Nagyberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015(II.25.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Hatályos: 2023. 11. 09

Nagyberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015(II.25.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályozásáról

2023.11.09.

Nagyberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 1. § (2) bekezdésében, a 25. § (3) bekezdés b) pontjában, a 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, a 45. §-ában, a 48. § (4) bekezdésében, a 132. § (4) bekezdésében és 134/E. §-ában kapott felhatalmazás alapján, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 18. § (2) bekezdésében, a 131. § (1) bekezdésében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

A rendelet célja

1. § (1) E rendelet célja, hogy a Nagyberény Község Önkormányzat közigazgatási területén élő egyének és családok szociális biztonságának megőrzése, elősegítése érdekében megállapítsa a települési támogatás keretében nyújtott támogatások formáit, az azokra való jogosultság feltételeit, kifizetésének, folyósításának és ellenőrzésének szabályait.

(2) A rendelet által alkalmazott fogalmak értelmezésére az Szt. 4. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.

A rendelet hatálya

2. § (1)1 E rendeletet kell alkalmazni a Nagyberény Község Önkormányzat közigazgatási területén bejelentett lakó vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen élő, a Szt. 3. §-ában meghatározott személyekre.

(2) E rendelet hatálya a Szt. 7. § (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a Magyarország területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira is.

Hatásköri szabályok

3. § (1) Nagyberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete e rendelet 10. § (2) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott rendkívüli települési támogatások megállapítására vonatkozó hatáskör gyakorlását a Szociális Bizottságra ruházza át.

(2) Nagyberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete e rendelet 10. § (1) bekezdésben foglalt, a lakhatás céljára szolgáló támogatásra vonatkozó hatáskör gyakorlását a jegyzőre ruházza át.

Eljárási rendelkezések

4. § A szociális ellátások iránti kérelmet - az igénylésre rendszeresített nyomtatványon - egész évben folyamatosan lehet benyújtani az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal Nagyberényi kirendeltségén.

5. § A benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát a szociális ügyekkel foglalkozó ügyintéző az alábbiak szerint ellenőrizheti:

a) megkeresheti az illetékességgel rendelkező adóhatóságot,

b) megkeresheti a polgárok személyi adatait és lakcímét nyilvántartó szervet,

c) megkeresheti a közlekedési igazgatási hatóságot,

d) elrendelheti környezettanulmány készítését,

e) megkeresheti az igazolást kiállító szervet, munkáltatót.

A települési támogatás

6. § A települési támogatást a családi segélyezés elvének érvényesítésével kell biztosítani. A családban életvitelszerűen együtt élő személyek életmódját, szociális helyzetét, a rászorultságot egységben kell vizsgálni. A nyújtandó támogatást úgy kell megállapítani, hogy elősegítsék a család létfenntartási és lakhatási lehetőségeit.

7. § (1) Nem szükséges a kérelmezőnek új igazolást csatolni, illetve nyilatkozatot tenni a tárgyévi kérelméhez, ha a jogszabályoknak és a rendelet előírásainak megfelelően már benyújtotta

a) a tárgyévi nyugdíjáról szóló igazolást,

b) a társadalombiztosítási ellátás esetében a kérelem benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátást igazoló szelvényt, vagy társadalombiztosítási szerv igazolását,

c) a szülői felügyeleti jog egyik szülő általi gyakorlása esetén az erre vonatkozó okiratot,

d) a tartósan beteg, illetőleg fogyatékos gyermek egészségi állapotára vonatkozó igazolást,

e) a középfokú, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló esetében az oktatási intézmény adott félévi igazolását a tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállásáról,

f) álláskereső esetén az együttműködésről, az álláskereső ellátásról, vagy a regisztrálásról a munkaügyi központ illetékes kirendeltsége által kiadott előző havi igazolást, határozatot, vagy az aktív korú ellátásra való jogosultságot megállapító határozatot,

g) a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése és a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági és gyámhatósági határozatot.

(2) Annak igazolására, hogy a szülő gyermekét egyedül neveli, illetve gyermektartásdíjban részesül, bontóperi vagy gyermekelhelyezésről szóló ítélet, képzelt apát megállapító határozat, gyermektartásdíjat megállapító bírói ítélet vagy ez irányú bírósági eljárás megindításáról szóló okirat szolgálhat.

(3) A jogosult köteles minden változásról, a változást követő 8 napon belül a szociális ügyintézőt írásban értesíteni.

