Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi feladatairól

Hatályos: 2023. 02. 17

Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi feladatairól

2023.02.17.

Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 45. § (5) bekezdésében, 92. § (1)-(2) bekezdésében, a 132. § (4) bekezdésében és Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:1

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § (1)2

Ha jogszabály vagy e rendelet másként nem rendelkezik, a rendelet hatálya kiterjed a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (1)-(3) bekezdése és a 6. §-a szerinti személyekre, akik Diósberény község közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek.
II. Fejezet

Eljárási rendelkezések

2. § (1)3 A rendeletben szabályozott szociális ellátások megállapítása iránti kérelmet a Regölyi Közös Önkormányzati Hivatal Diósberényi Kirendeltségén (a továbbiakban: Hivatal) kell előterjeszteni.

(2)4

(3)5 A képviselő-testület a szociális ellátásokkal kapcsolatos hatáskörök gyakorlását a polgármesterre ruházza át, kivéve a 9. § (6) bekezdésében szabályozott esetet.

(4)6 Ha e rendelet másként nem rendelkezik, a rendszeres pénzbeli ellátásokat minden hónap 5. napjáig kell folyósítani. Ha bármely okból a folyósítás megszüntetésre kerül, akkor a tárgyhónap utolsó napjáig jár a megítélt támogatás.

(5)7 A rendszeres pénzbeli ellátások jogosultságát és a települési támogatás felhasználását – ha jogszabály másként nem rendelkezik – évente, egy ízben felül kell vizsgálni.

3. § (1) A kérelmező a kérelmében saját, valamint a vele egy családban illetve egy háztartásban lakó személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól, továbbá a jogosultsági feltételekre vonatkozó adatokról köteles nyilatkozni. Ezzel egyidejűleg a jövedelmi adatokra vonatkozó igazolásokat köteles becsatolni.

(2) A havi átlagos nettó jövedelméről tett jövedelemnyilatkozathoz csatolni kell:

a) havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző egy hónap nettó átlagkeresetéről szóló munkáltatói igazolást;

b) munkanélküli járadékról a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátást igazoló szelvényét, ennek hiányában a munkaügyi kirendeltség által kiadott igazolást, hatósági szerződést;

c) a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a kérelem benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvényét, ennek hiányában az utolsó havi bankszámla-kivonatot;

d)8 vállalkozó esetében az illetékes adóhatóság által kiállított jövedelem igazolást;

e)9 egyéb jövedelmek esetében a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát.

f) nincs szükség igazolásra azon adatok tekintetében, melyek a Hivatal nyilvántartásaiban fellelhetőek.

(3) A havi rendszerességgel járó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét, a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni, azzal, hogy a számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani.

(4) Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam nem éri el a 12 hónapot, akkor az egyhavi átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység időtartama alapján kell kiszámítani.

(5) Amennyiben a kérelmező a jövedelmi- és vagyoni helyzetére vonatkozó igazolási, nyilatkozattételi kötelezettségének nem tesz eleget, szociális ellátásban nem részesíthető.

(6)10 A kérelmező köteles adatainak és jövedelmi-vagyoni helyzetének megváltozását a Hivatalnál 15 napon belül bejelenteni a jogosultság fennállásának felülvizsgálatát elősegíteni.

4. § (1) Ha az Önkormányzat hivatalos tudomása vagy környezettanulmány lefolytatása alapján a kérelmező életkörülményeire tekintettel a kérelmező jövedelemnyilatkozatában foglaltakat vitatja, felhívhatja a kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve saját és családja tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Abban az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozatában szereplő jövedelem 50 %-át, a jövedelem a fenntartási költségek figyelembevételével vélelmezhető.

(2) Amennyiben a döntéshozó úgy ítéli meg, hogy a kérelemben szereplő információk mellett környezettanulmányból nyerhető megállapítások is szükségesek a döntéshozatalhoz, környezettanulmány készítését kérheti a Hivatal ügyintézőjétől.

(3) A szociális igazgatási eljárás, költség- és illetékmentes.

(4) E rendelet eltérő rendelkezései hiányában a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

(5) A jogosulatlanul, illetve a rosszhiszeműen igénybe vett ellátások megtérítésének elrendelése esetén polgármester az Szt. 17. § (5) bekezdése szerint jár el.

