Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete

A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSRŐL

Hatályos: 2015. 03. 01- 2016. 02. 17

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdésének a. pontja, a 32. cikk (2) bekezdése szerinti jogalkotói hatáskörében eljárva, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §, 79. §, 80. §. felhatalmazása alapján következőket rendeli el:


 1. Általános rendelkezések


1.§ (1) Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a helyi közművelődés területén a község polgárainak érdekeit szem előtt tartva a helyi hagyományok és sajátosságok alapján határozza meg a közművelődés feladatait, azok ellátási formáit és mértékét.

(2) Az Önkormányzat a település minden polgárának és közösségének biztosítja a kulturális örökség és a kulturális értékek megismerését, segíti a személyiség művelődés általi fejlesztését, hozzájárul az esélyegyenlőség biztosításához.


2.§ A rendelet hatálya kiterjed a közművelődési feladatellátás színtereire, használói körére, a községben működő, közművelődési tevékenységeket is folytató civil szervezetekre, a közművelődési tevékenység résztvevőire.


3.§ (1) A helyi közművelődés színtere:

a) Szolgáltató Ház klubhelyiség - Balatonmáriafürdő Gróf Széchényi Imre tér 9. földszint

b) Helytörténeti Gyűjtemény – Balatonmáriafürdő Gróf Széchényi Imre tér 9. emelet

c) Integrált Közösségi Szolgáltató Tér (a továbbiakban: IKSZT) 8647 Balatonmáriafürdő Bajcsy Zs. u. 257-258.


4.§ Az Önkormányzat a közművelődési feladatai ellátása során együttműködik

 1. más közművelődési intézményekkel,
 2. nevelési-oktatási intézményekkel,
 3. a közművelődési tevékenységet folytató civil és gazdálkodó szervezetekkel
 4. egyházakkal.


2. A közművelődés helyi feladatainak meghatározása


5.§ (1) Az Önkormányzat helyi feladatai:

 1. Közösségi színterek fenntartásával lehetőséget biztosítani a községben élő és nyaraló polgárai számára kulturális, művelődési és szórakozási igényeik kielégítésére, a szabadidő kulturális célú eltöltésére, tekintettel a kulturális esélyegyenlőségek csökkentésére.
 2. Az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási és felnőttoktatási lehetőségek támogatása, a humánerőforrás fejlesztése.
 3. Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés és a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása.
 4. A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek és hagyományainak gyűjtése, rendszerezése, megismertetése, gondozása
 5. A közművelődési és közéleti tevékenységek bemutatása a helyi nyomtatott és elektronikus médiumok által, az internetes hozzáférés segítése
 6. Az ismeretszerző, az amatőralkotó, művelődési közösségek tevékenységének támogatása, bemutatkozási, fellépési lehetőségek biztosítása
 7. A kultúra sajátos eszközrendszerére alapozott idegenforgalmi fejlesztések segítése.
 8. kulturális rendezvények szervezése.
 9. mozgókönyvtári szolgáltatás biztosítása
 10. közhasznú információs szolgáltatások nyújtása,
 11. helyismereti információk és dokumentumokat gyűjtése,
 12. közösségi emlékek, kulturális élet eseményeiről dokumentumok gyűjtése, őrzése,
 13. helyi dokumentumok gyűjtése.


(2) A közösségi színterek működésének és használatának rendjét külön házirend állapítja meg.

3. A közművelődési feladatok finanszírozása


6 .§ (1)  Az önkormányzat közművelődési feladatait költségvetéséből finanszírozza, melynek forrása a saját bevétel, a központi költségvetésből származó normatív és kiegészítő támogatás, az elkülönített állami pénzalapokból, alapítványi forrásokból pályázati úton elnyert összeg.


(2) Az e rendelet hatálya alá tartozó szakmai jellegű kiadások, bevétel tekintetében a közösségi színtér működését biztosító szakember az éves költségvetési előirányzat figyelembevételével a polgármester előzetes tájékoztatása mellett dönthet.


(3) A rendelet alapján támogatásban részesülő intézmény, civil szervezet, egyesület, alapítvány és művészeti csoport, magánszemély az önkormányzatnak elszámolási kötelezettséggel tartozik a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés, ennek hiányában az éves költségvetési rendeletben meghatározottak szerint. A beszámolási kötelezettség szakmai és pénzügyi ismertetést tartalmaz.


7.§ (1) A közművelődési színtér díjmentesen igénybe vehető szolgáltatásai:

 1. A közösségi színtér termeinek, felszerelésének, berendezésének és az alkalmazottak munkájának igénybevételével önkormányzati intézmények, kulturális célú közösségek és civil szervezetek számukra bevételt nem termelő szervezeti, közművelődési, közösségi tevékenysége;
 2. a rendeletben felsorolt mindazon saját tevékenység, mely a közösségi színtér közvetlen kiadásait nem terheli,
 3. az a tevékenység, rendezvény, amelyet az önkormányzat célzott feladatként finanszíroz.


 1. A közművelődési színtér díjköteles szolgáltatásai:
 1. minden nem kulturális, üzleti célú tevékenység, rendezvény
 1. a közösségi színtér éves előirányzatát meghaladó, közvetlen költséget igényel.


(3) A szolgáltatás díjának mértékét a piaci viszonyok szerint a polgármester állapítja meg.


8.§ (1) A rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba.


(2) Hatályát veszti a 8/2010.(IV.21.) önkormányzati rendelet.Galácz György                                      Mestyán Valéria

polgármester                                        címzetes főjegyző
A rendelet kihirdetve: 2015. február 19-én.
Mestyán Valéria

címzetes főjegyző