Regöly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi feladatairól

Hatályos: 2022. 09. 29

Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi feladatairól

2022.09.29.

Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 45. § (5) bekezdésében, 92. § (1)-(2) bekezdésében, a 132. § (4) bekezdésében és Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:1

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. §2 Ha jogszabály vagy e rendelet másként nem rendelkezik, a rendelet hatálya kiterjed a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (1)-(3) bekezdése és a 6. §-a szerinti személyekre, akik Regöly község közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek.

II. Fejezet

Eljárási rendelkezések

2. § (1)3 A rendeletben szabályozott szociális ellátások megállapítása iránti kérelmeket a Regölyi Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) kell előterjeszteni.

(2)4

(3)5 A képviselő-testület a szociális ellátásokkal kapcsolatos hatáskörök gyakorlását a polgármesterre ruházza át, kivéve a 8. § (6) bekezdésében szabályozott esetet.

(4)6 Ha e rendelet másként nem rendelkezik, a rendszeres pénzbeli ellátásokat minden hónap 5. napjáig kell folyósítani. Ha bármely okból a folyósítás megszüntetésre kerül, akkor a tárgyhónap utolsó napjáig jár a megítélt támogatás.

(5)7 A rendszeres pénzbeli ellátások jogosultságát és a települési támogatás felhasználását – ha jogszabály másként nem rendelkezik – évente, egy ízben felül kell vizsgálni.

3. § (1) A kérelmező a kérelmében saját, valamint a vele egy családban illetve egy háztartásban lakó személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól, továbbá a jogosultsági feltételekre vonatkozó adatokról köteles nyilatkozni. Ezzel egyidejűleg a jövedelmi adatokra vonatkozó igazolásokat köteles becsatolni.

(2) A havi átlagos nettó jövedelméről tett jövedelemnyilatkozathoz csatolni kell:

a) havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző egy hónap nettó átlagkeresetéről szóló munkáltatói igazolást;

b) munkanélküli járadékról a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátás igazoló szelvényét, ennek hiányában a munkaügyi kirendeltség által kiadott igazolást;

c)8 a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében, annak megállapításáról szóló igazolást és a kérelem benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvényét, ennek hiányában az utolsó havi bankszámla-kivonatot;

d)9 vállalkozó esetében az illetékes adóhatóság által kiállított jövedelem igazolást;

e)10 egyéb jövedelmek esetében a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát.

f) nincs szükség igazolásra azon adatok tekintetében, melyek a Hivatal nyilvántartásaiban fellelhetőek.

(3) A havi rendszerességgel járó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét, a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni, azzal, hogy a számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani.

(4) Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam nem éri el a 12 hónapot, akkor az egyhavi átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység időtartama alapján kell kiszámítani.

(5) Amennyiben a kérelmező a jövedelmi- és vagyoni helyzetére vonatkozó igazolási, nyilatkozattételi kötelezettségének nem tesz eleget, szociális ellátásban nem részesíthető.

(6)11 A kérelmező köteles adatainak és jövedelmi-vagyoni helyzetének megváltozását a Hivatalnál 15 napon belül bejelenteni, a jogosultság fennállásának felülvizsgálatát elősegíteni.

4. § (1) Ha az Önkormányzat hivatalos tudomása vagy környezettanulmány lefolytatása alapján a kérelmező életkörülményeire tekintettel a kérelmező jövedelemnyilatkozatában foglaltakat vitatja, felhívhatja a kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve saját és családja tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Abban az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozatában szereplő jövedelem 50 %-át, a jövedelem a fenntartási költségek figyelembevételével vélelmezhető.

(2) Amennyiben a döntéshozó úgy ítéli meg, hogy a kérelemben szereplő információk mellett környezettanulmányból nyerhető megállapítások is szükségesek a döntéshozatalhoz, környezettanulmány készítését kérheti a Hivatal ügyintézőjétől.

(3) A szociális igazgatási eljárás, költség- és illetékmentes.

(4) E rendelet eltérő rendelkezései hiányában a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

(5) A jogosulatlanul, illetve a rosszhiszeműen igénybe vett ellátások megtérítésének elrendelése esetén polgármester az Szt. 17. § (5) bekezdése szerint jár el.