III. Fejezet

Ellátási formák

5. § (1)11

A jogosultsági feltételek fennállása esetén
a) rendszeres települési támogatás,
b) rendkívüli települési támogatás,
c) köztemetés,
állapítható meg az Szt. 45. §-ában és a 48. §-ában foglaltak figyelembe vételével, valamint e rendeletben meghatározott feltételek szerint.

Rendszeres települési támogatás

Lakhatási támogatás12

6. § (1)13 A Diósberény községben lakóhellyel rendelkező személyeknek az általuk lakott lakás fenntartásához támogatás nyújtható a kérelem beadás hónapjának első napjától az adott év december 31. napjáig.

(2)14 Rendszeres települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 370 %-át. Egy háztartásnak kell tekinteni a lakásban együtt lakó, oda bejelentett, az Szt. 4. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott személyeket.

(3) Rendszeres települési támogatás ugyanazon lakás esetén csak egy jogosult részére állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.

(4) Nem jogosult a rendszeres települési támogatásra, aki lakásfenntartási támogatásban részesül.

(5) Rendszeres települési támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell:

a) a támogatással érintett lakásba bejelentett személyek jövedelemigazolását,

b) a kérelmező személyi igazolvány és lakcímkártya másolatát.

(6)15 Rendszeres települési támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától kerül megállapításra és annak mértéke havi 6.000 Ft.

(7) Rendszeres települési támogatás folyósítása havonta a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig történik.

(8) Rendszeres települési támogatás megszűnik:

a) a támogatásra jogosult kérelmére,

b)16 ha a kérelmező a lakást részben, vagy egészben nem lakás céljára használja, vagy a lakás használatát másnak, átengedi,

c) amennyiben a támogatásra jogosult személy a jogosultsági feltételeiben bekövetkezett változást a bekövetkezés napjától számított 15 napon belül nem jelenti be a Hivatalnak. Ebben az esetben a jogosulatlanul felvett támogatást köteles visszafizetni.

(9)17

(10) Az (8) bekezdés c) pontja alapján előírt visszafizetési kötelezettség esetén a polgármester, amennyiben az egyösszegű visszafizetés a kérelmező megélhetését veszélyezteti, részletfizetési kedvezményt engedélyezhet.

(11) Amennyiben a rendszeres települési támogatás folyósítása a (8) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján kerül megszűntetésre, úgy a támogatás ugyanarra a lakásra a megszűntetést követő 6 hónapon belül ismételten nem állapítható meg.

Házi segítségnyújtás támogatása18

6/A. §19

Nappali ellátás támogatása20

6/B. § [21]

Rendkívüli települési támogatások

7. § (1)22

A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatás nyújtható
a) temetési támogatás,
b) eseti támogatás
formájában.

Temetési támogatás

8. § (1)23 Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított temetési támogatás annak a Diósberény községben lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező személynek folyósítható, aki

a) Diósberényi állandó lakos hozzátartozó eltemettetéséről gondoskodott,

b) Diósberényi állandó lakos személy eltemettetéséről gondoskodott, annak ellenére, hogy arra nem volt köteles,

c) olyan közeli hozzátartozójának eltemettetéséről gondoskodott, aki élete során minimum 5 évig Diósberényi lakos volt.

(2) Az (1) a)-c) pontja szerinti személy eltemettetésének költségeihez temetési támogatás állapítható meg nem diósberényi lakos részére is.

(3) A temetési költségek finanszírozása érdekében temetési támogatás nem állapítható meg annak a személynek, aki a hadigondozásról szóló törvény alapján temetési hozzájárulásban részesül.

(4) A temetési támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell

a) a temetés költségeiről a kérelmező, vagy vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére kiállított számla eredeti példányát,

b) a halotti anyakönyvi kivonat másolatát.

(5) A kérelmet a halott anyakönyvi kivonat kiállításától számított harminc napon belül kell benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(6)24 Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított temetési támogatás összege 30.000.-Ft.

Eseti támogatás

9. § (1)25 Eseti támogatás formájában rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a személynek, akinek az alábbi feltételek legalább egyike fennáll.

a) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának előkészítése, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás biztosítása, a gyermek családba való visszakerülése érdekében,

b) Diósberény község közigazgatási területén lévő ingatlant ért elemi kár esetén,

c) önhibáján kívül átmeneti létfenntartási gondok enyhítése céljából.

(2) Az eseti támogatás iránti kérelem benyújtásakor csatolni kell a támogatás alapját képező létfenntartást veszélyeztető vagy rendkívüli élethelyzet igazolására szolgáló dokumentumot.

