Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2015 (XI.26.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2016. 01. 01- 2016. 07. 05

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, 39/C. § (1) bekezdésében, 39/C. § (4) bekezdésében, 43. § (3) bekezdésében, 45. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés h)  pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Kulcs illetékességi területén a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben (a továbbiakban: Htv.) felsorolt helyi adók közül határozatlan időre a

a) vagyoni típusú adók közül

            aa) az építményadót

            ab) a telekadót

b) kommunális jellegű adók közül

ba) az idegenforgalmi adót

c) a helyi iparűzési adót

vezeti be.

2. § E rendelet alkalmazásában:

 1. épület: fogalmát a Htv. 52. § 5. pontja állapítja meg
 2. épületrész: fogalmát a Htv. 52. § 6. pontja állapítja meg
 3. lakás: fogalmát a Htv. 52. § 8. pontja állapítja meg
 4. nem lakás céljára szolgáló épület: fogalmát a Htv. 52. § 11. pontja állapítja meg
 5. egyéb nem lakás céljára szolgáló épület: fogalmát a Htv. 52. § 47. pontja állapítja meg
 6. telek: a Htv. 52. § 16. pontja állapítja meg
 7. üdülő: fogalmát a Htv. 52. § 20. pontja állapítja meg
 8. külterület: fogalmát a Htv. 52. § 4. pontja állapítja meg
 9. kereskedelmi egység: fogalmát a Htv. 52. § 45. pontja állapítja meg
 10. állandó lakos: fogalmát a Htv. 52. § 21. pontja állapítja meg
 11. hasznos alapterület : fogalmát a Htv. 52. § 9. pontja állapítja meg
 12. vendégéjszaka: fogalmát a Htv. 52. § 30. pontja állapítja meg.

1. Az építményadó

3.§ (1) A Htv. 11. § (1) bekezdése alapján adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (a továbbiakban együtt: építmény).

(2) Az adókötelezettség az építmény valamennyi helyiségére kiterjed, annak rendeltetésétől, hasznosításától függetlenül.

4. § (1) Mentes az adó alól a lakás.

(2) Adómentességben részesül az a magánszemély, aki a tulajdonában lévő ingatlant életvitelszerű lakhatási célra használja,  más ingatlan tulajdonnal nem rendelkezik, és

a) az egy háztartásban élők egy főre jutó nettó jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át,

b) egyedülélő, és gyermekét egyedül nevelő esetében jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250%-át.


(3) A 4. § (2) bekezdés a)-b) pontja alapján adómentességet igénybe vevő magánszemély adóalany a mentességre való jogosultságát, vagy az arra jogosító feltételek megszűnését annak bekövetkeztétől számított 15 napon belül jelenti be az önkormányzati adóhatósághoz az azt igazoló dokumentumok csatolásával.

5. § Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

6. § Az adó évi mértéke:

 1. üdülő m2-ben számított hasznos alapterületére 500,- Ft/m2/év;
 2. kereskedelmi egység m2-ben számított hasznos alapterületére 350,- Ft/m2/év;
 3. külterületen lévő, nem lakás célú épület m2-ben számított hasznos alapterületére 200,- Ft/m2/év;
 4. egyéb nem lakás céljára szolgáló épület és épületrész közül

da) garázs, gépjármű tároló m2-ben számított hasznos alapterületére 200,- Ft/m2/év;

db) a fel nem sorolt egyéb nem lakás céljára szolgáló épület és épületrész hasznos alapterületére 350,- Ft/m2/év.

2. A telekadó

7. § Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő telek.

8. § Mentes az adó alól az, aki a lakás építésére szolgáló telkét beépítési kötelezettséggel vásárolta, a használatba vételi engedély, illetve fennmaradási engedély jogerőre emelkedése, vagy a használatba vétel tudomásul vétele évének utolsó napjáig, legfeljebb a vásárlást követő negyedik év végéig.

9. § Az adó alapja a telek m2-ben számított területe.

10. § Az adó évi mértéke:

 1. épülettel be nem épített belterületi telek esetében: 20, Ft/m2/év,
 2. épülettel beépített belterületi telek esetében: 0,- Ft/m2/év,
 3. külterületi telek esetében: 0,- Ft/m2/év.

4. Idegenforgalmi adó

11. § Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

12. § Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 200,- Ft.

5. Helyi iparűzési adó

13. § Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

14. § (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2 %-a.

(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 5.000,- Ft.

15. § (1) Adómentesség illeti meg azt a vállalkozót, akinek a 39/C. § (1) bekezdés, vagy a 39/A §, vagy a 39/B § alapján számított vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg az 1.250.000,- Ft-ot.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a háziorvos, védőnő vállalkozót mentesség illeti meg, ha annak vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió Ft-ot nem haladja meg.

Záró rendelkezések

16.§ (1) Ez a rendelet 2016. január 1-én lép hatályba.  

(2) Hatályát veszti a 22/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelet.

(3) Hatályát veszti a 23/2012. (XI. 5.) önkormányzati rendelet.

(4) Hatályát veszti a 12/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelet.

(5) Hatályát veszti a 13/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelet.Kulcs,  2015. november  hó 26.  nap


                        Jobb Gyula sk.                                                   Dr. Árva Helga sk.

                        polgármester                                                            jegyző


A rendelet kihirdetve:


2015. november 26. napján.

   


                                                                                   Dr. Árva Helga sk.

                                          jegyző