Pári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi feladatairól

Hatályos: 2024. 02. 15

Pári Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi feladatairól

2024.02.15.

Pári Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 45. § (5) bekezdésében, 92. § (1)-(2) bekezdésében, a 132. § (4) bekezdésében és Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:1

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. §2 Ha jogszabály vagy e rendelet másként nem rendelkezik, a rendelet hatálya kiterjed a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (1)-(3) bekezdése és a 6. §-a szerinti személyekre, akik Pári község közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek.

II. Fejezet

Eljárási rendelkezések

2. § (1)3 A rendeletben szabályozott szociális ellátások megállapítása iránti kérelmeket a Regölyi Közös Önkormányzati Hivatal Pári Kirendeltségén (a továbbiakban: Hivatal) kell előterjeszteni.

(2)4

(3)5 A képviselő-testület a szociális ellátásokkal kapcsolatos hatáskörök gyakorlását a polgármesterre ruházza át, kivéve a 8. § (6) bekezdésében szabályozott esetet.

(4)6 Ha e rendelet másként nem rendelkezik, a rendszeres pénzbeli ellátásokat minden hónap 5. napjáig kell folyósítani. Ha bármely okból a folyósítás megszüntetésre kerül, akkor a tárgyhónap utolsó napjáig jár a megítélt támogatás.

(5)7 A rendszeres pénzbeli ellátások jogosultságát és a települési támogatás felhasználását – ha jogszabály másként nem rendelkezik – évente, egy ízben felül kell vizsgálni.

3. § (1) A kérelmező a kérelmében saját, valamint a vele egy családban illetve egy háztartásban lakó személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól, továbbá a jogosultsági feltételekre vonatkozó adatokról köteles nyilatkozni. Ezzel egyidejűleg a jövedelmi adatokra vonatkozó igazolásokat köteles becsatolni.

(2) A havi átlagos nettó jövedelméről tett jövedelemnyilatkozathoz csatolni kell:

a) havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző egy hónap nettó átlagkeresetéről szóló munkáltatói igazolást;

b) munkanélküli járadékról a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátást igazoló szelvényét, ennek hiányában a munkaügyi kirendeltség által kiadott igazolást;

c) a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a kérelem benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvényét, ennek hiányában az utolsó havi bankszámla-kivonatot;

d)8 vállalkozó esetében az illetékes adóhatóság által kiállított jövedelem igazolást;

e)9 egyéb jövedelmek esetében a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát.

f) nincs szükség igazolásra azon adatok tekintetében, melyek a Hivatal nyilvántartásaiban fellelhetőek.

(3) A havi rendszerességgel járó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét, a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni, azzal, hogy a számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani.

(4) Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam nem éri el a 12 hónapot, akkor az egyhavi átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység időtartama alapján kell kiszámítani.

(5) Amennyiben a kérelmező a jövedelmi- és vagyoni helyzetére vonatkozó igazolási, nyilatkozattételi kötelezettségének nem tesz eleget, szociális ellátásban nem részesíthető.

(6)10 A kérelmező köteles adatainak és jövedelmi-vagyoni helyzetének megváltozását a Hivatalnál 15 napon belül bejelenteni a jogosultság fennállásának felülvizsgálatát elősegíteni.

4. § (1) Ha az Önkormányzat hivatalos tudomása vagy környezettanulmány lefolytatása alapján a kérelmező életkörülményeire tekintettel a kérelmező jövedelemnyilatkozatában foglaltakat vitatja, felhívhatja a kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve saját és családja tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Abban az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozatában szereplő jövedelem 50 %-át, a jövedelem a fenntartási költségek figyelembevételével vélelmezhető.

(2) Amennyiben a döntéshozó úgy ítéli meg, hogy a kérelemben szereplő információk mellett környezettanulmányból nyerhető megállapítások is szükségesek a döntéshozatalhoz, környezettanulmány készítését kérheti a Hivatal ügyintézőjétől.

(3) A szociális igazgatási eljárás, költség- és illetékmentes.

(4) E rendelet eltérő rendelkezései hiányában a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

(5) A jogosulatlanul, illetve a rosszhiszeműen igénybe vett ellátások megtérítésének elrendelése esetén polgármester az Szt. 17. § (5) bekezdése szerint jár el.

III. Fejezet

Ellátási formák

5. §11 12 A jogosultsági feltételek fennállása esetén, az Szt. 45. §-ában és 48. §-ában foglaltak figyelembe vételével, valamint az e rendeletben meghatározott feltételek szerint az alábbi támogatások állapíthatóak meg:

a)13 rendkívüli települési támogatás,

b)14 köztemetés,

c)15 rendszeres települési támogatás.