III. Fejezet

Ellátási formák

5. §12 13 A jogosultsági feltételek fennállása esetén, az Szt. 45. §-ában és a 48. §-ában foglaltak figyelembe vételével, valamint e rendeletben meghatározott feltételek szerint az alábbi ellátási formák állapíthatók meg:

a) rendkívüli települési támogatás,

b) köztemetés.

Rendkívüli települési támogatások

6. §14 15 A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatás nyújtható az alábbi ellátási formákban:

a) temetési támogatás,

b) eseti támogatás,

c)16 babamama csomag,

d)17 rezsitámogatás.

Temetési támogatás

7. § (1)18 Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított temetési támogatás annak a Regöly községben lakóhellyel rendelkező személynek folyósítható, aki

a) regölyi lakóhellyel rendelkező hozzátartozó eltemettetéséről gondoskodott, vagy

b) regölyi lakóhellyel rendelkező személy eltemettetéséről gondoskodott, annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, és

c) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegének négyszeresét.

(2) A temetési költségek finanszírozása érdekében támogatás nem állapítható meg annak a személynek, aki a hadigondozásról szóló törvény alapján temetési hozzájárulásban részesül.

(3) A temetési támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell

a) a temetés költségeiről a kérelmező, vagy vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére kiállított számla eredeti példányát,

b) a halotti anyakönyvi kivonat másolatát,

c) a kérelmező és családja jövedelemigazolását.

(4) A kérelmet a halotti anyakönyvi kivonat kiállításától számított hatvan napon belül kell benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(5) Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított támogatás összege 12.000 Ft.

Eseti támogatás

8. § (1)19 Eseti támogatás formájában rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a személynek, akinek az alábbi feltételek legalább egyike fennáll.

a) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának előkészítése, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás biztosítása, a gyermek családba való visszakerülése érdekében,

b) Regöly község közigazgatási területén lévő ingatlant ért elemi kár esetén,

c) önhibáján kívül átmeneti létfenntartási gondok enyhítése céljából.

(2) Az eseti támogatás iránti kérelem benyújtásakor csatolni kell a támogatás alapját képező létfenntartást veszélyeztető vagy rendkívüli élethelyzet igazolására szolgáló dokumentumot.

(3)20 Az eseti támogatás egyszeri minimális összege ötezer forint, az évente, egy igénylőnek adható maximális összege összesen ötvenezer forint.

(4) Az eseti támogatás kérelemre és hivatalból - különösen nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság, továbbá más családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve természetes személy vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet kezdeményezésére - is megállapítható.

(5) Ha az igénylő életkörülményei az azonnali segítségnyújtást indokolják, az eseti támogatás bizonyítási eljárás lefolytatása nélkül, az igénylő nyilatkozata alapján is folyósítható.

(6) A Képviselő-testület rendkívüli méltánylást érdemlő esetben eseti támogatást állapíthat meg a (3) bekezdésben meghatározott értékhatár túllépésével.

(7)21 A (6) bekezdés szerinti rendkívüli méltánylást érdemlő eset minden olyan esemény, mint például fogyatékosság, betegség, baleset, haláleset, munkanélküliség, tartós jövedelemromlás, elemi kár, különösen tűz, robbanás, vihar miatt kialakult élethelyzet, amely csak a (3) bekezdés szerinti legmagasabb adható támogatási összegnél magasabb támogatással javítható.

Babamama csomag22

8/A. § (1) Természetbeni juttatásként, Babamama csomag formájában egyszeri, rendkívüli települési támogatás állapítható meg a szülő, gondviselő részére, rászorultságára tekintettel, amennyiben az újszülött gyermeke vele egy lakcímmel rendelkezik.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás tekintetében rászorult az a személy, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 700 %-át nem haladja meg.

(3) A család egy főre jutó jövedelmi helyzetéről a kérelemben kell nyilatkozni.

(4) Az (1) bekezdés szerinti támogatás iránti kérelmet a Regölyi Közös Önkormányzati Hivatalhoz kell benyújtani a gyermek születését követő 60 napon belül. A kérelemhez mellékelni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát, valamint a kérelmező és a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány másolatát.