(3) Az eseti támogatás egyszeri minimális összege ötezer forint, az évente, egy igénylőnek adható maximális összege összesen ötvenezer forint.

(4) Az eseti támogatás kérelemre és hivatalból - különösen nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság, továbbá más családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve természetes személy vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet kezdeményezésére - is megállapítható.

(5) Ha az igénylő életkörülményei az azonnali segítségnyújtást indokolják, az eseti támogatás bizonyítási eljárás lefolytatása nélkül, az igénylő nyilatkozata alapján is folyósítható.

(6) A Képviselő-testület rendkívüli méltánylást érdemlő esetben eseti támogatást állapíthat meg a (3) bekezdésben meghatározott értékhatár túllépésével.

(7)26 A (6) bekezdés szerinti rendkívüli méltánylást érdemlő eset minden olyan esemény, mint például fogyatékosság, betegség, baleset, haláleset, munkanélküliség, tartós jövedelemromlás, elemi kár, különösen tűz, robbanás, vihar miatt kialakult élethelyzet, amely csak a (3) bekezdés szerinti legmagasabb adható támogatási összegnél magasabb támogatással javítható.

Köztemetés

10. § (1) Kérelemre a polgármester a Szt. 48. §-a alapján gondoskodik Diósberény község közigazgatási területén elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről a halálesetről való tudomásszerzést követő 21 napon belül, ha

a) nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy

b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.

(2) A polgármester az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítési kötelezettsége alól részben vagy egészben különös méltánylást éremlő körülmények fennállása esetén mentesítheti.

(3)27 Különös méltánylást érdemlő körülmények akkor állnak fenn, ha az eltemettetésre köteles személy megfelelően igazolja, hogy a családban az egy főre jutó havi jövedelem a szociális vetítési alap összegének 200 %-át, egyedül élő esetén 250 %-át nem haladja meg.

(4) A család, a közeli hozzátartozó és az egyedül élő fogalmára az Szt. 4. § (1) c)-e) pontjai irányadóak.

IV. Fejezet

Szociális szolgáltatások

11. § (1)28 Az önkormányzat az Szt. szerinti személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alap ellátási formák közül saját fenntartásában a falugondnoki szolgáltatást biztosítja.

(2)29

(2a)30 ,31Az önkormányzat az Szt. értelmében az alábbi szociális alapszolgáltatásokat a DÁM Önkormányzati Társulással (7090 Tamási, Nyírfa sor 15.), mint fenntartóval kötött megállapodás alapján a Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja (7090 Tamási, Rákóczi u. 1.) útján biztosítja illetékességi területén az arra rászoruló személyek számára:

a)32

b)33

c)34

d) házi segítségnyújtás,

e) étkeztetés.

f) nappali ellátást nyújtó intézmény (Idősek Klubja)

(3)35

(4)36 ,37,38A (2a) bekezdés d) pontja szerinti házi segítségnyújtás igénylése iránti kérelmet a Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja intézményvezetőjéhez kell benyújtani, aki gondoskodik az Szt. 63. § (5) bekezdés szerinti gondozási szükséglet vizsgálatáról. A szolgáltatás igénybevételének szabályait, valamint a személyi térítési díj mértékét az Intézménnyel kötött megállapodás tartalmazza.

(5)39 ,40,41A (2a) bekezdés e) pontja szerinti étkeztetés iránti kérelmet a Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja intézményvezetőjéhez kell benyújtani.

(6)42 ,43 A (2a) bekezdés d)-f) pontjai szerinti szociális alapszolgáltatások igénybevételének szabályait, valamint a hozzájárulás mértékét a Dám Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásában rendeletalkotásra kötelezett Tamási Város Önkormányzat rendelete tartalmazza.

V. Fejezet

Hatályba lépés

Záró rendelkezések

12. § (1) Ezen rendelet a 2015. március 1 napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 3/2014. (II. 26.) önkormányzati rendelete.

1

A bevezető a Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 10.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. § (1) bekezdését a Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 10.) önkormányzati rendelete 11. § a) pontja hatályon kívül helyezte. Az 1. § (1) bekezdés záró szövegrészét a Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 10.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.

3

A 2. § (1) bekezdése a Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

Hatályon kívül helyezte a 3/2018. (IV. 27.) Ör. 2. § (1) bekezdése.

5

A 2. § (3) bekezdését a Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdése iktatta be.