Rendkívüli települési támogatások

6. §16 17 A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatás nyújtható

a)18 temetési támogatást,

b)19 eseti támogatás,

c) babamama csomag,

d) szemüveg támogatás,

e) tűzifa támogatás formájában.

Temetési támogatás

7. § (1)20 Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított temetési támogatás annak a Pári lakóhellyel rendelkező személynek folyósítható, aki

a) Pári állandó lakos hozzátartozó eltemettetéséről gondoskodott,

b) Pári állandó lakos személy eltemettetéséről gondoskodott, annak ellenére, hogy arra nem volt köteles.

(2)21 Temetési támogatás annak az (1) bekezdés szerinti személynek állapítható meg, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének a 450 %-át, egyedül élő esetén az 550 %-át.

(3) A temetési költségek finanszírozása érdekében temetési támogatás nem állapítható meg annak a személynek, aki a hadigondozásról szóló törvény alapján temetési hozzájárulásban részesül.

(4) A temetési támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell

a) a temetés költségeiről a kérelmező, vagy vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére kiállított számla eredeti példányát,

b) a halotti anyakönyvi kivonat másolatát,

c) a kérelmező és családja jövedelemigazolását.

(5) A kérelmet a halotti anyakönyvi kivonat kiállításától számított hatvan napon belül kell benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(6) Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított temetési támogatás összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10%-ánál, de elérheti annak teljes összegét, ha a temetési költségek viselése a kérelmező vagy családja létfenntartását veszélyezteti. A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége Pári községben 200.000.-Ft.

Eseti támogatás

8. § (1)22 Eseti támogatás formájában rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a személynek, akinek az alábbi feltételek legalább egyike fennáll.

a) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának előkészítése, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás biztosítása, a gyermek családba való visszakerülése érdekében,

b) Pári község közigazgatási területén lévő ingatlant ért elemi kár esetén,

c) önhibáján kívül átmeneti létfenntartási gondok enyhítése céljából.

(2) Az eseti támogatás iránti kérelem benyújtásakor csatolni kell a támogatás alapját képező létfenntartást veszélyeztető vagy rendkívüli élethelyzet igazolására szolgáló dokumentumot, valamint a 3. § szerinti jövedelem nyilatkozatot.

(3)23 Az eseti támogatás egyszeri minimális összege egy háztartásra vonatkozóan 1.000 forint, az évente, egy háztartásnak adható maximális összege összesen 15.000 forint.

(4) Az eseti támogatás kérelemre és hivatalból - különösen nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság, továbbá más családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve természetes személy vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet kezdeményezésére - is megállapítható.

(5) Ha az igénylő életkörülményei az azonnali segítségnyújtást indokolják, az eseti támogatás bizonyítási eljárás lefolytatása nélkül, az igénylő nyilatkozata alapján is folyósítható.

(6)24 A Képviselő-testület rendkívüli méltánylást érdemlő esetben eseti támogatást állapíthat meg a (3) bekezdésben meghatározott értékhatár túllépésével.

(7)25 A (6) bekezdés szerinti rendkívüli méltánylást érdemlő eset minden olyan esemény, mint például fogyatékosság, betegség, baleset, haláleset, munkanélküliség, tartós jövedelemromlás, elemi kár, különösen tűz, robbanás, vihar miatt kialakult élethelyzet, amely csak a (3) bekezdés szerinti legmagasabb adható támogatási összegnél magasabb támogatással javítható.

Babamama csomag26

8/A. § (1) Természetbeni juttatásként, Babamama csomag formájában egyszeri, rendkívüli települési támogatás állapítható meg a szülő, gondviselő részére, rászorultságára tekintettel, amennyiben az újszülött gyermeke vele egy lakcímmel rendelkezik.

(2)27 Az (1) bekezdés szerinti támogatás tekintetében rászorult az a személy, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a szociális vetítési alap összegének a 700 %-át nem haladja meg.

(3) A család egy főre jutó jövedelmi helyzetéről a kérelemben kell nyilatkozni.

(4) Az (1) bekezdés szerinti támogatás iránti kérelmet a Regölyi Közös Önkormányzati Hivatal Pári Kirendeltségéhez kell benyújtani, a gyermek születését követő 60 napon belül. A kérelemhez mellékelni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát, valamint a kérelmező és a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány másolatát.

Szemüveg támogatás28

8/B. §29

Tűzifa támogatás30

8/C. §31

Köztemetés

9. § (1)32 Kérelemre a polgármester a Szt. 48. §-a alapján gondoskodik Pári község közigazgatási területén elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről a halálesetről való tudomásszerzést követő 21 napon belül, ha

a) nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy

b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.