Rezsitámogatás23

8/B. § (1) Rezsitámogatás formájában rendkívüli települési támogatás nyújtható a kérelmező részére az általa lakott lakás fenntartásához.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás annak a kérelmezőnek állapítható meg, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg,

a) egyedül élő, illetve gyermekét egyedül nevelő személy esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének az 500%-át, vagy

b) kettő vagy több együtt élő személy esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 350%-át.

(3) A támogatás háztartásonként egy személynek, naptári évente egy alkalommal állapítható meg.

(4) Az elbírálás szempontjából egy háztartásnak kell tekinteni az egy lakásban együtt élő és ott bejelentett lakóhellyel rendelkezők közösségét, függetlenül ezen személyek rokoni kapcsolatától. A háztartásban együtt élőnek kell tekinteni azt a gyereket is – a teljes ellátást nyújtó bentlakásos intézményben lévő kivételével – aki tanulmányai folytatása miatt átmenetileg nem az igénylő lakásában lakik.

(5) A támogatás összege 25.000 Ft/ év.

(6) A támogatási kérelemhez a 3. § szerinti jövedelemnyilatkozatot kell csatolni.

Köztemetés

9. § (1) Kérelemre a polgármester a Szt. 48. §-a alapján gondoskodik Regöly község közigazgatási területén elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről a halálesetről való tudomásszerzést követő 21 napon belül, ha

a) nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy

b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.

(2) A polgármester az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítési kötelezettsége alól részben vagy egészben különös méltánylást éremlő körülmények fennállása esetén mentesítheti.

(3) Különös méltánylást érdemlő körülmények akkor állnak fenn, ha az eltemettetésre köteles személy megfelelően igazolja, hogy a családban az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő esetén 250 %-át nem haladja meg.

(4) A család, a közeli hozzátartozó és az egyedül élő fogalmára az Szt. 4. § (1) c)-e) pontjai irányadóak.

Rendszeres települési támogatás24

9/A. §25

IV. Fejezet

Szociális szolgáltatások

10. § (1)26 Az önkormányzat a Szt. szerinti személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapellátási formák közül saját fenntartásában a falugondnoki szolgáltatást biztosítja.

(2)27 Az önkormányzat az Szt. értelmében az alábbi szociális alapszolgáltatásokat a Magyarországi Evangélikus Egyházzal (1085 Budapest, Üllői út 24.), mint fenntartóval kötött ellátási szerződés alapján, a Hegyhát Evangélikus Szeretetszolgálat (7064 Gyönk, Táncsics u. 472.) Intézmény útján biztosítja illetékességi területén az arra rászoruló személyek számára:

a)28

b) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás.

c)29

(2a)30 ,31Az önkormányzat az Szt. értelmében az alábbi szociális alapszolgáltatásokat a DÁM Önkormányzati Társulással (7090 Tamási, Nyírfa sor 15.), mint fenntartóval kötött megállapodás alapján a Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja (7090 Tamási, Rákóczi u. 1.) útján biztosítja illetékességi területén az arra rászoruló személyek számára:

a)32

b)33

c)34

d) házi segítségnyújtás,

e) étkeztetés.

(3)35

(4)36 ,,A (2a) bekezdés d) pontja szerinti házi segítségnyújtás igénylése iránti kérelmet a Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja intézményvezetőjéhez kell benyújtani, aki gondoskodik az Szt. 63. § (5) bekezdés szerinti gondozási szükséglet vizsgálatáról. A szolgáltatás igénybevételének szabályait, valamint a személyi térítési díj mértékét az Intézménnyel kötött megállapodás tartalmazza.

(5)37 ,38,39A (2a) bekezdés e) pontja szerinti étkeztetés iránti kérelmet a Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja intézményvezetőjéhez kell benyújtani.

(6)40 ,41 A (2a) bekezdés d) és e) pontjai szerinti szociális alapszolgáltatások igénybevételének szabályait, valamint a hozzájárulás mértékét a Dám Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásában rendeletalkotásra kötelezett Tamási Város Önkormányzat rendelete tartalmazza.

