési lehetőség díja napi 30 perc díjmentes használatot követően  bruttó 155 forint/óra.
(2)    A Közös Hivatalban és az Integrált Közösségi és Szolgáltató Térben az esetenkénti fekete – fehér fénymásolás díja bruttó 355 forint/minden megkezdett 10 oldal.
(3)    A Közös Hivatalban a hangosbemondó reklám célú használati díja bruttó 4200 forint/hirdetés egy alkalommal történő közzététele.
(4)    A Gyöngyöstarjáni Hírmondó című helyi újságban történő reklámhirdetés díja 1/8 oldal esetén bruttó 1715 Ft/megjelenés.
(5)    A Közös Hivatalban és az Integrált Közösségi és Szolgáltató Térben biztosított fax szolgáltatás díja bruttó 285 Ft/oldal.
(6)    Az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérleti díja 73 Ft/m2/hónap. A bérleti díj az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdés l) pontja alapján ÁFA mentes.”


9.    A szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról


9.     § 
(1) A szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Szocr.) 27. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„27. § A családsegítést a Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Humán Szolgáltató Központ látja el.”
(2) A Szocr. 28. § f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A szociálpolitikai kerekasztal tagjai]
f)      Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Humán Szolgáltató Központ képviselője.
(3) A Szocr. 30. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Gyöngyöstarján Község Önkormányzata a Gyvt-ben meghatározott személyes gondoskodás keretéhez tartozó gyermekjóléti szolgáltatást a Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Humán Szolgáltató Központ társulási megállapodás alapján biztosítja az illetékességi körébe tartozó gyerekek részére.”


10.    A helyi adókról szóló 16/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról


10.     § (1) A helyi adókról szóló 16/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendelet 6. §-a a következő rendelkezésekkel egészül ki:
„(2) A 6.§ (1) bekezdésben meghatározott adómentesség  formájában nyújtott támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani.
(3) A kedvezményezett az adómentesség  következtében megszerzett előnyt – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének kivételével –  nem használhatja az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerinti célokra, továbbá – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésének megfelelően – közúti kereskedelmi árufuvarozás ellenszolgáltatás fejében történő végzése céljából teherszállító jármű vásárlására.
(4) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.  A nyilatkozat  jelen rendelet 1. mellékletét képezi.
(5) A kedvezményezett és az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.
(6) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek  (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható.
(7) A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget.
(8)A támogatást nyújtó (önkormányzat) írásban tájékoztatja a kedvezményezettet a támogatás bruttó támogatási egyenértékben kifejezett összegéről és arról, hogy az csekély összegűnek minősül. Az igazolás jelen rendelet 2. mellékletét képezi. 
(9) A kedvezményezettnek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őriznie, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.”

(2) A helyi adókról szóló 16/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendelet 8-9. §-a és azt megelőző fejezetcímei helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„V.    Fejezet
Értelmező rendelkezések 
8.     § Jelen rendelet alkalmazásában
1. állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 1. pontja szerinti támogatás,
2. egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás.

VI.    Fejezet
Záró rendelkezések

9.     § Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

10.     § Hatályát veszti
a)    a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 17/2004. (V. 1.) rendelet,
b)    a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 17/2004. (V. 1.) rendelet módosításáról szóló 8/2006. (IV. 14.) rendelet,
c)    a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 8/2006. (IV. 14.) rendelettel módosított 17/2004. (V. 1.) rendelet módosításáról szóló 18/2006. (XI. 10.) rendelet,
d)    a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 18/2006. (XI. 10.), 8/2006. (IV. 14.) rendelettel módosított 17/2004. (V. 1.) rendelet módosításáról szóló 23/2006. (XII. 8.) rendelet,
e)    a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 23/2006. (XII. 8.), 18/2006. (XI. 10.), 8/2006. (IV. 14.) rendelettel módosított 17/2004. (V. 1.) rendelet módosításáról szóló 15/2008. (XI. 28.) rendelet,
f)    a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 17/2004. (V. 1.) rendelet módosításáról szóló 17/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelet,
g)    a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 17/2004. (V. 1.) rendelet módosításáról szóló 7/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelet,
h)    a helyi iparűzési adóról szóló 14/2004. (V. 1.) rendelet,
i)    a helyi iparűzési adóról szóló 14/2004. (V. 1.) rendelet módosításáról szóló 15/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelet,
j)    az idegenforgalmi adóról szóló 16/2004. (V. 1.) rendelet,
k)    az idegenforgalmi adóról szóló 16/2004. (V. 1.) rendelet módosításáról szóló 22/2006. (XII. 8.) rendelet,
l)    az idegenforgalmi adóról szóló 22/2006. (XII. 8.) rendelettel módosított 16/2004. (V. 1.) rendelet módosításáról szóló 14/2008. (XI. 28.) rendelet,
m)    a luxusadóról szóló 4/2006. (III. 17.) rendelet,
n)    a luxusadóról szóló 4/2006. (III. 17.) rendelet módosításáról szóló 17/2008. (XI. 28.) rendelet.”

