Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2015. (V.4.) önkormányzati rendelete

A városkép alakításáról és védelméről

Hatályos: 2015. 05. 15 - 2018. 03. 31

Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének

21/2015. (V.04.) önkormányzati rendelete

a városkép alakításáról és védelmérőlGyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) előírásainak megfelelően a következő rendeletet alkotja.


Általános rendelkezések


1. §


A rendelet hatálya Gyöngyös Város közigazgatási területén (továbbiakban: város) megvalósuló építési tevékenységekre terjed ki.


2. §


(1) Az e rendeletben szabályozott előzetes településképi vélemény iránti kérelmet és a településképi bejelentést Gyöngyös Város Polgármesterének címezve, a Gyöngyösi Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Igazgatóságán kell benyújtani.

(2) Az önkormányzat által megadott, kormányrendeletben meghatározott településképi vélemény az önkormányzati tervtanács állásfoglalásán vagy az önkormányzati főépítész szakmai álláspontján, a településképi bejelentés igazolása az önkormányzati főépítész szakmai álláspontján alapul.

(3) Amennyiben az önkormányzati tervtanács a településképi vélemény megadására adott 15 napos határidőn belül nem tanácskozik, a településképi vélemény az önkormányzati főépítész szakmai álláspontján alapul.


3. §


A településképi véleményben és a településképi bejelentés során vizsgálandó városképvédelmi szempontok a következők:


1. településrendezési eszközöknek való megfelelés

2. telepítés

3. környezetbe illeszkedés

4. beépítési karakter

5. építészeti karakter

6. környezetterhelés, környezeti hatások


Településképi véleményezési eljárás


4. §


(1) A településképi vélemény az önkormányzati tervtanács állásfoglalásán alapul

a) helyi védett területen minden ügyben,

b) helyi védett területen kívül 600 m2 szintterületet vagy 6 rendeltetési egységet elérő építmény esetében.

(2) A településképi vélemény az önkormányzati főépítész szakmai álláspontján alapul a tervtanács hatáskörébe nem tartozó

a) új lakóépület,

b) 20 m2-nél nagyobb kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület,

c) 100 m2-nél nagyobb ipari, gazdasági épület,

d) telken közterületről látható vagy épület közterületről látható felületén, beleértve a nyílászárón (üvegfelületen, redőnyön) elhelyezett, 1 m2-nél nagyobb méretű, nem a saját tevékenységgel kapcsolatos reklám, cégfelirat

esetében. 

(3) Az (1)-(2) bekezdésbe nem tartozó építési tevékenységek esetében városképi okok miatt a polgármester vagy a főépítész kezdeményezésére a főépítész szakmai álláspontja alapján az önkormányzat településképi véleményt ad.


(4) A polgármesteri vélemény megküldésének határidejére, az irányadó eljárásra, valamint a jogorvoslat lehetőségére a Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.


Településképi bejelentési eljárás


5. §


(1) Az 1. melléklet szerinti, építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységeket a 2. § (1) bekezdés szerint be kell jelenteni. A bejelentést és a külön jogszabály szerinti mellékleteit papíralapon kell benyújtani.


(2) Az (1) bekezdésbe tartozó építési tevékenységek esetében a polgármester csak akkor ad településképi igazolást, ha a főépítész a bejelentés alapján úgy ítéli meg, hogy a tervezett építmény a környezetére jelentős hatást gyakorol. Ha a polgármester nem tiltja meg vagy nem ad igazolást a határidőn belül, a bejelentést tudomásul vettnek kell tekinteni.


(3) A polgármester véleményezési jogkörére, az irányadó eljárásra a Korm. rendelet rendelkezései, a jogorvoslati lehetőségre pedig az Étv. szabályai az irányadók.


Településképi kötelezési eljárás


6. §


(1) A településképi eljárás során meghozott döntésben foglaltak megszegése, az 5.§ (1) és (2) bekezdés szerinti bejelentés elmulasztása esetén a polgármester az Étv-ben foglalt intézkedéseket alkalmazhatja, illetve bírság kiszabását rendelheti el az Étv-ben foglalt mértékig.


Záró rendelkezések


7. §


(1) Ez a rendelet a 2015. május 15-én lép hatályba.


(2)Gyöngyös Város Képviselő-testületének az Önkormányzati Tervtanács (ÖTT) létrehozásáról és működtetéséről szóló 12/2007.(III. 26.) önkormányzati rendelete 4. §-a az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) A Tervtanács a polgármester hatáskörébe tartozó településképi véleményezési eljárásban a külön önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben településképi véleményt alkot.”                            Hiesz György sk.                                              Dr. Kozma Katalin sk.

