Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2015 (I.29..) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről és a házszámozás rendjéről

Hatályos: 2023. 03. 24

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2015 (I.29..) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről és a házszámozás rendjéről

2023.03.24.

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a közterületek elnevezéséről, valamint a házszámozás rendjéről a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § (1)1

(2) Célja, hogy Sárbogárd város közigazgatási területén közterületek, illetve utcák elnevezésére, valamint a házak számozására egységes rend alakuljon ki.

(3) Sárbogárd város közigazgatási területén új közterületet elnevezni, új házszámot megállapítani, a korábban megállapított közterületnevet és házszámot megváltoztatni csak e rendelet szabályai szerint lehet.

(4) A közterületek nevének megállapítása és megváltoztatása a Képviselőtestület hatáskörébe tartozik.

Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti közterület,

b) Közterületnév: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló kormányrendelet szerinti közterületnév,

c) Házszám: olyan számmal, számmal ill. betűvel meghatározott azonosító jel, amely az ingatlan-nyilvántartásban helyrajzi számmal jelölt ingatlanhoz tartozik, és amely az ingatlan térbeli beazonosítását szolgálja,

d) Gyűjtőút: A település lakó- és kiszolgáló útjainak forgalmát összegyűjtve vezetik a település főúthálózatára,

e) Kiszolgáló és lakóutak:

ea) lakóutak: a lakófunkciót kiszolgáló közutak, a lakótelepek és lakótömbök belső forgalmát bonyolítják le,

eb) egyéb kiszolgáló utak: intézmények, szabadidő-, sport-, kulturális és egyéb zöldterületek kiszolgálását biztosító közutak,

ec) köz: szűk kis utca vagy bekerített telkek, keretek között húzódó keskeny út,

ed) tér: épületekkel körülvett közterület,

ee) gyalogutak: gyalogosok közlekedésére szolgáló önálló utak,

ef) járdák: közútnak a gyalogosok közlekedésére szolgáló, attól szintkülönbséggel, kiemelt szegéllyel vagy más módon elválasztott része.

Közterület elnevezésének általános szabályai

3. § (1) Minden közterületet el kell nevezni, melyek lakóingatlanok közvetlen megközelítésére szolgálnak kivéve a szerviz utakat, melyek a lakónépességet nem érintik.

(2) Közterületet, városrészt, lakótelepet, dűlőt élőlényről, tárgyról vagy fogalomról lehet elnevezni.

(3) Amennyiben a szabályozási terv alapján olyan területeket építenek be, ahol korábban utcák nem voltak, illetve meglévő területek területrendezési besorolását alapvetően megváltoztatják, az új utcanevet a rendezési tervnek megfelelő telekalakítási terv jóváhagyásától számított 90 napon belül kell megadni. A 90 napos határidőt a kialakítási, illetve a bejegyzést megállapító határozat jogerőre emelkedésétől kell számítani.

(4) Ha egy utca egységes utcaként megszűnik – településrendezés, beépítés következtében két vagy több részre tagozódik, az elkülönült utcarészeknek 90 napon belül más nevet kell adni. Az utca eredeti nevét lehetőleg az eggyel kezdődő házszámú útszakaszon kell meghagyni.

(5) Az elnevezett utca természetes folytatásaként nyíló új útszakasz külön elnevezési eljárás nélkül a már elnevezett utca nevét veszi fel (meghosszabbítás)

(6) Új elnevezésnél betűk vagy számjegyek nem helyettesíthetik az utcaneveket, idegen eredetű, nehezen kiejthető elnevezéseket mellőzni kell. A kiválasztásnál tömörségre, közérthetőségre kell törekedni.

(7) Az utcanév megállapításakor figyelemmel kell lenni a hagyományokra, a földrajzi környezetre, a környező utcákban használatos elnevezés fajtákra a telektulajdonosok, lakók javaslatára, és a nyelvhelyességi követelményekre.

(8) Ha városrendezés, beépítés vagy valamely más területhez csatolás miatt az utca megszűnik, akkor annak elnevezését – külön intézkedés nélkül – törölni kell az utca névjegyzékből.

(9) A törölt utcanév csak akkor adható ki ismét, ha ugyanott új utcát alakítanak ki.

Az elnevezés indítványozásának rendje

4. § (1) Az utcanév felvételéről vagy megváltoztatásáról a Képviselőtestület határozattal dönt.

