Jósvafő Község Képviselő-testületének 3/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról

Hatályos: 2015. 02. 25- 2021. 09. 07

Jósvafő Község Képviselő-testületének 3/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról

Jósvafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g, pontjában biztosított hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a, pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.a, pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET Általános rendelkezések

1. A szociális ellátások formái

1. § Jósvafő Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) az alábbi szociális ellátásokat nyújtja

(1) Pénzbeli ellátások:

 • a) rendkívüli települési támogatás,
 • b) időszakos települési támogatás,
 • c) ápolási települési támogatás,
 • d) temetési települési támogatás.

(2) Természetbeni ellátás:

köztemetés

(3) Alapszolgáltatások:

a) étkeztetés,

b) házi segítségnyújtás,

c) családsegítés.

2. Hatásköri rendelkezések

2. § (1) A rendeletben meghatározott szociális feladat- és hatásköröket a Képviselő-testület, valamint a polgármester gyakorolják.

(2) A Képviselőtestület dönt:

 • a) rendkívüli települési támogatás
 • b) időszakos települési támogatás,
 • c) ápolási települési támogatás,
 • d) köztemetés megállapításáról,
 • e) másodfokon a polgármester átruházott hatáskörben hozott határozatai ellen benyújtott fellebbezésekről.

(3) A polgármester dönt:

 • a) temetési települési támogatás,
 • b) étkeztetés megállapításáról.

II. FEJEZET Pénzbeli szociális ellátások

3. Rendkívüli települési támogatás

3. § (1) Alkalmanként legfeljebb 100.000 Ft összegű rendkívüli települési támogatásban kell részesíteni azt a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került személyt, aki az Szt. 45. § (4) bekezdésben felsorolt valamely körülmény miatt egyszeri anyagi segítségre szorul, és családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedülálló személy esetén 200 %-át.

(2) A Képviselő-testület hivatalból rendkívüli települési támogatást állapíthat meg a körülmények ismeretében olyan személy részére is, aki nem kérelmezi a támogatást, vagy nem felel meg az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek. Ilyen esetben a Képviselő-testület eltérhet a támogatási összeg maximumától.

4. Időszakos települési támogatás

4. § (1) Az Szt. 45. § (4) bekezdésben felsorolt valamely körülmény miatt időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személy részére havi rendszerességgel, legfeljebb egy év időtartamra időszakos jellegű rendkívüli települési támogatást kell megállapítani, amennyiben családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, egyedülálló esetén 150 %-át.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás összege legfeljebb 100.000 Ft/hó.

5. Ápolási települési támogatás

5. § (1) Települési támogatás állapítható meg annak a nagykorú hozzátartozónak, aki a l8. évét betöltött, önmaga ellátására képtelen, tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi, ha a kérelmező rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik és családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem haladja meg.

(2) A támogatás határozatlan időre szól, indokolt esetben – pl. ha az ápolt önmaga ellátására képtelen állapota csak időszakosan áll fenn - határozott időre is megállapítható. A határozott idejű támogatás három hónapnál rövidebb nem lehet.

6. § (1) A támogatás összege a mindenkori nyugdíjminimum 80 %-ával egyezik meg.

(2) A támogatást a jogosultsági feltételek fennállása esetén a kérelem benyújtását követő naptól kell megállapítani.

(3) A jogosultság fennállását évente egyszer, a jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedését követő egy év elteltét követő egy hónapon belül felül kell vizsgálni.

7. § (1) Nem jogosult az ápoló a támogatásra az Szt. 42. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben.

(2) Meg kell szüntetni a támogatást az Szt. 42. § (2) bekezdésében felsorolt esetekben.

8. § Az ápoló a beteg személy ápolása, gondozása körében köteles:

(1) az ápolt személyt a tartózkodási helyén naponta ellátni, gondozni,

(2) gondoskodni az egészségügyi ellátások igénybevételéről (a beteget egészségügyi

intézménybe kísérni, szállítani, orvost kihívni, gyógyszert kiváltani, az alapvető, otthoni ápolási feladatokat elvégezni)

(3) gondoskodni az ápolt élelmezéséről, tisztálkodásáról,

(4) a lakást és az ápolt ruházatát rendben tartani,

(5) gondoskodni az ápolt személy oktatási, nevelési, szociális intézménybe, rehabilitációs foglalkoztatásra történő eljutásáról,

(6) lehetővé tenni az ápolás körülményeinek ellenőrzését a jegyző, illetve megbízottja részére.

9. § (1) Az ápolói kötelezettség nem megfelelő teljesítéséről helyszíni szemle alapján jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell, hogy az ápoló a kötelezettségét mely időponttól nem teljesítette.