                              polgármester                                                             jegyző
Gyöngyös, 2015. május 4.


1. melléklet


Településképi bejelentéshez kötött építési tevékenységek


 1. Helyi védett területen lévő, továbbá a 2. melléklet szerinti többlakásos lakóépületek esetében utólagos hőszigetelés, homlokzati nyílászáró – áthidalóját nem érintő – cseréje, a homlokzatfelület színezése, a homlokzat felületképzésének megváltoztatása.
 2. Helyi védett területen lévő épület közterületről látható homlokzatához illeszkedő (azon lévő), előtető, védőtető, kerti tető, ernyőszerkezet építése, meglévő felújítása, helyreállítása átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása, ha ehhez az épület tartószerkezetét nem kell megváltoztatni, átalakítani, megbontani, kicserélni, megerősíteni vagy újjáépíteni.
 3. Épületben az önálló rendeltetési egységek számának növelése, ha a szükséges parkolók száma is növekszik.
 4. Helyi védett területen kereskedelmi, vendéglátó rendeltetésű épület építése, bővítése, melynek mérete az építési tevékenységgel nem haladja meg a 20 m2 alapterületet.
 5. Helyi védett területen lévő,közterületről közvetlenül látható épületek esetében nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, bővítése, melynek mérete az építési tevékenységgel nem haladja mega nettó 50 m3 térfogatot, és a 3 m gerincmagasságot.
 6. Önálló reklámtartó építmény építése, átalakítása, bővítése, megváltoztatása, melynek mérete az építési tevékenységgel nem haladja meg:
 1. beépítésre nem szánt területen a 9 m magasságot,
 2. beépítésre szánt területen a 4,5 m magasságot.
 1. Közterületen szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel, emlékfal építése, elhelyezése, ha annak a talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 6 m-t.
 2. Közterületen park, játszótér, sportpálya építőipari műszaki engedéllyel vagy megfelelőségi tanúsítvánnyal, illetve műszaki specifikációval rendelkező műtárgyainak építése, egyéb építési tevékenység végzése.
 3. Helyi védett területen közterületről látható kerítés építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása.
 4. Nem közterületi reklám.2. melléklet

Többlakásos lakóépületekLakótelep, lakóterület

Utca, házszám

Lépcsőház szám

Szintszám

Lakásszám

Szerkezet típusa

Üzembe helyezés éve


Kálváriaparti lakótelep

Aranysas u. 62.

3

4

48

blokkosAranysas u. 64.

1

5

20

blokkosAranysas u. 66.

1

5

20

blokkosAranysas u. 68.

1

5

20

blokkosAranysas u. 70.

1

5

18

blokkosAranysas u. 72, 80.

2

5

20

öntöttfalasAranysas u. 74.

1

5

14

öntöttfalasAranysas u. 76.

1

5

14

öntöttfalasAranysas u. 78.

1

5

14

öntöttfalasNyolcvanas

lakótelep

Bajcsy-Zsilinszky krt. 23-27.

3

5

52

blokkosBajcsy-Zsilinszky krt. 28-32.

3

5

84

blokkosBajcsy-Zsilinszky krt. 29-33.

3

5

96

blokkosBatthyány tér

Batthyány tér 35.

1

5

20

blokkosBatthyány tér 37.

1

5

20

blokkosBatthyány tér 39.

1

5

20

blokkosKoháry úti

Béla u. 12.

2

4

24

blokkosJeruzsálem úti lakótelep

Bethlen G. u. 4-4/2.

3

5

87

alagútzsalu

1978


Bethlen G. u. 6-6/2.

3

5

87

alagútzsalu

1977


Bethlen G. u. 8-8/2.

3

5

87

alagútzsalu

1976


Bethlen G. u. 10-10/2.

3

5

87

alagútzsalu

1975


Bugát Pál tér

Bugát Pál tér 3.

1

3

12

blokkos

1965


Bugát Pál tér 4.

1

3

7

blokkos

1965


Bugát Pál tér 5.

1

3

16

blokkos

1965


Egri úti

Búza u. 2-4.

2

4

24

blokkosBúza u. 3.5.7.

3

5

42

blokkos

1983


Csalogány u.

Csalogány u. 16.

1

4

16

blokkosCsalogány u. 18.

1

4

16

blokkosCsalogány u. 20.