(2) Utcanév felvételére, megváltoztatására javaslatot tehetnek:

a) az utcában lakó ingatlantulajdonosok,

b) a Képviselőtestület valamely bizottsága,

c) települési képviselők,

d) természetes személyek,

e) civil szervezetek

Utcanév megállapítása

5. § (1) Személyről utcát elnevezni halála után legalább 10 év elmúltával lehet.

(2) Az utcanévnek meg kell egyeznie a személy által használt családi és utónévvel

(3) Családi nevet alkalmazni csak akkor lehet, ha a névadó személyiség így is ismert vagy így ismert, továbbá ha egy családról történik az elnevezés és ahhoz a legközelebbi élő hozzátartozója írásban hozzájárul.

(4) Az (1) - (3) bekezdésben foglaltaktól eltérni akkor lehet, ha a személy nem eredeti nevén vált ismertté.

(5) Ha a névadó személy foglalkozása, hivatása vagy egyéb ismertető jegye szorosan kapcsolódik a személynévhez, akkor ez az utcanévben is feltüntethető.

(6) Utca elnevezéssel emléket állítani olyan személynek lehet,

a) akinek közismert tevékenysége a nemzet történetében kiemelkedő jelentőségű volt és személye közmegbecsülésnek örvend,

b) aki a tudomány, művelődés, sport vagy a társadalmi élet egyéb területén kimagaslóan jelentőset tett vagy alkotott, és ezáltal személyének emléke megőrzésre méltó,

c) akinek Sárbogárd város életében kiemelkedő szerepe volt, tevékenységével hozzájárult Sárbogárd egészének vagy egy részének fejlődéséhez.

(7) Utcát elnevezni olyan személyről is lehet, akinek élete, munkássága az emberiség egyetemes történetében kiemelkedő jelentőségű volt.

(8) A településen azonos nevű utcák nem lehetnek, ide nem értve a közigazgatási területen belül elhelyezkedő Pusztaegres, Sárhatvan, Rétszilas, Kislók település részeket.

6. § (1) Az elnevezéstől számított tíz éven belül nem lehet az utcanevet megváltoztatni.

(2) Az utcanevet csak indokolt esetben szabad megváltoztatni, nevezetesen akkor, ha:

a) több utcanév hasonlósága miatt a pontos tájékozódást megnehezíti

b) az utca jellege, a település életében betöltött szerepe jelentős mértékben megváltozik, s a meglévő utcanév e változás jellegének, illetve szerepnek nem felel meg (pld. mellékutcából főútvonal lesz, az utcában jelentős ipari, kulturális, egészségügyi vagy egyéb létesítmény épül stb.),

(3) Sárbogárd Város Önkormányzata a helytörténeti szempontból jelentős utcaneveket védetté nyilváníthat. A védett utcanév nem változtatható meg.

7. § (1) Új utcák nevét tartalmazó táblákat, a névadást követő 90 napon belül el kell helyezni.

(2) Az utcanévtábla elkészíttetése, kihelyezése, cseréje és pótlása, valamint a megszűnő utca névtábláinak eltávolítása az önkormányzat feladata és költsége, melyet az éves költségvetésben tervezni kell.

(3) Névváltozás esetében a megszűnt utcanév tábláját átlós áthúzással – olvasható módon –legalább egy évig meg kell tartani.

(4) A Képviselőtestület döntését követően a jegyző értesíti az utcanév elnevezésről, megváltoztatásáról a település közszolgálati és ingatlan-nyilvántartó szerveket, valamint gondoskodik az új és megszűnt utcanevekről szóló határozat helyben szokásos módon történő közzétételéről.

Utcanévjegyzék

8. § (1) Sárbogárd város közterületeiről utcanévjegyzéket kell vezetni (1. melléket).

(2) Az utcanévjegyzék közhitelű nyilvántartás, mely tartalmazza:

a) a település nevét,

b) település részenként az utcanév elő- és utótagját

c) utca jellegét, hosszát, szélességét,

d) az elnevezés időpontját,

e) az elnevezést megállapító szerv nevét és határozatának számát.

(3) Az utcanévjegyzék vezetéséről Sárbogárd város Polgármesteri Hivatalának jegyzője gondoskodik.

(4) Az utcanévjegyzékbe bárki betekinthet.

