Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 21/2015 (V.21.) önkormányzati rendelete

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 21/2015 (V.21.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről

Hatályos: 2023. 03. 26

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 21/2015 (V.21.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezésről

2023.03.26.

Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről szóló 1999. évi XLIII. törvény 42. § felhatalmazása alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed Sárbogárd Város közigazgatási területén lévő köztemetőkre.

Az egyházi tulajdonban lévő temetőkre az önkormányzat és az egyházak által kötött megállapodás az irányadó, melyet a Rendelet 3. melléklete tartalmaz.

2. § A rendelet alkalmazásában:

Köztemető, az önkormányzat tulajdonában lévő temető, továbbá az a nem önkormányzati tulajdonban lévő temető is, amelyben az önkormányzat - a temető tulajdonosával kötött megállapodás alapján - a köztemető fenntartására vonatkozó kötelezettségét teljesíti.

3. § Sárbogárd Város közigazgatási területén lévő köztemetők felsorolását az 1. melléklet tartalmazza.

4. § (1) A köztemetők fenntartása és üzemeltetése Sárbogárd Város Önkormányzatának feladata, melyet kegyeleti és közszolgáltatási szerződés alapján meghatározott szakmai követelményekkel rendelkező gazdálkodó szervezetnek vállalkozásba ad.

5. § (1) Sárbogárd Város Önkormányzata biztosítja a köztemetők tárgyi és infrastrukturális létesítményeinek, zöldfelületeinek, valamint sírhelytábláinak megépítését, illetőleg kialakítását.

(2) A köztemetők fenntartásához és üzemeltetéséhez szükséges pénzügyi fedezetet az önkormányzat éves költségvetésben biztosítja.

6. § (1)1 A temetők fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátását a Fejér Megyei Kormányhivatal Sárbogárdi Járási Hivatala ellenőrzi.

(2) A fenntartási és üzemeltetési szerződésben foglaltak maradéktalan teljesítését Sárbogárd Város Jegyzője ellenőrzi, szerződésszegés esetén az (1) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva kezdeményezi annak felmondását.

Temető létesítése, lezárása, megszüntetése, újra használatbavétele

7. § Temető létesítésénél, lezárásánál, megszüntetésénél, újra használatbavételénél az 1999. évi XLIII. törvény 8-12. §-aiban foglaltak szerint kell eljárni.

A temető fenntartása

8. § A temetők fenntartásáról – a rendeltetésszerű használathoz szükséges építmények, közművek, egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítmények, valamint a közcélú zöldfelületek karbantartása, szükség szerinti felújítása és gondozása – a 4. § (1) bekezdés szerinti szerződés alapján a gazdálkodó szervezet köteles gondoskodni.

Temető üzemeltetése

9. § (1) A temetők üzemeltetését a 4. § (1) bekezdés szerinti gazdálkodó szervezet végzi, a kegyeleti szolgáltatási szerződésben foglaltak szerint.

Az üzemeltető az üzemeltetés körében:
a) meghatározza a temetkezési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozási tevékenységek ellátásának temetői rendjét;
b) biztosítja az eltemetés (urna elhelyezés) feltételeit, ideértve a temetési helyre való első temetést megelőzően a sírhely kiásásáról (sírásás) való gondoskodást a szociális sírok kivételével, illetve nyilvántartást vezet a temetőn, temetkezési emlékhelyen kívüli urna elhelyezésről az eltemetésre kötelezett személy nyilatkozatának tartalma alapján;
c) megállapítja a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit, a nyitvatartási időt;
d) biztosítja a ravatalozó, boncoló helyiség és ezek technikai berendezései, tárolók és hűtők, valamint a temető egyéb közcélú létesítményei (infrastruktúra) karbantartását és működteti azokat;
e) gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről és biztosítja a temető nyitását, zárását;
f) megőrzi a nyilvántartó könyveket;
g) tájékoztatja a temetőlátogatókat;
h) kijelöli a temetési helyeket;
i) elvégzi a temető és létesítményeinek tisztántartását, az utak karbantartását, síkosság-mentesítését és hó eltakarítást,
j) összegyűjti és elszállítja a hulladékot;
k) gondoskodik a temető rendjének betartásáról és betartatásáról;
l) összehangolja a temetői létesítmények így különösen a ravatalozó használatával kapcsolatos temetkezési szolgáltatói tevékenységeket, szervezési intézkedésekkel elősegíti a temetés és az urna elhelyezés zökkenőmentes lefolytatását;
m) gondoskodik az ügyfélfogadásról;
n) gondoskodik a temetőkataszter naprakész vezetéséről. A temetési hely feletti rendelkezési jog gyakorlására jogosultat értesíti az újraváltási lehetőségről, illetve gondoskodik a temetési hely újrahasznosításáról.
(2) Temető üzemeltetést az a gazdálkodó szervezet láthat el, amelynek vezetője vagy alkalmazottja kertészeti, parkgondozó, illető kertépítő szakképesítéssel rendelkezik.
(3) Ha a temető üzemeltetése kegyeleti közszolgálati szerződés alapján történik, a temető üzemeltetője kötelese:
- az üzemeltetés, illetőleg a temetési szolgáltatás költségeinek megosztására az önkormányzat által elfogadott számviteli szabályzatot alkalmazni,
- a temető fenntartási és hozzájárulás díját és a létesítmények vállalkozók részéről történő igénybevételi díját megfizetni, ha az üzemeltetés mellett temetkezési szolgáltató tevékenységet is végez,
- az üzemeltetéssel összefüggő bevételeiről és kiadásairól az önkormányzatot évente tájékoztatni.
(4) Az üzemeltető az önkormányzati rendeletben kihirdetett díjakon felül díjat nem állapíthat meg, így különösen: nem szedhető díj a temetőlátogatásért, és a temetési hely gondozásához igénybe vett vízért.