1

4

16

blokkosCsalogány u. 22.

1

4

16

blokkosCsalogány u. 24.

1

4

16

blokkosCsalogány u. 26.

1

4

16

blokkosCsalogány u. 28.

1

4

13

blokkosCsalogány u. 30.

1

4

16

blokkosCsalogány u. 32.

1

4

16

blokkosCsalogány u. 34.

1

4

16

blokkosCsalogány u. 36.

1

4

16

blokkosCsalogány u. 38.

1

4

16

blokkosMátrai úti

Dobó u. 6-10.

3

5

60

alagútzsaluDobó u. 12-18.

4

5

58

alagútzsaluDobó u. 20-24.

3

5

60

alagútzsaluDobó u. 26.

1

11

41

alagútzsaluDobó u. 28-32.

3

5

60

alagútzsaluDobó u. 34-38.

3

5

69

alagútzsaluEgri úti

Egri út 2.4.6.

3

5

42

blokkos

1984


Egri út 12.

1

4

16

blokkosEgri út 14.

1

4

12

blokkosMérges úti

Egri út 5.

1

11

65

alagútzsalu

1976


Nyolcvanas

lakótelep

Erőmű u. 2-6.

3

5

42

blokkos

1970


Erőmű u. 8-12.

3

5

42

blokkos

1970


Kálváriaparti lakótelep

Farkas T. u. 1-3.

2

5

28

öntöttfalasFarkas T. u. 5-7.

2

5

28

öntöttfalasFarkas T. u. 2-4-6.

3

5

42

öntöttfalasFarkas T. u. 8-9-10-11. 13.

5

5

74

öntöttfalasFecske u. 57.

1

5

20

blokkosFecske u. 59.

1

5

20

blokkosFecske u. 61.

1

5

20

blokkosKálváriaparti lakótelep

Fecske u. 63.

1

5

20

blokkosGólya u. 41-47.

4

2

8

blokkosGólya u. 49-55.

4

2

8

blokkosGólya u. 57-63.

4

2

8

blokkosNyolcvanas lakótelep

Hadnagy u. 1-5.

3

4

24

blokkosHadnagy u. 2.

1

4

12

blokkosHadnagy u. 6.

1

4

12

blokkosHanisz tér

Hanisz Imre tér 4.

3

7

95

öntöttfalasKálváriaparti lakótelep

Harrer F. Dr. u. 4-6.

2

5

28

öntöttfalasHarrer F. Dr. u. 8-10.

2

5

28

öntöttfalasHattyú tér 1-3.

2

4

48

blokkosHattyú tér 4.

1

4

16

blokkosNyolcvanas lakótelep

Hertelendi u. 2.

1

4

12

blokkosHertelendi u. 4-6.

2

4

24

blokkosHuszár u.

Huszár u. 15.

1

5

20

blokkosNyolcvanas lakótelep

Ifjúság u. 1-3-5-7-9-11.

6

5

120

blokkosIskola u. 2/1-2/3.

3

5

43

blokkos

1970


Iskola u. 2-6.

3

5

41

blokkos

1970


Iskola u. 8-12.

3

5

43

blokkos

1970


Iskola u. 14-18.

3

5

56

blokkos

1970


Jászsági u.

Jászsági u. 3/3.

1

5

25

blokkosJeruzsálem úti lakótelep

Jeruzsálem u. 2-2/2.

3

5

42

blokkos

1973


Jeruzsálem u. 4-4/2.

3

5

42

blokkos

1972


Jeruzsálem u. 6-6/2.

3

5

42

blokkos

1971


Jeruzsálem u. 8.

1

11

61

alagútzsalu

1976


Jeruzsálem u. 10.

1

11

65

alagútzsalu

1977


Nyolcvanas lakótelep

Jószerencsét u. 2-4-6.

3

5

43

blokkosJószerencsét u. 8-10-12.

3

5

43

blokkosJószerencsét u. 14-16-18.

3

5

43

blokkosJószerencsét u. 20-20/2.

3

5

56

blokkos

1974


Jószerencsét u. 22-22/2.

3

5

56

blokkos

1974


Jószerencsét u. 24-24/2.

3

5

42

blokkos

1974


Kassai u.

Kassai u. 26/1.

2

4

24

blokkosKálváriaparti lakótelep

Kócsag u. 13.

1

5

20

blokkosKócsag u. 14.

1

5

42

blokkosKócsag u. 15.

1

5

20

blokkosKócsag u. 16.