(5) Az utca nevét feltüntető táblákat és jelzőoszlopokat az utca elején, végén minden betorkolló utcánál, legalább az utca egyik oldalán a közterületről jól látható módon – az erre vonatkozó építésügyi és egyéb szabályok szerint - kell elhelyezni, melyet az ingatlantulajdonos (bérlő, használó) tűrni köteles.

Házszám meghatározásának szabályai

9. § (1) A névvel ellátott közterületeken házszámmal kell ellátni minden beépített ingatlant.

(2)2 Az épület/ingatlan házszámát Hatósági bizonyítványban Sárbogárd Város Jegyzője állapítja meg, a központi címregiszterről és címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet és ezen rendelet előírásai alapján.

(3) A házszámot ahhoz a közterülethez kapcsolódóan kell megállapítani, amellyel az ingatlan határos.

(4) A házszám arab szám, továbbá - amennyiben ez szükséges - arab szám és alátöréssel az ABC nagybetűit felhasználó kombináció lehet (pl. 54/B.), az előbbiekhez még további, lépcsőházra, épületre utalás tehető. Az összevont házszámokat kötőjellel kell egységessé tenni (pl. 142.-146.).

10. § (1) Egy közterülethez, utcanévhez tartozóan több azonos házszám nem tartozhat. Egy épület, a (2), (3) és (4) bekezdésben foglaltak kivételével - egy házszámot kaphat.

(2) Ha egy telken belül több épület házszámozása szükséges, az épületek önálló házszámmal is elláthatóak. Amennyiben az épületek bejáratai nem azonos közterületre nyílnak, a házszámozás a tényleges közterületi kapcsolathoz igazodóan történhet.

(3) Társasház lépcsőházanként (bejáratonként), és sarokház a tényleges közterületi kapcsolathoz igazodóan lépcsőházanként (bejáratonként) több házszámmal is ellátható.

(4) Telekalakításkor, avagy megosztáskor amennyiben az ingatlanon épület található a házszámokat a kialakult állapothoz igazodva kell megállapítani.

(5) Teljesen vagy részben már beépített területen a házszámozás a kialakult állapotnak megfelelően történhet. Az újonnan kialakuló közterületeknél a házszámot a környező utcákban kialakult állapot figyelembevételével kell meghatározni. A zsákutcát a bejáratától kezdve kell számozni. A jobb és bal oldal meghatározásánál a számok növekedési irányába történő haladást kell figyelembe venni.

(6) A kétoldalt számozandó közterületek számozás növekedésének iránya szerinti jobb oldala kapja a folyamatos páratlan, a bal oldala a folyamatos páros számokat. Terek, parkok balról-jobbra haladóan folyamatosan számozhatók. Az egyoldalas utcában a számozás folyamatosan is történhet.

(7) A házszámokat úgy kell megállapítani, hogy azok a városon áthaladó 63.-as számú főút vonalától távolodó irányban növekedjenek, kivéve a kialakult állapot szerinti házszám megállapítást, illetve a főutakkal párhuzamos utcákat. A 63-as főúton a kiindulási pont a sárbogárdi vasúti kereszteződés. Amennyiben ezen szabályok alapján a házszámok növekedésének sorrendje nem állapítható meg egyértelműen, úgy a számok növekedésének az irányát egyedileg kell megállapítani.

(8) A beépítésre szánt területen az építési szabályoknak megfelelően kialakított vagy kialakítható építési telkeket a házszámozás során figyelembe kell venni.

(9) Ha a számsoron belül telekalakítás, vagy egyéb ok miatt újabb épület, építési telek beszámozása szükséges - a 9. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével - az azonos számot betű alátöréssel kell megkülönböztetni.

Házszámváltozás

11. § (1) A házszámok megváltoztatása hivatalból vagy kérelemre történhet. Kérelmet az nyújthat be, akinek a házszám megváltoztatásához jogos érdeke fűződik.

(2) A már meglévő megállapított házszám megváltoztatására csak indokolt esetben kerülhet sor. Ekkor arra kell törekedni, hogy minél kevesebb érintett lakcímének megváltoztatásával járjon.

(3) Az ingatlan házszámának megváltoztatása különösen akkor indokolt, ha

a) az ingatlan-nyilvántartásban nem szerepel az ingatlan házszáma, csak a helyrajzi száma,

b) a közterületen több ingatlan azonos házszámmal szerepel az ingatlan-nyilvántartásban,

c) az ingatlan házszáma téves, a házszámozás rendezetlen, nem egyértelmű (pl. páros és páratlan számok keveredése vagy több azonos házszám esetén stb.),

d) az ingatlan megosztására vagy egyesítésére kerül sor.