(3) A helyi adókról szóló 16/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendelet a rendelet 4. és 5. mellékletével egészül ki.


11.    Záró rendelkezések


11.     § A rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.


          1. melléklet  a 18/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

          1. számú melléklet a 3/2004. (II. 20.) rendelethez


1) A díszsírhely és a díszurna fülke ingyenes.


2) Váltott sírhelyek:

Egyes sírhely ára

4570 Ft

Kettes sírhely ára

9140 Ft

Sírbolt (1 személyes)

7990 Ft

Sírbolt (2 személyes)

16000 Ft

Urna fülke (15 évre)

   10885 Ft


3) Síremlék és sírkeret, valamint sírbolt építése esetén: közterület használat, villamos áram és vízdíj címén az építtető:


Egyes sírhely keretezésénél

3810 Ft

Kettes sírhely keretezésénél

5235 Ft

Hármas sírkeretezésnél

5440 Ft

Sírbolt építésénél

10885 Ft

köteles fizetni, használati díj címén.


4) A síremlék alapozásához, átépítéséhez, lefedéséhez szükséges víz, villamos áram és közterület használati díj címén az alábbi használati díjat köteles megfizetni az építtető:


Egyes síremlék esetében

 1270 Ft

Kettes síremlék esetében

1300 Ft

Hármas síremlék esetében

1455 Ft

Sírbolt esetében

2560 Ft


5) Az 1-4. pontban meghatározott díjak az ÁFA összegét tartalmazzák.          2. melléklet a 18/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 30/2004. (XII. 30.) önkormányzati rendelethez

A háztartási szennyvíz elszállításának legmagasabb díja Gyöngyöstarján község közigazgatási területén 
a) elszállított 0-5 m3 mennyiség esetén nettó 9 680 Ft.
b) elszállított 5-10 m3 mennyiség esetén nettó 14 090 Ft.


          3. melléklet a 18/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

1. számú melléklet a 12/2008. (IX. 5.) rendelethez 13 :


Ssz.

Eltérő használat célja, jellege


Mérték-egysége

1.

Építőanyag tárolás, építési konténer és állványzat elhelyezése, építési felvonulási terület kialakítása 72 órát meghaladóan

240

Ft/m2/nap

2.

Konténerben történő törmeléktárolás 72 órán túl (érvényes építési engedéllyel a kezdés bejelentését követő max. 2 évig)

600

Ft/db/nap

3.

Konténerben történő törmeléktárolás 72 órát meghaladó időtartamra

1205

Ft/db/nap

4.

Vendéglátó-ipari előkert

1205

Ft/m2/hó

5.

Alkalmi árusítás

360

Ft/m2/nap

6.

Mozgó bolt, jármű igénybevételével végzett kereskedelmi tevékenység

53550

Ft/jármű/év

7.

Mozgó bolt, jármű igénybevételével végzett kereskedelmi tevékenység

5355

Ft/jármű/hó

8.

Üzlethez nem kötött mozgó kereskedelmi tevékenység

3060

Ft/árus/nap

9.

Épített pavilon üzemeltetés

1205

Ft/m2/hó

10.

Reklámbemutató, promóciós tevékenység

840

Ft/m2/nap

11.

Mutatványos tevékenység

120

Ft/m2/nap

12.

Üzemképtelen járműa.)

 - személygépkocsi

6020

Ft/jármű/hó

b.)

 - tehergépkocsi, autóbusz (3500 kg össztömeg alatti)

12040

Ft/jármű/hó

13.

Óriásplakátok (szabályozási terv alapján), multireklámok érvényes engedéllyel 5-12 m2-ig

12040

Ft/db/hó

14.

Óriásplakátok (szabályozási terv alapján), multireklámok érvényes engedéllyel 12 m2 fölött

Egyedi elbírálás, de minimum

24280

Ft/m2/hó

15.

Hirdetőtábla (5 m2-ig), közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat (portál), vitrin

600

Ft/m2/hó

16.

Hirdetőtábla 5-12 m2-ig

980

Ft/m2/nap

17.

Transzparens kulturális, sport céllal

Díjmentes

Ft/m2/nap

18.

Transzparens üzleti és egyéb céllal

600

Ft/db/hó

19.

Hirdetőoszlop

6020

Ft/m2/hó

20.

Árubemutató vagy az üzlet külső homlokzatára függesztett áru

590

Ft/m2/hó

21.