1

5

42

blokkosKócsag u. 17.

1

5

18

blokkosKócsag u. 18.

1

5

42

blokkosKócsag u. 19.

1

5

20

blokkosKócsag u. 20.

1

4

16

blokkosKócsag u. 21.

1

5

20

blokkosKócsag u. 22.

1

4

16

blokkosKócsag u. 23.

1

5

14

öntöttfalasKócsag u. 24.

1

4

16

blokkosKócsag u. 25.

1

5

14

öntöttfalasKócsag u. 26.

1

4

16

blokkosKócsag u. 27.

1

5

14

öntöttfalasKócsag u. 28.

1

4

12

blokkosKócsag u. 29.

1

5

14

öntöttfalasKócsag u. 30.

1

4

12

blokkosKócsag u. 31.

1

5

10

öntöttfalasKócsag u. 32.

1

4

12

blokkosKócsag u. 33/1.

2

5

192

öntöttfalasKócsag u. 34.

1

4

12

blokkosKoháry úti

lakótelep

Koháry út 6.

1

5

19

blokkos

1979


Koháry út 8.

1

5

39

blokkos

1979


Koháry út 10.12.

2

5

39

blokkos

1980


Koháry úti

lakótelep

Koháry út 14.

1

5

20

blokkos

1980


Koháry út 16.18.20.

3

5

54

blokkos

1979


Koháry út 22.

1

11

80

alagútzsalu

1979


Kolozsvári u.

Kolozsvári u. 7.

1

5

20

blokkosKolozsvári u. 9/1.

1

2

4

blokkosKolozsvári u. 9/2.

1

2

4

blokkosKolozsvári u. 9/4.

1

2

4

blokkosKolozsvári u. 9/5.

1

2

4

blokkosKolozsvári u. 9/7.

3

3

18

blokkosKolozsvári u. 9/8.

3

3

18

blokkosKossuth L. u.

Kossuth L. u. 47.

1

4

8

blokkosKossuth L. u. 49/A.

1

5

20

blokkosKossuth L. u. 51.

1

5

20

blokkosEgri úti

Könyves K. tér 10-11.

2

4

24

blokkosNyolcvanas lakótelep

Lokodi J. u. 1-3-5.

3

5

41

blokkosLokodi J. u. 2-4-6.

3

5

43

blokkosLokodi J. u. 8-10-12.

3

5

43

blokkosLokodi J. u. 9-11-13.

3

5

43

blokkosLokodi J. u. 14-16-18.

3

5

43

blokkosMátrai úti

Mátrai út 3-5-7.

3

5

60

alagútzsaluMátrai út 9-11-13.

3

5

60

alagútzsaluMátrai út 15-17-19-21.

4

5

86

alagútzsaluMérges úti lakótelep

Mérges út 1-3-5.

3

5

42

blokkos

1973


Mérges út 2.

1

11

65

alagútzsalu

1975


Mérges út 4.

1

11

65

alagútzsalu

1974


Mérges út 6.

1

11

65

alagútzsalu

1973


Mérges út 7-11.

3

5

42

blokkos

1973


Mérges út 8-10-12.

3

5

43

blokkos

1973


Mérges út 14-16-18.

3

5

42

blokkos

1973


Mérges út 15.

1

11

65

alagútzsalu

1978


Mérges út 20-26.

4

5

57

blokkos

1973


Nyolcvanas lakótelep

Olimpia u. 1-3-5.

3

5

44

blokkosOlimpia u. 7-9-11.

3

5

43

blokkosOlimpia u. 13-15-17.

3

5

43

blokkosMátrai úti

Orczy u. 5.

1

11

39

alagútzsaluOrczy u. 8-10-12.

3

5

57

alagútzsaluPesti úti lakótelep

Pesti út 1-3.

2

11

64

alagútzsaluPesti út 5-9.

3

5

60

alagútzsalu

1980


Pesti út 11-13.

2

11

69

alagútzsaluPesti út 15-19.

3

5

60

alagútzsalu

1981


Pesti út 21-23.

2

11

64

alagútzsalu

1982


Pesti út 25-29.

3

5

60

alagútzsalu

1982


Pesti út 31-33.

2

11

64

alagútzsalu

1982


Pesti út 35-37.

2

5

57

alagútzsalu

1982


Nyolcvanas

lakótelep

Pesti út 42/1.

3

5

40

blokkosPesti út 44/1.

3

5

40

blokkosPesti út 46.

3

5

41

blokkosPlatán u. 2-4-6-8.