A temetés

10. § (1) Az eltemetés módja szerint a temetés hamvasztással, vagy elhamvasztás nélkül történik, egyházi vagy világi szertartás szerint.

(2) Az eltemetés módjára és helyére nézve az elhunyt életében tett rendelkezése az irányadó, amennyiben ez nem ró az eltemettető személyre aránytalanul nagy terhet.

(3) Az elhunyt életében tett rendelkezése hiányában az eltemetés módját és helyét az határozza meg, aki a temetésről gondoskodik, vagy arra köteles lenne, de a temetésről más szerv vagy személy úgy gondoskodik, mintha az elhunyt saját halottja volna.

(4) Ha a temetésről több személy gondoskodik és közöttük az eltemetés módja tekintetében nincs megegyezés, a temetés csak elhamvasztás nélkül történhet.

11. § (1) A temetésről sorrendben a következők kötelesek gondoskodni:

a) aki a temetést szerződésben vállalta,

b) akit arra az elhunyt végrendelete kötelez,

c)[1] végintézkedés hiányában az elhunyt elhalálozása előtt vele együtt élő házastársa vagy élettársa,
d) az elhunyt egyéb közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1. § (1) 1. pontja) a törvényes öröklés rendje szerint.
(2) Ha temetésre kötelezett személy nincs, ismertetlen helyen tartózkodik, vagy jegyzői felszólítást követő 15 napon belül kötelezettségét nem teljesíti, a temetésről – ha a haláleset Sárbogárd város közigazgatási területén történt – Sárbogárd Város Önkormányzata gondoskodik, a jogszabályban meghatározott határidőn belül, közköltséges temetés keretén belül.
(3) A közköltségen történő temetés esetén a temetésre kötelezett személyt a temetés helyéről és idejéről értesíteni kell.
(4) Az elhunytat a kötelezett kérelmére, az általa megjelölt temetési helyre kell temetni, ha az elhalálozás helye szerinti köztemetőben megjelölt temetési hely felett a kérelmezőnek rendelkezési joga van.

12. § (1) Az elhunytat temetőben vagy temetkezési emlékhelyen létesített temetési helyen kell eltemetni. Hamvasztásos temetés esetén a hamvak urnában helyezhetők el, illetőleg – a kormányrendeletben előírt feltételek szerint – szétszórhatók.

(2) A hamvakat tartalmazó urnát az eltemetésre köteles személynek – kérésére – ki kell adni.

(3) Nem magyar állampolgárságú személyt – a kormányrendeletben foglalt feltételek szerint – lehet eltemetni.

13. § (1) A temetési hely felett az rendelkezik, aki megváltotta.

(2) A rendelkezési jog gyakorlása a temetési helyre helyezhető személyek körének meghatározása, síremlék, sírjel állítására és mindezek gondozására terjed ki

(3) A temetési hely újraváltásában elsőbbséget élvez az eltemettető, halála esetén pedig a törvényes öröklés rendje szerint soron következő közeli hozzátartozója.