Közterületbe nyúló üzleti védőtető (előtető), ernyőszerkezet reklámmal

115

Ft/m2/hó

22

Előtető, védőtető, ernyőszerkezet alatti kitelepülés

600

Ft/m2/hó

23.

Hirdetési céllal elhelyezett gépjármű

2400

Ft/db/nap

24.

Pótkocsi, félpótkocsi tárolása közterületen

12040

Ft/jármű/hó

25.

Forgatási helyszín közterület-igénybevételének legmagasabb díja

205

Ft/m2/nap

26.

Technikai kiszolgálás közterület-igénybevételének legmagasabb díja

155

Ft/m2/nap

27.

Stáb parkolás közterület-igénybevételének legmagasabb díja

105

Ft/m2/nap


Az árak a mindenkori Áfa mértéket tartalmazzák.


         


4. melléklet a 18/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

        1. melléklet a 16/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendelethez


NYILATKOZAT


az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.) szerinti csekély összegű (de minimis) támogatás esetén


1. Kedvezményezett adatai

Név:


Adószám:


Elérhetőség:


Aláírásra jogosult képviselő:


E-mail cím:


(jelölje X-szel )

c Egyesülés a folyamatban lévő és az azt megelőző két adóév során 

c Szétválás a folyamatban lévő és az azt megelőző két adóév során 

Egyesülés, szétválás ideje:


_________   ___________   _________

   (év)             (hónap)           (nap)Ezúton nyilatkozom, hogy a folyó pénzügyi évben és az azt megelőző két pénzügyi év során a kedvezményezett, továbbá az olyan vállalkozások, amelyekkel a kedvezményezett az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése alapján egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül, Magyarországon a következő csekély összegű támogatás(ok)ban részesültek.


Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy a kedvezményezett, továbbá az olyan vállalkozások, amelyekkel a kedvezményezett egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül, milyen csekély összegű támogatás(ok)ra nyújtottak be támogatási kérelmet (az elutasított kérelmekről nem kell nyilatkozni, csak azokról, amelyek elbírálása folyamatban van).


Nyilatkozatom a 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8)-(9) bekezdéseiben írtak betartásához szükséges adatokat is tartalmazzák.[1]2. Csekély összegű támogatások[2]

Sor-szám

Támogatás jogalapja (bizottsági rendelet száma)

Támogatást nyújtó szervezet

Támogatás kedvezménye-zettje és célja


A támogatást ellenszolgáltatás fejében végzett közúti kereske-delmi árufuva-rozáshoz vette igénybe?

Kérelem benyúj-tásának dátuma[3]

Odaítélés dátuma

Támogatás összege

Támogatás bruttó támogatástartalma[4]

Forint

Euró

Forint

Euró

3. Adatok az egy és ugyanazon vállalkozásokról

Nyilatkozom, hogy az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése értelmében a kedvezményezett az alábbi vállalkozásokkal minősül egy és ugyanazon vállalkozásnak.

Vállalkozás neve

Adószáma
Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerint csekély összegű támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vonatkozásában nyújtott állami támogatással vagy olyan kockázatfinanszírozási célú intézkedéssel, amelyhez a 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatást nyújtják, amennyiben az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság határozatában meghatározott maximális támogatási intenzitást vagy összeget. Ennek megfelelően a kedvezményezett vonatkozásában az alábbiakról nyilatkozom.[5]


Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy a kedvezményezett milyen, a jelen nyilatkozattal érintett csekély összegű támogatás elszámolható költségeivel azonos elszámolható költséget tartalmazó, vagy milyen kockázatfinanszírozási célú intézkedésre nyújtott be támogatási kérelmet, amelyhez a jelen nyilatkozattal érintett csekély összegű támogatást is kéri (az elutasított kérelmekről nem kell nyilatkozni, csak azokról, amelyek elbírálása folyamatban van).


          5. melléklet a a 18/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

        2. melléklet a 16/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendelethez


Igazolás csekély összegű támogatásról


Alulírott … a … mint támogatást nyújtó képviseletében eljárva ezúton igazolom, hogy a … mint kedvezményezett …. bizottsági rendelet (HL …, dátum, oldal) (a továbbiakban: … bizottsági rendelet) alapján a következő csekély összegű támogatásban részesül:

Projekt megnevezése:

Támogatást nyújtó döntésének száma:

Támogatás odaítélésének időpontja:

A támogatás bruttó támogatástartalma jelenértéken:


A jelen támogatással érintett célra a(z) … bizottsági rendelet alapján …. eurónak megfelelő forintösszeg nyújtható.

Jelen igazolást a(z) … bizottsági rendelet 6. cikk (1) bekezdése alapján állítottam ki.


Kelt, …


…………………………………………………………..                 

Támogatást nyújtó szervezet (aláírás, pecsét)