4

5

41

blokkosPlatán u. 10-12-14.

3

5

36

blokkosPlatán út 16-20.

3

5

42

blokkos

1970


Platán út 22-26.

3

5

42

blokkos

1970


Platán út 28-32.

3

5

42

blokkos

1970


Platán út 34-38.

3

5

42

blokkos

1970


Kossuth L. u.

Radnóti M. u. 4.

1

5

18

blokkosRadnóti M. u. 6.

1

5

16

blokkosRákóczi F. u.

Rákóczi u. 2.

1

4

23

blokkosRákóczi u. 23.

1

5                       

25

mon. vb. vázasRingsted úti lakótelep

Ringsted u. 5-7.

2

5

96

vasbeton vázasRingsted u. 9/11.

2

5

77

vasbeton vázasRingsted u. 13.

1

5

26

vasbeton vázasRingsted u. 21-23-25-25/1.

4

5

40

alagútzsaluRingsted u. 22-24-26.

3

5

24

alagútzsaluRingsted u. 27/1.

4

5

40

alagútzsaluRingsted u. 33.

1

5

11

alagútzsaluRóbert K. út

Róbert K. út 11-13-15.

3

5

44

alagútzsaluRóbert K. út 17/1.

1

5

23

alagútzsalu

1990


Róbert K. út 19/1.

1

6

90

blokkos

1970


Róbert K. út 23.


21

157

öntöttfalasRóbert K. út 23/1.

3

5

39

blokkos

1970


Nyolcvanas lakótelep

Róbert K. út 2/1. (Pacsirta)

8

5

94

alagútzsaluRóbert K. út 4.

2

5

24

alagútzsaluRóbert K. út 6-8-10.

3

3

18

blokkosRóbert K. út 12-14-16.

3

3

18

blokkosRóbert K. út 18-20-22.

3

3

18

blokkosRóbert K. út 24-26-28.

3

5

18

blokkosKoháry úti

Széna u. 3/1-3/2.

2

4

24

blokkosSzéna u. 3/3-3/4.

2

4

24

blokkosNyolcvanas lakótelep

Szövetkezet u. 1-3-5.

3

5

42

blokkosSzövetkezet u. 2-4.

2

5

40

blokkosSzövetkezet u. 6.

1

5

44

blokkosSzövetkezet u. 7-9-11.

3

5

41

blokkosSzövetkezet u. 8.

1

5

40

blokkosSzövetkezet u. 13-15-17.

3

5

42

blokkosTáncsics u.

Táncsics u. 3.

1

5

5

blokkosTáncsics u. 13.

1

4

18

vasbeton vázasTáncsics u. 13/1.

1

5

31

blokkosTáncsics u. 15-17.

2

5

47

blokkosMátrai úti

lakótelep

Városkert u. 1-3.

2

5

41

alagútzsaluVároskert u. 5-7.

2

5

40

alagútzsaluVároskert u. 8-10-12-14.

4

5

53

alagútzsaluVároskert u. 9.

1

11

58

alagútzsaluVároskert u. 16-18-20-22.

4

5

48

alagútzsaluVasút u.

Vasút u. 1.

1

4

12

blokkosNyolcvanas lakótelep

Verseny u. 1-5.

4

4

32

blokkosVerseny u. 2-4-6.

3

4

19

blokkosVerseny u. 8.

2

4

24

blokkosVerseny u. 8/1.

2

4

24

blokkosVerseny u. 10.

2

4

28

blokkosVerseny u. 10/1.

2

4

28

blokkosVerseny u. 12-12/1.

4

4

36

blokkosVisonta út 1-5.

3

5

42

blokkos

1970


Kálváriaparti lakótelep

Warga L. u. 1-3-5.

3

5

60

öntöttfalasWarga L. u. 2.

3

5

60

öntöttfalasWarga L. u. 7-9-11-13.

4

5

64

öntöttfalasWarga L. u. 8-10.

2

5

32

öntöttfalasWarga L. u. 12-14-16.

3

5

60

öntöttfalasWarga L. u. 15.

1

5

20

öntöttfalasWarga L. u. 16/1.

1

5

20

öntöttfalasWarga L. u. 17.

2

5

40

öntöttfalasWarga L. u. 18.

1

5

20

öntöttfalasWarga L. u. 22.

1

5

33

öntöttfalasWarga L. u. 24.

1

5

10

öntöttfalasKoháry úti

Zöldhíd u. 3-5.

6

5

110

blokkos