Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete

Kehidakustány Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről

Hatályos: 2015. 02. 19- 2022. 06. 30

Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§. (1)-(2)-(3)-(4) bekezdéseiben, valamint Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvényben foglaltakra Kehidakustány Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:


1. §   A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési  szerveire:
a)    Kehidakustányi Közös Önkormányzati Hivatal
b)    Kehidakustányi Deák Ferenc Napköziotthonos Óvoda


2. §     

(1)    A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit  - 2015. évi költségvetésének bevételi főösszegét, az 1.1 melléklet szerint
571.285 ezer forintban állapítja meg.
A bevételi főösszegen belüli kiemelt előirányzatok:
I.    Működési célú támogatások államháztartáson belülről:  139.766 ezer forint , melyből
-    önkormányzat működési támogatásai:  119.271 ezer forint,
-    egyéb működési célú támogatások:  20.495 ezer forint,
II.    Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:  287.181 ezer forint
III.    Közhatalmi bevételek: 67.400 ezer forint, melyből
-    vagyoni típusú adók: 22.000 ezer forint
-    termékek és szolgáltatások adói: 45.400 ezer forint
IV.     Működési bevételek:  29.831ezer   
V.     Felhalmozási bevételek:  0 ezer forint
VI.    Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint.
VII.    Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:  0 ezer forint.
Költségvetési bevételek összesen 524.178 ezer  forint
VIII    Finanszírozási bevételek 47.107ezer forint, melyből
         előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 47.107 ezer forint,
Bevételek összesen: 571.285 ezer forint.
A bevételek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami(államigazgatási) feladatok szerinti bontását az 1.2, 1.3, 1.4 sz. mellékletek tartalmazzák.

(2)   A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit  - 2015. évi költségvetésének kiadási főösszegét 571.285 ezer forintban állapítja meg.  
A kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1.1 melléklet összevontan, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami(államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2, 1.3 ,1.4 sz. mellékletek tartalmazzák.


3. §

(1)    A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei létszámkeretét, illetve az ehhez kapcsolódó álláshelyek számát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát a 9.1-9.3. mellékletben feltüntetettek  szerint   állapítja meg.
(2)   A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.


4. §       

(1)    Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak  beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(2)   Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait   felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
(3)    Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és   kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
(4)    Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.     

(5)    Az önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.      
 


5. §   

(1)     A képviselő-testület a Kehidakustányi Deák Ferenc Napköziotthonos Óvoda 2015. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát  24.423 ezer forintban állapítja meg.

(2)    A tervezett bevételek bevételi nemenként illetve a kiadások kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 9.3. melléklet tartalmazza.


6. §   

(1)    A képviselő-testület a Kehidakustányi Közös Önkormányzati Hivatal     2015. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát  49.614 ezer     forintban állapítja meg.

(2)    A tervezett bevételek bevételi nemenként illetve a kiadások kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 9.2. melléklet tartalmazza.


7. §  

A képviselő-testület 14.475 ezer forint általános tartalékot képez.


8. §  

A költségvetés végrehajtása során a takarékos gazdálkodásra kell törekedni. Az ennek ellenére esetlegesen felmerülő évközi likviditási problémákat, és a költségvetésben jóváhagyott fejlesztések saját forrás igényét hitelfelvétellel lehet kezelni, melyben a polgármester előterjesztése alapján a képviselő-testület dönt.


9. §  

Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
 
10. § 

Az önkormányzat 12.849 ezer forint működési többlettel és 59.956 ezer forint felhalmozási hiánnyal rendelkezik.  A felhalmozási hiányt a működési többlettel és a hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradvány igénybevételével finanszíroz.

11. §   

(1)     A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a  gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(2)     Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(3)     Az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetésének megváltoztatásáról a képviselő-testület költségvetési rendeletének módosításával dönt.
(4)    Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését megelőző testületi ülésig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(5)     Az önkormányzat költségvetési szervei a Korm. rendelet 42. § figyelembevételével módosíthatják előirányzataikat.
(6)    A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a képviselő-testület dönt, a költségvetési rendelet módosítása során.


