Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015 (XI.30.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról és a települési adóról

Hatályos: 2016. 01. 01- 2016. 02. 03

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések


1. § Újbarok Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete illetékességi területén a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben (a továbbiakban: Htv.) felsorolt helyi adók közül határozatlan időre

a) vagyoni típusú adók közül a telekadót,

b) a helyi iparűzési adót

vezeti be.


2. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete illetékességi területén a Htv. 1. § (1) bekezdésében, valamint az 1/A. §-ában meghatározottak szerinti települési adóként földadót vezet be határozatlan időre.


2. Telekadó


3 § Adóköteles az Önkormányzat illetékességi területén lévő telek.


4. § (1)            Mentes az adó alól a Htv. 19. §-ában foglalt mentességi eseteken felül a lakáshoz tartozó telek 250 m2 területnagyságú része feletti telekrész.


(2)      Mentes a telekadó alól a nem lakáshoz tartozó teleknek az 1000 m2-en felüli része.


(3)      Mentes a telekadó alól az a telek, amely az ingatlan-nyilvántartásban árok megnevezéssel van nyilvántartva.


(3)      A (1), (2) és (3) bekezdésekben foglalt mentesség nem vonatkozik a vállalkozó üzleti célt szolgáló telke utáni telekadóra.


5. § Az adó alapja a telek m2-ben számított területe.


6. § Az adó évi mértéke: 50,- Ft/m2.


3. Helyi iparűzési adó


  7. § Adóköteles az Önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).


8. § (1)   Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1,8 %-a.


(2) Az ideiglenes jelleggel végzett tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 5.000,- Ft.


4. Földadó


9. §   Adóköteles az az Önkormányzat illetékességi területén fekvő földrészlet, amely a Htv. 52. § 16. pontja alapján nem minősül teleknek.


10. § (1)  A földadó alanya az a természetes személy, aki a naptári év (továbbiakban: év) első napján a földrészlet tulajdonosa.


(2) Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányaduk arányában adóalanyok.


11. § (1) Az adókötelezettség a tulajdonjog megszerzését követő év első napján keletkezik.

(2) Az adókötelezettséget érintő változást a következő év első napjától kell figyelembe venni.

(3) Az adókötelezettség a földrészlet elidegenítését követő év első napján szűnik meg.


12. § A földadó alapja a földrészlet m2-ben számított területe.


13. § A földadó évi mértéke 5,- Ft/m2.


14. § (1)  Mentes a földadó alól a szántó megnevezésű földrészletnek az 2 hektáron felüli része.

(2) Mentes a földadó alól

      a) a szőlő,

      b) a kert és

      c) a gyümölcsös

      megnevezésű földrészletnek a 2500 m2-en felüli része.


 15. § A földadó évente két egyenlő részletben, minden év március 15., és szeptember 15. napjáig fizetendő meg.


Záró rendelkezések


16. § (1) Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.


(2) Hatályát veszti a helyi adókról szóló 16/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelet.
                       Schnobl Ferenc                                                      Dr. Riegelman Henrik

                         polgármester                                                                      jegyző


A rendelet kihirdetve: 2015. november 30.                         

                                                                                                       Dr. Riegelman Henrik

                                                                                                                  jegyző