(4) Ha a közterületen több ingatlan azonos házszámmal rendelkezik, vagy az ingatlanok számozása hibás, akkor a közterületet vagy annak egy részét a legkisebb érdeksérelemmel járó módon át kell számozni.

(5) Ha a társasház, vagy az abban lévő lakások számozása hibás, követhetetlen illetve a beazonosítás körülményes, a társasház lakásait a legkisebb érdeksérelemmel járó módon át kell számozni.

(6) A kialakult számozás után megosztott ingatlanok eredeti (alátörés nélküli) sorszáma megszűnik, - kivéve, ha beépített ingatlan kerül megosztásra - s az újonnan kialakított telkek számának megfelelően, a számsor növekedésének irányában az A, B, C, D stb. alátörést kap (pl.1/A, 1/B, 1/C stb.).

(7) A kialakult számozás után egyesített ingatlanok eredeti sorszámukat megtartják (pl.:1-3).

(8) A házszámváltozásról a kiemelt építésügyi hatósági feladatot ellátó hatóság rendelkezik

A házszám kihelyezésének szabályai

12. § (1) Az ingatlan tulajdonosa (használója, kezelője) köteles az ingatlant házszámtáblával ellátni.

(2) A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, szükség szerinti cseréjéről, megrongálódása esetén pótlásáról és karbantartásáról az ingatlan tulajdonosa saját költségén köteles gondoskodni.

(3) A (2) bekezdés szerinti kötelezettséget

a) új építmény esetében a használatbavételi engedély kiadásától számított 30 napon belül,

b) házszám változás esetén az erről szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított 60 napon belül kell teljesíteni.

(4) A házszámtáblát épületen, kerítésen, a közterület felőli bejáratnál, ezek hiányában külön tartószerkezeten, közterületről jól látható módon kell elhelyezni.

(5) Saroktelek esetén a házszámtáblát azon az oldalon kell elhelyezni, amely közterületre az ingatlant számozták, függetlenül attól, hogy hol van az ingatlan főbejárata.

(6) Többlakásos ingatlan esetében valamennyi lakáson, továbbá az ingatlan kerítésén, ennek hiányában tartószerkezeten, a közterületről jól látható módon valamennyi lakás házszámát fel kell tüntetni.

(7) Társasházak esetében a házszámtáblát lépcsőházanként, a bejárat felőli oldalon kell elhelyezni.

Egyéb rendelkezések

13. § (1) Utcanévtáblát eltávolítani, megrongálni, eltakarni, vagy bármely más módon a tájékoztató jellegét megszüntetni tilos.

(2)3 A házszámok megállapítására, megváltoztatására vonatkozó eljárásban az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Záró rendelkezés

14. § (1)4

(2) Ezen rendelet hatályba lépésével a közterületek elnevezéséről és a házszámozás rendjéről szóló 33/2012. (VIII. 13.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

(3) Ezen rendelet hatálybalépését megelőzően megállapított házszámok – azok megváltoztatásának szükségességéig - továbbra is érvényesek.

1. melléklet

1. melléklet
SÁRBOGÁRD város utcanévjegyzéke

Út neve

Jelleg

Hossz
(m)

Szélesség
(m)

Burkolat

Elnevezés
időpontja

Az elnevezést megállapító
szerv neve és határozatának száma

Sárbogárd

Lakó és gyűjtőutak

Abai út

gyűjtőút

671

7

aszfalt

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Ady Endre ltp

lakóút

548

4

aszfalt

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Ady Endre út

gyűjtőút

2809

9

aszfalt

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Akácfa utca

lakóút

226

4

aszfalt

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Állomási út

gyűjtőút

244

6

aszfalt

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Álmos vezér utca

lakóút

305

4

aszf+mak

1993.07.01

Sbg. Város Önk.

Arany János utca

lakóút

385

4

aszfalt

1993.07.01

Sbg. Város Önk.

Árpád ltp.

lakóút

333

4

aszfalt

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Árpád út

gyűjtőút

2525

5

aszfalt

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Asztalos utca

lakóút

459

4

aszfalt

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Attila utca

lakóút

445

4

aszfalt

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Bajcsy Zsilinszky Endre utca

lakóút

845

4

aszfalt

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Balassi Bálint utca

lakóút

207

4

aszfalt

1993.07.01

Sbg. Város Önk.