8. § (1) A települési támogatás egészben vagy részben természetbeni szociális ellátás formájában is nyújtható. A természetbeni szociális ellátás formájáról és módjáról az ellátást megállapító határozatban rendelkezni kell.

(2) A természetbeni szociális ellátás formája az idősek karácsonyi kiadásainak és a közüzemi díj támogatással összefüggő kiadások támogatása.

(3) A megállapított települési támogatás folyósítása elsősorban az ügyfél folyószámlájára történő átutalással történik, de készpénzben vagy postai kifizetési utalvány vagy a jogosult közvetlen költségeinek átvállalásával is történhet.

(4) A készpénzben megállapított települési támogatás felhasználásáról a jogosult az összeg felvételétől számított 30 napon belül elszámoltatható.

Az ellátások folyósítása

9. § A természetbeni ellátásként megállapított lakhatás céljára szolgáló támogatást havonta kell folyósítani.

II. Fejezet

A települési támogatás és a rendkívüli települési támogatás formái

10. § (1) Települési támogatás a lakhatás céljára szolgáló támogatás.

(2) Rendkívüli települési támogatás

a) az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek kiadásainak enyhítését célzó rendkívüli támogatás;

b) a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került személyek rendkívüli támogatás;

c) a beiskolázási támogatás;

d) az idős korúak karácsonyi kiadásainak támogatása céljából nyújtható.

Települési támogatás

11. § (1) A lakhatás céljára szolgáló támogatás a villanyáram-, a víz-, és a gázfogyasztás díjához nyújtható. A támogatás feltételéül megállapítható az előrefizetős mérőóra felszereltetése.

(2) A lakhatás céljára szolgáló támogatás a lakhatás elősegítése érdekében a megjelölt szolgáltatóhoz történő utalással állapítható meg.

(3) Lakhatás céljára szolgáló támogatás állapítható meg annak a személynek, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 110 %-át, illetve egyedül élő esetében az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át.

(4)2 A lakhatás céljára szolgáló támogatás összege a mindenkori öregségi nyugdíj összegét meg nem haladó egy főre jutó jövedelem esetén 3.000 Ft , a mindenkori öregségi nyugdíj összegét meghaladó egy főre jutó jövedelem esetén 2.000 Ft , de nem haladhatja meg a havi számla 100 Ft-ra kerekített összegét, kivéve az előre fizetős mérővel rendelkezőket.

(5) A lakhatás céljára szolgáló támogatás háztartásonként egy személy részére és csak egy közüzemi díjra állapítható meg.

(6) Nem jogosult lakhatás céljára szolgáló támogatásra

a) aki albérlőt tart, vagy más módon hasznosítja a lakását;

b) olyan jogcímnélküli lakáshasználó, aki elhelyezésre nem jogosult;

c) akinek a lakásbérleti, vagy tulajdonjogára vonatkozóan tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződése áll fenn;

d) aki a bérleti szerződésben vállalt rendeltetésszerű lakáshasználattal kapcsolatos szabályokat, vagy az emberi együttélés szabályait nem tartja be;

e) aki lakásfenntartási támogatásban részesül;

(7) A lakhatás céljára szolgáló támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától a mindenkori költségvetési év december 31-ig kerül megállapításra, de legfeljebb a lakáshoz kapcsolódó jogviszony időtartamára.

(8) A lakhatás céljára szolgáló támogatás megállapítása iránti kérelmet az 3. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a formanyomtatványban felsorolt, a jogosultság megállapításához szükséges mellékleteket.

(9) A kérelemben foglaltak ellenőrzése céljából az eljáró hatóság ügyintézője környezettanulmányt végezhet.

(10) A lakhatás céljára szolgáló támogatást utólag minden hónap 5-éig kell folyósítani.

(11) A lakhatás céljára szolgáló támogatásra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha:

a) a jogosultság feltételei már nem állnak fenn, vagy jogosultságot kizáró körülmény következett be,

b) a jogosult azt kéri,

c) a jogosult meghalt,

d) az e rendeletben meghatározott egyéb okból.

(12) A (11) bekezdés szerinti megszüntetés időpontja a megszüntetésre okot adó körülmény bekövetkezése hónapjának utolsó napja.

(13) A jogosult által lakott lakáshoz kapcsolódó rendszeres ellátásra való jogosultságot - a (11) bekezdés szerinti eseteken kívül - meg kell szüntetni abban az esetben is, ha a jogosult a támogatással érintett lakásból elköltözött.