(4) A temetési hely feletti rendelkezési jog:

- egyes sírhely esetén, illetve az utolsó koporsós rátemetés napjától számított

25 év

- kettős sírhelynél az utolsó koporsós betemetéstől számított

25 év

- urna elhelyezése (sírhely)

10 év

- urnafülke (kolumbárium)

20 év

- sírbolt használati ideje

100 év

- urnasírbolt használati ideje

30 év

- sírhelyekre rátemethető urnák száma

4 db

14. § 2002. január 1. után az elhunyt eltemetésére, elhamvasztására, az urna földbetemetésére – a sírboltba temetés és az urna kivételével – olyan, a kegyeleti igényeknek megfelelő koporsó, illetve kellék használható, amely lebomlik és nem veszélyezteti a környezetet.

Temetkezési szolgáltatások

15. § (1) Temetkezési szolgáltatási tevékenység:

a) temetésfelvétel,

b) az elhunytnak a kegyeleti igényeknek megfelelő temetésre való - az egészségügyi szolgáltató halottkezelési feladatkörébe nem tartozó és az egészségügyi intézmény területén kívül végzett - előkészítése,

c) a temetéshez szükséges kellékekkel való ellátás,

d) a ravatalozás,

e) a búcsúztatás,

f) sírhely nyitás és visszahantolás,

g) a sírba helyezés,

h) a halott szállítás,

i) a hamvasztás és az urnakiadás,

j) az urna elhelyezés,

k) a hamvak szórása,

l) az exhumálás,

m) az újratemetés.

(2) A temetkezési szolgáltatási tevékenységek teljes körűen, vagy önállóan is végezhetők (a továbbiakban együtt: temetkezési szolgáltatás)

(3) Temetkezési szolgáltatást az végezhet, aki megfelel a temetkezési szoláltatókra vonatkozó jogszabályi feltételeknek.

(4) Az üzemeltető a temetkezési szolgáltatók között hátrányos megkülönböztetést nem alkalmazhat.

(5) Az engedéllyel rendelkező vállalkozók az e rendelet 2. mellékletében meghatározott díjat kötelesek fizetni a temetőn belüli szolgáltatások igénybevételéért.

(6) A temetkezési szolgáltatást végzőnek – temetés megrendelésenként – e rendelet 2. melléklet 2. pontjában meghatározott temető-fenntartási díjat kell fizetni.

(7) A temetkezési vállalkozó köteles az általa beszállított személy nevét, címét az ott rendszeresített naplóba bejegyezni.

Temetői munkák

16. § (1) A temetőben végzendő minden munkát – kivéve a hozzátartozók részéről történő sírgondozást, a temetési hely növénnyel való beültetését és díszítését – a temető üzemeltetőjének be kell jelenteni.

(2) A temetkezési szolgáltatást végzők kötelesek betartani a temetői szabályzatban előírt feltételeket.

(3) A temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát végző vállakózónak, temető fenntartási hozzájárulás díjat kell fizetnie, minden megkezdett munkanap után. A díjat a 2. melléklet 3. pontja tartalmazza.

(4) A vállalkozónak a temető fenntartási hozzájárulási díjat a főgondnoknak kell befizetni, legkésőbb az elhelyezéstől számított 48 órán belül. A síremlék építése felújítása esetén legkésőbb a munkakezdés napján.

Temetési helyek kialakításának rendje

17. § (1) A köztemető belső kialakításának rendjét, az egyes parcellák felhasználási módját, idejét „temető-rendezési tervben” kell meghatározni. A terv térképet (vázrajzot) is tartalmaz, amelyen a temető egyes területei beazonosíthatóak. A tervet az üzemeltető készíti, azt a Képviselő-testület hagyja jóvá.

A temető térképét a temető bejárata mellett ki kell függeszteni, a változásokat azon legalább évente át kell vezetni.
(2) A köztemetőt sírhelytáblákra kell felosztani. A sírhelytábla a temetőrendezési tervben megjelölt olyan temetőrész, amely a nyugvási időt követően kiüríthető és temetés céljára ismételten igénybe vehető. A sírhelytáblákat sorszámozni kell, azokról külön-külön táblakönyvet kell felfektetni.
Külön sírhelytáblát kell kijelölni felnőttek, a 10 év alatti gyermekek, halvaszületettek, elvetélt magzatok, továbbá a csonkolt testrészek eltemetésére. A sírhely-táblákat elő kell készíteni a folyamatos temetésre.
(3) A sírhelytáblákat számozott sírokra, azon belül sorszámozott sírhelyekre kell felosztani. A dísz-sírhelyeket és a sírbolthelyeket külön kell jelölni. A sírhelyekről sírhelykönyvet kell vezetni.