V. Fejezet

Hatályba lépés

Záró rendelkezések

11. § (1) Ezen rendelet a 2015. március 1. napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Regöly Község Képviselő-testületének 12/2006. (X. 11.) számú, 8/2007. (IV. 25.) számú 11/2007. (XII. 17.) számú, 9/2008. (IV.1.) számú, 5/2009 (III. 27.) számú, 5/2010 (VII.6.) számú, 5/2011. (IV.13.) számú, 11/2011. (IX. 20.) és 3/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelettel módosított 7/2006. (VII. 26.) Számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi feladatairól.

1

A bevezető a Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. § a Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § (1) bekezdése a Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

Hatályon kívül helyezte a 3/2018. (IV.27.) Ör. 2. § (1) bekezdése.

5

A 2. § (3) bekezdését a Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdése iktatta be.

6

A 2. § (4) bekezdését a Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdése iktatta be.

7

A 2. § (5) bekezdését a Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdése iktatta be.

8

A 3. § (2) bekezdés c) pontja a Regöly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

9

A 3. § (2) bekezdés d) pontja a Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 3. § (2) bekezdés e) pontja a Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 3. § (6) bekezdése a Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

12

Az 5. § a Regöly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

13

Az 5. § (1) bekezdését a Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelete 10. § a) pontja hatályon kívül helyezte. Az 5. § (1) bekezdés záró szövegrészét a Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelete 5. §-a iktatta be.

14

A 6. § a Regöly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

15

A 6. § (1) bekezdését a Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelete 10. § b) pontja hatályon kívül helyezte. A 6. § (1) bekezdés záró szövegrészét a Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelete 6. §-a iktatta be.

16

A 6. § c) pontja a Regöly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 6. § d) pontját a Regöly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése iktatta be.

18

A 7. § (1) bekezdése a Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.

19

A 8. § (1) bekezdése a Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 8. § (3) bekezdése a Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelete 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 8. § (7) bekezdését a Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelete 8. § (3) bekezdése iktatta be.

22

A „Babamama csomag” alcímet (8/A. §) a Regöly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.

23

A „Rezsitámogatás” alcímet (8/B. §) a Regöly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.

24

Hatályba léptette a 3/2018. (IV.27.) Ör. 1. § (2) bekezdése. Hatályon kívül helyezte a 2/2021. (III. 23.) Ör. 2. § (2) bekezdése

25

A 9/A. § a Regöly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

26

A 10. § (1) bekezdése a Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelete 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

27

Hatályba léptette a 3/2018. (IV.27.) Ör. 1. § (3) bekezdése.

28

Hatályon kívül helyezte a 2/2021. (III. 23.) Ör. 2. § (2) bekezdése.

29

Hatályon kívül helyezte a 2/2021. (III. 23.) Ör. 2. § (2) bekezdése.

30

Hatályba léptette a 3/2018. (IV.27.) Ör. 1. § (4) bekezdése.

31

Módosította a 2/2021. (III. 23.) Ör. 1. § (1) bekezdése.

32

Hatályon kívül helyezte a 2/2021. (III. 23.) Ör. 2. § (2) bekezdése.

33

Hatályon kívül helyezte a 2/2021. (III. 23.) Ör. 2. § (2) bekezdése.

34

A 10. § (2a) bekezdés c) pontját a Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelete 10. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

35

Hatályon kívül helyezte a 3/2018. (IV.27.) Ör. 2. § (1) bekezdése.

36

Hatályba léptette a 3/2018. (IV.27.) Ör. 1. § (5) bekezdése. A 10. § (4) bekezdése a Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelete 9. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

37

Hatályba léptette a 3/2018. (IV.27.) Ör. 1. § (5) bekezdése.

38

Módosította a 2/2021. (III. 23.) Ör. 1. § (3) bekezdése.

39

Módosította a 2/2021. (III. 23.) Ör. 1. § (4) bekezdése.

40

Hatályba léptette a 3/2018. (IV.27.) Ör. 1. § (5) bekezdése.

41

Módosította a 2/2021. (III. 23.) Ör. 1. § (5) bekezdése.