(14) A Szoc. tv-ben, a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendeletben és az e rendeletben meghatározott feltételek hiányában vagy e jogszabályok megsértésével nyújtott ellátásra való jogosultságot meg kell szüntetni, továbbá az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt kötelezni kell

a) a pénzbeli ellátás visszafizetésére,

b) természetben nyújtott ellátás esetén a pénzegyenérték megfizetésére.

(15) Ha a lakhatás céljára szolgáló támogatásra való jogosultság a (13) bekezdés alapján szűnt meg, a jogosult a döntés jogerőre emelkedésétől számított egy évig nem jogosult a megszüntetettel azonos típusú rendszeres ellátásra.

Rendkívüli települési támogatás

12. § (1) E rendelet 10. § (2) bekezdés a) pontja alapján rendkívüli települési támogatást kell évente legalább egyszer megállapítani annak a létfenntartási gondokkal küzdő személynek, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, illetve egyedül élő esetében az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át és önmaga vagy családja létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tud.

(2) A települési támogatás e rendelet 12. § (1) bekezdésére vonatkozóan évente legfeljebb három alkalommal állapítható meg egy családon belül csak egy személy részére, összege legalább a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 10 %-a, maximum 50 %-a (100 Ft-ra kerekített) összege lehet.

(3) E rendelet 10. § (2) bekezdés a) pontja alapján rendkívüli települési támogatást a megállapítást követő 15 napon belül kell folyósítani.

13. § (1) E rendelet 10. § (2) bekezdés b) pontja alapján rendkívüli települési támogatást kell megállapítani annak a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került személynek, aki létfenntartási gondokkal küzd, és aki önmaga vagy családja létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tud, mert

a) tartós betegség vagy rokkantság miatt jelentős jövedelem-kiesése következett be vagy

b) elemi kár, vagy sérelmére elkövetett bűncselekményből anyagi kára keletkezett vagy

c) önhibáján kívül legfeljebb 2 havi közüzemi díjhátraléka, lakbérhátraléka halmozódott fel, melyet önerőből nem tud kiegyenlíteni vagy

d) nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz, a gyermek családba történő visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadásai keletkeztek

e)3 közeli hozzátartozója hunyt el.

(2) Az e rendelet 13. § (1) bekezdés a)-d) pontokban meghatározott esetekben a kérelmet a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet kialakulását követő 30 napon belül lehet a Hivatalhoz benyújtani.

(3) A 10. § (2) bekezdés a)-b) pontjaiban meghatározott települési támogatás megállapítása iránti kérelmet a 2. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a formanyomtatványban felsorolt, a jogosultság megállapításához szükséges mellékleteket.

(4) A kérelemben foglaltak ellenőrzése céljából az eljáró hatóság ügyintézője környezettanulmányt végezhet.

(5) E rendelet 10. § (2) bekezdés b) pontja alapján rendkívüli települési támogatást a megállapítást követő 15 napon belül kell folyósítani.

14. § (1)4

(2)5 E rendelet 10. § (2) bekezdés c) pontja alapján az önkormányzat a középfokú oktatási és felsőoktatási intézménybe járó, nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulók, hallgatók részére tanévkezdéskor a családokat terhelő kiadások csökkentése céljából beiskolázási segélyt nyújthat. A támogatás összege maximum 15.000 Ft/tanuló/tanév az első végzettséget igazoló dokumentum megszerzéséig.

(3)6 A beiskolázási támogatás iránti kérelmet tárgyév augusztus 1-jétől, szeptember 30-ig terjedő időszakban lehet benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell a jogviszonyról szóló igazolást, a törvényes képviselő nyilatkozatát, hogy a gyermeket saját háztartásában neveli, valamint a jövedelemigazolásokat.

(4)7 A beiskolázási támogatásban azon személy részesíthető, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 200 000 forintot.

15. § (1)8 Az önkormányzat e rendelet 10. § (2) bekezdés d) pontja alapján az idős korúak karácsonyi kiadásainak csökkentése céljából egyszeri segélyt nyújthat azoknak a személyeknek, akik a tárgyév december 31. napjáig 65-ik életévüket betöltötték, illetve betöltik és akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 250.000 forintot.

(2) A támogatás természetben nyújtható, utalvány formájában, az utalványt az Önkormányzat által megjelölt üzletekben lehet beváltani;

(3)9 A támogatás iránti kérelmet tárgyév november 1-jétől november 20-ig terjedő időszakban lehet benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemigazolás(oka)t..

(4)10 A támogatás összegét minden évben a képviselő-testület egyedi határozattal állapítja meg.