12. §    

(1)    Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
(2)     Hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.


13. §    

(1)    Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján kell hasznosítani.
(2)     Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselő-testület dönt.


14. §     

(1)     Az önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.
(2)     A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért a jegyző a felelős.
(3)     A költségvetési szervek a képviselő-testület által megállapított finanszírozásból, és az intézmény saját bevételeiből köteles úgy megtervezni kiadásait, hogy abból biztosított legyen az alapító okiratban meghatározott feladatok ellátása.
(4)     Kifizetést csak a költségvetési rendeletben jóváhagyott célokra és feladatokra lehet teljesíteni. A képviselő-testület előzetes jóváhagyása mellett többletfeladat az intézményi saját forrástöbblet egyidejű biztosításával és az előirányzat emelésével vállalható.
(5)    A költségvetési szervek a működési és fejlesztési célú pályázatok benyújtása előtt a polgármestert kötelesek tájékoztatni.


15. §   

(1)    Az önkormányzati biztos kirendelésére a Korm. rendeletben meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni.
(2)     Az önkormányzati biztos kirendeléséről, megbízatása megszűntetéséről és egyéb kérdésekben a képviselő-testület jár el.

(3)    A költségvetési szervek vezetői haladéktalanul kötelesek az önkormányzati biztos kirendelését kezdeményezni a polgármesternél, ha az elismert, 30 napon túli tartozásállományuk meghaladja a jogszabályban foglalt mértéket.  
(4)     A (3) bekezdés szerinti bejelentést követően a polgármester a képviselő-testületet 8 napon belüli időpontra köteles összehívni, az önkormányzati biztos kirendelésének megtárgyalására.
(5)    Az önkormányzati biztost határozott időre, legfeljebb a beszámoló elfogadásáig lehet kijelölni.
(6)    Az önkormányzati biztos tevékenységéről a polgármesternek havonta – a munkájának költségvetési szerv általi akadályoztatása esetén soron   kívül – köteles beszámolni.  
 
16. §    

(1)     A képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak részére 2015. évben ruházati költségtérítésként 10.000 Ft/fő összeget biztosít.
(2)  A képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatott Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók részére – a hatályos  jogszabályokban meghatározottak szerint – védőruhát biztosít.
(3)     A képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak, Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók - közcélú foglalkoztatottakat ide nem értve - részére étel vásárlására fordítható utalvány formájában 8.000 Ft/fő támogatást biztosít havonta. A képviselő-testület a köztisztviselőket megillető cafetéria juttatást 200.000 Ft/fő bruttó összegben állapítja meg.  
(4)     A képviselő-testület az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatott köztisztviselők, közalkalmazottak, Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók - közcélú foglalkoztatottakat ide nem értve - részére bankszámla vezetési hozzájárulásként 1000 Ft/fő összeget biztosít havonta.
 (5)    Az önkormányzat és intézményei bevételeiket és kiadásaikat az OTP Bank Nyrt Zalaszentgróti Fiókjánál vezetett önkormányzati számlákon teljesítik.
 (6)    Az önkormányzati intézmények költségvetési támogatását havi 1/13 részben, illetve feladatellátástól függően, nettó módon finanszírozza, tárgyhó 30-áig.


17. §        A képviselő-testület jóváhagyja az államháztartásról szóló törvény 25. §-a értelmében a polgármester ezen rendelet hatályba lépéséig, a 2014. évi költségvetési rendeltnek megfelelően tett intézkedéseit, a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről.


18. §    

(1)    A 2015. január 1. és e rendelet hatályba lépése közötti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e költségvetés részét képezik.
(2)    Ez a rendelet a kihirdetését követő munkanapon lép hatályba, rendelkezéseit a 2015. költségvetési év során kell alkalmazni.
 
Kehidakustány, 2015. február  11.

    

                             Futácsi Lászlóné                                                                    Lázár István
                                  jegyző                                                                              polgármester


A rendelet kihirdetve:    2015. február 18.     

                                                                                Futácsi Lászlóné
                                                                                        jegyző