(2)33 A polgármester az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítési kötelezettsége alól részben vagy egészben különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén mentesítheti.

(3)34 Különös méltánylást érdemlő körülmények akkor állnak fenn, ha az eltemettetésre köteles személy megfelelően igazolja, hogy a családban az egy főre jutó havi jövedelem a szociális vetítési alap összegének a 400 %-át, egyedül élő esetén az 500 %-át nem haladja meg.

(4) A család, a közeli hozzátartozó és az egyedül élő fogalmára az Szt. 4. § (1) c)-e) pontjai irányadóak.

35Rendszeres települési támogatás

9/A. § (1)36 Pári községben lakóhellyel rendelkező személynek, az általa lakott lakás fenntartásához támogatás nyújtható a kérelem beadás hónapjának első napjától az adott év december 31. napjáig.

(2)37 Rendszeres települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének a 350 %-át. Egy háztartásnak kell tekinteni a lakásban együtt lakó, oda bejelentett, az Szt. 4. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott személyeket.

(3) Rendszeres települési támogatás ugyanazon lakás esetén csak egy jogosult részére állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.

(4) Rendszeres települési támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell:

a) a támogatással érintett lakásba bejelentett személyek jövedelemigazolását,

b) a kérelmező személyi igazolvány és lakcímkártya másolatát.

c) a kérelmező áramszolgáltatói partnerazonosítója.

(5) Rendszeres települési támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától kerül megállapításra és annak mértéke havi 5.000 Ft.

(6) A rendszeres települési támogatás kizárólag a támogatásra jogosult által lakott lakásban történő áramfogyasztás fedezetére fordítható. A folyósítás az áramszolgáltatóval kötött megállapodás alapján, az áramszolgáltató számlájára utalással, havonta a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig történik. A támogatási kérelem benyújtására az áramszolgáltatóval szerződésben levő személy jogosult.

(7) Rendszeres települési támogatás megszűnik:

a) a támogatásra jogosult kérelmére,

b)38 ha a kérelmező a lakást részben, vagy egészben nem lakás céljára használja, vagy a lakás használatát másnak, átengedi,

c) amennyiben a támogatásra jogosult személy a jogosultsági feltételeiben bekövetkezett változást a bekövetkezés napjától számított 15 napon belül nem jelenti be a Hivatalnak. Ebben az esetben a jogosulatlanul felvett támogatást köteles visszafizetni.

(8)39

(9) Az (7) bekezdés c) pontja alapján előírt visszafizetési kötelezettség esetén a polgármester, amennyiben az egyösszegű visszafizetés a kérelmező megélhetését veszélyezteti, részletfizetési kedvezményt engedélyezhet.

(10) Amennyiben a rendszeres települési támogatás folyósítása a (7) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján kerül megszűntetésre, úgy a támogatás ugyanarra a lakásra a megszűntetést követő 6 hónapon belül ismételten nem állapítható meg.

IV. Fejezet

Szociális szolgáltatások

10. § (1) Az Szt. értelmében az alábbi szociális alapszolgáltatásokat a DÁM Önkormányzati Társulással (7090 Tamási, Nyírfa sor 15.) kötött megállapodás alapján a Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja (7090 Tamási, Rákóczi u. 1.) útján biztosítja illetékességi területén az arra rászoruló személyek számára:

a)40

b)41

c) szociális étkeztetés

d) nappali ellátást nyújtó intézmény (Idősek Klubja),

e)42 családsegítés,

f)43 gyermekjóléti szolgálat,

g)44 házi segítségnyújtás.

(2)45

(3)46 A szociális szolgáltatások igénybevételének szabályait, valamint a hozzájárulás mértékét a Dám Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásában rendeletalkotásra kötelezett Tamási Város Önkormányzat rendelete tartalmazza.

(4)47 Az önkormányzat az Szt. szerinti személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapszolgáltatások közül saját fenntartásában a falugondnoki szolgáltatást biztosítja.

V. Fejezet

Hatályba lépés

Záró rendelkezések

11. § (1) Ezen rendelet a 2015. március 1 napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Pári Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelete.

1

A bevezető a Pári Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 9.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. § a Pári Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 9.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § (1) bekezdése a Pári Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 9.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. § (2) bekezdését a Pári Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 9.) önkormányzati rendelete 12. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 2. § (3) bekezdését a Pári Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 9.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdése iktatta be.

6

A 2. § (4) bekezdését a Pári Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 9.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdése iktatta be.

7

A 2. § (5) bekezdését a Pári Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 9.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdése iktatta be.

