Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról

Hatályos: 2020. 11. 01

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörben eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály véleményének kikérésével, a Fejér Megyei Önkormányzat állásfoglalásával a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet személyi hatálya a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (Ktd.) 2. § a) pontjában meghatározott kibocsátóra terjed ki.

(2) E rendelet tárgyi hatálya a Ktd. 2. § b) pontjában és 3. § c) pontjában meghatározott talajba juttatott szennyvízre terjed ki.

(3) E rendelet területi hatálya kiterjed Enying város közigazgatási területén minden kibocsátóra, akit az 1.§ (4) bekezdése alapján talajterhelési díjfizetési kötelezettség terhel.

(4) A talajterhelési díjfizetési kötelezettség a Ktd. 11. § (1) bekezdésében meghatározott kibocsátót terheli.

(5) Nem terheli díjfizetési kötelezettség a Ktd. 11. § (2) bekezdésében meghatározott kibocsátót.

2. A talajterhelési díj megállapítása

2. § (1) A talajterhelési díjat kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie a Ktd. 16. § és 17. §-ban meghatározottak szerint.

(2) A talajterhelési díjat a kibocsátó a Ktd. 12. § (1)-(3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével állapítja meg.

(3) A talajterhelési díj számításának részletes szabályait e rendelet 1. melléklete határozza meg.

3. Az átalány megállapításának szempontjai

3. § Mérési lehetőség hiányában az átalány mértékét az állami tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 47/1999. (XII.28.) KHVM rendelet 3. számú melléklete szerinti vízfogyasztás alapulvételével kell megállapítani.

4. Igazoltan elszállított szennyvíz

4. § A kibocsátó a talajterhelési díj alapját jogosult csökkenteni a Ktd. 14. §-ában meghatározott igazoltan elszállított szennyvíz mennyiségével.

5. A talajterhelési díj bevallása

5. § A kibocsátó a talajterhelési díj bevallási kötelezettségét az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII.31.) PM rendelet 9. melléklete szerinti nyomtatvány kitöltésével és Enying város jegyzőjéhez történő benyújtásával teljesíti.

6. Mentességek és kedvezmények esetei

6. § A települési önkormányzat nem állapít meg kedvezményt, vagy mentességet a talajterhelési díj megfizetése alól.

7. A talajterhelési díj befizetése

7. §[1] Kibocsátó a talajterhelési díjat a bevallással egyidejűleg készpénz-átutalási megbízással, vagy banki átutalással Enying város Önkormányzat „Talajterhelési díj beszedési” megnevezésű 50440016-10031827 [2]számú számlájára fizeti be.

8. A talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatás

8. § (1) Az Enying város közigazgatási területén ivóvíz közszolgáltatást ellátó közüzemi víz- és csatornaszolgáltató a tárgyévet megelőző évi

a) a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára rá nem kötött ingatlanokról,

b) a közcsatornára történő év közbeni ingatlan rákötésekről és azok időpontjáról,

c) vízfogyasztásukról,

d) locsolási célú felhasználásukról, ha locsolási vízmérővel rendelkeznek

ingatlanonkénti bontásban tárgyév március 1. napjáig adatot szolgáltat Enying város jegyzőjének.

(2) Az Enying város közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását végző közszolgáltató a tárgyévet megelőző évben elszállított szennyvíz mennyiségéről ingatlanonkénti bontásban tárgyév március 1. napjáig adatot szolgáltat Enying város jegyzőjének.

(3) A talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes adatokat a kibocsátó azonosítására, a bevallások ellenőrzésére használja fel az önkormányzati adóhatóság.

9. A talajterhelési díjjal kapcsolatos ellenőrzés

9. § Enying város jegyzője a kibocsátok által benyújtott bevallásokat, teljesített befizetéseket az adatszolgáltatók által szolgáltatott adatok, valamint a kibocsátó által csatolt a mentességek, kedvezmények igénybevételére jogosító iratok alapján az Air.-ban[3] foglaltak szerint ellenőrzi.

10. A környezetvédelmi alapról

10. § (1) Enying város önkormányzata környezetvédelmi alapot hoz létre.

(2) A talajterhelési díj a környezetvédelmi alap bevételét képezi.

(3) A talajterhelési díjból származó bevételt az önkormányzat a Ktd. 21/B. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott célokra használja fel. A felhasználásról a költségvetés elfogadásával egyidejűleg rendelkezik.

11. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a talajterhelési díjról szóló 29/2004. (VII. 30.) önkormányzati rendelet.

               Viplak Tibor s.k.                                                                                 Dr. Kóródi-Juhász Zsolt s.k.

                 polgármester                                                                                                      jegyző

[1]

módosította a 18/2017. (IX.05.) önkormányzati rendelet

[2]

módosította a 24/2020. (X.30.) önkormányzati rendelet

[3]

módosította a 24/2020. (X.30.) önkormányzati rendelet

Mellékletek