Barátság utca

lakóút

188

4

aszfalt

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Baross utca

lakóút

385

4

aszfalt

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Béke utca

lakóút

192

4

aszfalt

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Bem utca

lakóút

772

4

aszfalt

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Bercsényi utca

lakóút

156

4

aszf+mak

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Berzsenyi utca

lakóút

331

4

aszfalt

1989

Sbg. Város Önk.

Bethlen Gábor utca

lakóút

479

4

aszfalt

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Csaba utca

lakóút

130

4

vizes mak.

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Csík utca

lakóút

307

4

aszfalt

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Csók István utca

lakóút

321

4

aszfalt

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Csonka utca

lakóút

100

4

föld

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Csőgör köz

lakóút

87

4

jav. föld

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Damjanich utca

lakóút

549

4

aszfalt

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Deák Ferenc utca

lakóút

460

4

aszfalt

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Dobó István utca

lakóút

413

4

aszfalt

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Dózsa György utca

lakóút

772

4

aszfalt

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Dörögdi köz

lakóút

247

4

vizes mak.

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Dörögdi utca

lakóút

73

4

jav. föld

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Egressy Béni utca

lakóút

350

4

aszfalt

1993.07.01

Sbg. Város Önk.

Előd vezér utca

lakóút

285

4

aszfalt

1993.07.01

Sbg. Város Önk.

Erkel Ferenc utca

lakóút

468

4

aszfalt

1993.07.01

Sbg. Város Önk.

Esze Tamás utca

lakóút

489

4

aszfalt

1993.07.01

Sbg. Város Önk.

Fasor utca

lakóút

156

4

aszfalt

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Fenyő utca

lakóút

447

4

aszf+mak

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Földvári utca

lakóút

206

4

föld

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Gagarin utca

lakóút

428

4

aszfalt

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Gárdonyi utca

lakóút

430

4

vizes mak.

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Gergely köz

lakóút

296

4

vizes mak.

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Gesztenye sor

lakóút

178

4

aszfalt

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Gilicze köz

lakóút

296

4

aszfalt

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Göbölös köz

lakóút

163

4

jav. föld

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Haladás utca

gyűjtőút

1366

5

aszfalt

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Hantosi út

gyűjtőút

1551

4

aszfalt

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Hársfa utca

lakóút

151

4

aszfalt

1993.07.01

Sbg. Város Önk.

Hatvani út

lakóút

354

4

Itatott mak.

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Homoksor utca

lakóút

516

4

vizes mak.

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Honvéd utca

lakóút

614

4

aszfalt

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Hősök tere

lakóút

166

4

aszfalt

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Hősök tere 1 (utca)

lakóút

117

4

Itatott mak.

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Huba utca

lakóút

318

4

aszfalt

1993.07.01

Sbg. Város Önk.

Ibolya utca

lakóút

175

4

vizes mak.

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Ifjúság utca

lakóút

603

4

aszfalt

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Imremajori út

gyűjtőút

547

4

aszfalt

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Iskola köz

lakóút

156

4

jav. föld

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Jókai utca

lakóút

450

5

aszfalt

nem ismert

Nagyközségi Tanács

József Attila utca

gyűjtőút

415

5

aszfalt

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Katona út

gyűjtőút

636

6

aszfalt

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Kazinczy utca

lakóút

387

4

aszfalt

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Kereszt utca

lakóút

873

4

aszfaltmak

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Kertalja utca

lakóút

578

4

aszf+mak

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Kígyó utca

lakóút

412

4

aszfalt

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Kinizsi utca

lakóút

405

4

aszfalt

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Kis köz

lakóút

40

4

jav. föld

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Kis utca

lakóút

182

4

vizes mak.

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Kisfaludy utca

gyűjtőút

553

4

aszfalt

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Kossuth köz

lakóút

134

4

jav. föld

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Kossuth Lajos utca

gyűjtőút

796

4

aszfalt

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Kovács köz

lakóút

97

4

jav. föld

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Kölcsey utca

lakóút

301

4

aszfalt

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Köztársaság út

gyűjtőút

2802

7

aszfalt

1993.07.01

Sbg. Város Önk.