8

A 3. § (2) bekezdés d) pontja a Pári Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 9.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 3. § (2) bekezdés e) pontja a Pári Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 9.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 3. § (6) bekezdése a Pári Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 9.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

11

Az 5. § a Pári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VII. 6.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

12

Módosította a 2/2016. (II.12.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Az 5. § (1) bekezdés záró szövegrészét a Pári Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 9.) önkormányzati rendelete 5. §-a iktatta be. Az 5. § (1) bekezdését a Pári Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 9.) önkormányzati rendelete 12. § b) pontja hatályon kívül helyezte. Az 5. § (1) bekezdés záró szövegrészét a Pári Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 9.) önkormányzati rendelete 12. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

13

Az 5. § (1) bekezdés a) pontját a Pári Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 9.) önkormányzati rendelete 12. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

14

Az 5. § (1) bekezdés b) pontját a Pári Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 9.) önkormányzati rendelete 12. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

15

Az 5. § (1) bekezdés c) pontját a Pári Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 9.) önkormányzati rendelete 12. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

16

A 6. § a Pári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VII. 6.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

17

A 6. § (1) bekezdés záró szövegrészét a Pári Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 9.) önkormányzati rendelete 6. §-a iktatta be. A 6. § (1) bekezdését a Pári Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 9.) önkormányzati rendelete 12. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

18

A 6. § (1) bekezdés a) pontját a Pári Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 9.) önkormányzati rendelete 12. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

19

A 6. § (1) bekezdés b) pontját a Pári Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 9.) önkormányzati rendelete 12. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

20

A 7. § (1) bekezdése a Pári Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 9.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.

21

A 7. § (2) bekezdése a Pári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VII. 6.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 7. § (2) bekezdése a Pári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelete 1. § a) pontja szerint módosított szöveg.

22

A 8. § (1) bekezdése a Pári Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 9.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

23

Módosította: 2/2021. (III. 24.) Ör. 1. § (1) bekezdése. A 8. § (3) bekezdése a Pári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

24

A 8. § (6) bekezdése a Pári Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 9.) önkormányzati rendelete 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

25

A 8. § (7) bekezdését a Pári Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 9.) önkormányzati rendelete 8. § (3) bekezdése iktatta be.

26

A „Babamama csomag” alcímet (8/A. §) a Pári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VII. 6.) önkormányzati rendelete 4. §-a iktatta be.

27

A 8/A. § (2) bekezdése a Pári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelete 1. § b) pontja szerint módosított szöveg.

28

A „Szemüveg támogatás” alcímet (8/B. §) a Pári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VII. 6.) önkormányzati rendelete 5. §-a iktatta be.

29

A 8/B. §-t a Pári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

30

A „Tűzifa támogatás” alcímet (8/C. §) a Pári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VII. 6.) önkormányzati rendelete 6. §-a iktatta be.

31

A 8/C. §-t a Pári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

32

A 9. § (1) bekezdése a Pári Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 9.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg.

33

A 9. § (2) bekezdése a Pári Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 9.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg.

34

A 9. § (3) bekezdése a Pári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VII. 6.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg. A 9. § (3) bekezdése a Pári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelete 1. § c) pontja szerint módosított szöveg.

35

Beiktatta: 2/2016. (II.12.) számú önkormányzati rendelet 2.§-a.

36

A 9/A. § (1) bekezdése a Pári Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 9.) önkormányzati rendelete 10. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

37

Módosította: 2/2021. (III. 24.) Ör. 1. § (2) bekezdése. A 9/A. § (2) bekezdése a Pári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VII. 6.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg. A 9/A. § (2) bekezdése a Pári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelete 1. § d) pontja szerint módosított szöveg.

38

A 9/A. § (7) bekezdés b) pontja a Pári Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 9.) önkormányzati rendelete 10. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

39

A 9/A. § (8) bekezdését a Pári Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 9.) önkormányzati rendelete 12. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

40

Hatályon kívül helyezte: 2/2016. (II.12.) számú önkormányzati rendelet 3.§ (1) bekezdése.

41

Hatályon kívül helyezte: 2/2016. (II.12.) számú önkormányzati rendelet 3.§ (1) bekezdése.

42

Beiktatta: 9/2018. (XII.19.) Ör 1 §-a.

43

Beiktatta: 9/2018. (XII.19.) Ör 1 §-a.

44

Beiktatta: 9/2018. (XII.19.) Ör 1 §-a.

45

Módosította: 9/2018. (XII.19.) Ör 2 §-a. A 10. § (2) bekezdését a Pári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

46

Módosította: 9/2018. (XII.19.) Ör 3 § (2) bekezdése.

47

A 10. § (4) bekezdését a Pári Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 9.) önkormányzati rendelete 11. §-a iktatta be.