Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2015. (XII.12.) önkormányzati rendelete

A VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 28/2012. (XII.15.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Hatályos: 2015. 12. 27 - 2015. 12. 27


Komló Város Önkormányzat képviselő-testületének

26/2015. (XII.12.)  önkormányzati rendelete

a város Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló  28/2012. (XII.15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról


Komló Város Önkormányzat képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 40.§ (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalának Állami Főépítésze véleményének kikérésével, valamint a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38.§ (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi Felügyelőség; Dél-dunántúli Vízügyi Hatóság; Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága; Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság; Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve; Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal; Baranya Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége; Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ; Járási Hivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatala; Baranya Megyei Kormányhivatal Földhivatal; Baranya Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság; Baranya Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság; Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal; Pécsi Bányakapitányság; Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala; Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal Megyei Főépítész; Elsőfokú építésügyi hatóság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. § A város Szabályozási Tervének jóváhagyásáról és Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról szóló 28/2012. (XII. 15.) számú rendelet (a továbbiakban R.) 1.§ (3) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) E rendelet az alábbi mellékletekkel együtt érvényes:        

1.    számú melléklet: Beépítésre szánt területek övezeti paraméterei

2.számú melléklet: PÉCSÉPTERV Kft 519-2013 jelzőszámú tervdokumentációjának SZ-1 jelű, M 1:10000 léptékű külterületi és 1-15 jelű, M 1:4000 léptékű belterületi szabályozási tervlapjai

3.számú melléklet: Helyi védelem alá vont épített értékek katasztere

4.számú melléklet: Helyi védelem alá vont természeti értékek katasztere.”


2. § A R. 5. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Az 1. § (1) bekezdésben lehatárolt területen – az OTÉK szerint – az alábbi megnevezésű és jelű terület-felhasználási egységek találhatók.


Beépítésre szánt terület:


Lakóterületek

nagyvárosias lakóterület                                                     Ln

kisvárosias lakóterület                                                        Lk
kertvárosias lakóterület                                                       Lke

falusias lakóterület                                                              Lf

Üdülőterületek

üdülőházas üdülőterület                                                     Üü

hétvégi házas üdülőterület                                                  Üh

Vegyes területek

településközponti vegyes terület                                        Vt

központi vegyes terület                                                       Vk

Gazdasági területek

kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület                                   Gksz
egyéb ipari gazdasági terület                                                          Gi

Különleges területek

különleges sportterület                                                        Ks

különleges hulladékkezelési terület                                                Kh     
különleges egészségügyi terület                                          Kk

különleges strandfürdő terület                                            Kf

különleges állatmenhely terület                                          Ka

különleges büntetés-végrehajtási terület                             Kbü


Beépítésre nem szánt terület:


közlekedési területek

közúti közlekedési terület                                                   KöU
kötöttpályás közlekedési terület                                         KöV

zöldterület                                                                                   Z

Erdőterületek

védelmi erdőterület                                                             Ev
gazdasági erdőterület                                                                     Eg

egészségügyi-turisztikai célú erdőterület                            Ee

Mezőgazdasgi területek

kertes mezőgazdasági terület                                                          Mk
általános mezőgazdasági terület                                        

rét-legelőterület                                                                  Mg
korlátozott mezőgazdasági terület                                      Mák

vízgazdálkodási terület                                                            V

Különleges területek

különleges terület (sportterület)                                          Ks1
különleges terület (napelem park)                                       Kn

különleges terület (temető)                                                 Kt

különleges terület (bánya)                                                   Kb”


3. § A R. 11. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A különleges területeken az alábbi területek különböztethetők meg:

különleges sportterület                                       Ks

különleges hulladékkezelési terület                    Kh     
különleges egészségügyi terület                         Kk

különleges strandfürdő terület                           Kf

különleges állatmenhely terület                          Ka
különleges büntetés-végrehajtási terület            Kbü”


4. § A R. II. Fejezete az alábbi 18/A. alcímmel és 18/A. §-sal egészül ki:

„18/A. Kbű büntetés-végrehajtási terület       

18/A. §

(1)A Kbü jelű büntetés-végrehajtási területen a büntetés-végrehajtással kapcsolatos létesítmények helyezhetők el.

(2)A területen az alkalmazható legkisebb telekméreteket, azok előírt beépítési módját, legnagyobb beépítettségét és a legkisebb zöldfelületi arányt, továbbá a megengedhető legnagyobb épületmagasságot az 1. sz. melléklet tartalmazza.”