László utca

lakóút

355

4

aszfalt

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Lázár utca

lakóút

415

4

aszfalt

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Lehel utca

lakóút

410

4

aszfalt

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Mádi köz

lakóút

360

4

jav. föld

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Magyar út

gyűjtőút

784

6

aszfalt

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Mányoki utca

lakóút

320

4

vizes mak.

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Mátyás király utca

gyűjtőút

425

4

aszfalt

1993.07.01

Sbg. Város Önk.

Mészöly Géza utca

lakóút

439

4

aszfalt

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Mikes köz

lakóút

151

4

aszf+mak

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Miklós utca

lakóút

296

4

aszfalt

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Munkácsi Mihály utca

lakóút

775

4

aszfalt

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Nagy Lajos utca

lakóút

388

4

aszfalt

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Nap utca

lakóút

191

4

vizes mak.

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Nefelejcs utca

lakóút

175

4

vizes mak.

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Németh Lajos köz

lakóút

456

4

aszfalt

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Németh sarok

lakóút

506

4

vizes mak.

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Névtelen utca 5779 hrsz.

gyűjtőút

168

4

aszfalt

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Névtelen út 5697 Hrsz.

lakóút

194

4

jav. föld

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Nyárfa utca

lakóút

342

4

aszfalt

1993.07.01

Sbg. Város Önk.

Nyíl utca

lakóút

426

4

aszfalt

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Ó utca

lakóút

365

4

aszfalt

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Park u

lakóút

162

4

vizes mak.

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Petőfi Sándor utca

gyűjtőút

557

5

aszfalt

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Posta utca

gyűjtőút

391

5

aszfalt

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Puha köz

lakóút

324

4

föld

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Radnóti utca

lakóút

360

5

aszfalt

1989

Sbg. Város Önk.

Rákóczi utca

gyűjtőút

1353

4

aszfalt

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Rózsa utca

lakóút

359

4

aszfalt

2015.06.12.

Sbg. Város Önk.

Salamon utca

gyűjtőút

556

4

aszfalt

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Sávoly köz

lakóút

463

4

aszfalt

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Semmelweis Ignác utca

gyűjtőút

613

4

aszfalt

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Simon köz

lakóút

146

4

jav. föld

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Simon utca

lakóút

109

4

jav. föld

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Sövény utca

lakóút

133

4

vizes mak.

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Sport utca

lakóút

387

4

v.mak+föld

2007.02.09

48/2007. (II.09.) Kth.

Szabadság utca

gyűjtőút

777

4

aszfalt

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Százados utca

lakóút

401

4

aszfalt

1993.07.01

Sbg. Város Önk.

Széchenyi út

gyűjtőút

484

6

aszfalt

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Szegfű utca

lakóút

164

4

aszfalt

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Szélső utca

lakóút

320

4

vizes mak.

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Szent István út

gyűjtőút

4078

6

aszfalt/mak.

1993.07.01

Sbg. Város Önk.

Táncsics utca

lakóút

534

4

Itatott mak.

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Temető utca

gyűjtőút

635

4

aszfalt

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Temető utca (Alsótöbörzsök)

lakóút

424

4

Itatott mak.

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Templom köz

lakóút

36

4

Itatott mak.

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Templom utca

lakóút

202

4

Itatott mak.

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Tinódy köz

lakóút

247

4

vizes mak.

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Tinódy utca

gyűjtőút

2249

4

aszfalt

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Tisza utca

gyűjtőút

339

4

aszfalt

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Tompa Mihály utca

gyűjtőút

736

4

aszfalt

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Tury Miklós út

gyűjtőút

738

6

aszfalt

1993.07.01

Sbg. Város Önk.

Tüzér utca

lakóút

745

4

aszfalt

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Ősz. utca

lakóút

324

4

aszfalt

2015.06.12.

Sbg. Város Önk.