18. § (1) Temetni, illetőleg az elhamvasztottak maradványait tartalmazó urnákat elhelyezni csak temetkezés céljára kijelölt területen szabad.

(2) Temetkezésre használt helyek:

Koporsós temetés esetén:
sírhelyek: egy illetve két koporsó befogadására alkalmas temetési hely,
gyermeksírhelyek,
sírboltok (kripták): legalább két koporsó befogadására szolgáló, építési engedély alapján létesíthető al- és felépítményből álló temetési hely.
Hamvasztásos temetés esetén:
hamvakat tartalmazó urnák földbe temetésére:
urnasírhelyek,
hamvakat tartalmazó urnák építménybe való elhelyezése:
urnasírboltok
hamvszóró parcellák: a hamvak szétszórására a földbe való bemosására szolgáló parkszerűen kialakított temetőrész.

19. § (1) A temetési helyek méretei:

Sírhelyek (sírgödrök) méretei:
egyes sír mérete: hossza 2,1 méter, szélessége 0,9 méter, mélysége legalább 2 méter.
kettős sír mérete: hossza 2,1 méter, szélessége 1,9 méter, mélysége legalább 2 méter.
sírboltok méretei: kétszemélyes hossza 2,7 méter, szélessége 2,6 méter, mélysége 2,3 méter,
További személyek temetése esetén a szélessége 0,6 méterrel, a mélysége 0,3 méterrel nő.
gyermeksír hossza 1,3 méter, szélessége 0,60 méter, mélysége 1,6 méter-2,5 méterig terjedhet.
A sírok egymástól való legkisebb távolsága 0,6 méter. A régi temetők esetében a feltételeket adottnak kell tekinteni.
Sírgödröt kifalazni tilos!
Koporsós rátemetés esetén a felülre kerülő koporsó tetejének a föld felszínétől legalább 1,6 méter mélyre kell kerülnie.
(2) A kolumbáriumban az urnák tárolása 30x30x45 cm-es bel-méretű és szilárd alappal légmentesen lezárt urnafülkében történhet.
(3) Urna földbetemetése esetén az urnasírhely mérete általában 80x60 cm, mélysége legalább 1 méter.
(4) A dísz-sírhely egyes sírhely, 2,5 méter x 1 méter x 2,2 méterre mélyített, hogy a későbbi rátemetés lehetséges legyen.
(5) A hamvszóró parcella mérete: 3 méter x 4 méter, mélysége 0,6 méter.
(6) A temető üzemeltetője köteles külön sírhelytáblát kijelölni az abortusz folytán távozott magzatok, csonkolt testrészek, emberi szervek és szervmaradványok eltemetésére.

20. § (1) Síremléket csak a nyilvántartási könyvbe bejegyzett eltemettető, vagy az általa felhatalmazott személy állíthat vagy távolíthat el.

(2) A síremléket szilárd alapra kell helyezni. A síremlék nem foglalhat el a sírhelynél nagyobb területet. A felállítandó síremlék tervét a temető üzemeltetőjének be kell mutatni. Kegyeletet vagy közízlést sértő síremléket felállítani tilos.

(3) A temetőben felállított síremléket lebontani, áthelyezni, azzal rendelkezni csak a temető üzemeltetőjének történő előzetes bejelentés után, annak rendelkezései szerint szabad.

Temető használat szabályai

21. § (1) A temetők nyitvatartási idejét az üzemeltető állapítja meg.

(2) A temetőkben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magaviseletet tartozik tanúsítani.

(3) A temetőbe gépjárművel behajtani, közlekedni csak az üzemeltető engedélyével szabad.

(4) A temetők és az üzemi épületeinek, valamint tartozékainak – a sírok, síremlékek, a parkok és azok növényzetének stb. - rongálása, beszennyezése tilos.

(5) A sírhelyek gondozásával kapcsolatban keletkező szemetet a sírhelyek között tárolni tilos.

(6) A temető üzemeltetője a szemét összegyűjtésére és tárolására szolgáló helyeket köteles kijelölni. A szemét szakszerű elhelyezéséről, elszállításáról köteles gondoskodni.