5. § A R. 39/1. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A szabályozási tervben jelölt tájképvédelmi területen az engedélyezési terv részeként látványtervet kell készíteni a tájképbe illesztés megítélhetősége érdekében, és ahol a tetőre való rálátás lehetősége fennáll, a tetőfelülnézetet ötödik homlokzatként kell kialakítani.”

6. § A R. 1. sz. melléklete helyébe az 1. sz. melléklet lép.

7. § A R. 2. számú melléklete 6. számú tervlapja módosítással érintett területének helyébe a 2. számú melléklet tervlapja lép.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba. Rendelkezéseit a hatályba lépését követően keletkező ügyekben kell alkalmazni.


Komló, 2015. december 10.


dr. Vaskó Ernő

Polics József

címzetes főjegyző

polgármester1.sz. melléklet:                        BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK ÖVEZETI PARAMÉTEREI 

Terület
felhasználás

Övezet

Beépítési
mód

Legkisebb telekagyság (m2)

Beépítettség

%

Épület-magasság (m)

övezet

betűjele

sorszáma

Lf


K, T


K, O

900

30

4,5

Lke


K


K, SZ

700

30

6,0


R

1

O, K, SZ

700

30

6,0


2

O

900

30

6,0


T


1

SZ

900

30

6,0


2

T

5000

20

7,5

LkK

1

K, SZ

700

40

9,5


2

Z, O

400

60

6,0


3

K,Z

400

60

4,5


T


SZ

1000

40

7,5

Ln


K, R

1

SZ

1500

40

12,5


K

2

K

100

80

4,5


T


SZ

2000

30

10,5

g

K


K

500

60

7,5

gk

K


Z (K)

-

80

6,0


T


SZ, Z

-

80[1]

6,0

Vt


K


K

1500

50

12,5


R

1

SZ

1500

50

12,5


2

SZ

2000

30

9,5


3

Z

250

80

7,5

Vk


K


SZ

5000

35

12,5

Gksz


R

1

SZ

2000

35

9,0


2

SZ

600

35

9,0


3

SZ

2000

50

9,0


4

SZ

2000

50

12,5


T

1

SZ

1000

50

9,0


2

SZ

10000

50

9,0

Gi


K600

35

9,0


R

1

SZ

1000

50

12,5


2

SZ

10000

50

12,5

Üü


K, T

1

K

5000

15

6,5


K

2

K

5000

15

6,5

Üh


K

1

K

K

20

6,0


2

K

600

20

6,0


T


SZ

500

20

6,0

e

T


SZ (K)

900

20

6,0

Ks
K

5000

20

10,5

Kh


K

1

SZ

5000

40

12,5


K

2

SZ

1000

20

6,5

Kk


K


SZ (K)

5000

40

12,5

Kf


K


SZ

5000

40

12,5

Ka


T


SZ

2000

20

4,5

Kbü


T


SZ

10000

40

9,0

Övezet betűjele: K = kialakult, R = rekonstrukciós, T = tervezett


            Az egyes teleknagyságokhoz megengedett legkisebb telekmélység és –szélesség


Az egyes beépítettségekhez tartozó

legkisebb zöldterületi arány

Telek terület
(m2)

Legkisebb mélység
(m)


Legkisebb szélesség
(m)Beépítettség
%

Zöldfelületi arány (%)[2]  [3]

lakó- és üdülő területen

gazdasági- és vegyes

területen

különleges területenZ

O

SZ

IKR


10

-

-

10

100

8

8

-

-

-


15

70

-

-

400

25

12

14

14

-


20

70

-

50[4]

600

30

16

16

16

16


30

55

-

-

700

30

18

18

18

18


35

-

30

-

800

30

18

18

18

18


40

45

25

50

900

30

18

18)

18

18


50

-

25

-

1000

35

20

20

20

20


60

20

-

-

1500

35

-

20

20

-


80

0

-

-

2000

40

-

-

30

-


100

0

-

-

5000

50

-

-

50

-


10000

100

-

-

100

-2. sz. melléklet[1]

A megengedett legnagyobb beépítettség értéke a tömbtelek egészére értendő és igazolandó

[2]

de legalább 20 m2/lakás zöldfelület, amibe parkoló, út, járda, terasz, nem számítható be, de beleszámít a nem szilárd (vízáteresztő) burkolatú kerti út

[3]

A pince, vagy pinceszint felett legalább 50 cm földtakarással kialakított zöldfelületet és a tetőkert zöldfelületét a telek zöldfelületi arányának számítása során figyelembe kell venni

[4]

Hulladékkezelési különleges területen 30 %