6

A 2. § (4) bekezdését a Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdése iktatta be.

7

A 2. § (5) bekezdését a Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdése iktatta be.

8

A 3. § (2) bekezdés d) pontja a Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 10.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 3. § (2) bekezdés e) pontja a Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 10.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 3. § (6) bekezdése a Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 10.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

11

Az 5. § (1) bekezdését a Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 10.) önkormányzati rendelete 11. § b) pontja hatályon kívül helyezte. Az 5. § (1) bekezdés záró szövegrészét a Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 10.) önkormányzati rendelete 5. §-a iktatta be.

12

Hatályba léptette a 3/2018. (IV.27.) Ör. 1. § (1) bekezdése.

13

A 6. § (1) bekezdése a Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 10.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

14

Módosította az 1/2016. (I. 29.) Ör. 1. §-a. A 6. § (2) bekezdése a Diósberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete 1. § a) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 6. § (6) bekezdése a Diósberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete 1. § b) pontja szerint módosított szöveg.

16

A 6. § (8) bekezdés b) pontja a Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 10.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 6. § (9) bekezdését a Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 10.) önkormányzati rendelete 11. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

18

Hatályba léptette a 3/2018. (IV.27.) Ör. 1. § (2) bekezdése.

19

Hatályon kívül helyezte a 3/2021. (III. 25.) Ör. 2. § (2) bekezdése.

20

Hatályba léptette a 3/2018. (IV.27.) Ör. 1. § (3) bekezdése.

21

Hatályon kívül helyezte a 3/2021. (III. 25.) Ör. 2. § (2) bekezdése.

22

A 7. § (1) bekezdését a Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 10.) önkormányzati rendelete 11. § d) pontja hatályon kívül helyezte. A 7. § (1) bekezdés záró szövegrészét a Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 10.) önkormányzati rendelete 7. §-a iktatta be.

23

A 8. § (1) bekezdése a Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 10.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.

24

A 8. § (6) bekezdése a Diósberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete 1. § c) pontja szerint módosított szöveg.

25

A 9. § (1) bekezdése a Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 10.) önkormányzati rendelete 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

26

A 9. § (7) bekezdését a Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 10.) önkormányzati rendelete 9. § (2) bekezdése iktatta be.

27

A 10. § (3) bekezdése a Diósberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete 1. § d) pontja szerint módosított szöveg.

28

A 11. § (1) bekezdése a Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 10.) önkormányzati rendelete 10. §-ával megállapított szöveg.

29

Módosította a 3/2018. (IV.27.) Ör. 1. § (4) bekezdése. A 11. § (2) bekezdését a Diósberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

30

Hatályba léptette a 3/2018. (IV.27.) Ör. 1. § (5) bekezdése. A 11. § (2a) bekezdés nyitó szövegrésze a Diósberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete 1. § e) pontja szerint módosított szöveg.

31

Módosította a 3/2021. (III. 25.) Ör. 1. § (1) bekezdése.

32

Hatályon kívül helyezte a 3/2021. (III. 25.) Ör. 2. § (2) bekezdése.

33

Hatályon kívül helyezte a 3/2021. (III. 25.) Ör. 2. § (2) bekezdése.

34

A 11. § (2a) bekezdés c) pontját a Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 10.) önkormányzati rendelete 11. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

35

Hatályon kívül helyezte a 3/2018. (IV. 27.) Ör. 2. § (1) bekezdése.

36

Hatályba léptette a 3/2018. (IV.27.) Ör. 1. § (6) bekezdése. A 11. § (4) bekezdése a Diósberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete 1. § f) pontja szerint módosított szöveg.

37

Módosította a 3/2021. (III. 25.) Ör. 1. § (2) bekezdése.

38

Módosította a 3/2021. (III. 25.) Ör. 1. § (4) bekezdése.

39

Hatályba léptette a 3/2018. (IV.27.) Ör. 1. § (6) bekezdése. A 11. § (5) bekezdése a Diósberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete 1. § g) pontja szerint módosított szöveg.

40

Módosította a 3/2021. (III. 25.) Ör. 1. § (3) bekezdése.

41

Módosította a 3/2021. (III. 25.) Ör. 1. § (4) bekezdése.

42

Hatályba léptette a 3/2018. (IV.27.) Ör. 1. § (6) bekezdése. A 11. § (6) bekezdése a Diósberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

43

Módosította a 3/2021. (III. 25.) Ör. 1. § (5) bekezdése.