Vágóhíd utca

gyűjtőút

415

4

aszfalt

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Vájer köz

lakóút

219

3

föld

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Vak Bottyán utca

lakóút

180

4

aszfalt

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Vasút út

gyűjtőút

1793

6

aszfalt

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Vezér utca

lakóút

500

4

aszfalt

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Virágrész utca

lakóút

135

4

aszfalt

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Virágsarok utca

lakóút

143

4

aszfalt

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Vörösmarty utca

lakóút

727

5

aszfalt

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Wesselényi utca

lakóút

229

4

aszfalt

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Zrínyi Miklós utca

lakóút

86

4

jav. föld

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Gyalogutak

Ady Endre ltp. gyalogút

gyalogút

246

1,2

aszfalt

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Állomási gyalogút

gyalogút

185

1,2

beton

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Béke utcai gyalogút

gyalogút

167

1,5

beton

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Gagarin utcai gyalogút

gyalogút

59

1,2

beton

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Gyalogút József A. ltp. 1

gyalogút

119

1,2

aszfalt

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Gyalogút József A. ltp. 2

gyalogút

90

1,2

aszfalt

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Gyalogút József A. ltp. 3

gyalogút

294

1,2

aszfalt

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Gyalogút József A. ltp. 4

gyalogút

80

1,2

aszfalt

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Gyalogút József A. ltp. 5

gyalogút

68

1,2

aszfalt

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Gyalogút József A. ltp. 6

gyalogút

70

1,2

aszfalt

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Gyalogút Jőzsef A. ltp. 7

gyalogút

104

1,2

aszfalt

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Gyalogút Jőzsef A. ltp. 8

gyalogút

81

1,2

aszfalt

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Gyalogút Jőzsef A. ltp. 9

gyalogút

125

1,2

aszfalt

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Iskola köz gyalogút

gyalogút

38

1,5

föld

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Miklós utcai gyalogút

gyalogút

120

1,2

beton

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Park utcai gyalogút

gyalogút

105

1

beton

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Smiklós. Takszöv. gyalogút

gyalogút

145

1,2

beton

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Tüzér utcai 1359 hrsz. gyalogút

gyalogút

95

1

jav. föld

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Virágsarok köz 391 hrsz. gyalogút

gyalogút

125

0,8

beton

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Zrínyi utcai gyalogút

gyalogút

90

1

beton

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Sárbogárd - Kislók

Ady Endre utca

lakóút

594

4

aszf+mak.

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Hunyadi János utca

lakóút

632

4

föld

nem ismert

Nagyközségi Tanács

József Attila utca

lakóút

655

4

aszf+mak.

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Kossuth Lajos utca

lakóút

399

4

vizes mak./itatott mak

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Nagylóki út

lakóút

462

4

föld

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Petőfi Sándor utca

lakóút

694

4

aszf+mak.

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Rákóczi Ferenc utca

lakóút

511

4

vizes mak.

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Rózsa utca

lakóút

148

4

vizes mak.

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Szabadság út

gyűjtőút

925

6

aszfalt

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Tavasz utca

lakóút

688

4

aszf+mak.

2015.06.12.

Sbg. Város Önk.

Sárbogárd - Pusztaegres

Ady Endre utca

lakóút

441

4

vizes mak.

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Baross utca

lakóút

442

4

aszfalt

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Deák Ferenc utca

lakóút

326

4

vizes mak.

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Dózsa György utca

lakóút

448

4

vizes mak.

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Fehérvári utca

lakóút

555

4

vizes mak.

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Hatvani utca

lakóút

573

4

vizes mak.

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Rákóczi Ferenc út

gyűjtőút

1253

6

aszfalt

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Kis utca

lakóút

175

4

vizes mak.

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Kossuth Lajos utca

gyűjtőút

1250

4

aszfalt

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Köztársaság tér

lakóút

102

7

aszfalt

1993.07.01

Sbg. Város Önk.

Petőfi Sándor utca

lakóút

622

4

aszfalt

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Széchenyi utca

lakóút

367

4

vizes mak.

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Sárbogárd - Rétszilas

Bocskai utca

gyűjtőút

240

4

vizes mak.

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Fehérvári út

gyűjtőút

1758

7

aszfalt

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Sárbogárd - Sárhatvan

Arany János utca

lakóút

416

4

aszfalt

nem ismert

Nagyközségi Tanács

József Attila út

gyűjtőút

1499

6

aszfalt

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Névtelen út

lakóút

142

5

vizes mak.

nem ismert

Nagyközségi Tanács

Sárbogárd - Nagyhörcsök

Zichy János utca

összekötőút

549

4

aszfalt

2021. 02. 04.

Sbg. Város Önk.

1

Az 1. § (1) bekezdését a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelete 2. §-a hatályon kívül helyezte.

2

A rendelet szövegét a 15/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet 1 §-a módosította. Hatályos: 2020. VIII. 28-től

3

A 13. § (2) bekezdése a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

4

Hatályon kívül helyezte az 5/2019. (I. 31.) önkormányzati rendelet .2. §-a. Hatálytalan: 2019.II. 1-től