(2) Amennyiben az ápoló a támogatásra nem jogosult

 • a) az ápolás nem megfelelő teljesítése miatt az ennek tényét megállapító a jegyzőkönyvben rögzített időponttól,
 • b) egyéb ok miatt (az ápoló vagy az ápolt személy kérésére) az ok bekövetkezése hónapjának utolsó napjával kell a támogatás folyósítását megszüntetni.
 • c) Az ápolt személy halála esetén a támogatás folyósítását a halál időpontja hónapjának utolsó napjával kell megszüntetni.

6. Temetési települési támogatás

10. § (1) Temetési települési támogatásra jogosult az a településen lakóhellyel rendelkező személy, aki elhunyt hozzátartozójának eltemettetéséről gondoskodik.

(2) A temetési települési támogatás összege 20.000 forint.

III. FEJEZET Természetbeni ellátás

7. Köztemetés

11. § A köztemetést az Önkormányzat az Szt. 48. §-a alapján biztosítja.

IV. FEJEZET Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások

8. Étkeztetés

12. § (1) Az étkeztetés keretében az 1993. évi III. tv.62. §. (1) bekezdésében meghatározott szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni.

(2) Koruk miatt szociálisan rászorultaknak minősülnek, akik betöltötték a 65. életévüket.

(3) Egészségügyi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük miatt szociálisan rászorultaknak minősülnek, akik orvosi igazolással ezt bizonyítani tudják.

13. § (1) Az étkeztetés igénybevételéért térítési díjat kell megállapítani, amit évente felül kell vizsgálni. A fizetendő térítési díjakat a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(2) A étkeztetés térítési díjának megállapításánál az ellátást igénybe vevő rendszeres havi jövedelmét kell figyelembe venni.

9. Házi segítségnyújtás, családsegítés

14. § Az Önkormányzat a házi segítségnyújtási és családsegítési feladatot a Putnok és Térsége Önkormányzati Társulás útján látja el.

V. FEJEZET

10. Eljárási rendelkezések

15. § (1) A települési támogatás iránti kérelmeket az Aggteleki Közös Önkormányzati Hivatalnál (a továbbiakban: Hivatal) az e célra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani. A települési támogatás hivatalból is megállapítható.

(2) A kérelemhez csatolni kell az Szt.-ben és egyéb kapcsolódó jogszabályokban és az e rendeletben meghatározott feltételeket hitelt érdemlően igazoló iratokat. Amennyiben a kérelmező a kért iratokat az eljáráshoz felszólítás ellenére sem bocsátja rendelkezésre, a kérelmet el kell utasítani, kivéve, ha az eljárás hivatalból folytatható.

(3) A kérelemhez minden olyan iratot, dokumentumot mellékelni kell, amely a jogosultság bizonyítására alkalmas. Az eredeti dokumentumokról a Hivatal – csak a kérelem elbírálásánál, dokumentálásánál felhasználható – másolatot készíthet az eredeti dokumentum egyidejű visszaszolgáltatásával.

(4) Jövedelem igazolására nyilatkozat csak rendkívüli esetben és akkor fogadható el, ha a kérelmező alkalmi munkából él, vagy a települési támogatásra okot adó rendkívüli esemény ezt indokolttá teszi. Ebben az esetben a kérelmező utólag is kötelezhető az iratok benyújtására.

(5) Adathiányosan előterjesztett kérelem esetén 8 napon belül a kérelmezőt – határidő megjelölésével- hiánypótlásra kell felhívni.

(6) A kérelmező vagyoni-, szociális-, lakáskörülményeinek, egészségi állapotának tisztázása érdekében helyszíni szemle tartható és környezettanulmány készítése rendelhető el. Nem kell környezettanulmányt készíteni az igénylőnél, ha életkörülményeit az önkormányzat már egy éven belül bármely ügyben vizsgálta, és nem feltételez azokban lényeges változást.

(7) Nincs szükség igazolásra azon adatok tekintetében, melyek az önkormányzat nyilvántartásaiban fellelhetőek.

(8) A megállapított ellátások kifizetésének rendje:

 • a) A havi rendszerességgel folyósított ellátásokat a Hivatal átutalással folyósítja, vagy házipénztárból fizeti ki a jogosultaknak minden hónap 5. napjáig.
 • b) Ha a támogatás térítési díj vagy egyéb kötelezettség fedezetéül szolgál, akkor az átutalható az arra jogosult számlájára, ahol a kötelezettség fennáll.

(9) Jogosulatlanul igénybe vett ellátásra vonatkozó szabályokat az Szt. 17. §-a tartalmazza.

(10) A készpénzben megállapított települési támogatás felhasználásáról a jogosult az összeg felvételétől számított 30 napon belül elszámoltatható.

16. § A jogosultság elbírálása során a jövedelemszámításra az Szt. 10. § (2) – (6) bekezdéseinek előírásait kell alkalmazni.

VI. FEJEZET

11. Záró rendelkezések

17. § (1) A rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 8/1997.(VI.17.) önkormányzati rendelet.