16. § Nem állapítható meg települési támogatás annak az aktív korú személynek, aki álláskeresőként, illetve akinek a családjában élő személy munkanélküliként a munkahely keresés céljából nem működik együtt az Somogy Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjával.

III. Fejezet

Szociális szolgáltatások

A szociális szolgáltatások formái

17. § (1) Nagyberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete által biztosított szociális alapszolgáltatások formái: étkeztetés.

(2) Az egyes szociális alapszolgáltatások térítésmentes biztosítására vonatkozóan az Szt. 115/A. §-ában foglaltak az irányadók.

(3) Az ingyenes ellátásban részesülőkre az Szt. 114. §. (3) bekezdésben foglaltak az irányadók.

Étkeztetés

18. § (1) Az önkormányzat az Szt. 62. §. (1) bekezdésben meghatározott okok miatt szociálisan rászorulóknak napi egyszeri meleg étkeztetést biztosít az önkormányzat főzőkonyhájáról.

(2) Az étkezés történhet az étel jogosult általi elvitellel, vagy házhoz szállítással, amennyiben a rászoruló tartósan mozgásképtelen és ezt a körülményt orvosi igazolással bizonyítja. Az étel házhoz szállítását ingyenesen kell biztosítani.

(3) Az intézményi térítési díj és havi jövedelemtől függő személyi térítési díj összegét a rendelet 1. melléklete tartalmazza. Amennyiben a kérelmező havi jövedelme az öregségi nyugdíjminimumot nem haladja meg, az étkezést ingyenesen kell biztosítani.

Térítési díjak

19. § (1) Az intézményi térítési díjak megállapítására vonatkozóan a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet2.-7. §-aiban foglaltak az irányadók.

(2) A személyi térítési díj megállapítására, megfizetésére e rendeletben nem szabályozott kérdések tekintetében az Szt. 114-119/B §-ában foglaltakat kell alkalmazni.

Intézményi jogviszony

20. § Az intézményi jogviszony keletkezésére az Szt. 94-94/D. §-aiban foglaltak, az intézményi ellátás megszűntetésére az Szt.100-101. §-aiban foglaltak az irányadók.

IV. Fejezet

Átmeneti és záró rendelkezések

21. § (1) Ez a rendelet a 2015. március 1. napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

(2) Hatályát veszti a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2011. (VI.28.) önkormányzati rendelet, valamint a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2011. (VI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 7/2013. (XI.27.) önkormányzati rendelet.

(3) A rendelet rendelkezéseit folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(4) E rendelet 10. § (2) bekezdés a)-b) pontokban meghatározott rendkívüli települési támogatásoknál figyelembe kell venni a 2015. január 1-e és 2015. február 28-a között már megállapított önkormányzati segélyeket a települési támogatásra vonatkozó jogosultságoknál.

1. melléklet11

Az intézményi étkeztetés díja: bruttó 581.-Ft/ fő/ebéd
Az étkeztetés személyi térítési díjának mértéke:

Havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj fizetendő térítési díj az

minimum százalékában intézményi térítési díj százalékában

Egyedülálló esetén maximum 200 %

70 %

Családban élők esetén maximum 150 %

Egyedülálló esetén maximum 201 % -250%

80 %

Családban élők esetén maximum 151 % -200 %

Ha az ellátást igénybe vevő jövedelme egyedülálló esetén a mindenkori öregségi nyugdíj minimum 250 %-át, családban élők esetén 200 %-át meghaladja, a személyi térítési díj mértéke az intézményi térítési díj 100 %- a .

2. melléklet

3. melléklet

1

A 2. § (1) bekezdése a Nagyberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Módosította a 10/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2015. december 1-jétől.

3

Beiktatta a 10/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2015. december 1-jétől.

4

A 14. § (1) bekezdését a Nagyberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte.

5

A 14. § (2) bekezdése a Nagyberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 14. § (3) bekezdését a Nagyberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése iktatta be.

7

A 14. § (4) bekezdését a Nagyberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése iktatta be.

8

A 15. § (1) bekezdése a Nagyberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. § (1) bekezdése a Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 3.) önkormányzati rendelete 1. §-a szerint módosított szöveg. A 15. § (1) bekezdése a Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

9

A 15. § (3) bekezdését a Nagyberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdése iktatta be. A 15. § (3) bekezdése a Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

10

A 15. § (4) bekezdését a Nagyberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdése iktatta be.

11

Módosította a 9/2019. (VIII.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos. 2019. október 1-étől.