(7) A hozzátartozók bármilyen díszítési, ápolási munkát elvégezhetnek a síron. Fákat csak a temető üzemeltetője ültethet.

(8) A temetőben padot csak az üzemeltető helyezhet el.

(9) A temető területén a talajt és a gyepet engedély nélkül felásni és a növényzetet elvinni tilos.

(10) A temetőben gyertyát vagy mécsest gyújtani legkésőbb a zárás előtt fél órával szabad. A tűzveszély elkerüléséhez szükséges intézkedéseket annak kell megtennie aki a gyertyát meggyújtotta.

(11) A temető területére kutyát bevinni tilos.

(12) Tíz éven aluli gyermek a temető területén csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhat.

(13) A temetők rendjét és nyitvatartási idejét szabályozó rendelkezéseket üzemeltetőnek a temetőben hirdetőtáblán kell közzé tennie.

(14) A temetőben végzendő minden munkát – kivéve a sírok gondozását be kell jelenteni a temető üzemeltetőjének.

Vegyes rendelkezések

22. § (1) A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény, valamint a 145/1999. (X. 1.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

Záró rendelkezések

23. § (1) Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével az önkormányzat temetőkről és a temetkezésről szóló 15/2000. (VI. 22.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

SÁRBOGÁRD VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

Köztemetők

1. Sárbogárd Város Önkormányzatának tulajdonában illetve kezelésében lévő temetők:

1.

090 hrsz.

Varga temető

2.

1251/1. hrsz. és 1295 hrsz.

Töbörzsöki temető

3.

02. hrsz.

Pusztaegresi temető

4.

6587 hrsz.

Rétszilasi temető

5.

01158/64 hrsz

Nagyhörcsöki temető

2. Az alábbi temetőkben évek óta nem történik új temetkezés:

5.

0189/2 hrsz.

Két vasút közötti temető

6.

0504 hrsz.

Kislóki temető

7.

01083 hrsz.

Alapi út melletti temető

8.

0838 hrsz.

Rétszilas-Hadnagypuszta közötti temető

9.

0925 hrsz.

Örspusztai temető

10.

057 hrsz.

Mányoki temető

11.

0602/10 hrsz.

Dörögdi temető (lezárt temető)

3. Egyházak tulajdonában lévő temetők:

1.

78 és 79 hrsz.

Huszár temető

2.

50 hrsz. temető

(zártkertek veszik körül a Huszár temető mellett)

3.

5473 hrsz. és 5474 hrsz.

Miklósi temető

4.

588 hrsz.

Sárhatvani temető

SÁRBOGÁRD VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

Temető területén végzett szolgáltatási díjak

1. A ravatalozók és berendezések (hűtő, tároló) használatáért fizetendő díj miden beszállított elhunyt személy után:

1040 Ft+ÁFA/alkalom

2. A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető fenntartási hozzájárulás díj temetésenként:

1880 Ft+ÁFA

3. A temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető fenntartási hozzájárulás díj:

400 Ft + ÁFA/ nap

4. Sírásás díja: 1.050 Ft/m3 (ÁFA-val), így a sírhely méretek alapján a díjtételek a következők:

Egyes sírhely

3.150 Ft + ÁFA

Kettős sírhely

6.720 Ft + ÁFA

Gyermeksírhely

1.365 Ft + ÁFA

Urna

420 Ft + ÁFA

Díszsírbolt

4.620 Ft + ÁFA

Sírbolt

13.650 Ft + ÁFA

5.2 A temetőbe való behajtás díjmentes.

Sírhelyek megváltásáért és újra váltásáért fizetendő díjak

1.

Egyes sírhely

25 évre

3.000 Ft

2.

Rátemetés

25 évre

1.970 Ft

3.

Kettős sírhely

25 évre

5.250 Ft

4.

Urna sírhely

10 évre

1.310 Ft

5. 3

Urnafülke (kolombárium)

20 évre

58.000 Ft

4

Urnafülke újra váltás

10 évenként

29.000 Ft

6.

Urnasírbolt

30 évre

15.750 Ft

7.

Sírbolt (kripta):

-két személyes

100 évre

21.000 Ft

-négy személyes (emeletes)

100 évre

31.500 Ft

1

A 6. § (1) bekezdése a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. melléklet 5. pontját a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.

3

A 3. mellékletben foglalt táblázat 5. sora a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 3. mellékletben foglalt táblázat 6. sora a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.